🇨🇿 Kdo by měl získat ADA odměny za hlasování ve Voltaire éře?

Delegation representative (DReps - něco jako zvolení zástupci) budou rozhodovat o důležitých otázkách týkajících se budoucnosti Cardano. Měli by být za tuto práci odměněni? A co držitelé ADA, kteří delegovali své rozhodovací pravomoci na DReps, měli by být také odměněni? Pojďme se nad tím zamyslet a hledat odpovědi.

TLDR

  • CIP-1694 má prvky přímé a zastupitelské demokracie.
  • Měli bychom ctít zásadu 1 ADA = 1 hlas, ale to nemusí nutně platit pro výši odměny.
  • Všichni DRepové by měli být odměněni spravedlivě, i ti s menším podílem, ale zároveň musíme brát v úvahu velikost podílu.
  • Pokud nebudou odměňováni všichni držitelé ADA, ale pouze DReps, systém spoléhá na to, že držitelé ADA nebudou chamtiví a budou se chovat zodpovědně.
  • Většina lidí se při hlasování bude chovat racionálně, protože rozhodují o svém majetku.

Jak funguje demokracie

Můžeme se inspirovat hlasováním v demokratických systémech. Přímá demokracie a zastupitelská demokracie jsou dvě formy demokratických systémů, které se liší tím, jak se občané podílejí na rozhodování.

Přímá demokracie je systém, v němž se občané přímo podílejí na rozhodování. V tomto systému mají občané pravomoc navrhovat, hlasovat a rozhodovat o otázkách veřejné politiky. Přímá demokracie se obvykle používá v malých komunitách nebo v malých skupinách, kde je pro všechny členy snadné se zapojit a sdílet své názory.

Zastupitelská demokracie je naproti tomu systém, v němž občané volí zástupce, kteří rozhodují jejich jménem. V tomto systému občané volí zástupce, kteří budou zastupovat jejich zájmy a rozhodovat o otázkách veřejné politiky. Zástupci se občanům zodpovídají a mohou být z funkce odvoláni, pokud nezastupují jejich zájmy.

První otázka zní? Chceme pro Cardano přímou demokracii, nebo zastupitelskou? Cardano je globální projekt a počet držitelů ADA bude mít tendenci růst. Každá nová změna protokolu bude mít dopad na všechny uživatele. Drepy, jak už název napovídá, jsou lidé, které mohou držitelé ADA volit jako své zástupce.

Na druhou stranu v zastupitelské demokracii lidé volí určitý počet politiků. Někteří uspějí a někteří ne. CIP-1694 navrhuje, aby se každý držitel ADA mohl zaregistrovat jako DRep. Tento princip je bližší přímé demokracii.

Kdo je v těchto systémech placen?

V systému přímé demokracie voliči a jednotlivci, kteří navrhují nová pravidla, obvykle nedostávají za svou účast v rozhodovacím procesu zaplaceno. Je tomu tak proto, že přímá demokracie je založena na principu občanské účasti a angažovanosti, kdy jsou jednotlivci motivováni pocitem občanské povinnosti přispívat k demokratickému procesu. V některých případech mohou být jednotlivcům, kteří si kvůli účasti v procesech přímé demokracie musí vzít volno nebo čelit jiné finanční zátěži, poskytovány finanční pobídky nebo kompenzace.

V zastupitelské demokracii jsou zvolení zástupci za svou práci obvykle placeni. Je tomu tak proto, že role voleného zástupce zahrnuje značné množství času, úsilí a odpovědnosti. Je důležité si uvědomit, že platy a požitky volených zástupců hradí daňoví poplatníci.

CIP-1694 obsahuje prvky obou typů demokracie. Držitelé ADA mají právo volit zástupce, ale zároveň se mohou sami zaregistrovat jako zástupce a potenciálně získat nárok na odměnu. Počet DRepů není omezen, na rozdíl od toho, jak je to obvyklé v zastupitelské demokracii. Výhodou je, že není definována hierarchická struktura s počtem zástupců a CIP dává volnost v tom, co může potenciálně vzniknout. Důraz je kladen na to, aby moc zůstala v rukou držitelů ADA. Ti se mohou kdykoli rozhodnout, že budou hlasovat sami za sebe.

Komu udělit odměny?

Z toho, co jsme napsali výše, vyplývá, že za zvolení DRep by neměla být poskytována žádná odměna. Pokud držitelé ADA delegují rozhodovací pravomoc na DRep, vyjadřují tím v podstatě důvěru ve schopnosti DRep a nejsou ochotni věnovat čas potřebný k tomu, aby sami učinili nejlepší rozhodnutí.

Za svou práci by měli být odměňováni pouze DReps. Je otázkou, zda úměrně velikosti delegace, nebo všem stejně, protože čas a úsilí jejich práce mohou být podobné.

Problémem je, že hlasovací právo není a nemůže být vázáno na osobu, ale na minci ADA (1 ADA = 1 hlas). Jedna osoba může svůj podíl rozdělit na více účtů a předstírat, že jde o více osob.

Pokud by tento mechanismus měl pracovat s konkrétními lidmi a měl by mít určitou váhu při hlasování, museli by být ochotni se veřejně zviditelnit (ne nutně poskytnout KYC, ale mít DID). Ne každý bude mít zájem být veřejně známý a přání zůstat v anonymitě by nemělo být omezením. Zdá se, že v první fázi on-chain governance budeme muset založit hlasování pouze na ADA a možnosti delegovat mince na DReps.

Komunitě by mělo záležet na tom, aby bohatí nezbohatli, takže z našeho pohledu by měl být balík odměn rozdělen rovnoměrně mezi všechny DRepy. Všimněte si, že mluvíme o velikosti odměny, nikoli o velikosti hlasovací síly. Hlasovací síla by měla respektovat velikost podílu.

Má to však jeden háček. Každý, kdo by si chtěl ukousnout z odměny, by se mohl zaregistrovat jako DRep. Teoreticky by nemusel vynaložit žádné úsilí a hlasoval by náhodně. Bohužel tomu nelze teoreticky zabránit, pokud se k hlasování používají pouze mince ADA. Pokud by se chamtiví lidé registrovali jako DRep jen proto, aby získali odměnu zdarma, snížili by odměny těm, kteří studiu problematiky věnovali více času a úsilí.

Představte si, že by se odměna ve výši 1 00 000 ADA rozdělila mezi všechny DReps a každý registrovaný by měl nárok na část odměny, přestože by vlastnil řekněme jen 1 ADA. Má takový člověk právo být DRepem, rozhodovat a získat odměnu teoreticky vyšší, než je jeho podíl? Měl by existovat nějaký požadavek na počet mincí ADA, aby bylo možné se zaregistrovat jako DRep? DRep s 1 ADA má při hlasování velmi malou váhu, takže odměna by měla být přiměřená, tj. nízká.

To nás přivádí zpět a možná by se měla nějakým způsobem zohlednit velikost podílu jednotlivých DRepů. Možná by první část balíčku odměn měla být rozdělena rovnoměrně a druhá část balíčku odměn by měla odrážet velikost podílu. Velikost podílu by mohla být zohledněna při výpočtu odměn v rámci první části, ale ne proporcionálně. Mohly by být definovány určité úrovně, například 3, kde by spodní hranice byla například 10 000 ADA. DRep s 9 000 ADA by neměl nárok na odměnu z první části, ale získal by pouze odměnu z druhé části balíčku odměn (poměrné části).

Rozhodně netvrdíme, že je to nejlepší možné řešení. Cílem je spravedlivě odměnit všechny DRepy, i ty s menším podílem, ale zároveň zohlednit velikost podílu.

Velryby mají právo hlasovat, protože mají velkou kůži ve hře a lze očekávat, že budou hlasovat ve prospěch ekosystému Cardano. Hlasováním by však jejich podíly neměly příliš růst. Odrážení velikosti podílu jen částečně by velrybám snížilo odměny.

Obecně bychom se měli zamyslet nad tím, jak odměňovat práci Drepů, a ne jen samotné hlasování. To je velmi obtížné, pokud nechceme hodnotit kvalitu práce jednotlivých DRepů nebo zavést nějakou složitější strukturu připomínající vztah zaměstnanec-zaměstnavatel.

Pokud nebudou odměňováni všichni držitelé ADA, ale pouze DRepové, systém spoléhá na to, že držitelé ADA nebudou chamtiví a budou se chovat zodpovědně. To znamená, že budou činit vlastní odpovědná rozhodnutí nebo delegují hlasovací právo na DReps. Věříme, že tento systém může fungovat, protože je nepravděpodobné, že by lidé drželi mince ADA a hlasovali tak, aby záměrně poškodili ekosystém Cardano. Celkový podíl takových lidí bude vždy nízký. Každý, kdo drží mince ADA, má zájem na růstu vlastního bohatství, a to se stane pouze tehdy, pokud bude Cardano prosperovat. Většina lidí se bude chovat racionálně a přizpůsobí tomu své hlasování.

Stejně jako je racionální delegovat ADA do poolu, který v každé epoše vyrazí alespoň jeden blok, je podobně racionální dělat dobrá rozhodnutí nebo delegovat hlasovací právo na DReps.

Proč vlastně neodměnit všechny držitele ADA, i když delegovali hlasovací právo na DReps? Stejně jako každá vláda bychom měli být rozpočtově odpovědní. V případě Cardana mluvíme o ADA v projektové pokladně. Z ADA v pokladně se budou platit další výdaje, zejména na vývoj protokolu a ekosystému. Držitelé ADA dostávají zaplaceno za staking a nedává smysl, aby měli další pravidelný příjem za správu. Odměny by měli dostávat pouze ti, kteří se dobrovolně zapojí do správy a jejichž práce je pro komunitu přínosná.

Spravedlivou odměnu z balíčku odměn by měly dostat DRepové, včetně těch s malým podílem, nikoliv ti, kteří si je zvolili. To je v souladu s tím, jak funguje zastupitelská demokracie. Síla hlasu však bude odrážet podíl, tedy sílu hlasů všech držitelů ADA, kteří zástupce zvolili. Budou vedle sebe existovat DReps se velkou hlasovací mocí a s malou.

Propojení zastupitelské a přímé demokracie dává smysl, protože neomezuje členy komunity v tom, aby se stali DRep a usilovali o delegace. Aktivní a viditelní DRep nakonec získají dostatečně velký počet delegací a jejich síla bude významná, ale ne neomezená.

Závěr

CIP-1694 ještě není konečný a může být připomínkován. Názory na to, jak odměňovat držitele ADA za hlasování ve Voltairu, se různí. Říká se, že demokracie není ideální, ale je to nejlepší možné řešení, které máme. Důležité je začít a pak proces podle potřeby upravovat. Určitě se najdou chamtiví jedinci, kteří budou chtít systém zneužít ve svůj prospěch. Ti se najdou ve všech systémech a je důležité, aby vždy převážil racionální hlas většiny. Většina lidí se bude chovat racionálně, protože je to v jejich vlastním zájmu. Co se týče projektové pokladny, má smysl odměňovat DRepy za jejich práci a ne držitele ADA za to, že drží mince. Kdo chce odměnu, ať se stane DRepsem a zaslouží si ji.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/who-should-get-ada-reward-for-voting-in-the-voltaire-era