Cùng nhau học Haskell

Nhóm học đã đến bài thứ 8- Đây là một trong những bài có nhiều khái niệm mới, cách tiếp cận mới hoàn toàn với lập trình truyền thống. Nội dung bài 8 đã đi qua gồm có:
Kiểu đồng nghĩa

  • Định nghĩa như thế nào
  • Sử dụng ra sao

Tạo kiểu mới với dữ liệu

  • Tạo kiểu
  • Sử dụng
  • Các giá trị

Record syntax

Đây là một số hình ảnh ghi nhận từ buổi học

Bạn nào có cùng quan tâm đều có thể tham dự với điều kiện làm hết bài tập của 08 buổi và theo dõi bài đăng kế tiếp ở link meetup