Eastern Townhall - Workshop "Proposol Budgeting" - Tevo Saks

  • Mời cộng đồng tham dự phòng họp Eastern Townhall – English Breakout room với workshop “Proposal Budgeting” – một chủ đề nhỏ trong chuỗi Workshop “AI Tooling for Decentralized group” với khách mời – Tevo Saks

  • Buổi Workshop sẽ phù hợp với các dự án mới đang cần lên chi phí cho dự án của mình.

*Sẽ có hỗ trợ dịch tiếng Việt


:date:Day/Date : Thứ Bảy, 20 Tháng 5, 2023
:timer_clock:Time : 16:00 - 18:00
Media : Zoom Meeting (ETH English Breakout Room)
:pushpin: Platform : https://linktr.ee/EasternTownHall

:pushpin:Đăng ký tham dự ở đây

:point_right: https://bit.ly/428boOv

2 Likes

Rewatch

@TevoSaks

workshop on Catalyst Proposal Budgeting on May 20th 2023 here https://youtu.be/tBSGKGrmOug

Other related documents related to the workshop can be found in the description.