🇻🇳 Khởi động Fund10 Cardano Project Catalyst và những cập nhật mới

:mega: Mời cộng đồng tham dự phòng họp mỗi 2 tuần của Eastern Townhall với chủ đề “Khởi động Fund10 và những cập nhật mới”

Cùng cập nhật những thông tin mới nhất cùng sự thay đổi của Fund10 - đồng thời chia sẻ những ý tưởng đề xuất đang có trong cộng đồng Việt Nam

:point_right: Đăng ký tham dự ở đây [Meeting Registration - Zoom]


F10 timeline