🎉 Cardano IdeaFest Reels Fund 11 - 20th & 27th January 2024

:tada: Cardano IdeaFest Reels Fund 11 - 20th & 27th January 2024 :tada:

:clap: Phòng họp Eastern Townhall của Cardano trân trọng giới thiệu về chương trình IdeaFest Reels cho Fund11, nơi các chủ dự án chia sẻ về dự án của mình để cộng đồng có thể nắm rõ thông tin về dự án trước khi vote cho dự án Project Catalyst Fund11

:date: Ngày: Thứ bảy, 20 và 27/01/2024

:alarm_clock: Thời gian: 16h - 18h

:round_pushpin: Địa điểm: Zoom - Meeting Registration - Zoom

IdeaFest Reels F11 đã có một số điều chỉnh như sau:

  1. thêm thời gian cho các câu hỏi và thảo luận

  2. ít người tham gia hơn (chất lượng hơn số lượng)

  3. cho phép đặt câu hỏi trước qua link: Fund11 IdeaFest - Public viewable and commentable - Google Sheets

:point_right: Thứ tự trinh bày các dự án theo như link sau: Fund11 IdeaFest - Public viewable and commentable - Google Sheets

cardano #projectcatalyst

rsz_gemhicdbeaaeyhg-min-min