🇳🇱 CIP-1694: Een On-Chain gedecentraliseerd bestuursmechanisme voor Voltaire

CIP: 1694
Titel: Een On-Chain gedecentraliseerd bestuursmechanisme voor Voltaire
Status: Voorgesteld
Categorie: Ledger
Auteurs:
- Jared Corduan jared.corduan@iohk.io
- Matthias Benkort matthias.benkort@cardanofoundation.org
- Kevin Hammond kevin.hammond@iohk.io
- Charles Hoskinson charles.hoskinson@iohk.io
- Samuel Leatherssamuel.leathers@iohk.io
Discussies:
- Pull requests · cardano-foundation/CIPs · GitHub?
Gemaakt: 2022-11-18
Licentie: CC-BY-4.0
(Originele tekst: CIPs/README.md at voltaire-v1 · JaredCorduan/CIPs · GitHub)

Een On-Chain gedecentraliseerd bestuursmechanisme voor Voltaire

Samenvatting

We stellen een herziening voor van Cardano’s on-chain bestuurssysteem om de nieuwe vereisten voor Voltaire te ondersteunen. De bestaande gespecialiseerde bestuursmechanismen voor protocol parameterupdates en MIR certificaten zullen worden afgeschaft, en twee nieuwe velden zullen worden toegevoegd aan normale transactiedata:

 1. bestuursacties;
 2. stemmen.

Iedere Cardano-gebruiker zal een bestuurshandeling kunnen indienen. Drie verschillende groepen zullen verantwoordelijk zijn voor het bekrachtigen van deze bestuursacties door middel van hun stemmen:

 1. een Constitutioneel Comité;
 2. een groep delegatievertegenwoordigers (voortaan DReps genoemd); en
 3. de stake pool operators (voortaan SPO’s genoemd).

Geratificeerde acties kunnen vervolgens on-chain worden uitgevoerd volgens een aantal welomschreven regels.

Net als bij stake pools kan iedere Ada houder zich registreren als DRep en zo ervoor kiezen zichzelf te vertegenwoordigen als ze dat willen, of ze kunnen in plaats daarvan hun stemrecht delegeren aan een andere geregistreerde vertegenwoordiger. De stemrechten zullen gebaseerd zijn op basis van hoeveelheid Ada.

Vermeldingen:
Veel mensen hebben commentaar geleverd op en bijgedragen aan dit document. We willen in het bijzonder de volgende mensen bedanken voor hun wijsheid en inzicht:

 • Jack Briggs;
 • Tim Harrison;
 • Andre Knispel;
 • Philip Lazos;
 • Michael Madoff;
 • Evangelos Markakis;
 • Joel Telpner;
 • Thomas Upfield.

Motivatie

We gaan het tijdperk van Voltaire in, waarin de basis wordt gelegd voor gedecentraliseerde besluitvorming. Deze CIP beschrijft een mechanisme voor on-chain governance dat de Voltaire fase van Cardano zal ondersteunen.
Het document bouwt voort op de oorspronkelijke Cardano governance regels die gebaseerd was op een vast aantal governance sleutels.
Deze CIP wil een eerste stap bieden die zowel waardevol als technisch haalbaar is op korte termijn als onderdeel van het voorgestelde Voltaire governancesysteem.

Het is ook bedoeld als startpunt voor verdere inbreng van de gemeenschap, onder meer over passende drempelwaarden en andere parameters van de blockchain.
Latere voorstellen kunnen dit voorstel aanpassen en uitbreiden om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften op het gebied van governance.

Huidig ontwerp

Het bestaande on-chain bestuursmechanisme van Cardano (geïntroduceerd in het Shelley tijdperk) is in staat om:

 1. de waarden van de protocolparameters te wijzigen (inclusief het initiëren van “hard forks”); en
 2. Ada overdragen uit de reserves en de schatkist (en ook Ada verplaatsen tussen de reserves en de schatkist).

In het huidige systeem worden bestuurshandelingen geïnitieerd door speciale transacties die Quorum-Many-autorisaties vereisen van de bestuurssleutels (5 van de 7 op het Cardano mainnet)[1].
Velden in het transactiegedeelte geven details over de uit te voeren actie: of het nu gaat om het wijzigen van protocolparameters of het initiëren van geldoverdrachten. Elke transactie kan precies één soort actie voortbrengen, maar een enkele actie kan meerdere wijzigingen aanbrengen.

Succesvolle beheersacties worden toegepast op een epoch grens (ze worden ingevoerd).

Een van de protocolparameters verdient speciale aandacht: het wijzigen van de protocolversie stelt Cardano in staat gecontroleerde hard forks uit te voeren. Dit type update heeft daarom een speciale status onder de mogelijke protocolparameterupdates.

Tekortkomingen van het Shelley-bestuursontwerp

Het huidige ontwerp was bedoeld als een eenvoudige overgangsmethode.
Dit voorstel beoogt een aantal tekortkomingen van dat ontwerp aan te pakken.

 1. Het huidige ontwerp biedt geen ruimte voor actieve on-chain participatie van Ada houders. Hoewel wijzigingen in het protocol gewoonlijk worden uitgevoerd in samenspraak met de community, wordt het proces voornamelijk gestuurd door de oprichtende entiteiten.
  Ervoor zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten is omslachtig en kan soms als willekeurig worden ervaren.

 2. Betalingen uit de ada reserves kunnen moeilijk te traceren zijn en vormen een kritisch en gevoelig onderwerp.
  Het is belangrijk dat er meer transparantie is en meer controlelagen voor deze bewegingen.

 3. Hoewel ze door de SPO’s speciale handelingen vereisen, is er geen verschil tussen hard forks en andere protocolparameterwijzigingen.

 4. Tot slot, hoewel er momenteel een enigszins gemeenschappelijke visie is voor Cardano die wordt gedeeld door de oprichters en vele leden van de gemeenschap, is er geen duidelijk omschreven document waarin deze leidende principes zijn vastgelegd. Het lijkt logisch om de Cardano blockchain te gebruiken om het ethos van het project zelf vast te leggen op een onveranderlijke manier als de Cardano grondwet.

Specificatie

De grondwet van Cardano

De grondwet is een tekstdocument waarin de gemeenschappelijke waarden en principes van Cardano worden gedefinieerd. In dit stadium is het bedoeld als een informatief document dat ondubbelzinnig de kernwaarden van Cardano vastlegt. In een later stadium is het mogelijk dat de grondwet zich ontwikkelt tot een op smart contract gebaseerde reeks regels die het hele bestuurskader aansturen. Voorlopig blijft de grondwet echter een off-chain document waarvan de hash waarde on-chain wordt vastgelegd.

Het Constitutionele Comité

We omschrijven een Constitutioneel Comité dat een reeks personen of entiteiten vertegenwoordigt (geassocieerd met een paar Ed25519 referenties) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de bestuursacties die in de onderstaande sectie worden gedefinieerd, en die ervoor moeten zorgen dat de Grondwet wordt nageleefd.

Het Constitutioneel Comité wordt geacht zich te allen tijde in één van de volgende twee staten te bevinden:

 1. een normale toestand (d.w.z. een toestand van vertrouwen); of
 2. een staat van wantrouwen

In een “staat van wantrouwen” kan het huidige comité niet langer deelnemen aan bestuurshandelingen, en moet het worden vervangen voordat bestuurshandelingen kunnen worden verricht (zie hieronder). Alle lopende bestuursmaatregelen worden ongeldig zodra het comité in staat van wantrouwen komt.

Het Constitutioneel Comité zal gebruik maken van een hot en een cold key. Bij hot keys wordt het bestaande mechanisme van het “genesis-delegatiecertificaat”, dat sinds het begin van het Shelley-tijdperk bestaat, hergebruikt.

Initieel Constitutioneel Comité

Het initiële Constitutionele Comité zal de kernleden vormen van een ledenorganisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van Cardano. De definitieve ledenlijst moet nog worden vastgesteld. Het zal echter naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit enkele van de stichtende entiteiten, zoals Input Output Global en de Cardano Foundation, alsmede uit enkele belangrijke leden uit de community die geïnteresseerd zijn in deelname aan het bestuursproces van Cardano.

Vervanging van het Constitutioneel Comité

Het Constitutioneel Comité kan op twee manieren worden vervangen:

 • In een normale staat (d.w.z. een staat van vertrouwen) kan het comité worden vervangen via een specifieke bestuursactie (actie 2 hieronder) die de goedkeuring vereist van zowel het huidige Constitutioneel Comité als de DReps.

 • In een staat van wantrouwen kan het comité ook worden vervangen via een specifieke bestuursactie (actie 5 hieronder), maar daarvoor is de goedkeuring van de SPO’s en de DReps vereist.

Omvang van het Constitutioneel Comité

In tegenstelling tot de situatie in het Shelley tijdperk ligt de omvang van het constitutioneel comité niet vast. Ze kan worden gewijzigd wanneer een nieuw comité wordt geïnstalleerd. Ook het quorum (het aantal stemmen dat nodig is om bestuurshandelingen te verrichten) ligt niet vast en kan worden aangepast telkens wanneer een nieuw comité wordt geïnstalleerd. Dit geeft veel flexibiliteit.

Bestuursacties

We definiëren zes verschillende soorten bestuursacties. Een bestuursactie is on-chain gebeurtenis die door een transactie in gang wordt gezet en een deadline heeft waarna hij niet meer kan worden uitgevoerd.

Een actie is geratificeerd als hij voldoende stemmen krijgt (via regels en parameters die hieronder worden beschreven). Een actie die niet voldoende ja-stemmen krijgt voor de deadline is verlopen.
Een actie die is bekrachtigd wordt ingevoerd zodra hij is geactiveerd op het netwerk.
Ongeacht of ze zijn bekrachtigd, kunnen acties echter vervallen zonder te zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld als een motie van wantrouwen is aangenomen.

Actie Beschrijving
1. Motie van wantrouwen Een motie om een motie van wantrouwen in het huidige Constitutioneel Comité in te stellen
2. Nieuw Constitutioneel Comité en/of quorumgrootte Wijziging van de leden van het Constitutioneel Comité en/of de handtekeningdrempel
3. Updates van de grondwet Een wijziging van de off-chain grondwet, vastgelegd als een on-chain hash van het tekstdocument
4. Hard Fork[2] Initiatie Een niet-backwards compatibele upgrade van het netwerk; vereist een voorafgaande software upgrade
5. Protocol Parameter aanpassingen Elke verandering van een of meer updatebare protocol parameters, behalve veranderingen van belangrijke protocol versies (“hard forks”)
6. Schatkist bewegingen Mutaties uit de schatkist, onderverdeeld in kleine, middelgrote en grote opnames (gebaseerd op de hoeveelheid Lovelace die wordt opgenomen). De drempels voor geldopnames worden hieronder besproken

Elke Ada houder kan een bestuursactie op de blockchain indienen. Ze moeten een Gov-Deposit storting maken, die wordt teruggegeven wanneer de actie is afgerond (of deze nu geratificeerd is, vervallen is, of verlopen is).

Merk op dat een motie van wantrouwen een extreme maatregel is die Ada houders in staat stelt de macht die aan het huidige Constitutionele Comité is toegekend, in te trekken. Alle lopende bestuurshandelingen, inclusief diegene die het comité heeft bekrachtigd, komen te vervallen als de motie wordt aangenomen. Net als bij andere bestuursmaatregelen volgt er een stemming, gevolgd door bekrachtiging of afvoering.

Bekrachtiging

Bestuursacties worden geratificeerd door middel van on-chain stemacties. Verschillende soorten bestuurshandelingen hebben verschillende ratificatie eisen: afhankelijk van het soort bestuurshandeling wordt een handeling geratificeerd als een specifieke combinatie van de volgende zaken zich voordoet:

 • het Constitutioneel Comité keurt de actie goed (Quorum meerderheid stemt “ja”);
 • de DReps keuren de actie goed (hoeveelheid stake gecontroleerd door de DReps die “ja” stemmen bereikt een bepaalde drempel van het totaal geregistreerde stake dat stemt);
 • de SPO’s keuren de actie goed (hoeveelheid stake gecontroleerd door de SPO’s die ‘ja’ stemmen bereikt een bepaalde drempel van het totaal geregistreerde stake dat stemt).

Waarschuwing
Zoals hieronder wordt uitgelegd, zijn er verschillende verdelingen voor DReps en SPO’s.

Vereisten

In de onderstaande tabel worden de bekrachtigingsvereisten voor elk scenario van bestuurlijke actie gedetailleerd weergegeven. De kolommen staan voor:

 • Governance Actietype

  Het type bestuursactie. Merk op dat de drie mogelijke beheersacties de vermelde $T_0$, $T_1$, $T_2$ en $T_3$ stortingen in Lovelace vereisen.

 • Constitutioneel Comité

  Een waarde van :heavy_check_mark: geeft aan dat een Quorum-meerderheid ja-stem van het Constitutioneel Comité vereist is.

  Een waarde van :x: betekent dat de stemming in het comité niet van toepassing is.

 • DReps

  De stemdrempel voor de DReps die moet worden gehaald als een percentage van actief stemrecht, variërend van 0 tot 100.

 • AVST

  De Actieve Stempercentage Drempel. Het percentage dat bepaalt of er voldoende actief stemrecht is.

 • AVST fallback

  De terugvalvoorwaarde als de AVST-drempel niet wordt gehaald.

  • Geen: er is geen fallback, de actie kan niet worden bekrachtigd tenzij de AVST-drempel wordt gehaald.
  • SPO stem: de actie kan worden bekrachtigd als er voldoende SPO stemmen zijn.
 • SPO

  De SPO-stemdrempel die moet worden gehaald als percentage stake van alle stake pools. De SPO-stem wordt alleen in aanmerking genomen als de AVST-drempel :x: of de AVST onder de AVST-drempel ligt.

Governance Actietype Constitutioneel Comité DReps AVST AVST Fallback SPO’s
1. Motie van wantrouwen :x: $P_1$ $Q_1$ Geen $R_1$
2(a). Nieuw comité/quorum (normale toestand) :heavy_check_mark: $P_{2a}$ $Q_{2a}$ SPO stem $R_{2a}$
2(b). Nieuw comité/quorum (staat van wantrouwen) :x: $P_{2b}$ $Q_{2b}$ Geen $R_{2b}$
3. Wijziging van de Grondwet :heavy_check_mark: $P_3$ $Q_3$ SPO stem $R_3$
4. Hard-Fork initiatie :heavy_check_mark: $P_4$ 0 - $R_4$
5. Wijzigingen in het protocol :heavy_check_mark: $P_5$ $Q_5$ SPO Stem $R_5$
6(a). Opname uit de schatkist, $[T_0, T_1)$ :heavy_check_mark: $P_{6a}$ $Q_{6a}$ SPO Stem $R_{6a}$
6(b). Opname uit de schatkist, $[T_1, T_2)$ :heavy_check_mark: $P_{6b}$ $Q_{6b}$ SPO Stem $R_{6b}$
6(c). Opname uit de schatkist, $[T_2, T_3)$ :heavy_check_mark: $P_{6c}$ $Q_{6c}$ SPO Stem $R_{6c}$

Sommige van de in deze tabel genoemde parameters ( $P_1$ … $R_{6c}$, $T_1$ … $T_3$ ) kunnen aanpasbare protocolparameters zijn, maar andere moeten hard-coded zijn. Dit voorstel laat zowel deze keuze als de keuze van de feitelijke parameterwaarden bewust open voor discussie.

Voetnoot
Voor alle geldopnames is de opnamedrempel het totale bedrag Lovelace dat door de actie wordt opgenomen, niet het bedrag van een enkele opname als de actie meer dan één opname vermeldt.

Governance Actiecyclus

Bestuursacties worden pas op de epoch grens gecontroleerd op bekrachtiging. Door deze vertraging kan iedereen over elk voorstel stemmen en bewijzen dat ze actief zijn.

Van elk type bestuurshandeling (d.w.z. één uit elk van de zes bovengenoemde categorieën) kan in een bepaalde epoch maximaal één bestuurshandeling worden uitgevoerd. Zo kan er bijvoorbeeld in één epoch slechts één actie voor het opnemen van fondsen uit de reserves (die actie kan echter uit vele afzonderlijke opnames bestaan).

Zodra de acties zijn bekrachtigd, worden ze in fasen uitgevoerd. Acties die zijn gemarkeerd voor uitvoering worden op de volgende epoch grens uitgevoerd, tenzij ze worden geschrapt. Alle ingediende bestuursacties zullen dus ofwel

 1. worden geratificeerd;
 2. worden vervallen als gevolg van een actie met hogere prioriteit; of anders
 3. zal verlopen na een aantal epochs.

Stortingen voor beheersacties worden onmiddellijk terugbetaald wanneer

 1. een bekrachtigde handeling wordt uitgevoerd;
 2. de actie verloopt; of
 3. een bekrachtigde actie wordt vervallen.

De bekrachtiging wordt verderop in dit document nader toegelicht.

Voetnoot:
Dit ontwerp houdt in dat de eerste bestuursmaatregel van een bepaald type die wordt bekrachtigd, in een epoch wordt uitgevoerd.

Besluit

Bekrachtigde acties kunnen op een epoch grens worden uitgevoerd. Tijdens de bekrachtiging krijgen acties voor de huidige epoch de volgende prioriteit:

 1. Motie van wantrouwen;
 2. Een nieuw Constitutioneel Comité of een wijziging in de omvang van het quorum;
 3. Actualisering van de Grondwet;
 4. Hard Fork initiatie;
 5. Protocol parameter wijzigingen;
 6. Schatkistopnames.

Zoals hierboven beschreven, kan in een bepaalde periode hoogstens één actie van elk type worden uitgevoerd.
Dus een bekrachtigde “motie van wantrouwen” zal eerst worden uitgevoerd als er een is, en zo verder.

Een succesvolle “motie van wantrouwen”, de verkiezing van een nieuw Constitutioneel Comité, of een grondwetswijziging maakt alle andere niet uitgevoerde bestuurshandelingen ongeldig (ongeacht of ze zijn bekrachtigd), waardoor ze onmiddellijk worden geannuleerd zonder te worden uitgevoerd. Stortingen voor geannuleerde acties worden onmiddellijk terugbetaald.

Inhoud van een bestuursactie

Elke bestuursactie omvat het volgende:

 • een storting (geregistreerd omdat het bedrag een actualiseerbare protocolparameter is);
 • een beloningsadres om de storting terug te betalen;
 • een URL naar alle metagegevens die nodig zijn om de actie te rechtvaardigen;
 • een hash van de inhoud van deze metagegevens-URL.

// TODO: Geef een CBOR-specificatie in bijlage voor deze nieuwe on-chain entiteit.

Bovendien zal de actie het volgende omvatten:

 1. Voor protocolparameterwijzigingen - de gewijzigde parameters;
 2. Voor hard fork initiatie - de nieuwe major protocol versie, die één hoger moet zijn dan de huidige versie;
 3. Voor kasopnames - een overdracht van een positief aantal Lovelace naar een adres;
 4. Voor updates van de Grondwet - een 32-byte blake2b-256 hash digest van het document van de Grondwet;
 5. Voor nieuwe Constitutionele Comités en wijzigingen in de omvang van het quorum - een reeks sleutelhashes dat niet groter is dan de omvang van het comité;
 6. Voor een motie van wantrouwen - niets anders.

Het stortingsbedrag wordt toegevoegd aan de stortingspot, vergelijkbaar met stortingen met een stake sleutel.

Governance actie-ID’s

Elke aanvaarde governance actie krijgt een unieke identificatiecode (ook wel de governance actie ID genoemd), bestaande uit de transactie ID die de actie heeft aangemaakt en de index in het transactiegedeelte die ernaar verwijst.

Stemmen

Elke stemtransactie bestaat uit het volgende:

 • een Governance actie-ID;
 • een rol - Constitutioneel Comité, DRep, of SPO;
 • een key-hash (die zal worden geverifieerd aan de bovenstaande rol);
 • een URL voor alle metagegevens die relevant zijn voor de stemming;
 • een hash van de inhoud van deze URL;
 • een ja/nee/onthouding.

Merk op dat “onthoudingen” niet worden meegerekend in de “actieve stemhoeveelheid”.
Merk ook op dat een stem voor onthouding iets anders is dan een stemonthouding.
(de eerste is zichtbaar op de blockchain, de tweede niet).
Om verwarring te voorkomen, gebruiken we vanaf nu alleen het woord “onthouding” voor een stem om zich van stemming te onthouden.

De sleutelhash initieert de controle van de handtekening van de vermelde rol volgens de bestaande UTxOW-ledgerregel.

Er kan meerdere keren worden gestemd voor elke bestuursactie met een enkele sleutelhash. Correct ingediende stemmen overschrijven eventuele oudere stemmen voor dezelfde sleutelhash en rol.
Zodra een bestuurshandeling is bekrachtigd, eindigt de stemming. Eventuele toekomstige stemmingen worden niet in aanmerking genomen of geregistreerd (ongeacht of zij ja, nee of onthouding zijn).

Governance status

Wanneer een bestuursactie met succes wordt ingediend op de chain, wordt de voortgang ervan bijgehouden door de ledger state.
In het bijzonder zal het volgende worden opgevolgd:

 • de ID van de bestuursactie;
 • de epoch waarop de actie vervalt;
 • het stortingsbedrag;
 • het beloningsadres dat de storting zal ontvangen wanneer het wordt teruggestuurd;
 • het totale aantal ja/nee/onthoudingen van het Constitutioneel Comité voor deze actie;
 • het totale aantal ja/nee/onthoudingen van de DReps voor deze actie;
 • het totale aantal ja/nee/onthoudingen van de SPO’s voor deze actie.

Ongeldige stemmen

De stemmen van de DReps en de SPO’s kunnen overbodig worden na het overschrijden van een epoch grens, omdat ze hun registratie als vertegenwoordiger ongedaan kunnen maken. Daarom worden alle gederegistreerde stemmen geannuleerd voordat nieuwe stemmen in aanmerking worden genomen.

Wijzigingen in de Stake Snapshot

Aangezien de stake momentopname bij elke epoch grens verandert, moet voor elke bestuursactie een nieuwe actuele stemverdeling worden berekend op basis van de stemmen die zijn uitgebracht voordat nieuwe stemmen worden geteld. Dit voorkomt dat hetzelfde stake twee of meer keren wordt gebruikt. Deze nieuwe telling kan leiden tot onmiddellijke bekrachtiging van een beheersmaatregel.

Gedelegeerde vertegenwoordigers (DReps)

Waarschuwing
De opzet van de DReps kan nog veranderen, en mag niet worden verward met de DReps van Project Catalyst.

Bestaande stake keys zullen nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Zij zullen hun stake kunnen delegeren aan DReps. De DRep registratie zal de bestaande mechanismen voor het delegeren van stake kopiëren (via certificaten).

De volgende nieuwe soorten stemcertificaten worden toegevoegd:

 • DRep registratie certificaat. Inclusief:

  • DRep ID: hash van verificatiesleutel
  • een URL voor alle metagegevens die relevant zijn voor de DRep
  • een hash van de inhoud van deze URL
 • DRep ontbindingscertificaat. Inclusief:

  • DRep ID
  • epochnummer waarna de DRep zich terugtrekt
 • Stemmingsdelegatie certificaat. Inclusief:

  • stake credential
  • DRep ID

// TODO: CBOR-specificatie toevoegen in bijlage voor die nieuwe certificaten.

Het machtigingsschema (d.w.z. welke handtekeningen vereist zijn) bootst het bestaande machtigingsschema voor certificaten voor stake delegatie na.

Nieuwe stake distributie voor DReps

Naast de bestaande stake credential verdeling en de stake pool verdeling, komt er nu een nieuwe DRep stake verdeling.

Deze verdeling zal bepalen door hoeveel stake een DRep wordt gesteund. Dezelfde stake momentopname die wordt gebruikt voor de SPO blokproductie zal ook worden gebruikt voor de DReps om te stemmen.

Definities rondom stemrecht

We definiëren enkele begrippen rond het stemmen via stake:

 • Lovelace in een transactie wordt beschouwd als actief om te stemmen als:
  • Het een geregistreerde stake credential bevat.
  • De stake credential heeft zijn stemrecht gedelegeerd aan een geregistreerde DRep.
 • Ten opzichte van een bepaald percentage P zeggen we dat er voldoende actief stemrecht is als de verhouding tussen de totale actieve stemmende stake en het totale stake in omloop ten minste P is.
 • Ten opzichte van een percentage P is een stemdrempel bereikt, indien de som van de relatieve stake gecontroleerd door de DReps (SPO’s) die “ja” stemmen voor een bestuursmaatregel minus de som van de relatieve stake gecontroleerd door de DReps (SPO’s) die “nee” stemmen ten minste P bedraagt.

Voetnoot
Er zijn verschillende alternatieve definities voor “de totale stake in omloop”:

 1. De som van de UTxOs en de beloningen in wallets.
 2. De som van de UTxO, de rewards accounts, de fee pot en de deposit pot.
 3. Het maximale aantal ADA (d.w.z. 45 miljard ADA) minus de reserves[3].
  We laten de keuze open voor discussie.

Nieuwe protocolparameters

Er zullen nieuwe protocolparameters nodig zijn voor:

 • het bedrag van het voorschot van de bestuursactie
 • vervallen van de governance actie (# epochs vanaf de huidige epoch)
 • drempels voor het opnemen van middelen uit de schatkist
 • alle bekrachtigingsdrempels

Zoals hierboven beschreven, kunnen sommige daarvan worden bijgewerkt; andere zullen niet aanpasbaar zijn.

// TODO: Beslissen over de initiële parameterwaarden en of ze moeten kunnen worden bijgewerkt.

// TODO: Bepalen van coherentievoorwaarden voor de stemmingsdrempels. Zo zou de drempel voor een motie van wantrouwen aantoonbaar hoger moeten zijn dan die voor een kleine opname uit de schatkist.

Voorts zullen het initiële Constitutionele Comité en de initiële grondwet moeten worden vastgesteld als onderdeel van een opstartproces.

Wijzigingen in de bestaande ledgerregels

 • De PPUP-overgangsregel wordt herschreven, en verplaatst van de UTxO-regel naar de LEDGER-regel als een nieuwe TALLY-regel.

  Hier zullen de bestuursmaatregelen en de stemmingen verwerkt worden, bekrachtigd en voorbereid worden voor uitvoering in de lopende of de volgende epoch, naar gelang de situatie.

 • De NEWEPOCH overgangsregel wordt gewijzigd.

 • De subregel MIR wordt verwijderd.

 • Onmiddellijk na de EPOCH-regel zal een nieuwe ENACTMENT-regel worden opgeroepen. Deze regel zal eerder bekrachtigde bestuursacties uitvoeren.

 • De EPOCH regel zal niet langer de NEWPP subregel aanroepen, of berekenen of het quorum is bereikt in de PPUP status.

Meer over stimuleringsmaatregelen voor DReps

De DReps moeten waarschijnlijk gecompenseerd worden voor hun werk.

De bijbehorende stimuleringsmechanismen moeten worden gespecifieerd, waarbij de middelen waarschijnlijk afkomstig zijn uit de per-epoch toewijzing uit de schatkist.
Er moet ook rekening worden gehouden met prestatiebeperkingen, aangezien het problematisch zou zijn als van miljoenen DReps wordt verwacht dat zij over elke bestuursmaatregel stemmen. Enkele stimuleringsopties om te zorgen voor een beheersbaar aantal DReps zijn:

 • Het vragen van een grote borgsom bij inschrijving als DRep.
 • Een stimuleringsregeling die lijkt op de beloningsregeling van stake pools wordt gebruikt om individuele beloningen te beperken. (Merk op dat dit op zichzelf waarschijnlijk niet voldoende is, aangezien veel stemmers hun eigen DRep willen zijn, ongeacht de betaling).
 • Een vorm van een per-epoch gerandomiseerde subcommissie van DReps die rekening houdt met het gewicht van de gedelegeerde stake per DRep.

Redenering

Rol van het Constitutioneel Comité

Op het eerste gezicht lijkt de Constitutionele Comité een speciale commissie die extra macht krijgt ten opzichte van de DReps. Maar omdat de DReps het Comité op elk moment kunnen vervangen en er ook stemmen van de DReps nodig zijn om elke bestuurshandeling te bekrachtigen, heeft de constitutionele Comité niet meer (en misschien zelfs minder) macht dan de DReps. Welke rol speelt de commissie dan, en waarom is ze niet overbodig? Het antwoord is dat de commissie het opstartprobleem van dit nieuwe bestuurskader oplost. Zodra een dergelijk kader on-chain actief wordt, zouden er zonder Constitutioneel Comité snel voldoende DReps moeten zijn, zodat het systeem niet alleen afhankelijk is van SPO stemmen. We kunnen nog niet voorspellen hoe actief de gemeenschap zal zijn in het registreren als DReps, noch hoe reactief andere Ada houders zullen zijn met betrekking tot het delegeren van stake aan DReps.

Het Constitutioneel Comité moet er dus voor zorgen dat het systeem kan overgaan van de huidige toestand naar een volledig gedecentraliseerd bestuur. Voorts kan het comité op lange termijn een begeleidende en adviserende rol spelen bij de bestuursbesluiten, doordat het een reeks verkozen vertegenwoordigers waarnaar gekeken wordt voor raad en ondersteuning in governance acties.
Bovenal moet het comité zich te allen tijde houden aan de Grondwet en voorstellen bekrachtigen overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet.

// TODO Moeten we een herverkiezing van het oorspronkelijke comité afdwingen? Moet elk comité een termijn hebben?

Opzettelijke weglating van identiteitscontrole

Dit CIP maakt geen melding van enige vorm van identiteitsvalidatie of -controle voor de leden van het Constitutioneel Comité of de DReps.

Dit is opzettelijk.

We hopen dat de gemeenschap sterk zal overwegen alleen te stemmen op, en te delegeren aan, degenen die zich kenbaar maken.
Het afdwingen van identiteitscontrole is ook zeer moeilijk zonder een of ander gecentraliseerd orakel, wat wij beschouwen als een stap in de verkeerde richting.

Piggybacking op stake pool stake distributie

Het Cardano protocol is gebaseerd op een Proof-of-Stake consensusmechanisme, dus het gebruik van een stake-gebaseerde governance-aanpak is logisch. Er zijn echter vele manieren waarop men zou kunnen bepalen hoe de stake verdeling tussen deelnemers wordt vastgelegd. Ter herinnering, netwerkadressen kunnen momenteel twee reeksen referenties bevatten: één om aan te geven wie geld kan spenderen op een adres (ook wel betalingscertificaten genoemd), en één die kan worden gedelegeerd naar een stake pool (ook wel delegatie certificaten genoemd).

In plaats van een derde reeks certificaten te definiëren, stellen wij voor de bestaande delegatie certificaten opnieuw te gebruiken, met gebruikmaking van een nieuw on-chain certificaat om de verdeling van de governance stake te bepalen. Dit houdt in dat de DReps kunnen (en waarschijnlijk zullen) verschillen van de SPO’s, zodat er evenwicht ontstaat. Aan de andere kant betekent dit dat de verdeling van de governance stake dezelfde tekortkomingen heeft als die voor de blokproductie: aanbieders van wallet software moeten bijvoorbeeld multi-delegatieschema’s ondersteunen, en het opsplitsen van stake vergemakkelijken als een Ada houder aan meerdere DReps wil delegeren.

Deze keuze beperkt echter ook de implementatiewerk voor wallet aanbieders, en minimaliseert de inspanning die nodig is voor eindgebruikers om deel te nemen aan het governance protocol. Dit laatste is een kritische redenering om de keuze te rechtvaardigen. Door voort te bouwen op de bestaande structuur, houden we het systeem vertrouwd voor de gebruikers en redelijk eenvoudig op te starten, om de kans op succes en de participatiegraad in het governance kader te maximaliseren.

Scheiding van Hard Fork Initiatie en Standaard Protocol Parameter aanpassingen

In tegenstelling tot andere protocolparameterupdates vereisen hard forks (of, momenteel, wijzigingen van de hoofdversie van het protocol) veel meer aandacht.
Dit omdat andere protocolparameterwijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder significante softwareveranderingen. Maar een hard fork veronderstelt dat een overgrote meerderheid van het netwerk de node heeft geüpgraded om de nieuwe set features te ondersteunen die door de upgrade worden geïntroduceerd. Dit betekent dat de timing van een hard fork ruim van tevoren aan alle Cardano-gebruikers moet worden meegedeeld. Ook is er coördinatie vereist tussen stake pool operators, wallet providers, DApp ontwikkelaars en het node release team.

Daarom promoot dit voorstel hard fork initiaties als een op zichzelf staande bestuursactie, los van protocolparameterupdates, zoals in het Shelley tijdperk.

Schatkist opnames vs Project Catalyst

Project Catalyst is momenteel een van de belangrijkste redenen voor opnames uit de Cardano reserves. Elke Catalyst ronde wordt gewoonlijk gevolgd door honderden - zo niet duizenden - MIR-verzoeken om financiering te verstrekken aan geselecteerde projecten. In dit nieuwe bestuurskader zullen we echter slechts één opname uit de schatkist per epoch toestaan.

Aangezien alle opvragingen uit de schatkist in één transactie moeten passen, beperkt dit het aantal projecten dat in één epoch kan worden gefinancierd. Indien nodig kan dit worden omzeild door de financiering bijvoorbeeld te verdelen over meerdere epochs, door middelen over te hevelen naar een tijdelijke reservepot, of door het aantal projecten dat in elke ronde wordt gefinancierd te beperken.

Het doel van de DReps

Niets in dit voorstel beperkt de SPO’s om DReps te worden.
Waarom hebben we überhaupt DReps?
SPO’s worden uitsluitend gekozen voor blokproductie.
Stemmers kunnen ervoor kiezen hun stem te delegeren aan DReps zonder te hoeven overwegen of ze ook een goede blokproducent zouden zijn.

AVST (action voting stake threshold)

De AVST bestaat om ervoor te zorgen dat de stemmen van de DReps representatief zijn.
Bijvoorbeeld als slechts 10 Lovelace naar behoren zijn gedelegeerd naar DReps, en 9 Lovelace “ja” stemmen op een bestuursactie, zouden we de legitimiteit van het resultaat in twijfel trekken aangezien er miljarden ADA’s in omloop zijn.
Een voldoende hoge AVST legitimeert de vertegenwoordiging.

Bekrachtigingsvereisten Tabel

De vereisten in de tabel met bekrachtigingsvereisten worden hier toegelicht.
De meeste bestuursacties hebben dezelfde soort eisen:
het Constitutioneel Comité moet het quorum bereiken en de DReps moet een voldoende aantal “ja” stemmen, behalve als de AVST te laag is, in welk geval de SPO’s stemmen in plaats van de DReps.
Dit omvat deze acties:

 • Nieuw Comité/quorum (normale stand)
 • Aanpassen van de Grondwet
 • Protocol parameter veranderingen
 • Schatkist opname

Motie van wantrouwen

Een motie van wantrouwen duidt het gebrek aan vertrouwen aan van de Cardano gemeenschap in het huidige Constitutioneel Comité, en daarom heeft het Constitutioneel Comité geen inspraak in deze bestuursactie.
In deze situatie moeten de SPO’s en de DReps de wil van de gemeenschap vertegenwoordigen.
Om een ondervertegenwoordiging van de DReps te voorkomen, is de AVST (active voting stake threshold) een vereiste voor bekrachtiging.

// TODO We moeten de afweging maken tussen het gebruik van de DReps-stemmen met en zonder de AVST in verband met stemmen over de motie van wantrouwen.

Hard Fork initiatie

Ongeacht het bestuursmechanisme is deelname van de SPOs nodig voor elke hard fork, omdat zij het zijn die hun software moeten upgraden.
Daarom maken wij hun samenwerking expliciet in de governance actie voor de hard fork initiatie door altijd hun stem te eisen.
Het Constitutioneel Comité stemt ook, wat de grondwettelijkheid van een hard fork aangeeft.
De DReps stemmen ook, om de wil van alle belanghebbenden te vertegenwoordigen, hoewel de AVST niet vereist is.
Het eisen van de AVST in deze situatie zou een kritieke upgrade kunnen blokkeren, hoewel we dit in de toekomst misschien willen heroverwegen.

// TODO We moeten de afweging maken tussen het gebruik van de DReps-stemmen met en zonder de AVST.

Nieuwe metadata structuren

Zowel voor de bestuursacties als voor de stemmingen worden nieuwe metagegevensvelden gebruikt, in de vorm van URL’s en integriteitshashes (gelijkaardig aan de metadata structuur voor de registratie van stake pools).
De metagegevens worden gebruikt om context te verschaffen.
Zo moet bij stemmingen van het Constitutioneel Comité worden uitgelegd waarom ze in overeenstemming zijn met de grondwet.
Bij governance acties moet worden uitgelegd waarom de actie nodig is, welke deskundigen werden geraadpleegd, enz.
We willen niet dat deze verklarende gegevens worden beperkt door beperkingen gerelateerd aan de omvang van de transacties, dus gebruiken we URL’s.

Dit brengt echter nieuwe problemen met zich mee.
Als een URL niet werkt, wat moet er dan gebeuren voor het stemmen over die actie?
Moeten we verwachten dat iedereen zich van stemming onthoudt?
Is dit een aanvalsvector tegen het bestuurssysteem?
In een dergelijk scenario zou het hashvoorbeeld op andere manieren kunnen worden meegedeeld, maar we moeten voorbereid zijn op de situatie.
Moet er een samenvatting van de motivering op de blockchain komen?

Alternatief: Gebruik van transactiemetagegevens

In plaats van daarvoor bestemde specifieke velden in het transactieformaat te gebruiken, zouden we het bestaande metagegevensveld voor transacties kunnen gebruiken.

Governance gerelateerde metadata kunnen duidelijk worden geïdentificeerd door een CIP-10 metadatalabel te registreren.
Daarbinnen kan de structuur van de metagegevens worden bepaald door deze CIP (exact formaat nog te specifiëren), met behulp van een index om de stem- of voorstel-id in kaart te brengen naar de bijbehorende metagegevens-URL en hash.

Dit voorkomt dat extra velden aan de transactiebody moeten worden toegevoegd, met het risico dat de indieners deze gemakkelijker kunnen negeren.
Aangezien de vereiste metagegevens echter leeg kunnen zijn (of kunnen verwijzen naar een defecte URL), is het voor indieners al gemakkelijk om geen metagegevens te verstrekken. Het is dus onduidelijk of dit de situatie erger maakt of niet.

Merk op dat transactiemetadata nooit worden opgeslagen in de ledger status, dus het zou aan de nodes zijn om de metadata te koppelen aan de acties en stemmen in dit alternatief, en zou niet beschikbaar zijn als een ledger status query.

Drie niveaus van schatkistopnames

Er werden drie verschillende acties voor het beheer van de opnames uit de schatkist ingevoerd, zodat hogere opnames hogere ratificatiedrempels kunnen hebben.
Het zou moeilijker moeten zijn om opnames voor grotere bedragen te bekrachtigen.

Een andere mogelijkheid is de invoering van één enkele actie voor alle geldopnames, en een stijgende drempel te specifiëren in functie van een stijging van het bedrag in ADA.

Aangezien de toewijzing van de middelen voor elke epoch wordt gegeven als een percentage van de beloningspot, moeten we ook rekening houden met de toewijzing van de middelen (de protocolparameter $\tau$) bij het berekenen van de drempels.
Zo zouden de opnames voor een bepaalde epoch kunnen worden beperkt tot ruwweg de hoeveelheid lovelace verplaatst naar de schatkist vanuit de reservepot tijdens die epoch.

// TODO Specifieer een functie die de toewijzing van de schatkist en het bedrag van de opname uit de schatkist opvraagt, en de AVST, de DRep-stemdrempel en de SPO-stemdrempel als resultaat geeft.

Buiten beschouwing

De volgende onderwerpen worden buiten beschouwing gelaten in dit voorstel.

De inhoud van de grondwet

De inhoud van de oorspronkelijke grondwet is uiterst belangrijk, evenals eventuele wijzigingsprocedures voor de grondwet.
Het opstellen van de grondwet staat echter los van het in dit CIP voorgestelde on-chain protocol zodat een aparte en gerichte bespreking hierover mogelijk is.

Juridische kwesties

Eventuele juridische handhaving van het Cardano protocol of de Cardano grondwet zijn volledig buiten het bereik van deze CIP.

Off-chain standaarden voor het creëren van governance-acties

De Cardano gemeenschap moet goed nadenken over standaarden en processen voor de creatie van bestuursmaatregelen voorgesteld in deze CIP.
Dit valt echter buiten het bereik van deze CIP.
Met name de rol van Project Catalyst in verband met opnames uit de schatkist valt buiten het bereik van deze CIP, behalve in gevallen waarin verduidelijking van het onderscheid nuttig is.

Particuliere entiteiten

Hoe particuliere bedrijven of personen ervoor kiezen hun ADA te delegeren, zowel aan stake pools of aan DReps, valt buiten het bereik van deze CIP (en wellicht van het CIP proces in het algemeen).

Activeringsplan

Aanvaardingscriteria

 • Een nieuw ledgertijdperk wordt ingevoerd op Cardano mainnet om de bovenstaande specificaties te implementeren. Dit zal worden opgesplitst in twee fasen, zoals hierboven beschreven.

Andere potentiele aanvaardingscriteria

 • Het testen van alle bestuursacties op een publiek testnet, met voldoende participatie.
 • De tekst van de grondwet laten goedkeuren op een bepaalde manier.
 • Het oorspronkelijke Constitutionele Comité moet door een of ander proces worden goedgekeurd.

Implementatieplan

De voorstellen in deze CIP vereisen een hard fork.

Dit document beschrijft een ambitieuze verandering in het bestuur van Cardano.
Dankzij een tweefasig uitvoeringsproces kan het sneller worden ingevoerd, waarbij sommige van de meer ingewikkelde aspecten (DReps en grondwetswijzigingen) in een tweede fase worden uitgerold.
Zo zullen de wijzigingen worden doorgevoerd in 2 aparte hard forks.
Dit geeft ook meer tijd voor een grondigere evaluatie van/overleg over stimuleringsmaatregelen en andere belangrijke kwesties, terwijl ondertussen de basis wordt gelegd voor het Voltaire tijdperk.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van een uitvoeringsplan voor ruwweg de helft van het plan:

 1. Een subset van (belangrijke) beheersacties toevoegen aan de transactie inhoud (tegelijkertijd protocolparameterupdates en MIR-certificaten afschaffen).
  De volgende bestuursacties zullen aanvankelijk worden ondersteund:
 • protocol parameters
 • hard forks
 • opnames uit de schatkist
 • wijzigingen in het Constitutionele Comité
 1. Stemmen toevoegen aan een transactie, maar DRep stemmen nog niet toestaan.
 2. De eerste versie van de nieuwe RATIFY-regel zal alleen stemmen van het Constitutioneel Comité tellen, plus SPO stemmen voor hard forks (vergelijkbaar met de eerder gedefinieerde, en nu achterhaalde, CIP-47).

De rest van dit voorstel zal in de tweede fase worden uitgevoerd.

Copyright

Deze CIP is gelicenseerd onder CC-BY-4.0

Originele tekst is hier terug te vinden: CIPs/README.md at voltaire-v1 · JaredCorduan/CIPs · GitHub


 1. Een formele beschrijving van de huidige regels voor bestuurshandelingen wordt gegeven in de Shelley ledger specification.

  • Voor protocolparameterwijzigingen (inclusief hard forks) beschrijft de PPUP-overgangsregel (figuur 13) hoe protocolparameterupdates worden verwerkt, en de NEWPP-overgangsregel (figuur 43) hoe wijzigingen van protocolparameters worden doorgevoerd.

  • Voor geldtransfers beschrijft de DELEG overgangsregel (figuur 24) hoe MIR-certificaten worden verwerkt, en de MIR overgangsregel (figuur 55) hoe kas- en reservemutaties worden uitgevoerd.

  Voetnoot
  De mogelijkheden van de MIR overgangsregel werden uitgebreid in de [Alonzo ledger specification] (https://hydra.iohk.io/job/Cardano/cardano-ledger/specs.alonzo-ledger/latest/download-by-type/doc-pdf/alonzo-changes)

  ↩︎
 2. Er zijn veel verschillende definities van de term “hard fork” in de blockchainindustrie. Hard forks verwijzen meestal naar niet-backwards compatibele updates van een netwerk. In Cardano definiëren we ze iets meer als elke upgrade die ertoe zou leiden dat meer blokken worden gevalideerd, en nodes te dwingen zich aan de nieuwe protocolversie te houden, waardoor nodes die de upgrade niet aankunnen in feite overbodig worden. ↩︎

 3. Dit is de gebruikte definitie voor “actieve stake” voor stake delegatie aan stake pools: zie paragraaf 17.1, “Totale stake berekening” van de [Shelley ledger specification] (https://hydra.iohk.io/job/Cardano/cardano-ledger/shelleyLedgerSpec/latest/download-by-type/doc-pdf/ledger-spec). ↩︎

3 Likes