🇻🇳 CIP-1694 in a nutshell - Tóm tắt CIP1694 - Infographic

Cùng tìm hiểu về CIP1694 qua Infographic CIP-1694 in a nutshell | Essential Cardano của Mr. Morgan bằng tiếng Việt.
Cardano Infographic

Cardano Infographic (1)

Cardano Infographic (2)

Cardano Infographic (3)

Cardano Infographic.pdf (2.8 MB)

Vui lòng góp ý cho bản dịch nếu có thiếu sót để bản dịch hoàn hảo hơn nha Cả nhà.