Tóm tắt CIP1694 (thời điểm: 5/2023)

Đây là tóm tắt CIP1694 bằng hình ảnh
*dựa trên bản dịch tiếng Việt CIP1694 vào thời điểm tháng 4/2023 (Đại sứ Cardano Mie dịch)*
**Hãy cùng nhau tìm hiểu về CIP1694, **
bản nâng cấp lớn nhất năm 2023!

image
image
image
image
image
image

*Sẽ có bản tóm tắt cập nhật được chia sẻ sau.