🇻🇳 CIP 1694 - Bản dịch tiếng Việt - Vẫn còn cập nhật [Vietnamese translation]

Link CIP 1964 gốc: CIPs/README.md at voltaire-v1 · JaredCorduan/CIPs · GitHub

Link dịch tiếng Việt: (vẫn còn cập nhật) CIP 1694 - Vietnamese translation - Google Docs

TÓM TẮT

Chúng tôi đề xuất sửa đổi hệ thống quản trị trên chuỗi của Cardano để hỗ trợ các yêu cầu mới trên kỷ nguyên Voltaire. Hỗ trợ quản trị chuyên dụng cho các cập nhật thông số giao thức đang dùng hiện nay và chứng chỉ MIR sẽ bị loại bỏ và hai trường mới sẽ được thêm vào các giao dịch thông thường để cho:

 1. Những hành động quản trị

 2. bỏ phiếu

Bất kỳ người dùng Cardano nào đều được phép thực hiện một hành động quản trị Chúng tôi cũng giới thiệu ba cơ quan quản trị khác nhau có chức năng cụ thể trong khung quản trị mới này:

 1. một ủy ban hiến pháp

 2. một nhóm đại diện đại biểu (gọi tắt là DReps)

 3. các nhà điều hành Stake Pool (gọi tắt là SPOs)

Mỗi hành động quản trị phải được xác nhận bởi hai trong ba cơ quan quản trị này bằng phiếu bầu trên chuỗi Loại hành động và trạng thái của hệ thống quản trị quyết định những cơ quan nào phải xác thực nó.

Các hành động được xác thực có thể được thực hiện trên chuỗi, theo một tập hợp các quy tắc được xác định rõ ràng.

Tương tự như Stake Pool, bất kỳ chủ sở hữu Ada nào cũng có thể đăng ký để trở thành DRep và lựa chọn đại diện cho chính họ và/hoặc người khác. Ngoài ra, giống như Stake Pool, chủ sở hữu Ada có thể ủy quyền quyền bỏ phiếu của mình cho bất kỳ DRep khác. Quyền bỏ phiếu sẽ được căn cứ trên tổng số Ada được ủy quyền, dưới dạng một số nguyên của Lovelace.

Một khía cạnh quan trọng cần chú ý chính là khái niệm “một Lovelace = một phiếu bầu”.

Lời cảm ơn

Bản dự thảo đầu tiên tại Hội thảo Colorado 2023 (28/02 → 01/03)

Động cơ: tại sao CIP này cần thiết?

· Mục tiêu

· Cấu trúc hiện tại

· Nhược điểm của thiết kế quản trị Shelley

· Những thông tin ngoài phạm vi

Mục tiêu

Chúng ta đang bước vào thời đại của Voltaire, đặt nền móng cho những quyết định phi tập trung. CIP này mô tả một cơ chế quản trị trên chuỗi kỷ nguyên Voltaire của Cardano. CIP được xây dựng và mở rộng kế hoạch quản trị ban đầu của Cardano dựa trên một số lượng khóa quản trị cố định. Mục tiêu là cung cấp các bước tiến giá trị và quan trọng đầu tiên, đồng thời đạt được các thành tựu về kỹ thuật trong tương lai gần như một phần phát triển của hệ thống quản trị Voltaire đề xuất.

Nó cũng sẽ là một điểm khởi đầu để cung cấp đầu vào cho sự phát triển của cộng đồng, bao gồm cài đặt các ngưỡng thích hợp và các cài đặt khác trên chuỗi.

Các đề xuất tiếp theo có thể được áp dụng và mở rộng đề xuất này để đáp ứng các nhu cầu quản trị mới nổi.

Cơ chế thiết kế cơ chế quản trị hiện tại

Cơ chế quản trị Cardano trên chuỗi khối đã được giới thiệu trong thời đại Shelley ledger có khả năng:

 1. Sửa đổi giá trị của các thông số giao thức (bao gồm khởi tạo “hard forks”)

 2. Chuyển Ada ra khỏi nguồn dự trữ và ngân sách (và cũng di chuyển Ada giữa nguồn dự trữ và ngân sách)

Trong kế hoạch hiện tại, các hành động quản trị được khởi xướng bằng các giao dịch đặc biệt yêu cầu Quorum-Many từ các khóa quản trị (5 trên tổng số 7 trên Cardano mainnet). Các trường trong phần nội dung giao dịch cung cấp thông tin về hành động quản trị đề xuất: hoặc i) thay đổi các thay đổi thông số giao thức; hoặc ii) khởi động việc chuyển quỹ. Mỗi giao dịch có thể kích hoạt đúng một loại hành động quản trị. Tuy nhiên, một hành động đơn lẻ có thể có nhiều hơn một tác động (ví dụ: thay đổi hai hoặc nhiều thông số giao thức).

· Cập nhật tham số giao thức sử dụng transaction field nº6 của phần nội dung giao dịch.

· Việc di chuyển ngân sách và nguồn dự trữ sử dụng các chứng chỉ Move Instantaneous Rewards (viết tắt. MIR) certificates. .

Các hành động quản trị được ủy quyền đúng cách được áp dụng trên ranh giới epoch (chúng được thực thi).

Hard Forks

Một trong các thông số giao thức đáng để chú ý đặc biệt: thay đổi phiên bản giao thức chính cho phép Cardano thực hiện các hard fork được kiểm soát. Loại cập nhật thông số giao thức này có đặc tính đặc biệt, vì các nhóm mối đặt cược phải nâng cấp các nút của họ để họ có thể hỗ trợ phiên bản giao thức mới sau khi hard fork được thực hiện.

Nhược điểm của quản trị Shelly

Mô hình quản trị Shelley được thiết kế để cung cấp một phương pháp quản trị chuyển tiếp đơn giản. Đề xuất này nhằm giải quyết một số nhược điểm với các cải tiến rõ ràng khi chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên Voltaire.

 1. Thiết kế quản trị Shelley không có chỗ cho sự tham gia tích cực của những người nắm giữ Ada trên chuỗi. Trong khi các thay đổi về giao thức thường là kết quả của các cuộc thảo luận với các nhà hoạt động cộng đồng được tuyển chọn, quá trình hiện tại chủ yếu được điều khiển bởi các thực thể sáng lập. Việc đảm bảo rằng ai cũng có thể đưa ra mối lo ngại của mình là khá rườm rà và đôi khi có thể được xem là tùy tiện.

 2. Các khoản chuyển tiền từ nguồn kinh phí là một chủ đề quan trọng và nhạy cảm. Tuy nhiên, chúng có thể khó để theo dõi. Quan trọng là cần có thêm tính minh bạch và nhiều lớp kiểm soát hơn về những khoản chuyển tiền này.

 3. Trong khi cần được xử lý đặc biệt bởi SPOs, hard fork không được phân biệt với các thay đổi thông số giao thức khác.

 4. Cuối cùng, trong khi hiện tại có một tầm nhìn khá chung được chia sẻ bởi các nhà sáng lập và các thành viên trong cộng đồng về Cardano, không có tài liệu xác định rõ ràng ghi lại những nguyên tắc chỉ đạo này. Việc sử dụng blockchain của Cardano để ghi lại bản chất chung của Cardano theo một cách không thể thay đổi như một Hiến pháp chính thức của Cardano là hợp lý.

Các thông tin ngoài phạm vi

Các chủ đề sau đây được coi là nằm ngoài phạm vi của CIP này.

Các nội dung của hiến pháp

CIP này chỉ tập trung vào các cơ chế on-chain. Các quy định của hiến pháp ban đầu rất quan trọng, cũng như bất kỳ quy trình nào cho phép sửa đổi nó. Những điều này xứng đáng với một cuộc thảo luận riêng và tập trung.

Thành viên của Ủy ban Hiến pháp

Đây là một vấn đề off-chain.

Vấn đề Pháp lý

Bất kỳ việc thực thi pháp lý tiềm năng nào đối với giao thức Cardano hoặc Hiến pháp Cardano đều hoàn toàn không nằm trong phạm vi của CIP này.

Các tiêu chuẩn off-chain (ngoài chuỗi) cho các hành động quản trị

Cộng đồng Cardano phải suy nghĩ sâu về các tiêu chuẩn và quy trình đúng để xử lý việc tạo ra các hành động quản trị được chỉ định trong CIP này. Đặc biệt, vai trò của Dự án Catalyst trong việc tạo ra các hành động rút ngân sách hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của CIP này.

Sở hữu Ada và ủy quyền

Cách các công ty tư nhân, tổ chức công cộng hoặc tư nhân, cá nhân v.v. chọn cách nắm giữ hoặc ủy quyền Ada của họ, bao gồm ủy quyền cho nhóm stake pool hoặc DRep, nằm ngoài phạm vi của CIP này.

Thông số kỹ thuật

· Hiến pháp Cardano

· Ủy ban Hiến pháp

o Trạng thái không tự tin

o Uỷ ban khởi nguồn

o Thay thế Ủy ban

o Quy mô của Ủy ban Hiến pháp

o Giới hạn điều khoản

· Đại diện được ủy quyền (DReps)

o DReps được chọn trước

o DReps đã đăng ký

o Phân phối Stake mới cho DReps

o Phần thưởng cho việc ủy quyền để biểu quyết

o Phần thưởng cho DReps

· Những hành động quản trị

o Phê chuẩn

§ Yêu cầu

§ Giới hạn.

o Ban hành

o Vòng đời

o Nội dung

o Nhóm tham số giao thức

· Bình chọn

o Ban quản trị

o Phiếu bầu cũ

o Thay đổi về Stake Snapshot

o Các định nghĩa xung quanh cổ phần có quyền biểu quyết

Hiến Pháp Cardano

Hiến pháp Cardano là một tài liệu văn bản xác định các giá trị và nguyên tắc hướng dẫn chung của Cardano. Ở giai đoạn này, Hiến pháp là một tài liệu thông tin nắm bắt rõ ràng các giá trị cốt lõi và hành động của Cardano để đảm bảo tính bền vững lâu dài của nó. Ở giai đoạn sau, chúng ta có thể tưởng tượng Hiến pháp có thể phát triển thành một bộ quy tắc dựa trên hợp đồng thông minh thúc đẩy toàn bộ khuôn khổ quản trị. Tuy nhiên, hiện tại, Hiến pháp sẽ vẫn là một tài liệu ngoài chuỗi có giá trị băm (hash) sẽ được ghi lại trên chuỗi. Như đã thảo luận ở trên, Hiến pháp vẫn chưa được xác định và nội dung của nó nằm ngoài phạm vi của CIP này.

Uỷ Ban Hiến Pháp

Chúng tôi xác định một ủy ban hiến pháp đại diện cho một tập hợp các cá nhân hoặc tổ chức (mỗi tổ chức liên quan đến một cặp thông tin đăng nhập Ed25519) chịu trách nhiệm chung về việc đảm bảo rằng Hiến pháp được tôn trọng và thực thi.

Mặc dù nó không thể được thực thi trên chuỗi (on-chain), ủy ban hiến pháp sẽ chỉ bỏ phiếu về tính hợp hiến của các hành động quản trị (do đó sẽ đảm bảo tính bền vững lâu dài của blockchain) và nên được thay thế (thông qua hành động không đáng tin cậy) nếu họ vượt qua ranh giới này. Nói cách khác, có một hợp đồng xã hội giữa ủy ban hiến pháp và các thành viên tham gia của mạng lưới. Mặc dù ủy ban hiến pháp có thể từ chối một số hành động quản trị nhất định (bằng cách bỏ phiếu ‘Không’ cho họ), họ chỉ nên làm như vậy khi những hành động quản trị đó mâu thuẫn với Hiến pháp.

Ví dụ: nếu chúng ta xem xét quy tắc Hiến pháp giả định “Mạng Cardano phải luôn có khả năng tạo ra các khối mới”, thì hành động quản trị sẽ giảm kích thước khối tối đa xuống 0 sẽ có hiệu lực vi hiến và do đó có thể không được ủy ban hiến pháp phê chuẩn. Tuy nhiên, quy tắc này không chỉ định rõ được kích thước block tối đa nhỏ nhất có thể chấp nhận được, vì vậy ủy ban hiến pháp sẽ cần xác định con số này và bỏ phiếu cho phù hợp.

Trạng thái bất tín nhiệm

Ủy ban hiến pháp được coi là một trong hai trạng thái sau đây:

 1. trạng thái bình thường (tức là trạng thái tin cậy)

 2. Trạng thái bất tín nhiệm

Trong tình trạng không tin tưởng, ủy ban hiện tại không còn có thể tham gia vào các hành động quản trị và phải được thay thế trước khi bất kỳ hành động quản trị nào có thể được phê chuẩn (xem bên dưới). Bất kỳ một hành động quản trị nào đáng ngờ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức sau khi giao thức đi vào trạng thái không tự tin và sẽ không được ban hành.

Chìa khóa ủy ban hiến pháp

Ủy ban hiến pháp sẽ sử dụng một thiết lập phím nóng và lạnh, tương tự như cơ chế “giấy chứng nhận ủy quyền genesis” hiện có.

Thay thế Ủy ban Hiến pháp

Ủy ban Hiến pháp có thể được thay thế bằng một trong hai cách:

 • Khi ở trạng thái bình thường (tức là trạng thái tin cậy), ủy ban có thể được thay thế thông qua một hành động quản trị cụ thể (“ủy ban điều kiện mới”, được mô tả dưới đây) đòi hỏi sự chấp thuận của cả ủy ban hiến pháp hiện tại và DReps.
 • Khi ở trong tình trạng không tự tin, ủy ban cũng có thể được thay thế thông qua cùng một hành động quản trị (hành động 2 bên dưới), nhưng thay vào đó, điều này đòi hỏi sự chấp thuận của cả SpO và DReps.

Về nguyên tắc, ủy ban hiến pháp mới có thể giống hệt hoặc chồng chéo một phần ủy ban sắp mãn nhiệm miễn là hành động được phê chuẩn đúng cách. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu cử tri có niềm tin tập thể vào tất cả hoặc một phần của ủy ban và muốn kéo dài nhiệm kỳ của mình.

Quy Mô của Uỷ Ban Hiến Pháp

Không giống như thiết kế quản trị Shelley, quy mô của ủy ban hiến pháp không cố định và nó có thể là bất kỳ con số không âm nào. Nó có thể được thay đổi bất cứ khi nào một ủy ban mới được bầu (“Ủy ban hiến pháp mới và/hoặc quy mô đại biểu”). Tương tự như vậy, số đại biểu của ủy ban (số phiếu bầu “Yes” cần có của ủy ban để phê chuẩn các hành động quản trị) không cố định và cũng có thể thay đổi theo hành động quản trị. Điều này mang lại rất nhiều sự linh hoạt cho các thành phần của ủy ban.

Giới hạn các điều khoản

Mỗi ủy ban hiến pháp mới được bầu sẽ có một giới hạn nhiệm kỳ. Hệ thống sẽ tự động bước vào tình trạng bất tín nhiệm khi giới hạn nhiệm kỳ của ủy ban hiến pháp hết hạn. Giới hạn này là một tham số giao thức quản trị, chỉ định số lượng epochs tối đa trong đó ủy ban có thể phê chuẩn các hành động quản trị. Khi giới hạn nhiệm kỳ của ủy ban hết hạn, tất cả các hành động quản trị khác ngoài “Chuyển động bất tín nhiệm” sẽ bị hủy bỏ và một ủy ban mới phải được bầu. Điều này có nghĩa là ủy ban nên có kế hoạch thay thế riêng nếu muốn tránh sự gián đoạn.

Giới hạn nhiệm kỳ sẽ được đặt lại bất cứ khi nào hành động quản trị “ủy ban hiến pháp mới và/hoặc quy mô đại biểu” được ban hành, ngay cả khi cùng một ủy ban được bầu lại và đại biểu vẫn không thay đổi. Điều này cho phép chủ sở hữu ADA xác nhận niềm tin của họ vào ủy ban nếu họ muốn. Lưu ý rằng giới hạn nhiệm kỳ được tính tại thời điểm ủy ban được bầu. Bất kỳ thay đổi nào trong tham số giao thức cơ bản chỉ ảnh hưởng đến thuật ngữ áp dụng cho các ủy ban trong tương lai và không thay đổi thời hạn của ủy ban hiện tại.

DREPS

Cảnh báo CIP-1694 DReps không nên được kết hợp với Project Catalyst DReps.

Những Dreps được chọn trước

Để tham gia quản trị, mỗi Stake phải được ủy quyền cho DRep. Chủ sở hữu ADA thường sẽ ủy quyền quyền bỏ phiếu của họ cho một DRep đã đăng ký và họ sẽ bỏ phiếu thay mặt họ. Ngoài ra, hai tùy chọn DRep được xác định trước có sẵn:

 • Phiếu trắng
  nếu một người nắm giữ Ada ủy quyền để bỏ phiếu trắng, stake của họ được đánh dấu là không tham gia quản trị. Ảnh hưởng của việc ủy quyền cho việc từ chối bỏ phiếu trên chuỗi là phần stake được ủy quyền sẽ không được coi là cổ phần có quyền biểu quyết tích cực. Tuy nhiên, Stake sẽ được xem là được đăng ký cho mục đích nhận thưởng được mô tả nhận thưởng để ủy quyền cổ phần có quyền biểu quyết.
 • Bất tín nhiệm
  Nếu một người nắm giữ Ada uỷ quyền vào mục “Bất tín nhiệm”, thì cổ phần của họ được tính là không bỏ phiếu cho mọi hành động quản trị ngoài mục “không tin tưởng”. Điều này cũng báo hiệu rằng họ không có niềm tin vào ủy ban hiến pháp hiện tại.
  Ảnh hưởng của việc ủy thác cho “Bất tín nhiệm” trên chuỗi là stake này sẽ được coi là một phần của cổ phần có quyền biểu quyết tích cực. Nó sẽ được tính là một phiếu bầu “Yes” cho mọi hành động Bất tín nhiệm và phiếu bầu “No” cho mọi hành động khác. Nó cũng phục vụ như một phương thức kiểm toán trực tiếp về sự tự tin của những người nắm giữ ADA trong ủy ban hiến pháp.

Lưu ý Bất kỳ chủ sở hữu Ada nào cũng có thể đăng ký Stake credential của họ với tư cách là DRep và ủy quyền cho chính họ nếu họ muốn tích cực tham gia bỏ phiếu.

Những Dreps đã đăng ký

Trong kỷ nguyên Voltaire, các stake credential hiện tại sẽ có thể ủy thác cổ phần của họ cho các DReps đã đăng ký cho mục đích bỏ phiếu, ngoài việc uỷ quyền cho các Stake Pool để tạo khối Việc uỷ quyền cho DRep sẽ bắt chước các cơ chế ủy quyền cổ phần hiện có (thông qua chứng chỉ on-chain). Tương tự, đăng ký DRep sẽ bắt chước các cơ chế đăng ký cổ phần hiện có.

DReps đã đăng ký được xác định bởi một chứng chỉ có thể là:

· Khóa xác minh (Ed25519)

· Kịch bản bản địa hoặc Plutus

Bảng hash blake2b-224 của chứng chỉ DRep được tuần tự hóa được gọi là DRep ID.

Các loại chứng chỉ mới sau đây sẽ được thêm vào để quản trị: giấy chứng nhận đăng ký DRep, giấy chứng nhận không còn làm DRep và giấy chứng nhận ủy quyền bỏ phiếu.

Giấy chứng nhận đăng ký DRep

Giấy chứng nhận đăng ký DRep bao gồm:

· iD DRep

· Động lực

Động lực bao gồm:

· một URL đến JSON payload của siêu dữ liệu

· một hàm băm của nội dung của URL siêu dữ liệu

Cấu trúc và định dạng của siêu dữ liệu này được cố tình để mở trong CIP này. Các quy tắc on-chain sẽ không kiểm tra URL hoặc hash. Tuy nhiên, các ứng dụng máy khách nên thực hiện kiểm tra sự đúng mực thông thường khi tìm nạp nội dung từ URL được cung cấp.

Giấy chứng nhận không còn làm DRep

Giấy chứng nhận không còn làm DRep bao gồm:

· iD DRep

· số epoch sau cùng khi DRep nghỉ việc

Chứng nhận nhóm biểu quyết

Giấy chứng nhận ủy quyền biểu quyết bao gồm:

· iD DRep mà stake ủy quyền vào

· chứng chỉ cổ phần cho đại biểu

Chương trình ủy quyền chứng chỉ

Chương trình ủy quyền (tức là chữ ký nào được yêu cầu để đăng ký, nghỉ việc hoặc ủy quyền) sẽ giống như chương trình ủy quyền cổ phần hiện có.

Phân Phối Stake mới cho Dreps

Ngoài phân phối chứng chỉ trên mỗi cổ phần hiện có và phân phối trên mỗi cổ phần, sổ cái bây giờ cũng sẽ xác định phân phối cổ phần trên mỗi DRep. Phân phối này sẽ xác định số tiền cổ phần được hỗ trợ bởi mỗi phiếu bầu YES từ DRep.

Cảnh báo

Không giống như phân phối được sử dụng để sản xuất khối, chúng tôi sẽ luôn sử dụng phiên bản mới nhất của phân phối cổ phần mỗi DRep như được đưa ra trên ranh giới epoch.

Điều này có nghĩa là đối với bất kỳ chủ đề nào mà các cử tri cá nhân quan tâm sâu sắc, họ có thời gian để đăng ký làm DRep và bỏ phiếu trực tiếp. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là có thể có sự khác biệt giữa cổ phần được sử dụng để tạo khối và cổ phần được sử dụng để bỏ phiếu trong bất kỳ kỷ nguyên nào.

Phần thưởng cho việc uỷ quyền để biểu quyết của người nắm giữ ADA

Sẽ có một giai đoạn khởi động ngắn trong đó ủy quyền cổ phần sẽ nhận được phần thưởng v.v. và có thể bị rút bất cứ lúc nào. Sau giai đoạn này, mặc dù phần thưởng sẽ tiếp tục được trao cho ủy quyền vào block, v.v., tài khoản phần thưởng sẽ bị chặn rút bất kỳ phần thưởng nào trừ khi thông tin cổ phần liên quan của họ cũng được ủy quyền cho DRep (được xác định trước hoặc đã đăng ký). Điều này giúp đảm bảo sự tham gia cao, và do đó, tính hợp pháp.

Ghi chú

Mặc dù phần thưởng không thể bị thu hồi, nhưng chúng không bị mất. Ngay khi chứng chỉ cổ phần được ủy quyền (bao gồm cả DRep được xác định trước), phần thưởng có thể bị thu hồi.

Phần thưởng DRep

DReps được cho là cần phải được trả công cho công việc của họ. Nghiên cứu về các mô hình khuyến khích vẫn đang tiếp tục và chúng tôi không muốn trì hoãn việc thực hiện CIP này trong khi điều này được giải quyết.

Do đó, đề xuất tạm thời của chúng tôi là ký quỹ Lovelace từ kho bạc Cardano hiện tại cho đến khi quyết định cực kỳ quan trọng này có thể được cộng đồng đồng thuận, thông qua cơ chế quản trị trên chuỗi đang được xây dựng.

Ngoài ra, DReps có thể tự trả tiền thông qua các hành động quản trị “rút tiền từ Kho bạc”. Hành động như vậy sẽ được kiểm toán trên chuỗi và sẽ phản ánh một thỏa thuận ngoài chuỗi giữa DReps và các đại biểu.

Những hành động quản trị

Chúng tôi xác định bảy loại hành động quản trị khác nhau. Hành động quản trị là một sự kiện trên chuỗi được kích hoạt bởi một giao dịch và có thời hạn mà sau đó nó không thể được ban hành.

· Một hành động được cho là được phê chuẩn khi nó thu thập đủ số phiếu ủng hộ (thông qua các quy tắc và thông số được nêu chi tiết bên dưới).

 • Một hành động không thu thập đủ phiếu bầu Yes trước thời hạn của nó được cho là đã hết hạn.

· Một hành động đã được phê chuẩn được cho là được thực hiện một khi nó đã được kích hoạt trên mạng lưới.

Tuy nhiên, bất kể chúng đã được phê chuẩn hay chưa, các hành động có thể bị hủy bỏ mà không được ban hành nếu, ví dụ, một “hành động không tự tin” được ban hành.

Hành Động Mô tả
1. Hành động bất tín nhiệm Một động thái để tạo ra một trạng thái bất tín nhiệm trong ủy ban hiến pháp hiện hành
2. Ủy ban hiến pháp mới và/hoặc quy mô đại biểu Những thay đổi đối với các thành viên của ủy ban hiến pháp và/hoặc ngưỡng chữ ký của nó
3. Cập nhật Hiến pháp Một sửa đổi đối với Hiến pháp ngoài chuỗi, được ghi lại dưới dạng hàm băm trên chuỗi của tài liệu văn bản
4. Khởi xướng Hard-Fork2 Kích hoạt nâng cấp tương thích không ngược (non-backwards compatible) của mạng; yêu cầu nâng cấp phần mềm trước
5. Thay đổi thông số giao thức Bất kỳ thay đổi nào đối với một hoặc nhiều tham số giao thức có thể cập nhật, ngoại trừ các thay đổi đối với các phiên bản giao thức chính (“hard fork”)
6. Rút tiền từ Nguồn Quỹ Các chuyển động từ nguồn quỹ được phân loại thành các khoản rút tiền nhỏ, trung bình hoặc lớn (dựa trên số tiền của Lovelace sẽ được rút). Các ngưỡng cho việc rút tiền từ ngân quỹ được thảo luận dưới đây.
7. Thông tin Một hành động không ảnh hưởng đến chuỗi, ngoài bản ghi trên chuỗi.

Bất kỳ chủ sở hữu Ada nào cũng có thể gửi hành động quản trị cho chuỗi. Họ phải cung cấp một khoản tiền cọc cho govDeposit Lovelace, khoản cọc đó sẽ được trả lại khi hành động được hoàn tất (cho dù nó được phê chuẩn, đã bị bỏ hoặc đã hết hạn). Số tiền cọc sẽ được thêm vào quỹ tiền gửi, tương tự như tiền cọc chính của stake.

Lưu ý rằng một động thái bất tín nhiệm là một biện pháp cực đoan cho phép chủ sở hữu Ada thu hồi quyền lực đã được cấp cho ủy ban hiến pháp hiện tại. Bất kỳ hành động quản trị nổi bật nào, bao gồm cả những hành động mà ủy ban đã phê chuẩn hoặc những hành động sẽ được ban hành trong kỷ nguyên này, sẽ bị hủy bỏ nếu kiến nghị được ban hành.

Phê Chuẩn

Các hành động quản trị được phê chuẩn thông qua các hành động bỏ phiếu trên chuỗi. Các loại hành động quản trị khác nhau có các yêu cầu phê chuẩn khác nhau nhưng luôn liên quan đến hai trong số ba cơ quan quản trị. Tùy thuộc vào loại hành động quản trị, một hành động sẽ do đó được phê chuẩn khi một sự kết hợp của những điều sau đây xảy ra:

 • ủy ban hiến pháp phê chuẩn hành động (số đại biểu- nhiều thành viên bỏ phiếu ‘Có’)

· dReps chấp thuận hành động (stake được kiểm soát bởi DReps bỏ phiếu ‘Có’ đáp ứng một ngưỡng nhất định trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đăng ký)

· các SPO chấp thuận hành động (cổ phần được kiểm soát bởi các SPO bỏ phiếu ‘Có’ đáp ứng một ngưỡng nhất định trên tổng số cổ phần bỏ phiếu đã đăng ký)

Cảnh báo Như được giải thích dưới đây, các phân bổ cổ phần khác nhau áp dụng cho DReps và SpO.

Yêu cầu

Bảng sau đây trình bày chi tiết các yêu cầu phê chuẩn cho từng kịch bản hành động quản trị. Các cột đại diện cho:

·
Loại hành động quản trị Lưu ý rằng các cập nhật thông số giao thức được nhóm lại thành ba loại.

 • Ủy ban Hiến pháp (viết tắt CC)
  Một giá trị ✓ chỉ ra rằng số đại biểu- nhiều phiếu bầu của ủy ban hiến pháp là bắt buộc.Một giá
  trị - có nghĩa là phiếu bầu của ủy ban hiến pháp không được áp dụng.

· DReps
Ngưỡng phiếu bầu DRep phải được đáp ứng dưới dạng tỷ lệ phần trăm của cổ phần bỏ phiếu đang hoạt động.
Giá trị - có nghĩa là phiếu bầu DReps không được áp dụng.

· SpO
Ngưỡng bỏ phiếu SpO phải được đáp ứng dưới dạng tỷ lệ phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi tất cả các nhóm cổ phần.
Giá trị - có nghĩa là phiếu bầu SpO không được áp dụng.

Loại hành động quản trị CC DReps SPOs
1. Hành động bất tín nhiệm - 1 1
2a. Ủy ban/số đại biểu mới (trạng thái bình thường) 2. -
2b. Ủy ban/số đại biểu mới (trạng thái không tín nhiệm) - 2. 2.
3. Cập nhật Hiến pháp 3 -
4. Khởi tạo Hard fork 4 4
5a. Thay đổi thông số giao thức, mạng lưới nhóm 5. -
5b. Thay đổi thông số giao thức, nhóm kinh tế 5. -
5c. Thay đổi thông số giao thức, nhóm kỹ thuật 5. -
5d. Thay đổi tham số giao thức, nhóm quản trị 5. -
6. Rút tiền từ Nguồn Quỹ 6 -
7. Thông tin 7 -

Mỗi ngưỡng này là một tham số quản trị. Các ngưỡng ban đầu nên được chọn bởi toàn bộ cộng đồng Cardano.

Lưu ý, một số ngưỡng có thể có ý nghĩa để thích ứng với Lovelace mà đã được đăng ký tích cực để bỏ phiếu. Ví dụ: ngưỡng có thể thay đổi từ 51% cho mức đăng ký cao và 75% cho mức đăng ký thấp. Hơn nữa, ngưỡng quỹ cũng có thể thích ứng, tùy thuộc vào tổng số Lovelace đang được rút hoặc các ngưỡng khác nhau có thể được đặt cho các mức rút tiền khác nhau.

Lưu ý Để đạt được tính hợp pháp, ngưỡng tối thiểu có thể chấp nhận được không được nhỏ hơn 50% cổ phần được ủy quyền.

Hạn chế

Ngoài việc rút tiền từ nguồn quỹ và Infos, chúng tôi có một cơ chế để đảm bảo rằng các hành động quản trị cùng loại không vô tình mâu thuẫn với nhau một cách bất ngờ.

Mỗi hành động quản trị phải bao gồm ID hành động quản trị cho hành động được ban hành gần đây nhất của loại nhất định. Điều này có nghĩa là hai hành động cùng loại có thể được thực hiện cùng một lúc, nhưng chúng phải được thiết kế có chủ ý để làm như vậy.

Thực thi

Các hành động đã được phê chuẩn trong kỷ nguyên hiện tại được ưu tiên như sau để ban hành:

  1. Hành động bất tín nhiệm
 1. Ủy ban/Số đại biểu mới

  1. Cập nhật Hiến pháp
 2. Khởi tạo Hard fork

  1. Thay đổi thông số giao thức
  1. Rút tiền từ Nguồn Quỹ
 3. Thông tin

Lưu ý Hành động ban hành cho thông tin là một hành động null, vì chúng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến giao thức.

Ban hành một kiến nghị bất tín nhiệm thành công, bầu cử một ủy ban hiến pháp mới hoặc thay đổi hiến pháp làm mất hiệu lực tất cả các hành động quản trị chưa được ban hành khác (cho dù chúng đã được phê chuẩn hay chưa), khiến chúng bị loại bỏ ngay lập tức mà không bao giờ được ban hành. Tiền đặt cọc cho các hành động không thành công sẽ được trả lại ngay lập tức.

Trình tự ban hành

Các hành động quản trị được ban hành theo thứ tự chấp nhận chuỗi. Điều này giải quyết xung đột ở đâu, ví dụ: có hai thay đổi tham số cạnh tranh.

Vòng đời

Các hành động quản trị chỉ được kiểm tra để phê chuẩn trên một ranh giới epoch. Sau khi được phê chuẩn, các hành động được tổ chức để ban hành.

Do đó, tất cả các hành động quản trị được đệ trình sẽ:

 1. được phê chuẩn, sau đó được ban hành

 2. được phê chuẩn, nhưng bị loại bỏ do một số hành động ưu tiên cao hơn

 3. hết hạn sau một số lượng epochs

Tiền đặt cọc được trả lại ngay lập tức khi:

 1. một hành động đã được phê chuẩn được ban hành

 2. hành động hết hạn

 3. một hành động đã được phê chuẩn bị hủy bỏ

Một số hành động sẽ được ban hành ngay lập tức (tức là tại cùng một ranh giới epoch mà chúng được phê chuẩn), những hành động khác chỉ được ban hành trên ranh giới epoch sau.

Loại hành động quản trị Thực thi
1. Hành động bất tín nhiệm Ngay Lập Tức
Ủy ban/Số đại biểu mới Ngay Lập Tức
3. Cập nhật Hiến pháp Ngay Lập Tức
4. Khởi tạo Epoch giới hạn epoch tiếp theo
5. Thay đổi thông số giao thức giới hạn epoch tiếp theo
6. Rút tiền từ Nguồn Quỹ Ngay Lập Tức
7. Thông tin Ngay Lập Tức

Nội dung

Mọi hành động quản trị sẽ bao gồm những điều sau đây:

· một khoản đặt cọc (được ghi lại khi số tiền cọc là một tham số giao thức có thể cập nhật)

· một địa chỉ thưởng để nhận tiền đặt cọc khi được hoàn trả

· một lý do cho bất kỳ siêu dữ liệu nào cần thiết để giải thích cho hành động

· một giá trị hash digest để ngăn ngừa va chạm với các hành động cạnh tranh cùng loại (như được mô tả trước đó)

Ngoài ra, mỗi hành động sẽ bao gồm một số yếu tố cụ thể cho loại của nó:

Loại hành động quản trị Những số liệu, (tài liệu dữ kiện) bổ sung.
1. Hành động bất tín nhiệm Không
Ủy ban/Số đại biểu mới Bộ tiêu hóa băm khóa xác minh và số đại biểu
3. Cập nhật Hiến pháp Bản tóm tắt tài liệu Hiến pháp
4. Khởi tạo Hardfork Phiên bản giao thức chính mới (lớn hơn)
5. Thay đổi thông số giao thức Các tham số đã thay đổi
6. Rút tiền từ Nguồn Quỹ Một bản đồ từ thông tin stake đến một số lượng lớn Lovelace
7. Thông tin

Cảnh báo Đối với việc rút tiền ngân quỹ, sẽ có các ngưỡng trên và dưới đối với số tiền: ngưỡng rút tiền là tổng số tiền của Lovelace được rút bởi hành động, không phải là số tiền của bất kỳ lần rút tiền nào nếu hành động chỉ định nhiều hơn một lần rút tiền.

Lưu ý Phiên bản giao thức chính mới phải chính xác là một phiên bản lớn hơn phiên bản giao thức hiện tại. Do đó, bất kỳ hai kỷ nguyên liên tiếp nào cũng sẽ có cùng một phiên bản giao thức chính hoặc phiên bản sau sẽ có phiên bản giao thức chính lớn hơn.

Mỗi hành động quản trị được chấp nhận trên chuỗi sẽ được gán một mã định danh duy nhất (còn gọi là ID hành động quản trị), bao gồm hàm băm giao dịch đã tạo ra nó và chỉ mục trong cơ thể giao dịch trỏ đến nó.

** Lưu ý: Không thể có thành viên ủy ban trùng lặp - mỗi cặp thông tin đăng nhập trong một ủy ban phải là duy nhất.

Nhóm thông số giao thức

Chúng tôi đã nhóm các thay đổi tham số giao thức theo loại, cho phép các ngưỡng khác nhau được đặt cho mỗi nhóm. Tuy nhiên, chúng tôi không hạn chế mỗi hành động quản trị tham số giao thức được chứa trong một nhóm. Ngưỡng tối đa của tất cả các nhóm liên quan sẽ áp dụng cho bất kỳ hành động quản trị nào như vậy.

Các nhóm tham số mạng, kinh tế và kỹ thuật thu thập các tham số giao thức hiện có đã được giới thiệu trong thời đại Shelley, Alonzo và Babbage. Ngoài ra, chúng tôi giới thiệu một nhóm quản trị mới cụ thể cho các thông số quản trị mới sẽ được giới thiệu bởi CIP-1694.

Nhóm mạng lưới bao gồm:

 • kích thước block body tối đa (maxBBSize)
 • kích thước giao dịch tối đa (maxTxSize)
 • kích thước tiêu đề khối tối đa (maxBHSize)
 • kích thước tối đa của giá trị tài sản được tuần tự hóa (maxValSize)
 • các đơn vị thực thi tập lệnh tối đa trong một giao dịch (maxTxExUnits)
 • các đơn vị thực thi tập lệnh tối đa trong một khối duy nhất (maxBlockExUnits)

Nhóm kinh tế bao gồm:

 • hệ số phí tối thiểu (minFeeA)
 • hằng số phí tối thiểu (minFeeB)
 • ủy quyền khóa Lovelace tiền gửi (keyDeposit)
 • đăng ký Pool Tiền gửi Lovelace (poolDeposit)
 • sự mở rộng về tiền tệ
 • sự mở rộng về nguồn quỹ
 • cắt giảm phần thưởng cố định tối thiểu cho pool (minPoolCost)
 • tiền gửi Lovelace tối thiểu cho mỗi byte của UTxO được tuần tự hóa (coinsPerUTxOByte)
 • giá của các đơn vị thực hiện Plutus (giá)

Nhóm kỹ thuật bao gồm:

 • ảnh hưởng cam kết chung (a0)
 • epoch tối đa cho một pool nghỉ (eMax)
 • số lượng Pool mong muốn (nOpt)
 • Mô hình chi phí thực hiện Plutus (costModels)
 • số lượng đầu vào tài sản thế chấp tối đa (maxCollateralInputs)
 • tỷ lệ tài sản thế chấp cần thiết cho các tập lệnh (collateralPercentage)

Nhóm quản trị bao gồm tất cả các tham số giao thức mới được giới thiệu trong CIP này:

 • Ngưỡng bỏ phiếu quản trị (P1, P2a, P2b, P3, P4, P5a, P5b, P5c, P6, P7, Q1, Q2b, Q4)
 • Giới hạn nhiệm kỳ của ủy ban hiến pháp
 • Sự hết hạn hành động quản trị
 • tiền cọc hành động quản trị (govDeposit)
 • Số tiền cọc DRep (drepDeposit)

Bình chọn

Mỗi giao dịch bỏ phiếu bao gồm:

· iD hành động quản trị

· một vai trò - thành viên ủy ban hiến pháp, DRep, hoặc Spo

· một nhân chứng có uy tín về quản trị cho vai trò này

· một lý do (như được định nghĩa ở trên) cho thông tin có liên quan đến phiếu bầu

· phiếu ‘Có’/‘Không’/‘Bỏ phiếu trắng’

Đối với SpO và DReps, số phiếu được bỏ (cho dù là ‘Có’, ‘Không’ hay ‘Bỏ phiếu trắng’) tỷ lệ thuận với Lovelace được ủy quyền cho họ tại thời điểm hành động được kiểm tra để phê chuẩn. Đối với các thành viên ủy ban hiến pháp, mỗi thành viên ủy ban hiện tại có một phiếu bầu. Phiếu bầu từ các SpO hoặc DRep chưa đăng ký được tính là không có stake

Cảnh báo ‘Bỏ phiếu trắng’ không được bao gồm trong “cổ phần bỏ phiếu tích cực”.

Lưu ý rằng một cuộc bỏ phiếu rõ ràng khác với việc bỏ phiếu (trước đây có thể nhìn thấy trên chuỗi, sau này thì không). Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng từ ‘Bỏ phiếu trắng’ từ thời điểm này trở đi để có nghĩa là một cuộc bỏ phiếu trên chuỗi để bỏ phiếu trắng.

Nhân chứng xác thực quản trị sẽ kích hoạt các xác minh thích hợp trong sổ cái theo quy tắc sổ cái UTxOW hiện có. (tức là kiểm tra chữ ký cho các khóa xác minh và thực thi trình xác thực với người đổi phiếu bầu cụ thể và mục đích Plutus mới cho các tập lệnh).

Phiếu bầu có thể được bỏ nhiều lần cho mỗi hành động quản trị bằng một thông tin xác thực duy nhất. Các phiếu bầu được gửi chính xác sẽ ghi đè bất kỳ phiếu bầu cũ nào cho cùng một thông tin xác thực và vai trò. Đó là, cử tri có thể thay đổi vị trí của họ về bất kỳ hành động nào nếu họ chọn. Ngay khi một hành động quản trị được phê chuẩn, việc bỏ phiếu sẽ kết thúc. Không có phiếu bầu nào được xem xét hoặc ghi lại (cho dù đó là ‘Có’, ‘Không’ hay ‘Bỏ phiếu trắng’).

Ban Quản Trị

Khi một hành động quản trị được gửi thành công đến chuỗi, tiến trình của nó sẽ được theo dõi bởi trạng thái sổ cái. Cụ thể, những điều sau đây sẽ được theo dõi:

· iD hành động quản trị

· epoch khi hành động hết hạn

· Số tiền cọc

· Địa chỉ nhận thưởng sẽ nhận lại được số tiền cọc

· tổng số phiếu ‘Có’/‘Không’/‘Bỏ phiếu trắng’ của ủy ban hiến pháp cho hành động này

· tổng số phiếu ‘Có’/‘Không’/‘Bỏ qua’ của DReps cho hành động này

· tổng số phiếu ‘Có’/‘Không’/‘Bỏ phiếu trắng’ của ủy ban hiến pháp cho hành động này

Thay đổi về Stake Snapshot

Vì ảnh chụp nhanh Stake thay đổi ở mỗi giới hạn epoch, một kiểm đếm mới phải được tính toán khi mỗi hành động quản trị chưa được phê duyệt được kiểm tra để phê chuẩn. Điều này có nghĩa là một hành động có thể được ban hành mặc dù phiếu bầu của DRep hoặc Spo không thay đổi (vì việc uỷ quyền bỏ phiếu có thể đã thay đổi).

Định nghĩa liên quan đến Stake có quyền biểu quyết

Chúng tôi xác định một số thuật ngữ mới liên quan đến cổ phần có quyền biểu quyết:

· Lovelace chứa trong đầu ra giao dịch được coi là hoạt động để bỏ phiếu (nghĩa là, nó tạo thành “phiếu stake tích cực”):

o Nó chứa một stake credential đã đăng ký.

o Giấy chứng nhận cổ phần đã đăng ký đã ủy quyền quyền biểu quyết cho DRep đã đăng ký.

 • Liên quan đến một số tỷ lệ phần trăm P, ngưỡng bỏ phiếu DRep (SpO) đã được đáp ứng nếu tổng số cổ phần tương đối đã được giao cho DReps (SpO) bỏ phiếu ‘Có’ cho một hành động quản trị trừ đi tổng số cổ phần tương đối đã được giao cho DReps (SpO) bỏ phiếu ‘Không’ cho hành động quản trị ít nhất là P.

Ghi chú

Có một số định nghĩa thay thế cho “tổng số cổ phần trong lưu thông”:

 1. Tổng của UTxO và các tài khoản phần thưởng.

 2. Tổng số UTxO, tài khoản phần thưởng, phí pot và tiền cọc cho pot.

 3. Tổng nguồn cung ADA (tức là 45 tỷ ADA) trừ đi nguồn dự trữ 3.

Hiện tại, chúng tôi để ngỏ lựa chọn này để thảo luận.

Cơ sở lý luận

· Quy mô của Ủy ban Hiến pháp

· Cố ý bỏ sót xác minh danh tính

· Giảm sức mạnh của các cá nhân có số lượng lớn ADA

· Piggybacking trên phân phối stake pool cổ phần

· Tách khởi tạo hard fork khỏi các thay đổi thông số giao thức tiêu chuẩn

· Rút tiền từ Ngân Quỹ vs Project Catalyst

· Mục đích của DReps

· Bảng yêu cầu phê chuẩn

· Hành động bất tín nhiệm

· Ủy ban/số đại biểu mới (trạng thái không tín nhiệm)

· Tính linh hoạt của hoạt động quản trị thông tin

· Khởi tạo Hardfork

· Cấu trúc siêu dữ liệu mới

· Kiểm soát số lượng các hành động quản trị tích cực

· Không có AVST

Vai trò của uỷ ban Hiến Pháp

Thoạt nhìn, ủy ban hiến pháp có vẻ là một ủy ban đặc biệt đã được trao thêm quyền lực đối với DReps. Tuy nhiên, vì DReps có thể thay thế ủy ban hiến pháp bất cứ lúc nào và phiếu bầu DRep cũng được yêu cầu phê chuẩn mọi hành động quản trị, ủy ban hiến pháp không có nhiều (và trên thực tế, có thể có ít) quyền lực hơn DReps. Với điều này, vai trò của ủy ban đóng vai trò gì, và tại sao nó không thừa? Câu trả lời là ủy ban giải quyết vấn đề bootstrapping của khuôn khổ quản trị mới. Thật vậy, ngay khi chúng ta bóp cò và cho phép khuôn khổ này hoạt động trên chuỗi, thì không có ủy ban hiến pháp, sẽ nhanh chóng cần phải có đủ DReps, để hệ thống không chỉ dựa vào phiếu bầu của SpO. Chúng tôi chưa thể dự đoán cộng đồng sẽ tích cực như thế nào trong việc đăng ký làm DReps, cũng như các chủ sở hữu ADA khác sẽ phản ứng như thế nào đối với việc ủy quyền phiếu bầu.

Do đó, ủy ban hiến pháp đi vào hoạt động để đảm bảo rằng hệ thống có thể chuyển đổi từ trạng thái hiện tại sang quản trị phi tập trung hoàn toàn trong thời gian tới. Hơn nữa, về lâu dài, ủy ban có thể đóng vai trò cố vấn và tư vấn trong các quyết định quản trị bằng cách trở thành một tập hợp các đại diện được bầu, những người được đặt dưới ánh đèn sân khấu cho sự phán xét và hướng dẫn của họ trong các quyết định quản trị. Trên hết, ủy ban luôn được yêu cầu tuân thủ Hiến pháp và phê chuẩn các đề xuất phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

Bỏ qua xác minh danh tính có mục đích

Lưu ý rằng CIP này không đề cập đến bất kỳ loại xác nhận hoặc xác minh danh tính nào cho các thành viên của ủy ban hiến pháp hoặc DReps.

Điều này là có mục đích

Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng sẽ xem xét mạnh mẽ chỉ bỏ phiếu và ủy thác cho những DReps cung cấp một cái gì đó giống như DID để xác định chính họ. Tuy nhiên, việc thực thi xác minh danh tính là rất khó khăn nếu không có một số oracle tập trung, mà chúng tôi coi là một bước đi sai hướng.

Giảm quyền lực của các cá nhân nắm giữ số lượng lớn ADA

Các cơ chế khác nhau, chẳng hạn như bỏ phiếu bậc hai, đã được đề xuất để bảo vệ chống lại các thực thể có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, trong một hệ thống dựa trên “1 Lovelace, 1 phiếu bầu”, thật dễ dàng để chia cổ phần thành một lượng nhỏ và hoàn tác các biện pháp bảo vệ. Nếu không có hệ thống xác minh danh tính trên chuỗi, chúng tôi không thể áp dụng bất kỳ biện pháp nào như vậy.

Piggybacking trên phân phối stake pool

Giao thức Cardano dựa trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake, vì vậy việc sử dụng phương pháp quản trị dựa trên cổ phần là hợp lý. Tuy nhiên, có nhiều cách có thể được sử dụng để xác định cách ghi lại sự phân bố cổ phần giữa những người tham gia. Xin nhắc lại, địa chỉ mạng hiện có thể chứa hai bộ thông tin xác thực: một để xác định ai có thể mở khóa tiền tại một địa chỉ (còn gọi là thông tin thanh toán) và một thông tin có thể được ủy quyền cho nhóm cổ phần (còn gọi là thông tin ủy quyền).

Thay vì xác định một bộ thông tin đăng nhập thứ ba, thay vào đó, chúng tôi đề xuất sử dụng lại thông tin đăng nhập ủy quyền hiện có, sử dụng chứng chỉ trên chuỗi mới để xác định phân phối cổ phần quản trị. Điều này ngụ ý rằng bộ DReps có thể (và có khả năng sẽ) khác với bộ SpO, do đó tạo ra sự cân bằng. Mặt khác, điều đó có nghĩa là việc phân phối cổ phần quản trị phải chịu những thiếu sót tương tự như đối với sản xuất khối: ví dụ: các nhà cung cấp phần mềm ví phải hỗ trợ các chương trình đa ủy quyền và phải tạo điều kiện cho việc phân chia cổ phần thành các tài khoản phụ nếu chủ sở hữu ADA muốn ủy quyền cho nhiều DReps hoặc chủ sở hữu ADA phải tự phân chia cổ phần của họ nếu ví của họ không hỗ trợ điều này.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng hạn chế nỗ lực thực hiện trong tương lai cho các nhà cung cấp ví và giảm thiểu nỗ lực cần thiết cho người dùng cuối tham gia vào giao thức quản trị. Sau này là một mối quan tâm đủ quan trọng để biện minh cho quyết định. Bằng cách mang trên người cấu trúc hiện có, hệ thống vẫn quen thuộc với người dùng và dễ dàng thiết lập. Điều này tối đa hóa cả cơ hội thành công và tỷ lệ tham gia vào khuôn khổ quản trị.

Tách Khởi tạo Hard fork khỏi các thay đổi thông số giao thức tiêu chuẩn

Trái ngược với các bản cập nhật thông số giao thức khác, các hard fork (hoặc chính xác hơn là các thay đổi đối với số phiên bản chính của giao thức) đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn. Thật vậy, trong khi các thay đổi tham số giao thức khác có thể được thực hiện mà không cần thay đổi phần mềm đáng kể, một hard fork giả định rằng phần lớn mạng đã nâng cấp nút Cardano để hỗ trợ bộ tính năng mới được giới thiệu bởi bản nâng cấp. Điều này có nghĩa là thời gian của một sự kiện hard fork phải được thông báo trước cho tất cả người dùng Cardano và yêu cầu sự phối hợp giữa các nhà khai thác nhóm cổ phần, nhà cung cấp ví, nhà phát triển DApp và nhóm phát hành nút.

Do đó, đề xuất này, không giống như kế hoạch Shelley, thúc đẩy khởi tạo hard fork như một hành động quản trị độc lập, khác biệt với các cập nhật thông số giao thức.

Mục đích của DReps

Không có điều nào trong đề xuất này hạn chế các SPO trở thành DReps. Tại sao chúng ta cần có DReps? Câu trả lời là các SPOs được chọn hoàn toàn cho việc tạo ra các block và không phải tất cả các SpO sẽ muốn trở thành DReps. Cử tri có thể chọn ủy thác phiếu bầu của họ cho DReps mà không cần xem xét liệu họ có phải là nhà sản xuất khối tốt hay không và các SpO có thể chọn đại diện cho chủ sở hữu ADA hay không.

Bảng yêu cầu phê chuẩn

Các yêu cầu trong bảng yêu cầu phê chuẩn được giải thích ở đây. Hầu hết các hành động quản trị đều có cùng một loại yêu cầu: ủy ban hiến pháp phải đạt được số đại biểu và DReps phải đạt được đủ số phiếu ‘Có’. Điều này bao gồm các hành động sau:

· Uỷ ban/ Số đại biểu mới (trạng thái bình thường)

· 3. Cập nhật Hiến pháp

· 5. Thay đổi thông số giao thức

· 6. Rút tiền từ Nguồn Quỹ

 1. Hành động bất tín nhiệm

Một phong trào bất tín nhiệm thể hiện sự thiếu tự tin của cộng đồng Cardano trong ủy ban hiến pháp hiện tại, và do đó ủy ban hiến pháp không nên được đưa vào loại hành động quản trị này. Trong tình huống này, các SPO và DReps được đại diện cho ý chí của cộng đồng.

Uỷ ban/ Số đại biểu mới (trạng thái bất tín nhiệm)

Tương tự như phong trào bất tín nhiệm, bầu một ủy ban hiến pháp phụ thuộc vào cả SpO và DReps để đại diện cho ý chí của cộng đồng.

Tính linh hoạt của hoạt động quản trị thông tin

Mặc dù không ràng buộc trên chuỗi, hành động quản trị Thông tin có thể hữu ích trong một số tình huống. Các điều này bao gồm:

· phê chuẩn CIP

· quyết định về tập tin genesis cho một kỷ nguyên sổ cái mới

· ghi lại các phản hồi ban đầu cho các hành động quản trị trong tương lai

Khởi tạo Hard-Fork

Bất kể cơ chế quản trị nào, sự tham gia của SpO là cần thiết cho bất kỳ hard fork nào vì họ phải nâng cấp phần mềm nút của họ. Vì lý do này, chúng tôi làm cho sự hợp tác của họ rõ ràng trong hành động quản trị khởi xướng hard fork, bằng cách luôn yêu cầu phiếu bầu của họ. Ủy ban hiến pháp cũng bỏ phiếu, báo hiệu tính hợp hiến của một hard fork. DReps cũng bỏ phiếu, để đại diện cho ý chí của mọi chủ sở hữu cổ phần

Cấu trúc siêu dữ liệu mới

Cả hành động quản trị và phiếu bầu đều sử dụng các trường siêu dữ liệu mới, dưới dạng URL và băm toàn vẹn (phản ánh cấu trúc siêu dữ liệu để đăng ký nhóm cổ phần). Metadata được sử dụng để cung cấp context. Ví dụ, các cuộc bỏ phiếu của ủy ban hiến pháp cần một lời giải thích về lý do tại sao chúng phù hợp với hiến pháp. Các hành động quản trị cần giải thích lý do tại sao hành động này là cần thiết, những chuyên gia nào được tư vấn, v.v. Vì các ràng buộc kích thước giao dịch không nên giới hạn dữ liệu giải thích này, chúng tôi sử dụng URL thay thế.

Tuy nhiên, điều này dẫn đến những vấn đề mới. Nếu một URL không giải quyết được, điều gì sẽ được mong đợi để bỏ phiếu cho hành động đó? Chúng ta có nên mong đợi mọi người bỏ phiếu ‘Bỏ phiếu trắng’ không? Đây có phải là một vector tấn công chống lại hệ thống quản trị? Trong một kịch bản như vậy, hình ảnh trước khi hash có thể được truyền đạt theo những cách khác, nhưng chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống này. Có nên có một bản tóm tắt về sự biện minh trên chuỗi?

Cách khác: Sử dụng siêu dữ liệu giao dịch

Thay vì các trường chuyên dụng cụ thể trong định dạng giao dịch, chúng ta có thể sử dụng trường siêu dữ liệu giao dịch hiện có.

Siêu dữ liệu liên quan đến quản trị có thể được xác định rõ ràng bằng cách đăng ký nhãn siêu dữ liệu CIP-10. Trong đó, cấu trúc của siêu dữ liệu có thể được xác định bởi CIP này (định dạng chính xác TBD), sử dụng một chỉ mục để ánh xạ ID hành động bỏ phiếu hoặc quản trị với URL và băm siêu dữ liệu tương ứng.

Điều này tránh được sự cần thiết phải thêm các trường bổ sung vào cơ thể giao dịch, có nguy cơ làm cho người gửi dễ dàng bỏ qua hơn. Tuy nhiên, vì siêu dữ liệu bắt buộc có thể trống (hoặc có thể trỏ đến URL không giải quyết), người gửi đã dễ dàng không cần cung cấp siêu dữ liệu và do đó không rõ liệu điều này có làm cho tình hình tồi tệ hơn hay không.

Lưu ý rằng siêu dữ liệu giao dịch không bao giờ được lưu trữ ở trạng thái sổ cái, do đó, khách hàng sẽ phải ghép nối siêu dữ liệu với các hành động và phiếu bầu trong phương án này và sẽ không có sẵn dưới dạng truy vấn trạng thái sổ cái.

Kiểm soát số lượng hoạt động của các quản trị tích cực

Vì bất kỳ ai cũng có thể gửi các hành động quản trị, chúng tôi cần một số cơ chế để ngăn chặn những cá nhân chịu trách nhiệm bỏ phiếu trở nên quá tải với một loạt các đề xuất. Một khoản tiền gửi lớn là một trong những cơ chế như vậy, nhưng điều này đi kèm với chi phí không mong đợi là một rào cản đối với một số người để gửi được một hành động. Tuy nhiên, lưu ý rằng đám đông tìm nguồn cung ứng với một kịch bản Plutus luôn luôn là một lựa chọn để thu thập các khoản tiền gửi.

Thay vào đó, chúng ta có thể chấp nhận khả năng của một số lượng lớn các hành động đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào, và thay vào đó phụ thuộc vào xã hội hóa ngoài chuỗi để hướng dẫn sự chú ý của cử tri đối với những người xứng đáng với nó. Trong kịch bản này, ủy ban hiến pháp có thể chọn chỉ xem xét các đề xuất đã thu hút đủ số phiếu từ DReps.

Không AVST

Một dự thảo trước đó của CIP này bao gồm khái niệm về “ngưỡng cổ phần bỏ phiếu tích cực”, hay AVST. Mục đích của AVST là đảm bảo tính hợp pháp của mỗi phiếu bầu, loại bỏ khả năng, ví dụ, 9 trong số 10 Lovelace có thể quyết định số phận của hàng triệu thực thể trên Cardano. Thực sự có hai mối quan tâm ở đây, đáng để tách ra.

Mối quan tâm đầu tiên là khởi động hệ thống, tức là đạt đến thời điểm ban đầu khi đủ cổ phần được đăng ký để bỏ phiếu. Mối quan tâm thứ hai là hệ thống có thể mất sự tham gia theo thời gian. Một vấn đề với AVST là nó tạo động lực cho các SPO mong muốn đăng ký bỏ phiếu thấp (vì phiếu bầu của họ sau đó giữ trọng lượng hơn). Đây hoàn toàn không phải là một vấn đề nhỏ đối với các SPO hiện có, mà là một vấn đề với các phần tiền thưởng không xứng đáng.

Do đó, chúng tôi đã chọn giải quyết hai mối quan tâm khác nhau. Chúng tôi giải quyết vấn đề bootstrapping như được mô tả trong phần trên bootstrapping. Chúng tôi giải quyết vấn đề tham gia dài hạn bằng cách không cho phép rút tiền thưởng (sau giai đoạn bootstrap) trừ khi cổ phần được ủy quyền cho DRep (bao gồm hai trường hợp đặc biệt, cụ thể là ‘Bỏ qua’ và ‘Không tin tưởng’).

Cách dẫn đến Hoạt động

Các tiêu chí tiếp nhận

· Một kỷ nguyên sổ cái mới được kích hoạt trên mainnet Cardano, thực hiện các đặc điểm kỹ thuật trên.

Kế hoạch triển khai

Các tính năng trong CIP này yêu cầu một hard fork.

Tài liệu này mô tả một sự thay đổi đầy tham vọng đối với quản trị Cardano. Chúng tôi đề xuất thực hiện các thay đổi thông qua một hard fork.

Trong các phần sau, chúng tôi cung cấp thêm chi tiết về các hạng mục công việc thực hiện khác nhau đã được xác định. Ngoài ra, phần cuối cùng đưa ra một vài câu hỏi mở sẽ cần được hoàn thiện. Chúng tôi hy vọng rằng những câu hỏi đó có thể được giải quyết thông qua các hội thảo và thảo luận cộng đồng.

Phê chuẩn đề xuất này

Việc phê chuẩn đề xuất này là một cái gì đó của một vấn đề vòng tròn: chúng ta cần một số hình thức khung quản trị để đồng ý về khuôn khổ quản trị cuối cùng nên là gì. Như đã được nêu nhiều lần, CIP không có thẩm quyền, cũng không phải là một cơ chế quản trị. Thay vào đó, họ mô tả các giải pháp kỹ thuật đã được coi là âm thanh (từ quan điểm kỹ thuật) bởi cộng đồng các chuyên gia.

CIP-1694 được cho là vượt quá phạm vi thông thường của quy trình CIP và có một mong muốn mạnh mẽ để phê chuẩn CIP này thông qua một số quy trình. Tuy nhiên, quá trình đó vẫn chưa được xác định và nó vẫn là một câu hỏi mở. Quá trình phê chuẩn cuối cùng có thể là sự pha trộn của nhiều ý tưởng khác nhau, chẳng hạn như:

· Thu thập ý kiến từ các hội thảo do cộng đồng tổ chức, giống như hội thảo Colorado từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023.

· Thực hiện các hành động bỏ phiếu trên một mạng thử nghiệm công khai, với sự tham gia đầy đủ.

· Thăm dò ý kiến các SPO đã thành lập.

· Tận dụng Project Catalyst để thu thập đầu vào từ cộng đồng bỏ phiếu hiện tại (mặc dù hạn chế về số stake hoạt động).

Thay đổi đối với các giao dịch

· Các yếu tố mới sẽ được thêm vào nội dung giao dịch và các tính năng cập nhật và MIR hiện có sẽ bị xóa. Đặc biệt, các hành
động quản trị và bỏ phiếu sẽ bao gồm hai lĩnh vực giao dịch mới.

· Ba loại chứng chỉ mới sẽ được thêm vào ngoài các loại chứng chỉ hiện có:

o Đăng ký DRep

o Hủy đăng ký DRep

o Uỷ quyền bỏ phiếu

· Và tương tự, các chứng chỉ MIR và genesis hiện tại sẽ bị xóa.

 • Một mục đích bỏ phiếu mới sẽ được thêm vào bối cảnh kịch bản Plutus. Điều này sẽ cung cấp, đặc biệt, bỏ phiếu cho các kịch bản on-chain.

Như thường lệ, chúng tôi sẽ cung cấp một đặc tả CDDL cho mỗi thay đổi đó.

Thay đổi các quy tắc sổ cái hiện có

 • Quy tắc chuyển đổi PPUP sẽ được viết lại và chuyển ra khỏi quy tắc UTxO và vào quy tắc SỔ CÁI như một quy tắc KIỂM ĐẾM mới
  .Nó sẽ xử lý các hành động quản trị và bỏ phiếu, phê chuẩn chúng và các hành động quản trị giai đoạn để ban hành trong kỷ nguyên hiện tại hoặc tiếp theo, khi thích hợp.
 • Quy tắc chuyển tiếp NEWEPOCH sẽ được sửa đổi.
 • MIR sub rule sẽ bị xóa.
 • Một quy tắc PHÊ CHUẨN mới sẽ được áp dụng cho giai đoạn quản trị để ban hành.
 • Một quy tắc BAN HÀNH mới sẽ được thực hiện ngay sau quy tắc EPOCH. Quy tắc này sẽ ban hành các hành động quản trị đã được phê chuẩn trước đó.
 • Quy tắc EPOCH sẽ không còn gọi quy tắc phụ NEWPP hoặc tính toán xem số đại biểu có được đáp ứng trên trạng thái PPUP hay không.

Thay đổi đối với giao thức truy vấn trạng thái cục bộ

Khối lượng công việc quản trị trên chuỗi là lớn, nhưng khối lượng công việc ngoài chuỗi cho các công cụ và ứng dụng được cho là sẽ còn lớn hơn nữa. Để xây dựng một hệ sinh thái quản trị hiệu quả, sổ cái sẽ phải cung cấp các giao diện cho các yếu tố quản trị khác nhau.

Mặc dù các phiếu bầu và đăng ký DReps (de) được hiển thị trực tiếp trong các khối và do đó, sẽ có thể truy cập được thông qua các giao thức đồng bộ chuỗi địa phương hiện có; chúng tôi sẽ cần nâng cấp giao thức truy vấn trạng thái địa phương để cung cấp thêm thông tin chi tiết về thông tin khó suy ra từ các khối (tức là những thông tin yêu cầu duy trì trạng thái sổ cái). Các truy vấn trạng thái mới phải bao gồm (ít nhất):

· Hành động quản trị hiện đang được tổ chức để ban hành

· Hành động quản trị theo phê chuẩn, với tổng số và tỷ lệ phần trăm của Stake “Yes”, Stake “No” Và Stake “Phiếu trắng”

· Ủy ban hiến pháp hiện tại, và tiêu chuẩn băm hiến pháp

Giai đoạn Bootstrapping

Chúng ta sẽ cần phải cẩn thận khi bootstrap ban quản trị non trẻ này. Tất cả các bên liên quan sẽ cần nhiều thời gian để tự đăng ký và làm quen với quy trình.

Các điều khoản đặc biệt sẽ được áp dụng trong giai đoạn khởi động ban đầu. Thứ nhất, trong giai đoạn bootstrap, một cuộc bỏ phiếu đại biểu từ ủy ban hiến pháp đủ để thay đổi các thông số giao thức. Thứ hai, trong giai đoạn bootstrap, một cuộc bỏ phiếu đại biểu từ ủy ban hiến pháp, cùng với một cuộc bỏ phiếu SpO đầy đủ, là đủ để bắt đầu một hard fork. Không có hành động nào khác có thể thực hiện trong giai đoạn bootstrap.

Giai đoạn bootstrap kết thúc khi một trong những điều sau đây xảy ra:

 1. đủ số stake được uỷ quyền cho DReps

 2. một số lượng epochs nhất định đã qua (có khả năng là một số tháng sau hard fork)

Biện pháp an toàn cuối cùng, sau khi khởi động

Nhiều người đã tuyên bố rằng họ tin rằng tỷ lệ bỏ phiếu thực tế sẽ không quá lớn đến mức gây căng thẳng cho thông lượng của hệ thống. Chúng tôi cũng tin rằng điều này có thể xảy ra, nhưng khi giai đoạn bootstrap kết thúc, chúng tôi sẽ đưa ra một biện pháp an toàn tạm thời cuối cùng (điều này cũng sẽ cho phép chúng tôi lý giải cho số tiền cọc DRep thấp).

Đối với các giá trị của X và Y vẫn còn được xác định, ngay sau khi giai đoạn bootstrap kết thúc, khi chúng tôi tính toán phân phối stake cho DReps cho giới hạn epoch tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ xem xét những DReps nằm ở trên cùng của X -

Nhiều DReps được xếp hạng theo số tiền stake hoặc những DReps có stake ít nhất Y Lovelace. Mỗi epoch, giá trị của X sẽ gia tăng và giá trị của Y sẽ giảm, để cuối cùng X sẽ là vô tận và Y sẽ là zero. Lưu ý rằng đây chỉ là một phần thưởng, và không có gì thực sự ngăn chặn bất kỳ DRep từ bỏ phiếu của họ (mặc dù nó sẽ không được tính nếu nó không đáp ứng các yêu cầu).

Nếu cộng đồng quyết định tại một thời điểm nào đó rằng thực sự có vấn đề với tắc nghẽn, thì một hard fork có thể được ban hành để giới hạn số lượng DReps theo cách hạn chế hơn.

Số hợp lý cho giá trị ban đầu của X có lẽ là khoảng 5.000-10.000. Số hợp lý cho giá trị ban đầu của Y có lẽ là tổng số Lovelace chia cho giá trị ban đầu của X.

Cơ chế nên được thiết lập để giảm nhẹ với một tỉ lệ khi các hạn chế được loại bỏ hoàn toàn sau khoảng thời gian từ sáu tháng đến một năm.

Ý tưởng khác/Câu hỏi mở

Bỏ phiếu SpO có trọng số cầm cố

Việc bỏ phiếu SpO cũng có thể được cân nhắc bởi cam kết của mỗi SpO.Điều này sẽ cung cấp một cơ chế cho phép những người stake theo nghĩa đen trong trò chơi có một cuộc bỏ phiếu mạnh mẽ hơn. Trọng lượng nên được lựa chọn cẩn thận.

Tự động xuống hạng DReps

DRep có thể tùy chọn liệt kê một chứng chỉ DRep khác trong giấy chứng nhận đăng ký của họ. Khi không còn làm Drep, tất cả các uỷ quyền của DRep sẽ được tự động chuyển sang chứng chỉ DRep đã chỉ định. Nếu DRep đó đã nghỉ, uỷ quyền sẽ được chuyển đến DRep ‘Phiếu trắng’.

Không đăng ký DRep

Vì việc đăng ký DRep không thực hiện bất kỳ chức năng cần thiết nào, các chứng chỉ cho (de-)đăng ký DReps có thể bị xóa. Điều này làm cho nền dân chủ trở nên lỏng lẻo hơn vì nó loại bỏ một số quan liêu và cũng loại bỏ nhu cầu gửi tiền DRep, với chi phí di chuyển mỏ neo là một phần của chứng chỉ đăng ký DRep vào siêu dữ liệu giao dịch.

Giảm tiền gửi cho một số hành động của chính phủ

Khoản tiền gửi gắn liền với các hành động quản trị tồn tại để ngăn chặn một loạt các hành động quản trị không nghiêm trọng, mỗi hành động sẽ đòi hỏi thời gian và sự chú ý từ cộng đồng Cardano. Chúng tôi có thể giảm khoản tiền cọc này cho các đề xuất trải qua một số quy trình thoả thuận ngoài chuỗi. Điều này sẽ được đánh dấu trên chuỗi bằng sự chứng thực của ít nhất một thành viên ủy ban hiến pháp. Nhược điểm của ý tưởng này là nó mang lại nhiều quyền lực hơn cho ủy ban hiến pháp.

Bao gồm hash của cấu hình genesis (tương lai) trong đề xuất hard fork

Một số hard-fork yêu cầu cấu hình genesis mới. Đây là trường hợp hard fork của Shelley và Alonzo (nhưng không phải Allegra, Mary, Vasil hay Valentine), có thể là trường hợp trong tương lai. Hiện tại, đề xuất này không nêu bất cứ điều gì về cấu hình nguồn gốc như vậy: nó được ngầm giả định là một thỏa thuận ngoài chuỗi. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực thi rằng (hash của) một cấu hình genesis cụ thể cũng được ghi lại trong một hành động quản trị hard fork.

Ngưỡng thích ứng

Như đã thảo luận ở trên, có thể có ý nghĩa đối với một số hoặc tất cả các ngưỡng để thích ứng với Lovelace được đăng ký tích cực để bỏ phiếu, để hệ thống cung cấp tính hợp pháp cao hơn khi chỉ có mức cổ phần bỏ phiếu tích cực thấp. Tuy nhiên, cơ chế bootstrapping được đề xuất ở trên có thể bao gồm điều này, bằng cách đảm bảo rằng hệ thống quản trị chỉ được kích hoạt khi mức cổ phần tối thiểu đã được giao cho DReps.

Đổi tên DReps / trạng thái bất tín nhiệm?

Nó đã được tuyên bố nhiều lần rằng “DReps” như được trình bày ở đây, có thể bị nhầm lẫn với Project Catalst DReps. Tương tự như vậy, một số người đã bày tỏ sự nhầm lẫn giữa trạng thái bất tín nhiệm, chuyển động của sự bất tín nhiêmh và DReps bất tín nhiệm.

Chúng ta có thể tưởng tượng việc tìm kiếm các thuật ngữ tốt hơn cho các khái niệm này.

Biến động quỹ có giới hạn lãi suất

Không có gì ngăn cản tiền được đưa ra khỏi nguồn quỹ ngoài các phiếu bầu và ngưỡng bỏ phiếu được đề xuất. Cho rằng Nguồn quỹ của Cardano là một thành phần khá cơ bản trong chính sách tiền tệ của nó, chúng ta có thể tưởng tượng việc thực thi (ở cấp độ giao thức) số tiền tối đa có thể loại bỏ khỏi ngân quỹ trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

1 Like