🇻🇳 Thư viện tài liệu nghiên cứu của IOG: Phân tích phi tập trung về hành vi tổng hợp trong Bằng chứng cổ phần Cardano

Nội dung tóm tắt

Điểm khác biệt chính của các giao thức Blockchain là sự phi tập trung có mục đích nhằm mở ra các ứng dụng công nghệ thông tin khác nhau mà trước đây được cho là không thể thực hiện được. Lời hứa chính là sự tham gia theo hướng khuyến khích của một nhóm lớn các bên quan tâm có thể dẫn đến trạng thái giao thức phi tập trung trong đó không một nhà điều hành nào có thể là “điểm thất bại duy nhất”. Bất chấp lời hứa này, có rất ít phân tích có hệ thống về sự phi tập trung trong các hệ thống Blockchain và các cuộc điều tra lý thuyết và thực nghiệm lẻ tẻ tồn tại đã vẽ nên một bức tranh khá tiêu cực do “hành vi tổng hợp” tài nguyên không thể ngăn chặn trong cài đặt “không cần cấp phép” của các giao thức như vậy, trong đó các bên không có danh tính được chỉ định.

Được thúc đẩy bởi điều này, trong bài nghiên cứu này nghiên cứu động lực Nash của hành vi tổng hợp trong bối cảnh các hệ thống Proof of Stake, theo cách tiếp cận mô hình hóa dựa trên tác nhân. Trọng tâm của bài nghiên cứu này là Blockchain Cardano vì nó có một số đặc điểm hấp dẫn giúp ích cho việc phân tích chuyên sâu. Bài nghiên cứu trả lời câu hỏi liệu cơ chế khuyến khích được sử dụng có khả năng thúc đẩy phi tập trung hay không. Để đạt được mục đích này, bài nghiên cứu này trình bày một công cụ mô phỏng cho phép các tác nhân chiến lược tham gia vào một số hành động được quan sát thực nghiệm trong quá trình triển khai hệ thống trong thế giới thực. Công cụ mô phỏng “hoạt động Stake Pool và ủy quyền"" thông qua các hành động liên tiếp của tác nhân nhằm cải thiện tiện ích khi có thêm thông tin về môi trường của chúng trở nên rõ ràng trong quá trình mô phỏng. Bài nghiên cứu này điều tra sự hội tụ đến các trạng thái cân bằng và đo lường các số liệu phi tập trung khác nhau trong các trạng thái này, chẳng hạn như hệ số Nakamoto, nó xác định xem có bao nhiêu thực thể độc lập tồn tại và kiểm soát chung hơn 50% tài nguyên của hệ thống. Kết quả của bài nghiên cứu này minh họa khả năng của cơ chế khuyến khích trong việc điều khiển hệ thống hướng tới trạng thái cân bằng tốt và cũng minh họa cách các tính năng phi tập trung của trạng thái cân bằng đó bị ảnh hưởng bởi các lựa chọn khác nhau của các tham số được sử dụng trong cơ chế và phân phối cổ phần cho người tham gia.

Link tải tài liệu tiếng Việt

Nguồn: Thư viện tài liệu nghiên cứu của IOG