Cùng nhau học Haskell

Sau 09 bài lý thuyết, nhóm học quay trở lại ôn tập. Buổi 10 là buổi ôn tập đầu tiên với toán tự tạo kiểu đồng nghĩa type và cách tạo kiểu mới data trong haskellĐây là buổi ôn tập làm rõ cách khai báo, cách sử dụng biến đa giá trị, đa trường trong Haskell