🇻🇳 Ideafest LATAM - Vietnam - Bring your ideas to the world - Catalyst Fund 12 - 4/7/2024

Transforming Ideas into (5)

:rocket:Ideafest LATAM - Việt Nam - Mang ý tưởng của bạn ra thế giới.
:date: Ngày 4/7/2024 (Thứ Năm), từ 20:00 ~ 23:00 VN Time,
(13:00 ~ 16:00 UTC), Ideafest LATAM - Việt Nam sẽ diễn ra.

Ban Tổ Chức kính mời những người đề xuất đăng ký để trình bày ý tưởng của mình và những người nắm giữ ADA tham gia và bỏ phiếu cho những đề xuất mình yêu thích.

:link: Link đăng ký (dành cho người đề xuất):
Form đăng ký: https://forms.gle/fcXGJJr9vy5aJrNs9
Link Meetup: Login to Meetup | Meetup
:link:Link Zoom:
Launch Meeting - Zoom
Meeting ID: 834 7795 7253
Passcode: 097085

:earth_africa: Mỗi nhóm đề xuất có thể đăng ký 1 đề xuất, trong đó cộng đồng Việt Nam trình bày 15 đề xuất và cộng đồng LATAM cũng trình bày 15 đề xuất.

Cộng đồng LATAM là một cộng đồng lớn và năng động trong Cardano. Đây là sự kiện hợp tác đầu tiên giữa cộng đồng LATAM và cộng đồng Việt Nam.
Trong tương lai, sẽ còn có nhiều hoạt động hợp tác thú vị hơn nữa giữa LATAM và Việt Nam, đóng góp nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.:fire::fire:

Rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các Anh Chị Em Cộng Đồng. :raised_hands:


:rocket:Ideafest LATAM - Vietnam - Bring your ideas to the world.
:date: On July 4, 2024 (Thursday), from 20:00 to 23:00 VN Time (13:00 to 16:00 UTC), Ideafest LATAM - Vietnam will take place.
We invite proposers to register to present their proposals and ADA holders to participate and vote for their favorites.

:link: Registration link (for proposer):
Registration Form: https://forms.gle/fcXGJJr9vy5aJrNs9
Link Meetup: Login to Meetup | Meetup
:link:Link Zoom:
Launch Meeting - Zoom
Meeting ID: 834 7795 7253
Passcode: 097085

:earth_africa: Each proposer team may register one proposal, with the Vietnamese community presenting 15 proposals and the LATAM community also presenting 15 proposals.

*The LATAM community is a large and active community within Cardano. This is the first collaborative event between the LATAM and Vietnamese communities. In the future, there will be more exciting cooperative activities between LATAM and Vietnam, contributing even more value to the community.:fire::fire:

We hope to receive your support and enthusiastic participation. :raised_hands:
#Ideafest cardano latam #Vietnam blockchain community proposals ada"

On July 4, 2024, the LATAM Community and the Cardano Vietnam Community jointly organized Ideafest to increase interaction and connection between the two communities.

Many interesting ideas were presented, attracting the attention of ADA holders.:fire::star2:

Please review and vote for the proposals from the LATAM and Vietnamese communities that you like.:pray:

Support meaningful and impactful proposals to advance the development of the Cardano ecosystem.:fire::rocket::rocket:

*List of ideas presented at the LATAM - Vietnam IdeaFest👇


Vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, cộng đồng LATAM và cộng đồng Việt Nam đã cùng tổ chức Ideafest để giao lưu, giới thiệu ý tưởng của hai cộng đồng.
Nhiều ý tưởng thú vị đã được trình bày, thu hút sự chú ý của nhiều ADA Holder.
Vui lòng xem xét và bỏ phiếu cho các đề xuất từ ​​cộng đồng LATAM và Việt Nam mà bạn thích.:pray:

Danh sách các ý tưởng được trình bày tại LATAM - Vietnam IdeaFest