🇻🇳 Ideafest Vietnam - Where you present your proposals

:partying_face: ĐÃ ĐẾN GIAI ĐOẠN QUẢNG BÁ DỰ ÁN CỦA CÁC BẠN

:clap::clap::clap: Xin chúc mừng cộng đồng đã hoàn thành việc nộp dự án Fund10

:eyes: Xin mời cộng đồng tham dự phiên họp Eastern Townhall ngày 15.07.2023(Thứ 7) vào lúc 16:00 để

:one: Cập nhật thông tin từ main Townhall
:two: Tham dự IdeaFest - nơi trình bày, chia sẻ dự án của mình tới cộng đồng

:point_right: Link tham dự phòng họp Eastern Townhall Zoom: Meeting Registration - Zoom
:point_right:Link đăng ký tham dự Idea Fest Việt Nam https://forms.gle/r1mcpGHZGuUdt1Yb7

Các dự án sẽ trình bày trong buổi Ideafest phiên số 1

STT Tên dự án trên Ideascale Đường dẫn link dự án trên Ideascale
1 Plats Cardano Event Platform Community
2 :vietnam: NFT Auction Platform MVP on Cardano Community
3 Cardano Forest [blocktree.asia] - Foster Trust & Trackability in Reforestation Community
4 Cardano in 9 Minutes: Deep Understanding, Smart Investing, Time Saved, Money Made Community
5 Cardano’s Learn to Earn: Whiteboard Creator’s Playground for 1000+ Newbies Monthly Community
6 9 Minutes to Million: Catalyst Project - Where Developer Dreams Flourish Community
7 Kreate - web 3 art community & marketplace Community
8 Cardano ecosystem get a physical and mental healthier with yoga Community
9 Unleash creativity in player-built multiverse Community
10 First ever MOBA game on-chain: the 2nd phase of Defense of Cosmic Rift Community
11 Empowering Dreams: The Cardano Comic Revolution Community
12 Artist Fund Raising With SPO Model Platform Community
13 Star Alliance Community
14 The first course advisor platform on Cardano Community
2 Likes

Go VietNam Go Cardano :star_struck:

1 Like

Link to the meeting: Vietnamese Idea fest Reel - Fund10 - 15/07/2023 - YouTube