Manuel M T Chakravarty - Keynote - Rethinking Blockchain Contract Development | Lambda Days 19

PostedbyCharles on Reddit.

2 Likes