🇻🇳 Staking và Rewards trong proof of stake - Cardano vs Ethereum

bài 14

Staking là một tính năng cần thiết của mọi Blockchain Proof of Stake (bằng chứng cổ phần), nhưng mỗi Blockchain đều có các quy tắc riêng.
Staking trên Cardano hoạt động rất khác biệt.
Đọc thêm bài viết này để biết thêm chi tiết nhé.

Nguồn: Staking and rewards in proof of stake | Essential Cardano