🇨🇿 Cardano Shelley je o decentralizaci

CZ překlad

Cardano Shelley je o decentralizaci

Bitcoin je první úspěšný blockchain. Používá konsensuální algoritmus PoW, který je permissionless, ale moc dobře neškáluje. Škálovatelnost se často řeší tím, že se obětuje decentralizace. Nemusí tomu však být v každém případě. Cardano používá PoS konsenzus, který je více decentralizovaný a ve srovnání s PoW také mnohem lépe škáluje.

JAK MĚŘIT DECENTRALIZACI

Měření úrovně decentralizace blockchain sítí není vůbec snadné a v sociálních médiích často vidíme spíše subjektivní názory. Pokusíme se popsat náš pohled na dané téma, ale mějte na paměti, že někdo jiný s námi nemusí úplně souhlasit.

Je obtížné usilovat o co nejvyšší úroveň decentralizace, protože síť by měla být také škálovatelná. Jedná se vždy o kompromis mezi těmito dvěma vlastnostmi. Decentralizace se obecně týká rozdělení rozhodovací síly v ekosystému blockchain. Musí existovat sada pravidel, která definují, kdo může provozovat uzel, který má právo produkovat bloky. V permissioned blockchainu je nutné získat předchozí souhlas, než se nový člen může připojit k síti. V permissionless blockchainu se může kdokoli svobodně připojit nebo opustit síť. Všimněte si, že v permissioned verzi blockchainu musí být pravidla definována mimo zdrojový kód. Pevný počet členů se musí obvykle shodnout, kdo se může připojit k síti. To znamená, že členové se musí navzájem znát a udržovat pravidelný kontakt. Rozhodují se mimo síťový protokol a tím mohou změnit kvalitu decentralizace. Skupina může například hlasovat o tom, že přidá nového člena, který může vytvářet bloky. Permissionless síť funguje na základě pravidel, která jsou součástí zdrojového kódu. Neexistuje tedy žádná lidská interakce, která by mohla ovlivnit rozhodnutí jednotlivce připojit se k síti. Všechny změny musí být provedeny na úrovni zdrojového kódu a provozovatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda s navrhovanými změnami souhlasí. Pokud s tím většina souhlasí, nainstalují novou verzi klienta s implementovanými změnami, takže nová pravidla budou efektivně aplikována v síti.

Může existovat zvláštní verze permissioned blockchainu, kde uživatelé mohou hlasovat o členech skupiny, kteří budou zodpovědní za výrobu bloků. Počet členů s právem vyrábět bloky je stále fixní. Rozdíl je v tom, že členové nemusí mít jistotu, že pro ně uživatelé budou hlasovat, aby je tím udrželi v síti. Výhodou je, že výrobci bloků se nemusí navzájem znát a komunikovat, aby se mohli rozhodnout o něčem, co souvisí s ekosystémem. Je tu však jeden háček. Členové skupiny producentů bloků mohou být také současně uživatelé s hlasovacím právem. Jsou-li pro hlasování použity nativní mince projektu, mohou současní členové hlasovat za sebe nebo vytvořit koalici s ostatními členy. Alice může hlasovat pro Boba a naopak. Pokud Alice a Bob drží značné množství mincí, uživatelé se jich nemohou zbavit v případě, že se nebudou chovat poctivě. Navíc jsou současní členové protokolem odměňování za vytváření a ověřování bloků. Dostávají tak nové mince, díky nimž jsou ještě silnější, protože je mohou použít pro hlasování.

Škálovatelnost je schopnost odbavovat více transakcí a dalších požadavků s rostoucí uživatelskou základnou. Růst uživatelů často dosáhne bodu, kdy síť nemusí být schopna včas zpracovat všechny požadavky. V některých sítích jsme viděli nárůst transakčních poplatků, pokud je možné zaplatit vyšší poplatek za zvýšení priority transakce. To zrovna není uživatelsky příjemná funkce. Blockchain je distribuovaná síť, kde většina uzlů musí souhlasit s navrženou změnou. Například přidáním nového bloku do blockchainu. Výraz distribuovaná znamená, že neexistuje žádná entita, která by byla schopna učinit samostatně rozhodnutí za všechny. Rozhodnutí je vždy přijímáno společně. To velmi komplikuje škálovatelnost, protože rozhodnutí musí být učiněno na několika místech současně v daném krátkém časovém období. Rychlost šíření dat určuje kvalita internetu. Typický konsenzus blockchainu funguje tak, že jeden uzel navrhuje blok a všechny ostatní uzly jej validují. Poté má další uzel právo navrhnout blok. Síťový protokol obsahuje sadu pravidel, která určují uzly, které mohou vytvářet bloky. Pravidlo může být založeno na nějakém druhu náhodnosti, což je upřednostňovaná možnost, nebo pořadí může jednoduše rotovat mezi pevným počtem členů ve skupině. Je zřejmé, že škálovatelnější je síť s nižším počtem uzlů, které mohou získat právo vyrábět bloky. Je ještě lepší, když je počet členů fixní a právo vyrábět blok jednoduše rotuje mezi uzly.

Nezapomeňte, že také transakce musí být propagovány do všech uzlů v distribuované síti. Pokud odešlete transakci ve střední Evropě, může se snadno stát, že ji do bloku přidá uzel v USA, protože měl právo jej zrovna vyrobit krátce po odeslání transakce. Poté se blok šíří doslova do celého světa. Další blok může být vyroben uzlem v Číně, takže uzel musí přijmout transakci a poslední blok, aby mohl připojit nový blok za blok vytvořený uzlem v USA.

Doufáme, že chápete, proč je výzvou vytvořit blockchain, který by byl vysoce decentralizovaný a škálovatelný současně. Existují dokonce i sítě, které transakce potvrzují přímo a nepoužívají blockchain jako účetní knihu. Tyto sítě mohou transakce potvrdit velmi rychle, ale mohou mít problém s nezměnitelnosti historie.

Některé ze společných charakteristik permissioned a permissionless sítí jsou tyto:

 • Termín blockchain se používá pro distribuovanou síť, která používá za sebe linkované bloky jako účetní knihu. To znamená, že existuje více verzí stejných dat uložených v geograficky distribuovaných uzlech. Tyto uzly jsou propojeny a používají konsensuální pravidla sítě, aby se mohly dohodnout na změně dat.

 • V obou případech je neměnnost blockchainu zajištěna skutečností, že jsou distribuovány. Data tedy nemohou být upravena nebo pozměněna bez dostatečné konsensuální síly a obecně se očekává, že jednotlivec není schopen uzurpovat tak velkou moc. Kvalita nezměnitelnosti stoupá s mírou decentralizace. Distribuovanou síť se 2 členy lze považovat za decentralizovanou, ale kvalita decentralizace je evidentně velmi nízká.

 • V obou případech se používá mechanismus konsensu sítě, takže rozhodovací pravomoc je rozdělena mezi více entit. Úroveň distribuce konsensuální moci a počet zúčastněných subjektů přímo určují úroveň decentralizace.

 • Další funkcí, která je považována za velkou výhodu oproti centralizovanému systému, je odolnost vůči cenzuře. Kvalita je také určena úrovní decentralizace. Pokud se jeden člen rozhodne cenzurovat transakce Alice a stále existuje většina členů, kteří své transakce přidají do bloků a potvrdí je, celá síť je odolná vůči cenzuře.

Jak vidíte, obě verze blockchainu jsou zdánlivě podobné, ale existuje spousta nuancí, které je třeba vzít v úvahu. Jak měřit decentralizaci? Prošli jsme teoretickou částí, která nám pomůže definovat několik bodů:

 • Celkový počet uzlů, které mohou získat právo vytvořit nový blok. Bez ohledu na to, zda je blockchain permissioned nebo permissionless, čím vyšší je počet producentů bloků, tím více je distribuována rozhodovací pravomoc. Je tu ale háček. Důležitým požadavkem je, aby každý uzel provozoval nezávislý subjekt. Síť může mít 100 distribuovaných uzlů, které dosahují vzájemné shody při změně dat, ale není decentralizovaná, pokud všechny uzly vlastní jedna entita. Celkový počet tedy může být zavádějící.

 • Rovnost jednotlivých uzlů nebo členů, pokud jde o konsensuální síly na úrovni sítě a hlasovací síly. Všichni členové mohou mít stejnou moc nebo mohou mít jinou moc, která závisí na vlastnictví nějakého zdroje. Například může existovat federace, kde má každý člen stejnou konsensuální a hlasovací pravomoc. Naopak, rozhodovací pravomoc může být záměrně získatelná za peníze, takže v ekosystému může být několik velryb, které jsou silnější než velké množství ostatních členů.

 • Možnost stát se výrobcem bloků. V tomto okamžiku můžeme rozlišit sítě od permissioned a permissionless. Jinými slovy, jedná se o to, zda se vyžaduje povolení existujících člen pro připojení se k síti, či nikoli. Ve federovaném systému existuje pevný počet členů. Lze nastavit pravidlo, že 2/3 členů musí souhlasit s přidáním nového člena. Lze také nastavit podmínky vstupu. V otevřené síti není vyžadováno povolení, reálnou možnost připojení však mohou výrazně ovlivnit jiné faktory.

 • Náklady, které musí subjekt zaplatit, aby se stal výrobcem bloků. Síť může být permissionless, ale přesto mohou být náklady nebo podmínky spojené se zahájením výroby bloků neúnosné. Například může být obtížné připojit se k síti, kde uživatelé mohou delegovat nákladný zdroj na pooly a dát jim tak větší konsensuální sílu. Vytvoření poolu bez dostatečného množství drahého zdroje samo o sobě nezajistí konsensuální sílu. Subjekt, který má zájem provozovat pool, může potřebovat dostatek peněz na nákup zdroje ke zvýšení své vlastní konsensuální síly. Operátor se také může pokusit přesvědčit lidi, kteří vlastní zdroj, aby jej delegovali poolu.

 • Počet všech aktérů, kteří mají konsensuální sílu. Ve federovaném modelu se mohou členové dohodnout na spuštění uzlu a není potřeba žádná další pobídka či svolení. Síť tedy v podstatě vlastní pouze členové. Obecně by rozhodovací pravomoc měla být rozdělena co nejvíce, pokud mluvíme o decentralizaci. To znamená, že nejen výrobci bloků by měli mít v síti konsensuální sílu. Síla může být distribuována také uživatelům. Uživatelé si tedy mohou alespoň částečně zvolit, kdo bude producentem bloků prostřednictvím nějakého hlasování nebo delegování moci.

 • Transparentnost a schopnost uživatelů přistupovat k blockchainu a ověřovat transakce. Můžeme rozlišovat mezi soukromými a veřejnými blockchainy (private a public). V daném ekosystému nelze přístup k blockchainu považovat za samozřejmost. Skupina členů si může ponechat soukromý blockchain a přístup k němu mohou mít pouze některé entity. V takové síti mohou uživatelé pouze odesílat a přijímat transakce. Ve veřejné blockchainu má kdokoli přístup ke všem datům v blockchainu a může se stát ověřovatelem transakcí. Uživatelé tak mohou udržovat svou vlastní verzi blockchainu prostřednictvím takzvaného plného uzlu. Všimněte si, že nejde o právo vyrábět bloky, jde tedy hlavně o důvěru a ne přímo o úroveň decentralizace. Soukromý blockchain může být vysoce decentralizovaný, ale uživatelé mu nemusí důvěřovat, protože nemají přístup k blockchainu. Technologie blockchain je o budování důvěry v decentralizovaný ekosystém. V tuto chvíli lze transparentnost považovat za klíčový faktor, který lidem pomáhá důvěřovat decentralizovaným sítím.

 • Odolnost vůči nepoctivým aktérům konsensu. Každá distribuovaná síť by se měla skládat z nezávislých aktérů. Některé z nich nemusí jednat v nejlepším zájmu sítě. Otázkou je, jak těžké je spáchat útok. Pokud je ve federaci pevný počet členů a 2/3 z nich jsou usnášeníschopné, může v útoku uspět 1/3 + 1 nepoctivých členů. V permissionless síti se nejedná o počet aktérů, kteří jsou schopni na síť zaútočit. Jde spíše o držení zdroje, který je nutný k účasti na konsensu sítě. Pouze jediná entita může koupit potřebné množství zdroje a uspět v útoku. Například se říká, že můžete uspět v útoku na síť PoW, pokud vlastníte 51 % hashrate. Podobné to je v síti PoS, kde musíte koupit 51 % nativních mincí. Všimněte si, že tento bod se týká také bezpečnosti. Mohli bychom také hovořit o incentivech, které motivují aktéry k čestnému jednání. O útocích však v tomto článku nebudeme příliš mluvit. Chceme se soustředit na decentralizaci.

Jak vidíte, není snadné říci, který blockchain je nejvíce decentralizovaný. Můžeme zvážit mnoho aspektů a každý může považovat jiný aspekt za více důležitý. Různé problémy navíc vyžadují různá řešení. Můžeme mít blockchainové řešení, které je v jednom aspektu velmi silné a v jiných horší. To může rozhodně být na něco užitečné. Můžeme mít také řešení, které je univerzálnější a může pokrýt více funkcí. Takový blockchain může mít vyváženější vlastnosti. Může existovat problém, pro který není univerzální řešení dost dobré a musí být vytvořeno jednoúčelové řešení. Těžko říci, které vlastnosti potřebujeme více při současné úrovni adopce kryptoměn. Je velmi pravděpodobné, že o tom rozhodne až příští vlna nováčků.

HLUBŠÍ PONOŘENÍ DO PROBLEMATIKY A POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTUPŮ

V tuto chvíli jsme schopni vybudovat decentralizovaný a bezpečný blockchain. Existuje mnoho decentralizovaných projektů využívajících PoW, PoS, DPoS a další mechanismy konsensu a žádný z nich zatím dramaticky neselhal. Liší se svými vlastnostmi. Některé jsou bezpečnější, jiné decentralizované a jiné škálovatelné. Týmy by se měly snažit vybudovat blockchain, který bude silný ve všech třech pojmenovaných vlastnostech.

Týmy zaujaly různé přístupy a jedním z nich je využití architektury vrstev. To znamená, že druhá vrstva vyřeší problémy, které je v první vrstvě obtížné řešit. Nejznámějším příkladem je Bitcoin, který používá velmi bezpečný, ale špatně škálovatelný PoW konsenzus. Škálovatelnost by měla být vyřešena v druhé vrstvě. Celé řešení by tedy mělo být bezpečné a škálovatelné současně. Teoreticky to vypadá dobře. Existuje však několik problémů. Decentralizace Bitcoinu se postupem času významně zhoršila. PoW je permissionless a veřejným blockchain, ale několik velkých poolů si usurpovalo dominantní postavení. Existuje tedy pouze 10 velkých hráčů, kteří produkují většinu bloků v bitcoinové síti. Kromě toho jsou dva velké pooly ve vlastnictví jediné entity. Je obtížné vytvořit nový pool, který by vytvořil blok, protože bez dostatečného množství hashrate je šance na vytvoření bloku téměř nulová. Náklady na ASIC minery a elektřinu, které by zajistily alespoň 0,5% hashrate, jsou velmi vysoké.

Škálovatelnost Bitcoinu by měla být zlepšena také v první vrstvě a důvod je zřejmý. Bitcoin je globální síť a druhá vrstva stále potřebuje k otevírání a uzavírání kanálů transakce první vrstvy. Pokud první vrstva není schopna rychle a levně otevírat a uzavírat kanály, utrpí také druhá vrstva a uživatelská zkušenost nebude dobrá. První vrstva je schopna zpracovat přibližně 600,000 transakcí denně. Více než 200,000,000 lidí v USA je v produktivním věku. Pokud by celá síťová kapacita Bitcoinu byla použita k otevření kanálů druhé vrstvy a pro nic jiného, ​​trvalo by to přibližně jeden rok, než by si kanál otevřeli všichni lidé v produktivním věku v USA. Všimněte si, že jsme učinili nerealistický předpoklad. Lidé mohou chtít otevřít více kanálů, některé kanály je třeba čas od času uzavřít a kapacitu nelze využít pouze k otevření kanálů. Škálovatelnost první vrstvy by měla být zvětšena alespoň 10x, ne-li 100x, aby bylo možné zvládnout globální provoz.

Druhé vrstvy jako Lightning Network nejsou konsensuální sítě, kde několik uzlů potvrzuje transakce a mnoho řešení je centralizovaných. Transakce mezi dvěma uživateli prostřednictvím soukromého kanálu lze považovat za bezpečné, ale pokud je potřeba směrování mezi více účastníky, je často zapotřebí nějaká forma centralizace.

Blockstream pracuje na Liquid Network, která by mohla vyřešit škálovatelnost Bitcoinu. Liquid Network je provozována federací členů, mezi které patří burzy, velké pooly, a další kryptoměnové společnosti. Mluvíme o permissioned síti, ve které se všichni členové navzájem znají a každý člen má stejnou moc. Federovaný model je pravděpodobně ta nejhorší možná úroveň decentralizace. Někteří členové se mohou navzájem kontaktovat a mohou přijímat některá rozhodnutí, aniž by o tom ostatní dali vědět. Mohou tak prosazovat některá pravidla, která budou přínosná pouze pro ně. Kromě toho každý právní subjekt zná členy a může nařídit, aby se řídili určitými pravidly nebo předpisy. Permissionless síť je mnohem lepším řešením, protože entity mohou zůstat v anonymitě. Nejenže to brání temným dohodám zevnitř, ale také velmi ztěžuje hledání a kontaktování všech entit zvnějšku. Pokud je navíc některá entita nucena zastavit provozování uzlů, mohou se k síti připojit další entity v jiných částech světa. Síť je tedy mnohem odolnější vůči právnímu pronásledování. Pokud navíc nedůvěřujete burzám a operátorům poolů, je obtížné věřit federaci, která je z nich sestává. Tyto subjekty nemusí vždy jednat v nejlepším zájmu uživatelů. Anonymita a otevřená soutěž členů v permissionless síti zaručuje vyšší pravděpodobnost čestného jednání. Facebook používá stejný model pro svou síť Libra a je tu stejný problém. Facebook není příliš důvěryhodnou entitou a ostatní členové federace nejsou také důvěryhodní. Mnoho lidí z kryptoměnové komunity kritizuje pokus konkurovat Bitcoinu a dalším permissionless sítím. Tato část komunity bude mít s permissioned sítěmi problém.

Položme si otázku. Je to dobrý nápad stavět poněkud centralizované nebo custody řešení nad decentralizovanými blockchain sítěmi? Nemáme jednoduchou odpověď. Budujeme decentralizované systémy, protože věříme, že mají oproti centralizovaným řešením mnoho výhod. Měli bychom ohrozit tento základní princip jen proto, že neumíme lépe vyřešit škálovatelnost? Nemyslíme si to, protože hrozby spojené s centralizací jsou příliš nebezpečné. Nemá smysl stavět jiné, centralizované služby a předstírat, že můžeme nahradit stávající finanční služby. Pokud bychom začali používat sítě Liquid nebo Libra, nahradili bychom stávající centralizované služby novými centralizovanými službami. Prostě bychom dali více moci burzám, provozovatelům bitcoinových poolů a dalším firmám. V budoucnu by mohli tuto moc zneužít stejně jako současné finanční subjekty. Abychom byli spravedliví, mohli bychom říci, že federace je o něco lepší řešení než jednotlivé subjekty, jako jsou například banky, a že zde existuje určitá úroveň decentralizace. Pokud však dáváme přednost schopnosti svobodně se připojit k síti, podobné šance pro všechny, absolutní odolnost proti cenzuře, vysoké úrovni decentralizace, budování důvěry v síť místo v lidi, pak musíme pokračovat v technologických vylepšeních, která nám umožňují dosáhnout cíle.

Dalším způsobem, jak dosáhnout vysoké škálovatelnosti, je vytvoření konsensu, který by škáloval přímo na první vrstvě. Řešení druhé vrstvy by tedy nebylo potřeba. Delegated Proof-of-Stake (DPoS) je takový konsensus. Projekt EOS využívá asynchronní Byzantine Fault Tolerance DPoS. EOS je schopen plně potvrdit transakci během vteřiny a reálná propustnost sítě je asi 250 transakcí za sekundu. Tým EOS upřednostnil škálovatelnost před decentralizací. V síti je tedy pouze 21 výrobců bloků. Držitelé tokenů EOS mohou hlasovat a vybírat výrobce bloků. Kromě 21 aktivních producentů je v pohotovostním režimu několik dalších. Voliči se mohou rozhodnout o nahrazení aktivních výrobců pohotovostními výrobci. V době psaní má první producent bloku přes 331M EOS hlasů. Poslední aktivní producent má 318 hlasů. Producent na 30. místě má pouze 150M hlasů a producent na 50. místě má pouze 70M hlasů. Jak vidíte, potřebujete značné množství EOS hlasů, abyste se stali producentem bloků, pokud jste někde na 50. místě v žebříčku. Hlasy můžete získat zakoupením EOS mincí. Projekt EOS čelil kritice, že aktivní výrobci bloků vytvářeli koalice a hlasovali pro sebe. Například Alice hlasovala pro Boba a Bob hlasovala pro Alice. Tak se Alice i Bob dokáží udržet v aktivní skupině producentů bloků.

Pojďme nyní porovnat Bitcoin PoW a EOS DPoS. Který z nich je více decentralizovaný? PoW je permissionless, zatímco DPoS je něco mezi permissioned a permissionless sítěmi. Abychom byli spravedlivý, je to spíše ten druhý případ. Počet výrobců bloků je pevně stanoven, ale voliči mohou změnit aktuální aktivní členy. V zásadě si můžete koupit právo vyrábět bloky a nepotřebujete povolení. Pokud to budeme posuzovat čistě podle počtu producentů bloků, pak by EOS pravděpodobně vyhrál. 21 aktivních výrobců bloků s podobnou konsensuální mocí je více než 10 hlavních poolů v Bitcoin síti se spoustou malých poolů, které mají velmi malou konsensuální sílu. V obou případech je možné si koupit a vlastnit potřebný zdroj, který zajistí, že velcí hráči mohou zůstat aktivními výrobci bloků. Stát se výrobcem bloků v EOS síti může být o něco jednodušší nebo levnější než vytvořit nový Bitcoin pool, který by měl k dispozici alespoň 5 % hashrate. Pokud jde o distribuci konsensuální energie uživatelům, EOS opět vyhrává. Důvodem je to, že je snazší koupit mince a hlasovat. Uživatelé to mohou udělat kdekoliv na světě. V případě PoW lze konsensuální energii distribuovat pouze uživatelům, kteří žijí v zemích s relativně levnou elektřinou. Kromě toho si uživatelé musí koupit poměrně drahé ASIC minery, aby se mohli podílet na delegování konsensuální moci. PoW sítě mají tendenci se centralizovat s rostoucím společenským významem, zatímco sítě, které používají nativní mince, mohou být více decentralizovány společně s distribucí mincí.

Cardano používá konsenzus Ouroboros PoS a tým pracuje na řešení druhé vrstvy s názvem Hydra. Tato kombinace by měla být dostatečně škálovatelná alespoň v příštích 5–10 letech. PoS je v současné době nejlepším způsobem decentralizace distribuované sítě. Obecně platí, že PoS je koncept a projekty mohou implementovat mnoho různých variací. Ouroboros PoS používá jako vzácný zdroj nativní mince ADA. Každý držitel mincí ADA je tedy vlastníkem sítě (stake-holder). Každý zúčastněný subjekt může vytvořit pool a stát se výrobcem bloků nebo delegovat mince ADA na některý ze stávajících poolů. K vytvoření poolu je nutné vlastnit větší počet mincí ADA. Pokud podílník nemá potřebné množství nebo si ho nepřeje vytvořit, je možné pouze delegovat mince do poolu. Delegací se celkový stake poolu zvyšuje. Celkový stake poolu určuje konsensuální sílu v síti.

Pojďme porovnat Cardano s Bitcoinem a EOSem. PoW a PoS jsou podobné koncepty. Jak jsme již řekli, PoW má tendenci centralizovat konsensuální moc, protože elektřina je zdroj, který uživatelé potřebují k delegování moci. Decentralizace Cardana se bude jen zvyšovat s tím, jak budou mince ADA více distribuovány. Pokud se význam sítě zvýší, lze předpokládat, že se také zvýší distribuce mincí. V síti Cardano jsou všichni stake-holdeři odměněny, pokud delegovaly mince ADA do poolu. Uživatelé jsou tedy motivováni držet mince ADA, protože zajišťují pasivní příjem. Tak tomu však není v síti EOS, kde jsou odměňováni pouze výrobci bloků.

Projekt EOS používá k hlasování nativní mince. Projekt EOS má pevný počet výrobců bloků, zatímco v síti Cardano neexistuje žádné omezení. Cardano je tedy permissionless síť. Síť Cardano má speciální motivační model, který bude ekonomicky podporovat existenci daného počtu poolů v síti, které budou mít obvykle podobnou velikost. Jinými slovy, pokud je podporovaný počet poolů nastaven na 150, jako tomu bylo na začátku éry Shelley, pak největší odměny lze získat, pokud bude existovat právě 150 poolů se stejnou velikostí. Kromě toho koncept nasycení ekonomicky omezí velikost poolů. Jakmile pool dosáhne bodu nasycení, budou odměny sítí sníženy. To znamená, že pro nasycený pool nemá smysl zvyšovat celkový stake, protože to nezajišťuje vyšší odměnu. Ani Bitcoin ani EOS nemají podobný mechanismus, který by omezil velikost producentů bloků. Momentálně to není velký problém pro EOS, ale je to problém pro Bitcoin, protože v síti existuje 5 hráčů, kteří disponují více než 10 % hashrate. Těchto 5 hráčů ovládá 60% z celkové hodnoty hashrate. Navíc jsou BTC-com a Antpool vlastněny společností Bitmain. Pokud budou spolupracovat pouze 4 subjekty, budou mít k dispozici více než 50 % hashrate. To je dost pro spáchání 51% útoku nebo pro provedení nějakých stinných rozhodnutí.

Hned od začátku bude Cardano 7x decentralizovanější než EOS a ~ 20x více než Bitcoin. Očekává se však, že podporovaný počet poolů se v průběhu času zvýší na 1000 nebo dokonce na několik 1000 poolů. Je třeba říci, že právo vyrábět bloky je založeno na loterii. V loterii se berou v úvahu mince ADA. To znamená, že jakmile máte určitý počet mincí ADA, můžete vytvořit pool a stát se výrobcem bloků. Během několika let může být decentralizace Cardano snadno 100x vyšší než decentralizace Bitcoinu.

Na rozdíl od EOS mohou provozovatelé poolů v síti Cardano delegovat své vlastní mince na své pooly. Není tedy třeba vytvářet koalici, kde by jeden provozovatel poolu hlasoval pro jiný pool. Provozovatelé musí používat své mince ADA jako zástavu (pledge) a všichni uživatelé mohou vidět, jak velkou zástavu má každý pool. To je důležité, protože není třeba hledat identitu jiných operátorů, aby se vytvořila stinná koalice. Každý operátor má ve hře svou vlastní kůži, takže je motivován jednat čestně. Zástava je na nějakou dobu uzamčena. Nečestné chování, které by vedlo k devalvaci mincí ADA, by snížilo bohatství provozovatelů poolů.

Cardano je vysoce decentralizovaná a současně škálovatelná síť. Tým vyřešil velkou výzvu a vytvořil globální protokol, který má vlastnosti, které umožní použití v rámci celého světa. Škálovatelnost první vrstvy však nemusí být v blízké budoucnosti dostatečná. Hydra bude řešení druhé vrstvy. Ve srovnání s konkurencí používá Hydra přímo UTxO model první vrstvy. Každý účastník v Hydra síti bude udržovat svůj vlastní stav UTxO. Hydra použije asynchronní Head protokol, který umožňuje paralelní zpracování transakcí. Head protokol neudržuje historii transakcí, aby minimalizoval požadavky lokální úložiště dat. Místo uchovávání historie se neustále generují nové UTxO snímky. Vždy existuje jeden náhodně vybraný vedoucí snapshotu (snímku), který nabízí jeho verzi na potvrzený stav. Ostatní strany potvrzují tento stav podpisem a výsledkem je vygenerování nového snímku. Na rozdíl od asynchronního zpracování transakcí je snímek generován postupně. Po potvrzení nového snímku mohou strany smazat všechny transakce, které byly zpracovány a jsou součástí nového snímku. Potvrzený stav strany je vždy před nejnovějším potvrzeným snímkem. Všimněte si, že decentralizace není zanedbána a mezi stranami existuje určitý druh konsenzu. Hydra bude rozhodně více decentralizovanějším řešením než třeba Liquid Network.

ZÁVĚR

Decentralizace je obrovským tématem a dotkli jsme se hlavně části související s dosahováním konsensu v síti. Projektové řízení je dalším velkým tématem, které by si zasloužilo několik samostatných článků. Tým IOHK na tom také pracuje, protože to je velmi důležitý aspekt každé decentralizované sítě.

Díky matematice a vědě byl tým IOHK schopen vytvořit protokol, který posouvá technologii blockchainu o úroveň výš. Vylepšování technologií je nikdy nekončící proces. Nemůžeme uvíznout na jednom místě a myslet si, že máme něco, co tu s námi bude mnoho let. Každá digitální technologie musí být pravidelně aktualizována a inovována. Žádná kryptoměna bez toho nemůže dlouho přežít. Silný tým je velmi důležitou součástí každého projektu a pouze tým může zajistit, aby byl protokol v průběhu času plně funkční.