🇨🇿 Contingent Staking je pro Cardano výhodné rozšíření

Podmíněný staking (Contingent Staking, CS) jsou návrhem na rozšíření procesu delegování. SPO by si mohly od potenciálních delegátů vyžádat informace a na základě poskytnutých údajů rozhodnout, zda delegaci přijmou, nebo odmítnou. Tato funkce je nesprávně interpretována jako zavedení procesu KYC na první vrstvě protokolu. To je mylná představa, protože se jedná pouze o rozšíření stávajícího procesu a SPO nebudou nuceni ji používat. Contingent Staking může být pro Cardano výhrou, protože rozšíří jeho funkčnost o schopnost, která může přinést větší přijetí, likviditu a využití. Všechny klíčové vlastnosti Cardana, jako je decentralizace, odolnost vůči cenzuře, otevřenost a dostupnost pro každého na planetě bez souhlasu třetí strany, zůstanou zachovány.

TLDR

  • Držitelé ADA pravděpodobně nebudou delegovat na pooly požadující KYC. Oni si musí delegace zařídit jinak.
  • Fiat peníze a internet slouží dobrým i zlým lidem. Cardano by mělo být stejné.
  • Větší univerzálnost přinese více způsobů, jak Cardano používat.
  • Cardano není nástrojem jedné skupiny pro boj s fiat měnami nebo státy.
  • Podmíněný staking nenarušuje klíčové vlastnosti Cardana.
  • Pokud bude poptávka po delegování mincí do poolu, který nevyžaduje KYC, takové pooly vzniknou.
  • Držitelé ADA rozhodnou o zavedení Contingent Staking prostřednictvím hlasování.

Contingent Staking

Delegování ADA do vybraného poolu se provádí prostřednictvím delegačního certifikátu. V současné době může kdokoli delegovat ADA do jakéhokoli poolu bez omezení. Provozovatelé staking poolů (SPO) nemohou delegaci odmítnout a nemají možnost zjistit, kdo ADA delegoval.

Účelem podmíněného stakingu je rozšířit delegační certifikát tak, aby umožňoval vložení dalších informací. Mohou to být kontaktní údaje, informace KYC nebo cokoli jiného. Pokud SPO tuto možnost využije, delegace projde procesem více podpisů. Aby mohlo dojít k delegaci mincí do poolu, musí transakci podepsat oba delegáti i SPO.

SPO mohou definovat své podmínky použití. Mezi SPO a delegátem může být uzavřena smlouva o spolupráci.

SPO budou mít možnost dodržovat předpisy. Staking pooly mohou provozovat regulované subjekty. SPO získají možnost rozšířit své podnikání. Mohou například požádat pověřené osoby o využití odměn za staking pro investiční účely. Mohou tak slíbit vyšší výnos, než jaký může přinést běžný staking. SPO se tak stávají správci ADA. To může vyžadovat regulační dohled a dodržování předpisů v dané jurisdikci. ISPO se stává důvěryhodnějším mechanismem pro zvyšování finančních prostředků na projekt.

Contingent Staking by měl být a podle Charlesova návrhu bude nepovinný. Nikdo nebude SPO nutit, aby od delegátů vyžadovala KYC. SPO jsou ekonomicky motivovány přijímat všechny delegace. Značný počet SPO veřejně prohlásil, že CS nikdy používat nebude. Lze očekávat, že informace KYC budou vyžadovat pouze ty SPO, které k tomu mají obchodní důvod nebo jim to nařídí regulátor. SPO mohou požadavkům vyhovět nebo přesunout své podnikání do jiné jurisdikce.

Držitelé ADA se mohou dobrovolně rozhodnout, na který pool se budou delegovat. Obvykle budou hledat pooly, které nevyžadují poskytnutí informací KYC. Pooly, které budou vyžadovat informace o delegovaných osobách, nemusí být ziskové. Případně si SPO budou muset zajistit delegáty jiným způsobem. Můžeme si představit, že pool provozuje například banka a deleguje mince ADA, které patří jejím klientům.

Dodejme, že pokud uživatelé poskytnou SPO informace, budou data přenášena šifrovaně. Pravděpodobně bude možné použít decentralizovanou identitu (DID).

Contingent Staking rozšiřuje možnosti a trh rozhodne, jaká forma delegace bude převažovat. Pokud budou některé jurisdikce vyžadovat informace o delegátech pro staking, budou mít SPO možnost legálně udržet své podnikání. SPO nemohou nutit delegáty, aby jim zůstali věrní. Regulace tak může zničit podnikání provozovatele. Mohou však existovat delegáti, kteří budou ochotni informace KYC poskytnout. Tato možnost by měla existovat.

Provozování poolu je podnikání. SPO by měli mít právo rozhodnout, s kým chtějí obchodovat. Pokud má regulovaný subjekt povinnost neposkytovat finanční služby určité skupině subjektů, musí existovat způsob, jak to udělat. SPO proto musí mít možnost odmítnout delegaci.

Komu má Cardano sloužit?

Fiat peníze a internet mají společné to, že slouží dobrým i zlým lidem. Peníze a protokoly se nestarají o to, komu slouží. Lidé jsou ti, kdo si vybírají nástroje k dosažení svých cílů. Většina lidí chce dodržovat zákony, ale malá skupina je porušuje. Technologii blockchain lze považovat za distribuované síťové protokoly pro vytváření lepších peněz a finančních služeb. Proto se domníváme, že blockchain by měl mít stejné vlastnosti jako současné peníze a internet.

Cardano by mělo umožňovat ochranu soukromí hned vedle možnosti využívat služby KYC. Cardano by mělo zůstat univerzálním nástrojem dostupným všem bez omezení.

Cardano je decentralizovaná síť. To znamená, že nikdo nemá výhradní právo rozhodovat o tom, jaká bude. Rozhodovat by měla komunita. Mělo by platit, že Cardano bude takové, jaké ho chce mít většina uživatelů.

Část kryptoměnové komunity se domnívá, že poskytování informací KYC je v rozporu se zásadami decentralizace a je ústupkem regulačním orgánům. Je třeba si uvědomit, že Cardano není nástrojem jedné skupiny bojující proti fiat penězům a státům. Technologie by měla sloužit tomuto účelu, ale zároveň by měla sloužit i těm, kteří se existenci státu nebrání. Žádná menšinová skupina by neměla mít možnost uzurpovat si technologii pro své vlastní cíle a ignorovat zájmy ostatních.

Regulované služby jsou běžnou součástí dnešního finančního světa. Mělo by se Cardano stát součástí tohoto světa, nebo se mu záměrně vyhnout? Z našeho pohledu je třeba hledat souvislosti mezi decentralizovanými protokoly a existujícími službami. Má-li se zvýšit používání a přijetí Cardana, respektive likvidita v DeFi, je třeba k tomu směřovat a ne slepě lpět na nesplnitelných požadavcích. Finanční svět může přejít na blockchain, ale vyžaduje to ústupky z obou stran. Tedy jak ze strany kryptoměnové komunity, tak ze strany regulátorů.

Regulátoři nebudou měnit klíčové vlastnosti blockchainových protokolů. Například self-custody je neměnná vlastnost. Stejně tak protokol, a tím i týmy společně s komunitou, nezmění způsob, jakým funguje současný svět. Přijetí kryptoměn bude pomalý postupný proces, nikoli skoková revoluce.

Jsem přesvědčen, že větší všestrannost přinese více způsobů, jak Cardano používat. Žijeme v dynamické době a přizpůsobení se prostředí je jednou z klíčových vlastností pro přežití. Cardano nemá být rigidní a neměnný protokol. Je to spíše živý mechanismus, který má být schopen změn, o nichž budou rozhodovat držitelé ADA. Bude existovat CIP na Contingent Staking a komunita rozhodne, zda tuto funkci implementovat, nebo ne.

Contingent Staking nemá vliv na klíčové vlastnosti protokolu

Co by nás mělo skutečně zajímat, je, zda zavedení funkce Contingent Staking nenaruší klíčové vlastnosti protokolu Cardano. Domníváme se, že nikoli. I po případném zavedení CS zůstane Cardano decentralizované, odolné vůči cenzuře a přístupné všem lidem na planetě, aniž by museli získávat něčí souhlas.

Cardano vlastní držitelé ADA, nikoli SPO. Pokud si SPO vyžádají od delegátů informace o KYC, neznamená to, že by Cardano bylo méně decentralizované, protože to nemá žádný vliv na distribuci ADA. CS neovlivní základní fungování protokolu, pokud jde o zpracování transakcí nebo možnost nainstalovat peněženku a používat protokol k posílání tokenů. Jednotliví SPOs se navzájem neznají a v podstatě si konkurují.

Žádná agentura ani regulační orgán nezíská kontrolu nad Cardano prostřednictvím několika SPO, které požadují informace o KYC. Je chybou se domnívat, že CS zavádí nebo prosazuje požadavky na KYC pro staking.

Staking budou i nadále přístupné všem držitelům ADA. Jediným omezením je, že některé SPO budou požadovat informace a případně odmítat delegace. Držitelé ADA si budou muset dávat větší pozor na to, do jakého poolu delegují, a poskytovat požadované informace, pokud je SPO bude vyžadovat. Dalo by se říci, že to částečně narušuje zásadu otevřenosti. Stakeři však nebudou nuceni poskytovat informace, pokud nebudou chtít. Musí si najít takový pool, který to nevyžaduje. To může být pracnější.

Samozřejmě by se nám nelíbilo, kdyby všechny SPO začaly vyžadovat informace KYC. Neobáváme se však, že by k tomu došlo. Každý si může vytvořit pool. Pokud bude poptávka po delegování mincí do poolu, který nevyžaduje KYC, takové pooly vzniknou. Trh rozhodne, která varianta se prosadí, a je to tak správně. Decentralizace zvítězí.

Závěr

Kolem Contingent Stakingu se rozvinula zbytečně vášnivá debata. Z našeho pohledu je CS velmi dobrý návrh a měl by být zaveden. Cardano neztratí žádné klíčové vlastnosti a může jen získat. Každá změna něco přináší a něco bere. Jako komunita bychom měli pečlivě promyslet všechny detaily návrhu a uvědomit si, co je naším hlavním cílem. Cardano je od počátku navrženo jako globální sociální a finanční operační systém. CS je jedním z malých kroků, které nám mohou pomoci tohoto cíle dosáhnout. Hlasujte o návrhu chytře.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/contingent-staking-is-a-beneficial-extension-for-cardano