🇨🇿 Contingent Staking neporušuje žádný z blockchain principů

Contingent Staking (CS) jsou pro mnoho členů komunity jako červený hadr na býka. Tito lidé se snaží bránit základní principy veřejných blockchainových sítí, mezi které Cardano jednoznačně patří. Odpůrci se domnívají, že KYC vyžadovaný některými SPO povede k porušení některých principů a Cardano by se postupně mohlo stát centralizovanou sítí. Bouřlivá debata o Contingent Staking se netýká ani tak technologie, jako spíše filozofie projektu a Satoshiho odkazu. Pokud se zamyslíte nad úplně základními principy technologie blockchain, zjistíte, že CS žádný z nich zásadně neporušuje. Pokusím se vás o tom přesvědčit.

TLDR

  • Contingent Staking většinou koliduje s definicí permissionless, protože SPO požadující data delegáta se stávají gatekeepery systému.
  • Nikdo nemůže SPO centrálně diktovat, jak mají spravovat své zásady týkající se delegování. Cardano zůstává permissionless.
  • Poptávka po delegátech je silnější než pravomoci autority a trh ovlivní, jaké pooly vzniknou.
  • Orgány nemohou získat kontrolu nad Cardanem prostřednictvím SPO, protože kontrolu mají držitelé ADA.
  • Bránit zavedení nové funkce na základě ideologie nebo filozofie může vést k porušení principu otevřenosti.
  • Contingent Staking je navržen tak, aby byl zcela trustless.
  • V boji proti současnému finančnímu světu musíme být chytří. Funkce CS nám v tom může pomoci.

Definice základních principů

Podívejme se nejprve na definici základních principů technologie blockchain, které by mohly být zapojeny do debaty o Contingent Staking. Budu používat AJ termíny neboť věřím, že jsou všem dobře známé a české překlady zní podivně. Jednalo by se o openness (otevřenost), permissionless (užití bez svolení), trustless (důvěru zajistí systém, účastníci si tak navzájem důvěřovat nemusí) a decentralizaci. Sami uvidíte, že se tyto pojmy částečně překrývají.

Termín otevřenost obecně odkazuje na transparentnost a přístupnost technologie a jejích podkladových dat. Blockchain je často označován za otevřenou platformu, protože na něm může kdokoli vyvíjet a nasazovat aplikace. Všechny transakce, které v síti probíhají, jsou zaznamenávány do veřejné distribuované účetní knihy, která je přístupná komukoli. Blockchain není řízen žádnou centralizovanou organizací nebo skupinou. Každý se může do sítě zapojit a přispívat k jejímu rozvoji.

V souvislosti s debatou o CS je třeba zajistit, aby staking na Cardano zůstal otevřený a mohl se k němu připojit každý. CS nemá žádný významný vliv na přístup k ledgeru, zdrojovému kódu projektu ani na možnost vytvářet a nasazovat aplikace. Termín otevřenost se mírně překrývá s termínem permissionless, který rovněž odkazuje na možnost účasti.

Termín permissionless označuje vlastnost blockchainové sítě, která umožňuje komukoli účastnit se sítě a provádět akce, jako je odesílání transakcí nebo přispívání k ověřování bloků. To je rozdíl od permissioned blockchainových sítí, kde je účast omezena na určitou skupinu známých subjektů.

Neexistují žádní strážci, kteří by kontrolovali, kdo se může do sítě zapojit nebo co může dělat, jakmile se do sítě zapojí. Každý se může do sítě zapojit jako uživatel, těžař nebo validátor a může tak činit, aniž by potřeboval povolení od jakékoli centrální autority.

Tento termín přímo souvisí s CS, protože SPO budou v roli poskytovatele povolení pro staking. Mohli by být považováni za strážce vstupu (gatekeeper). Stakeři mohou být omezeni ve své svobodné vůli delegovat ADA do jakéhokoli poolu.

Termín trustless se týká zejména fungování systému v kontextu interakce jednotlivých účastníků.

Termín trustless znamená, že systém je navržen tak, aby fungoval bez požadavku, aby si účastníci navzájem důvěřovali. Místo spoléhání na důvěru používá blockchain k zabezpečení a ověřování transakcí a dat kryptografii a konsensuální algoritmy. To znamená, že není potřeba důvěryhodná třetí strana, například banka nebo vláda, která by dohlížela na transakce a potvrzovala jejich platnost. Místo toho je systém postaven na síti nedůvěryhodných uzlů, kde každý účastník může ověřit platnost transakcí a integritu blockchainu.

Funkce CS bude fungovat zcela decentralizovaně a trustless, takže i když stakeři poskytnou údaje SPO, nemusí si navzájem důvěřovat. Protokol bude zajišťovat důvěryhodnost prostřednictvím kryptografie. CS nemá přímý vliv na konsensus PoS Cardano ani na ověřování transakcí. SPOs však mohou teoreticky zneužít KYC data, pokud k nim budou mít přístup (což nutně nemusí).

Odpůrci CS se často obávají, že Cardano může ztratit svou decentralizaci. Decentralizace Cardana je založena na distribuci mincí ADA.

Termín decentralizace označuje rozdělení moci a rozhodování v síti uzlů namísto toho, aby síť řídila centrální autorita. Účastníci sítě spolupracují na ověřování transakcí, vytváření nových bloků a prosazování pravidel sítě. Protože neexistuje jediná centrální autorita, je síť méně náchylná k útokům nebo manipulaci a je odolnější vůči cenzuře.

Pokud stakeři poskytnou SPO požadované údaje (např. KYC), rozhodně se nevzdávají kontroly nad mincemi ADA. Pokud SPO delegaci přijme, bude mít pool větší celkový podíl. SPO však nezískávají kontrolu nad mincemi ADA a stakeři mohou kdykoli delegovat ADA jinam. Držitelé mincí ADA mají kontrolu nad sítí. Nikoliv SPO.

Koho přesně může Contingent Staking omezit?

Jediné potenciální omezení vyplývající z CS je na úrovni stakingu, kdy snaha stakerů delegovat ADA do poolu může být provozovatelem poolu odmítnuta. Důvodem může být neposkytnutí požadovaných údajů nebo jejich obsah.

Staker v podstatě žádá SPO o povolení delegovat ADA na jeho pool. Jak bylo uvedeno, je porušena zásada permissionless. Domnívám se však, že pouze částečně, a to je zcela zásadní.

I přes zavedení CS zůstane Cardano decentralizovanou a otevřenou sítí. Z pohledu stakerů to znamená, že si mohou vybrat jakýkoli jiný pool. Dodejme, že všechny ostatní pooly jsou k dispozici (princip otevřenosti). Žádný SPO ani centrální orgán nemá kontrolu nad ostatními SPO. Kdokoli na světě si může kdykoli vytvořit vlastní pool a definovat vlastní podmínky delegování. Žádná SPO není nucena používat funkci CS. Jinými slovy, kdykoli lze vytvořit pool, který přijímá všechny delegace bez omezení (až do bodu nasycení poolu).

Pokud nikdo nemůže centrálně diktovat ostatním poolům, jak mají spravovat své zásady týkající se delegací, pak Cardano zůstává permissionless. Když je delegace stakera odmítnuta jedním poolem, může delegovat do jiného poolu a pravděpodobně uspěje.

Dále nás tedy musí zajímat, co by se hypoteticky stalo, kdyby všechny SPO začaly vyžadovat KYC. Získala by nějaká centrální autorita kontrolu nad Cardanem?

Je reálné, že by všechny SPO začaly vyžadovat informace KYC? Určitě ne. Většina SPO, a to je v současné debatě zřejmé, nikdy nebude používat CS. Raději přenesou své podnikání jinam, než aby vyžadovaly informace KYC od delegátů.

Nezapomeňte, že držitelé ADA jsou ti, kteří mají kontrolu nad tím, jakou skupinu budou delegovat. Pokud bude provozovatel nucen regulátorem požadovat KYC, může se stát, že jen málo stakers ADA nebo dokonce žádný nebude delegovat do jeho poolu. Co bude dělat SPO? Pravděpodobně ukončí činnost, čímž otevře prostor pro někoho jiného. Může také přesunout podnikání do jiné země, která ho nebude nutit vyžadovat KYC od stakerů.

Regulační orgány mohou nařídit SPO, aby od stakerů vyžadovaly KYC, ale o tom, zda se na takový pool delegují, rozhodují sami stakeři. Poptávka delegujících bude silnější než pravomoci úřadu. Trh ovlivní, jaké pooly vzniknou. Pokud budou chtít držitelé ADA delegovat do poolů, které nekladou žádná omezení na delegování, takové pooly budou existovat. Poptávka zvítězí nad regulací a rozhodovat budou držitelé ADA, nikoliv úřad.

Autorita může mít vliv pouze na SPO, ale pokud nedrží mince ADA, nemá nad Cardanem žádnou kontrolu. Nemohou získat kontrolu prostřednictvím SPO, protože SPO nemají možnost disponovat mincemi ADA od delegátů. To je obrovská síla Cardana, protože ponechává moc v rukou držitelů ADA.

Stakeři mohou být omezeni ve své svobodné vůli delegovat do jakéhokoli poolu, ale nelze jim zabránit v delegování do jiného poolu. O tom, jaké pooly vzniknou, rozhodne trh, respektive poptávka stakerů. Domnívám se proto, že stakeři nebudou CS nijak zásadně omezováni.

Jaký je dopad podmíněného stakingu na ostatní principy?

Odpůrci CS považují KYC za zradu Satoshiho ideálů. Možná mají částečně pravdu a já jejich pohled na svět rozhodně akceptuji. Je však důležité poznamenat, že bránění zavedení nové funkce na základě ideologie nebo filozofie může vést k porušení zásady otevřenosti.

Cardano by mělo být otevřenou platformou pro všechny. To znamená i pro SPO, kteří chtějí dodržovat předpisy. Mohou proto přistoupit k tomu, že budou od delegátů požadovat KYC. Měla by se tomu komunita bránit, pokud existují delegáti, kteří jsou ochotni KYC poskytnout? V podstatě to znamená bránit se širšímu přijetí projektu. Je spravedlivé uzavřít těmto lidem přístup k platformě?

Věřím, že trh dokáže najít nejlepší způsob. Cardano by mělo být co nejotevřenější a nechat lidi, aby si vybrali nejlepší způsob. Regulační orgány nemohou nutit všechny SPO, aby vyžadovaly KYC. U decentralizovaného systému to není možné. Proto bychom se neměli bránit rozšiřování možností Cardana.

CS jsou navrženy tak, aby byly zcela trustless. To znamená, že si SPO a delegáti nemusí navzájem důvěřovat, a přesto se nemohou nějakým způsobem podvádět. Stakeři mohou kdykoli delegovat do jiného poolu. SPOs nemohou zadržovat odměny pro delegáty, protože ty jsou rozdělovány podle protokolu. To je velmi důležité z hlediska regulace, protože SPO nejsou správci odměn.

V případě Bitcoinu jsou správci provozovatelé poolu, protože odměny za bloky chodí na jejich adresy. Provozovatelé poolu pak odměňují těžaře podle podílu, kterým přispěli k vytěžení bloku. Těžaři tedy musí důvěřovat provozovatelům poolů, že se chovají čestně a nepodvádějí je. Tento systém není trustless a v budoucnu může podléhat regulaci.

Pokud by si SPO projektu Cardano ponechávali 100 % odměn a následně je rozdělovali stakerům na základě nějaké dohody, stali by se správci. Stakeři by jim museli důvěřovat a systém by nebyl trustless podobně jako Bitcoin. To by bylo porušením principu trustless a touto cestou bychom se neměli vydávat.

Kvalitu decentralizace Cardana zavedení CS rozhodně nijak zásadně neovlivní. K tomu by mohlo dojít pouze v případě, že by bylo možné zabránit tomu, aby si kdokoli na světě vytvořil pool a následně ho delegoval. Nic takového však není možné. Kvalita decentralizace jde ruku v ruce s ostatními principy, a to otevřeností a permissionless. Jak jsem psal výše, ani princip permissionless nebude případnou implementací CS zásadně porušen.

Závěr

Jsem přesvědčen, že většinu uživatelů existence Contingent Staking nijak neovlivní. Mnoho současných SPO veřejně prohlásilo, že CS používat nebudou. Příznivci Satoshiho ideálů nebudou nuceni poskytovat KYC a vždy si budou moci najít pool, který jim bude vyhovovat. Čím více takových stakerů bude, tím více takových poolů bude. Proč se tedy bránit zavedení funkce, která některým lidem umožní používat Cardano způsobem, který je pro ně přijatelný?

Podmíněné stakování ovlivňuje pouze proces delegování. Stávající podoba zůstane zachována a bude pouze rozšířena. CS nemá žádný vliv na konsensus sítě, na hlasování o Catalystu, na rozdělování mincí mezi uživatele, na odolnost vůči cenzuře, na správu a na další důležité věci. CS má vliv pouze na princip permissionless, ale jak jsme již vysvětlili, ani tento princip není omezen. Máme-li ctít princip otevřenosti, neměli bychom na základě ideologie bránit v používání Cardana co nejširšímu počtu uživatelů.

V boji proti současnému finančnímu světu musíme být chytří. Funkce CS nám může spíše pomoci, pokud se zvýší adopce projektu. Ctít 100% Satoshiho ideály nemusí být nutně tou nejlepší cestou pro Cardano, které se chce stát globálním sociálním a finančním operačním systémem. Chápu ty, kteří mají obavy z poskytování KYC, ale uvažujme v širším kontextu.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/contingent-staking-does-not-violate-any-blockchain-principles