🇨🇿 Jak fungují nativní asety na Cardanu

Funkce nativních asetů představuje inovativní způsob, jak oddělit vydavatele tokenů od vlastníků tokenů a přenechat základní operace na protokolu. Manipulace s nativními aktivy je levnější a bezpečnější, ale za cenu nižší programovatelnosti. Porovnejme přístupy k tokenům u platforem Cardano a Ethereum.

Nativní aktiva

Cardano je takzvaná účetní kniha více aktiv (multi asset ledger). Účetní infrastruktura, která je definována v modelu ledgeru, byla rozšířena tak, aby byla schopna zacházet s tokeny stejným způsobem jako s coiny ADA. Účetní kniha Cardano podporuje sledování převodů a vlastnictví různých typů aktiv.

Cardano umí razit, ukládat a převádět tokeny tzv. nativním způsobem, tedy nepotřebuje chytré kontrakty jako Ethereum. Nativní skripty se používají pouze pro ražení (a spalování) tokenů.

Nativní přenos tokenů z adresy na adresu znamená, že tuto funkcionalitu zajišťuje protokol Cardano. Stejná část zdrojového kódu protokolu použitá pro přenos ADA coinů se používá pro přenos tokenů. Všechny potřebné funkce pro manipulaci s tokeny jsou implementovány pouze jednou a jsou pro všechny tokeny naprosto stejné.

Jednoduše řečeno, účetní kniha a protokol dokážou zpracovat tokeny, aniž by třetí strana musela dodávat další zdrojový kód (smart contract) s dalšími pravidly a funkcemi pro základní operace.

Kontrola nad tokeny

Uživatel, který chce razit tokeny, musí definovat zásady ražby. Tento uživatel se nazývá správce aktiv. Politika ražby je soubor pravidel, která mimo jiné definují, kdo a za jakých podmínek bude mít kontrolu nad přísunem tokenů, tedy nad ražbou a pálením. Tento uživatel se nazývá vydavatel tokenu (token issuer). Správce aktiv a vydavatel tokenu mohou být jednou entitou.

Dodržování zásad ražby kontroluje uzel vždy při zpracování transakce. Není zde téměř žádný prostor pro jakýkoli exploit.

Na obrázku níže můžete vidět, kdo má kontrolu nad tokeny během jejich životního cyklu. Ražbu a pálení tokenů řídí vydavatel tokenů. Potřebuje komunikovat s uzlem Cardano. Jakmile vydavatel odešle tokeny na adresy uživatelů, jsou jediní, kdo je ovládá prostřednictvím svých vlastních peněženek. Jinými slovy, přenos a vlastnictví tokenů nejsou závislé na nativních skriptech.

Cardano ledger odpovídá za uložení tokenů a protokol na jejich přenos. K manipulaci s tokeny potřebují uživatelé k vytvoření a odeslání transakce pouze běžnou peněženku Cardano.

Uživatelé mohou používat tokeny v aplikacích třetích stran. Všimněte si, že skripty pro ražení a vypalování tokenů jsou oddělené od aplikací. Aplikace (spouštěné na platformě Plutus) spolupracují s Cardano při manipulaci s tokeny.

V modrých polích jsou procesy, které zajišťuje Cardano a jejichž funkčnost nemůže být definována ani omezena vydavatelem tokenu. V červených polích jsou procesy definované vydavatelem tokenu. Ve žlutých polích je prováděcí prostředí (platforma) umožňující zpracovávat uživatelské skripty (programy).

Jakmile uživatelé vlastní tokeny, vydavatel tokenů nad nimi nemá absolutně žádnou kontrolu. Uživatelé si mohou posílat tokeny a potřebují pouze Cardano protokol a účetní knihu. Vydavatel tokenu může získat kontrolu nad tokeny (a případně je spálit), pouze pokud je uživatelé pošlou na jeho adresu. Uživatelé mohou využívat jakýkoli smart kontrakt zcela bez omezení nebo nutnosti vyžádat si povolení vydavatele tokenu.

Níže je podobný obrázek pro Ethereum, takže můžete porovnat obě platformy.

Výhody a nevýhody nativních aktiv

Jednou z největších výhod nativních aktiv je, že je lze zasílat běžnými transakcemi podobně jako coiny ADA. Poplatky jsou nižší, protože nároky na počítačové zdroje pro jejich převod jsou nižší, než kdyby bylo nutné použít smart kontrakt. Pokud by bylo nutné použít smart kontrakt, poplatek by závisel na složitosti smart kontraktu (na množství spotřebovaných zdrojů).

Nezávislost na chytrých smlouvách usnadňuje odeslání více tokenů v jedné transakci. V transakci je dokonce možné definovat více příjemců. Ověření takové transakce je jednoduché a jak již bylo řečeno, stejné pro všechny tokeny.

Ukládání tokenů do účetní knihy a jejich přenos prostřednictvím protokolu Cardano je bezpečnější, protože není závislý na funkčnosti implementované třetí stranou v chytré smlouvě. Tímto způsobem nelze ztratit tokeny kvůli chybě v kódu smlouvy. Není nutné kopírovat nějaký jiný stávající kontrakt nebo vymýšlet něco nového.

Nemožnost přizpůsobení pravidel pro přenos tokenů má nevýhodu, pokud je vydavatel tokenu chtěl z nějakého důvodu definovat sám. Pokud by si vydavatel tokenů chtěl ponechat kontrolu nad převodem tokenů z důvodu nutnosti dodržovat předpisy, není to v případě Cardano možné. Například vydávání stablecoinů v určité jurisdikci může vyžadovat schopnost implementovat černé listiny, cenzurovat transakce nebo zmrazit účty.

Všimněte si, že tokeny v Cardano ekosystému mají stejné (nebo velmi podobné) vlastnosti jako mince ADA. Není možné někomu zabránit v používání tokenů, implementovat cenzuru transakcí nebo zmrazit adresu pomocí tokenů.

Je velmi snadné auditovat tokeny, protože jsou transparentně uloženy v hlavní knize. Stačí si vyhledat zásady ražby a auditor má všechny potřebné informace po ruce.

Srovnání Cardana a Etherea

Při ražbě tokenů na Cardano je možné definovat pouze základní vlastnosti tokenů jako je název, množství a entita, která může tokeny razit a pálit. Funkčnost lze definovat pouze pro ražbu a pálení. Například je možné určit dobu, po jejímž uplynutí je zabráněno další ražbě nebo pálení mincí.

Při ražbě tokenů na Ethereu je nutné napsat celý smart kontrakt, ve kterém jsou definovány funkce, tedy konkrétní chování každé operace s tokeny. Kromě názvu a počtu tokenů je potřeba definovat funkcionalitu pro ražbu, spalování, přenos tokenů a další věci. Funkce schvalování může například zaručit účtům schopnost utratit určité množství tokenů jménem odesílatele. Dále povolení funkce, která umožňuje dotazovat se na množství tokenů, které může účet utratit jménem jiného účtu.

Ethereum umožňuje vyšší programovatelnost tokenů. Vydavatel tokenů má mnohem větší kontrolu nejen nad ražením a pálením tokenů, ale může definovat, kdo může tokeny utratit a za jakých podmínek.

Obrázek níže popisuje funkcionalitu která je kontrolována smart kontraktem a protokolem.

V červených polích jsou všechny procesy, které musí definovat vydavatel tokenu. Inteligentní smlouva definuje funkce a události, které řídí vytváření, přenos a vyvážení tokenů. Inteligentní smlouva také udržuje mapování zůstatku tokenů každého účtu v jeho úložišti. Protokol Ethereum poskytuje pouze exekuční prostředí (platformu) pro nasazení a provádění smart kontraktu.

Protokol Ethereum nemá žádné znalosti ani kontrolu nad raženými tokeny. Pouze provádí kód inteligentní smlouvy podle svých pravidel a zaznamenává změny jeho stavu do hlavní knihy.

Protokol Cardano ví o ražených tokenech a řídí jejich přenos prostřednictvím transakcí a ukládání do účetní knihy.

Rozdílný přístup obou platforem se odráží v tom, jak mohou tokeny používat aplikace třetích stran.

Aplikace v ekosystému Cardano mohou libovolně pracovat se všemi existujícími tokeny prostřednictvím nativních transakcí. Týmy vytvářející DEX mají plnou kontrolu nad všemi funkcemi. Mohou definovat podmínky, za kterých lze tokeny utratit. Vydavatelé tokenů nemají žádnou kontrolu nad používáním tokenů v aplikacích třetích stran. Jinými slovy, týmy definují funkcionalitu, která jim umožňuje přijímat tokeny od uživatelů (obvykle výměnou za jiné tokeny). Dále sami definují funkčnost poolů likvidity a token swapů. Každý DEX může fungovat výrazně odlišně.

V případě Etherea musí více chytrých kontraktů vzájemně spolupracovat. Tým vytvářející DEX musí vytvořit inteligentní smlouvu, která spolupracuje s inteligentními smlouvami, které byly použity k ražení tokenů. Pokud chcete vyměnit tokeny na Uniswap, 4 chytré smlouvy vzájemně interagují. Smart kontrakt pro token X, kontrakt pro token Y, chytrý kontrakt pro pool likvidity s tokeny X a Y a tzv. router kontrakt, který usnadňuje interakci mezi uživatelem a párovým kontraktem. Týmy vytvářející DEXy jsou poněkud omezeny při používání chytrých kontraktů pro ražbu tokenů. Naštěstí se používají standardní rozhraní, takže interakce je poměrně snadná.

Tokeny v blockchainu Cardano jsou UTxO jako ADA coiny. Je možné zpracovávat transakce a ověřovat skripty paralelně. Všimněte si, že odesílání tokenů je zcela nezávislé na platformě Plutus. Pro definování pokročilejšího chování je možné využít platformu Plutus.

Tokeny v Ethereu jsou zůstatky, které jsou uloženy a upravovány pomocí inteligentních smluv. Paralelní zpracování je nemožné, protože každý uzel v síti může v jednu chvíli provést pouze jednu transakci. Je to proto, že Ethereum používá sekvenční model provádění a manipulace s tokeny (včetně přenosu tokenů) je závislá na prostředí provádění (EVM).

Závěr

Ražba tokenů na Cardano je jednoduchá a relativně bezpečná, protože vydavatel tokenů definuje pouze základní vlastnosti tokenů a právo na ražbu a pálení. Základní operace s tokeny zajišťuje uzel Cardano, složitější operace lze naprogramovat ve skriptech Plutus. Díky tomu je odesílání tokenů velmi levné, protože spotřebovává minimální množství počítačových zdrojů.

Ethereum vyžaduje, aby vydavatel tokenu definoval (naprogramoval) všechny důležité funkce pro operace s tokeny, včetně přenosu. Větší kontrola nad tokeny ze strany vydavatele tokenů je v některých případech užitečná, ale za cenu vyšších nároků na spotřebu počítačových zdrojů.

Rozdíl v obou přístupech je asi nejvíce patrný v možnosti vydávat stablecoiny, které musí splňovat regulatorní požadavky. Na Ethereu je možné omezit uživatele v utrácení tokenů (cenzurovat transakce, zmrazení účtů), zatímco Cardano to vůbec neumožňuje.

Vyšší programovatelnost Etherea lze samozřejmě využít i pro další pozitivní funkcionalitu, nejen pro omezení práv uživatelů ohledně utrácení tokenů. Cardano postrádá funkcionalitu podobnou standardu ERC-20, která by umožnila vydavateli tokenů mít nad tokeny větší kontrolu. V tuto chvíli je technologicky nemožné mít na Cardano stabilní coiny vyhovující předpisům. Na druhou stranu by možná bylo lepší, kdyby regulátoři povolili existenci stablecoinů, nad kterými mají kontrolu pouze vlastníci.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/understanding-native-assets-on-cardano