🇨🇿 Jak je Cardano schopné ustát šoky?

Cardano je budováno jako kritický systém, protože nesmí selhat. Miliony, možná miliarda lidí může jednoho dne držet svůj majetek na Cardanu. To klade na tým IOG vysoké nároky, pokud jde o pečlivé a kvalitní budování systému. Ten musí být odolný vůči vnějším událostem a odolávat otřesům. Fatální selhání systému by mělo negativní důsledky pro všechny uživatele, které by mohlo ekonomicky zruinovat. O Bitcoinu se říká, že je antifragilní. Je Cardano také antifragilní a schopné odolat otřesům? Jaké vlastnosti jsou důležité pro vytvoření odolného systému?

TLDR:

  • Antifragilní věci nejsou statické a neměnné, ale spíše schopné těžit z otřesů a přizpůsobovat se novým podmínkám.
  • Internet lze považovat za odolný systém, protože nikdy nedošlo k jeho fatálnímu selhání a neustále se zlepšuje.
  • Celková kvalita systému by měla být posuzována podle nejhoršího dosaženého skóre pro vybrané vlastnosti.
  • Cardano je robustní systém. Otázkou je, zda je resilientní.

Co je to antifragilita?

Termín antifragilita zavedl Nassim Taleb ve své knize “Antifragile: Things That Gain from Disorder”. Nassim se původně domníval, že Bitcoin je antifragilní. Později se k Bitcoinu obrátil zády. Část Bitcoinové komunity však této pohádce stále věří.

Podle Taleba některé věci z otřesů těží. Daří se jim a rostou, když jsou vystaveny volatilitě, nahodilosti, nepořádku a stresu. Milují dobrodružství, riziko a nejistotu. Autor knihy o antifragilitě si všiml všudypřítomnosti tohoto jevu a vadilo mu, že neexistuje slovo pro přesný opak křehkosti. Začal mu říkat antifragilita. Křehké věci zanikají nebo jsou nahrazovány. Antifragilní věci přežívají po staletí bez větších změn.

Nassim Taleb napsal ve své knize Antifragile:

Antifragilita je něco víc než odolnost nebo robustnost. Odolné odolává otřesům a zůstává stejné, antifragile se zlepšuje. Antifragile miluje náhodnost a nejistotu, což také znamená - což je rozhodující - lásku k chybám, k určité třídě chyb.

Klíčovým rysem antifragility je schopnost měnit se v čase. Jako příklady Taleb uvádí kulturu, politický systém, technologické inovace, přežití podniků, právní systém, odolnost vůči bakteriím atd. Antifragilní věci nejsou statické a neměnné, ale spíše jsou schopné těžit z otřesů a přizpůsobovat se novým podmínkám.

Pokud je možné definovat klíčové vlastnosti systému a metriky, podle kterých můžeme posuzovat zlepšení nebo zhoršení, pak se vlastnosti antifragilní věcí musí v čase zlepšovat. Za předpokladu, že k otřesům dochází, nesmí vlastnosti jen zůstat stejné, ale musí se zhoršovat.

Pro pochopení antifragility je důležité porozumět významu pojmů robustní a odolný. Pomůže vám k tomu velmi jednoduchá analogie. Představte si, že bušíte kladivem do starého kamenného mostu. To bude zkouška odolnosti mostu. Uvidíme, jak most tento šok překoná. Klíčovou vlastností, kterou budeme posuzovat, je statika mostu a jeho původní stav. Most má historickou hodnotu, proto nám záleží na tom, aby zůstal v původním stavu co nejdéle.

Věc nebo systém je považován za robustní, pokud si udržuje stabilitu a ukazatele výkonnosti v určitém tolerovatelném rozmezí v podmínkách poruchy bez použití adaptivních metod.

Pokud začnete mlátit kladivem do mostu, za hodinu vašeho snažení se pravděpodobně nic vážného nestane. Možná se odlepí povrchová krytina nebo se vám podaří z konstrukce vytrhnout pár kamenů. Na funkci mostu to nebude mít zásadní vliv. Lidé po něm budou dál chodit a ničeho si nevšimnou. Most je schopen krátkodobé otloukání vydržet a přežít. Z hlediska historické hodnoty je poškození nepatrné a snadno opravitelné. Přesto je most v horším stavu než před tlučením.

Věc nebo systém je považován za odolný, pokud je schopen odolat vážnému narušení v rámci přijatelných parametrů degradace a zotavit se v přijatelném čase.

Pozvete si přátele a celý den budete do mostu bušit těžkými kladivy. Podaří se vám srazit jeden z mnoha pilířů. Statika mostu je narušena. Únavou spadnete a mezitím přijdou opraváři a postaví nový pilíř. Most bude konstrukčně stejný jako předtím, možná dokonce lepší díky moderním materiálům, které opraváři použili. Klíčovou vlastností je schopnost rychle překonat poškození a přizpůsobit se novým podmínkám. Nový pilíř nebude tak snadné rozbít kladivy. Statika mostu zůstala stejná, nebo je možná dokonce lepší. Z hlediska historické hodnoty však most utrpěl vážné škody.

Pokud bychom posuzovali pouze statiku mostu, mohli bychom dojít k závěru, že most je odolný, protože vydržel malé i velké otřesy. Nový pilíř byl lepší než starý. Vždy se najde tým odborníků, kteří jsou připraveni most v podobných případech opravit. Historická hodnota mostu utrpěla v obou případech, takže bychom mohli říci, že most je buď fragilní (křehký/rozbitelný), nebo přinejlepším robustní (most má mnoho dalších původních pilířů). Celkové hodnocení by bylo, že most je fragilní, protože by se dalo vymyslet mnoho způsobů, jak most navždy zničit.

Co kdyby byl most antifragilní? Pokud na chvíli zapomeneme na fyzikální zákony a historickou hodnotu, můžeme si představit most, který by byl pevnější a odolnější pokaždé, když do něj udeří kladivo. Takový most by byl schopen odolat živlům a jakémukoli zatížení. Je vám asi jasné, že lidstvu se takový most (zatím) nepodařilo postavit. Proč? Protože most by musel být schopen sám sebe nějakým způsobem inovovat. Nestačí jen odolávat nebo se přizpůsobovat, ale stát se lepším než dříve. Až byste se příště pokusili udeřit kladivem do mostu, nic by se nestalo a možná by most udeřil do vás.

Mohou být blockchainové sítě antifragilní?

K tomu, aby věc byla antifragilní, nestačí, aby odolala nárazu nebo se přizpůsobila novým podmínkám. Šok musí věc kvalitativně zlepšit podle definovaných metrik. Dosažení takového stavu je v případě jakékoli blockchainové sítě v podstatě nemožné. Bitcoin rozhodně není antifragilní. Toto tvrzení je přehnané a jedná se o falešný narativ.

O odolných sítích hovoříme tehdy, když jsou schopny zajistit nepřetržitý provoz a jsou vysoce odolné vůči narušení. Pokud dojde k problému, síť je schopna nadále poskytovat služby bez ohledu na zhoršení a je možná rychlá náprava.

Internet lze považovat za odolný systém, protože nikdy nedošlo k jeho fatálnímu selhání a neustále se zdokonaluje. Během pandemie COVID-19 provoz dramaticky vzrostl, protože lidé začali více streamovat a používat videokonference. Prudký nárůst využívání internetu nezpůsobil žádné problémy. Nyní se internet nachází ve vývojové fázi, kterou nazýváme Web2. Technologie blockchain má potenciál narušit fungování internetu. Toto vylepšení označujeme jako Web3. Jednotlivé protokoly a služby zanikají, aby ustoupily novým. Vše se mění a zdokonaluje. Internet tu s námi zůstane navždy. Je podle Taleba Internet antifragilní?

V případě blockchainových sítí budeme diskutovat nejen o schopnosti rychlé obnovy po útoku, ale také o vlastnostech, které mají dlouhodobý charakter. Například postupně se snižující decentralizace nebo bezpečnostní rozpočet mohou být dlouhodobým procesem a v okamžiku, kdy dojde k útoku, je síť navždy reputačně poškozena.

Blockchainové sítě jsou protokoly, které využívají internet. V kontextu tohoto článku si klademe otázku, zda je Cardano robustní nebo odolný systém. Rychlá odpověď by zněla, že blockchainové sítě existují příliš krátkou dobu na to, abychom odpověď znali. Jejich přijetí je stále nízké, takže největší otřesy teprve přijdou. Pokud se s tím smíříme, můžeme pokračovat v hledání odpovědi.

Cardano, Bitcoin ani žádná jiná decentralizovaná blockchainová síť nejsou antifragilní. Mnoho lidí zaměňuje pojem antifragilita s dlouhověkostí. Tvrdí, že pokud síť existuje dostatečně dlouho, musí být antifragilní, protože překonala všechny překážky. Taleb definuje antifragilitu jinak a mluví o zlepšování věcí na základě šoků. Síťových protokolům stačí být robustní k tomu aby mohly existovat deset nebo více let.

U blockchainových sítí můžeme v souvislosti s antifragilitou pozorovat různé vlastnosti. Například neměnnost měnové politiky, decentralizace, bezpečnost, odolnost vůči cenzuře, škálovatelnost, decentralizované řízení atd. Pokud si vybereme pouze neměnnost měnové politiky, můžeme dojít k závěru, že téměř u všech decentralizovaných sítí je obtížné změnit monetární pravidla. Má to však jeden háček. Abychom toto tvrzení dostatečně doložili, musíme se zabývat takovými věcmi, jako je kvalita decentralizace a bezpečnosti, dlouhodobá udržitelnost ekonomického modelu a mnoho dalších faktorů. Blockchain je komplexní technologie, a proto je důležité ji při posuzování antifragility posuzovat komplexně.

Může se ukázat, že měnová politika může být skutečně antifragilní, ale pouze v případě, že decentralizace sítě a bezpečnostní rozpočet jsou (alespoň) robustní nebo odolné. Stejně jako u našeho příkladu s mostem se však musíme ptát, zda jedna vlastnost může být antifragilní, pokud všechny ostatní vlastnosti systému antifragilní nejsou. Pokud je tedy bezpečnost pouze robustní, měli bychom správně říci, že měnová politika je také pouze robustní.

Celkovou kvalitu systému bychom měli posuzovat podle nejhoršího dosaženého skóre vybraných vlastností. Žádná vlastnost by neměla být záměrně vynechána.

Je Cardano robustní nebo odolný systém?

Nejprve si definujme klíčové vlastnosti, které jsou pro Cardano důležité. Srdcem projektu jsou decentralizace a bezpečnost. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou škálovatelnost a dlouhodobá ekonomická udržitelnost. Kvalita ostatních vlastností bude do značné míry záviset na výše uvedených vlastnostech.

Zvolené vlastnosti jsou důležité v souvislosti s otřesy, které lze v budoucnu očekávat.

Na základě historických zkušeností víme, že decentralizace blockchainových sítí má v průběhu času tendenci se zhoršovat. Bitcoin byl nejvíce decentralizovaný před vznikem ASIC hardwaru a poolů. Nyní tato jeho klíčová vlastnost stagnuje nebo degraduje. Rozhodně se nezlepšuje.

Na bezpečnost lze nahlížet z různých úhlů. Cardano musí přežít všechny myslitelné útoky, včetně 51% útoku. Tým je zodpovědný za analýzu všech známých a předvídatelných vektorů útoku a musí vytvořit systém, který těmto útokům odolá. V průběhu času se mohou objevit nové vektory útoku. Některá kryptografická primitiva mohou zastarat a bude nutné je nahradit. Jednoho dne bude důležité odolat hrozbě kvantových počítačů. Z hlediska decentralizace není důležitá jen síť složená z poolů a delegátů, ale také tým. Každý software vyžaduje údržbu a aktualizace. Tým schopný inovovat technologie je nedílnou součástí bezpečnosti.

Každá blockchainová síť musí mít dostatečný rozpočet na zabezpečení a schopnost generovat příjmy. Pouze utilita může zajistit dlouhodobou ekonomickou udržitelnost. V kontextu Cardana to souvisí se škálovatelností. Všechny současné decentralizované sítě (nemluvíme o těch, které nejsou decentralizované) mají problém se škálovatelností. Jakmile se zvýší počet uživatelů, sítě přestanou být schopny zvládat nápor transakcí. To je jeden z otřesů, se kterým máme historické zkušenosti a který se velmi pravděpodobně bude opakovat. Škálovatelnost Cardana se musí zlepšit a užitečnost musí růst. Nikdo jiný než tým to nedokáže.

Zamysleme se nad tím, zda je Cardano robustní nebo odolné.

Je spravedlivé počítat existenci sítě pouze od přechodu na PoS. Cardano začalo tento konsensus používat v roce 2020. Od té doby počet registrovaných poolů a počet delegátů roste. Dalo by se říci, že decentralizace stagnuje, nebo spíše roste, ale rozhodně dramaticky neklesá. V době psaní tohoto článku probíhá drama Binance a FTX, ale ani v tomto případě se decentralizace sítě nezhoršuje. Live stake (současný stav) je o 0,5 % vyšší než active stake (používaný stav). Bezpečnost sítě Cardano je do značné míry spojena s decentralizací. Pokles tržní hodnoty mincí ADA není pro bezpečnost takovým šokem jako u sítí PoW. U těch může prudký pokles hodnoty mincí donutit těžaře k vypnutí jejich zařízení. V extrémním případě mohou zkrachovat, pokud těžba není delší dobu zisková.

Cardano je při nejmenším robustní. Můžeme říci, že je také odolné? Téma decentralizace je v komunitě neustále diskutováno. Padají návrhy, jaké parametry změnit, aby se decentralizace zvýšila, viz debata o změně parametru minPoolCost. Úpravou parametru K je teoreticky možné zvýšit preferovaný počet poolů. Cardano se dokáže přizpůsobit novým potřebám nebo podmínkám, takže můžeme konstatovat, že je odolné.

Nikomu se zatím nepodařilo síť Cardano nebo dokonce žádnou decentralizovanou aplikaci ohrozit. Tým IOG zveřejnil studii, která se zabývá schopností detekovat 51% útok a autonomně se z něj zotavit. Pokud by byla tato funkce implementována, síť by se přiblížila odolnosti.

Ouroboros Leios PoS výrazně zlepší škálovatelnost sítě Cardano. V současné době by síť nedokázala zvládnout velký příliv uživatelů. Uživatelé by byli nuceni pokoušet se odesílat transakce vícekrát za sebou. Síť by se kvůli tomu nezhroutila (to je testováno), ale ani by nebyla schopna včas uspokojit všechny požadavky uživatelů. Síť je nyní robustní. Po zavedení Leios PoS na tom bude lépe, tj. bude odolnější.

Větší škálovatelnost spolu s dalšími inovacemi, které zvýší užitečnost, umožní Cardanu generovat větší příjmy než nyní. Důležitým faktorem je přijetí. Bez uživatelů platících za služby nemá žádná síť šanci generovat příjmy. Kromě toho jsou náklady na provoz sítí PoS o 99,9 % nižší než u sítí PoW, takže Cardano nemusí mít tak velký problém s rozpočtem na bezpečnost jako sítě PoW s omezeným počtem nativních mincí.

V současné době je Cardano robustní, protože odměny pro provozovatele poolu a delegáty jsou brány z rezervy (z peněžní expanze) a to může fungovat ještě dlouho. Cardano bude odolné, pokud bude generovat dostatečné příjmy a nebude závislé na mincích z rezervy, která má omezenou životnost (počet mincí ADA je omezen).

Můžeme konstatovat, že Cardano je robustní systém a za určitých okolností může být odolný. Všimněte si, jak důležitý je tým, provozovatelé poolů, delegáti a komunita. Lze očekávat, že některé vlastnosti se budou v průběhu času zhoršovat. Nejvíce je to patrné u decentralizace a bezpečnostního rozpočtu. Žádný blockchainový protokol nedokáže tyto vlastnosti autonomně zlepšit. Vždy záleží na chování lidí, konkrétně na tlaku komunity, která bude volat po zlepšení, a na schopnosti týmu vlastnosti zlepšovat.

Všimněte si, že ostatní běžně používané internetové protokoly nejsou tak závislé na komunitě. Jsou závislé pouze na týmu. To je dáno tím, že nejsou decentralizované a nejsou závislé na ekonomickém modelu.

Odolný systém musí být schopen zotavit se z otřesů. Vlastnosti, které mohly být šokem zhoršeny, se musí vrátit na svou předchozí úroveň, nebo se dokonce zlepšit. 51% útok je typem šoku, který je relativně rychlý a sítě jej musí vydržet, aby mohly být považovány za odolné. Pokud k takovému útoku ještě nedošlo, což platí pro Cardano i Bitcoin, nevíme, jaký by byl výsledek takového útoku. Můžeme se pouze domnívat. Skutečnost, že k útoku nedošlo, lze považovat za robustnost.

Některé otřesy mohou být dlouhodobým procesem. Třeba u decentralizace můžeme sledovat trendy v delším časovém období a vyhodnocovat je. Pokud se tato klíčová vlastnost v průběhu času zhoršuje, systém není robustní, ale fragilní (rozbitný). Tým musí ve spolupráci s komunitou usilovně pracovat na zlepšení. Postupná degradace může vést k zániku systému.

Obecně je obtížné vybudovat decentralizovanou síť, která si dlouhodobě zachová všechny vlastnosti stejné. Vlastnosti se spíše dynamicky mění. V některých případech budou růst, v jiných klesat. Pokud se protokol nemění a je statický, může být pouze robustní, protože se nedokáže přizpůsobit novým podmínkám. Je však možné, že se podmínky změní a vlastnost se samovolně vrátí na původní úroveň. Odolné systémy musí být robustní, ale zároveň musí být schopné adaptace. Adaptace může vyžadovat zásah týmu. Pokud má projekt decentralizované řízení, a Cardano k němu směřuje, lze týmový zásah považovat za centralizovaný akt.

Závěr

Konstatování, že Cardano, ale možná i Bitcoin a další sítě, jsou robustním systémem, je velmi dobrým výsledkem. Někteří mohou být zklamáni, že tyto sítě nejsou antifragilní. Takový systém, alespoň podle Talebovy definice, pravděpodobně není možné se současnými znalostmi technologií vybudovat. Podle našeho názoru má Cardano šanci stát se odolným systémem. Abychom to mohli tvrdit s vyšší mírou jistoty, museli bychom provést mnohem hlubší analýzu.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Originální článek v AJ: How is Cardano able to withstand shocks? | Cardano Explorer