Khóa học về Tài chính & Pháp lý Blockchain

Là kết quả của dự án Legal & Financial Consulting Hub được cấp vốn ở Fund9. Các nhóm thực hiện dự án đã phối hợp cho ra sản phẩm đầu tiên là khóa học “Khóa học về Tài chính & Pháp lý Blockchain

Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về Blockchain, Tài chính & Pháp lý đặc thù trong ngành này cho các bạn đang là kế toán, kiểm toán viên, chuyên chuyên tài chính, pháp chế. Video bài học sẽ được cập nhật dần dần hàng tuần để người học có thời gian thảo luận với giảng viên.

Sau khi học xong khóa học các bạn sẽ làm bài test để kiểm tra sự hiểu biết của mình. Nếu bạn đạt điểm tối thiểu trở lên sẽ được chúng tôi cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học bằng NFT.

:boom:$1000 cho 5 người có điểm thi cao nhất với mỗi người 01 phần thưởng trị giá 200 USDA/DJED (Stablecoin của Cardano) & được tham gia vào team tư vấn dự án Blockchain​:boom:

:point_right:Đăng ký khóa học miễn phí tại: https://vneconomics.com/course/khoa-hoc-tai-chinh-phap-ly-blockchain/