Phát triển các hoạt động nghiên cứu Blockchain, AI trong trường các Đại Học

20:30 ngày 16/9/2023 nhóm 08 thành viên trong cộng đồng đã có buổi họp về Phát triển các hoạt động nghiên cứu Blockchain, AI trong trường các Đại Học

Nhóm đã bàn đến:

  • Tìm hiểu thực trạng, nhu cầu các Trường Đại học.
  • Xác định nội dung có thể phối hợp với các Trường.
  • Tìm hiểu các dào cản hiện có.
  • Đề xuất một mô hình thực nghiệm phù hợp.Kết thúc buổi họp, một số hành động đã được đề xuất:

  • Xác định cụ thể các trường mà nhóm sẽ tiếp cận
  • Kết nối với trường và đề xuất các hoạt động cụ thể.
1 Like