🇨🇿 Udělejte lepší rozhodnutí s ADApools

CZ překlad:

Udělejte lepší rozhodnutí s ADApools

Jako vlastníci projektu Cardano máte pravděpodobně zájem o delegování svých ADA mincí na pool. Stručně řečeno, máte zájem o takzvané stakování. Tento článek vám pomůže pochopit celkový obraz celého procesu delegování mincí na pool a s tím spojené odměňování. Ukážeme vám, jak najdete všechny relevantní informace v nástroji ADApools.

Poznámka: V originálním článku máme mnoho doplňujících obrázků, které pochopení značně zjednodušují. Otevřete si tedy také originální text.

ROZDĚLENÍ MINCÍ ADA

Cardano má zastropovanou zásobu mincí a v oběhu bude maximálně pouze 45 000 000 000 mincí ADA. Říkejme tomu maximální zásoba (max supply). Toto maximum se nikdy nezmění, a proto jsou ADA mince vzácným assetem. V současné době, tedy kolem epochy 220, obíhá ~ 31 600 000 000 mincí (circulating supply) a v následujících letech bude protokolem postupně uvolněno ~ 13 400 000 000 mincí, které budou přidány do oběhu.

Protokol odměňuje pool operátory a vlastníky mincí za aktivní účast na decentralizaci. Existují dva zdroje, ze kterých jsou brány mince, které budou použity pro odměny v epochách:

 • Transakční poplatky: Očekává se, že na začátku nebude mnoho transakcí. Počet transakcí bude časem růst, protože protokol bude užitečnější a bude ho používat více lidí. Poplatky tedy budou postupně tvořit hlavní zdroj odměňování.

 • Peněžní expanze (monetary expansion): Protokol má ~ 13 400 000 000 ADA mincí na odměny. Říkejme tomu třeba rozpočet na odměny. Tento rozpočet bude postupně spotřebováván v každé epoše. Odměny jsou tedy na začátku relativně vysoké a s každou další epochou se budou postupně snižovat.

Na začátku bude hlavním zdrojem odměňování peněžní expanze a ta by měla být postupně nahrazována inkasem transakčních poplatků. Všimněte si, že na rozdíl od peněžní expanze, výběr transakčních poplatků nezvyšuje počet mincí v oběhu. Mince vybrané v dané epoše jsou pouze přerozděleny. Uživatelé platí za používání protokolu a poplatky půjdou do rukou vlastníků protokolu.

Každou epochu jsou všechny transakční poplatky vloženy do virtuálního banku odměn. V současné době probíhá v každé epoše přibližně 20 000 transakcí. Typický transakční poplatek je 0,164 ADA. To znamená, že přibližně 3000 ADA je vybráno za transakční poplatky a tyto mince jsou vloženy do virtuálního banku odměn. Druhým zdrojem odměny je peněžní expanze, která je definována parametrem ρ. V současné době je nastavena na 0,2%. Každou epocha se odřízne 0,2% z rozpočtu odměn a to se také vloží do virtuálního banku odměn. Tento cyklus se opakuje každou epochu.

Je nutné zmínit, že 0,2% podíl, který se vezme z rozpočtu odměn, není plně vyplacen. Část z toho je proto vrácena zpět do rozpočtu odměn. Protokol vždy připraví 0,2% část, která představuje idealistickou a maximální možnou odměnu. Každá jednotlivá mince ADA je kandidátem na odměnu, takže se dá říct, že odměna je připravena pro všechny mince ADA v oběhu. K výplatě potenciálně maximální možné odměny by muselo existovat přesně tolik poolů, kolik jich je definováno parametrem K (aktuálně 150), všechny pooly by musely být plně nasyceny (saturovány) mincemi provozovatelů poolů a všechny pooly by musely být 100% úspěšné v produkci bloků. V reálném světě je však z různých důvodů vyplácena pouze část maximální možné odměny. Například ne všechny mince se používají ke stakingu, pooly mají nízké zástavy (pledge - vklad operátorů), existují uzly s nízkým výkonem a existuje mnoho poolů s nízkou saturací.

Realita je tedy například taková, že může existovat pool, který má nízký vklad operátora a jen několik málo delegovaných mincí. Pokud pool v epoše nevytvoří žádný blok, protože mu protokol nepřidělil žádný slot pro vytvoření bloku, nezíská pool žádnou odměnu. Navzdory skutečnosti, že se mince používají pro staking, nebude provozovateli poolu a také všem delegátům vyplacena žádná odměna. U poolu střední velikosti se může stát, že uzel může mít nějaké technické potíže a nevytvoří některé bloky. V takovém případě bude odměna menší. Všimněte si, že vrácení nevyplacených odměn zpět do rozpočtu odměn je ve skutečnosti prospěšné, protože v rozpočtu do budoucna zůstane více mincí.

Pro účely článku předpokládejme, že je vyplaceno zhruba 50 % možné maximální odměny. Zbytek se vrací zpět do rozpočtu odměn. V současné době je 52% mincí v oběhu použito pro staking a existuje mnoho malých poolů s nízkými vklady operátorů.

Předpokládejme, že v rozpočtu odměn je 13 400 000 000 ADA mincí a v oběhu je 31 600 000 000 mincí. 0,2% z 13 400 000 000 dává 29 480 000. To je tedy maximální možná odměna. Dále se stane přibližně následující:

 • Součet vybraných transakčních poplatků a 0,2% mincí z rozpočtu odměn se vloží do virtuálního banku odměn: 3000 + 29 480 000 = 29 483 000 mincí na odměnu.

 • Rozpočet odměn po odečtení 0,2% části je: 13 400 000 000–29 480 000 = 13 370 520 000

 • Jak jsme řekli, předpokládáme, že bude vyplacena pouze polovina maximální možné odměny. Předpokládejme tedy, že bude vyplaceno 15 000 000 mincí ADA (vyplacená odměna) a zbytek, 14 480 000, bude vráceno zpět do rozpočtu odměn (nevyplacená odměna). Pro příští epochu bude v rozpočtu následující počet mincí: 13 370 520 000 + 14 480 000 = 13 385 000 000

 • Jak uvidíte později, z vyplacené odměny je odebráno 20% a vloženo do projektové pokladny (treasury).

 • Všimněte si, že vybrané transakční poplatky jsou plně distribuovány.

 • Počet mincí v oběhu se zvýší, protože k nim bude přidána vyplacená odměna: 31 600 000 000 + 15 000 000 = 31 615 000 000. Toto je nový platný počet mincí v oběhu pro příštích 5 dní. Všimněte si, že to zvýší tržní kapitalizaci projektu.

Tento cyklus se opakuje každou epochu. Znamená to, že počet cirkulujících mincí se zvyšuje každých 5 dní a postupně se pomalu přibližuje maximální nabídce 45 000 000 000 mincí. Rozpočet odměn bude postupně vyčerpáván. Očekává se, že každých 4–5 let bude jen polovina rozpočtu na odměny. To znamená, že v rozpočtu odměn v roce 2025 bude ~ 6 700 000 000 mincí ADA. Opět jde pouze o hrubý odhad.

JAK JE ROZDĚLENA ODMĚNA PRO DANOU EPOCHU?

Odměna ve virtuálním banku se každou epochu naplní mincemi, které budou dále distribuovány. Nazývejme si ji jako odměnu za epochu, která je prvně rozdělena na dvě části:

 • Treasury: Parametr τ definuje % z odměny za epochu, která bude odeslána do pokladny projektu. Parametr je nyní nastaven na 20 %.

 • Celková odměna pro všechny pooly: Zbytek, tj. 80%, se použije na odměnu poolu. Říkejme tomu odměna pro pooly. Odměna pro pooly je dále distribuována provozovatelům poolů a vlastníkům jež své mince delegovali.

Výše jsme si ukázali, že odměna pro jednu epochu může být přibližně 30 000 000 mincí a že se snižuje každou epochu. V tomto konkrétním případě bude tedy do projektové pokladny zasláno 6 000 000 mincí (20%) a 24 000 000 mincí bude použito pro odměnění poolů a to včetně všech delegátorů (80%). Budeme předpokládat, že přesně polovina z toho, tedy 12 000 000, bude vyplacena. Zbytek bude vrácen zpět do rozpočtu odměn.

Vlastníci mincí jsou jak provozovatelé bazénů, tak delegátoři. Delegátoři jsou uživatelé, kteří drží mince ADA a delegují je do jednoho z poolů. Je důležité říci, že ne každý vlastník ADA mincí je delegátorem. Delegování je aktivní proces, při kterém jsou mince delegovány na vybraný pool. Je ekonomicky výhodné delegovat mince do poolu, nicméně zúčastněné strany nejsou povinny tak činit. Ne všechny mince, které jsou v oběhu, se tedy aktivně nepoužívají ke stakingu. Vlastníci mohou mít mince na burzách, nebo je budou moci v budoucnu použít v jiných decentralizovaných projektech. Pojďme nazývat delegované mince jako stakované mince a ne-delegované mince jako pasivní mince. V okamžiku psaní tohoto článku je stakováno přibližně 16 500 000 000 mincí (mince byly delegovány na pooly) a zbytek, přibližně 15 100 000 000 mincí není delegováno. Všimněte si, že vlastníkům pasivních mincí nebude vyplacena žádná odměna.

Stakované mince jsou součtem mincí, které operátoři seskupení použili jako vlastní vklad poolu, a mincí, které držitelé mincí delegovali na pooly. V ekosystému Cardano je spousta poolů a jejich síla je odrazem počtu mincí, které operátoři vsadili do svého poolu a které na ně delegovali vlastníci. Říkejme tomu stake, nebo stake daného poolu. Stake můžete chápat také jako sílu daného poollu, neboť velikost staku ovlivňuje počet bloků, které daný pool může produkovat. Čím větší stake, tím více lidé danému poolu věří a tím pádem má daný pool více možností produkovat bloky.

Velikost staků všech poolů jsou důležité vstupní informace pro protokol, protože ovlivňují počet slotů, ve kterých pooly dostanou příležitost k produkci bloků. Jinými slovy, větší pool se může častěji stát vedoucím slotu a vytvořit blok (může, ale nemusí, nebo z různých důvodů nemůže). Odměny pro epochy jsou distribuovány pouze do poolů, které vytvořily alespoň jeden blok v dané epoše. Větší pooly získají více příležitostí k produkci bloků. Vytváření bloků může selhat z různých důvodů. Míra úspěšnosti se tedy může lišit. Počet příležitostí k vytváření bloků navíc není zcela úměrný stakům fondů. Ovlivňuje to také faktor náhodnosti. Je tedy možné, že úspěšnost fondu může být vyšší než 100%. Úspěšnost přímo ovlivňuje odměny.

Vysvětlíme to podrobněji. Z důvodu jednoduchosti zanedbáme parametr D, který ovlivňuje počet bloků, které jsou vytvářeny veřejnými pooly v prvních měsících po nasazení main-netu Shelley. V epoše (která trvá 5 dní) je 432 000 sekund a to je počet shodný s počtem slotů v epoše. Protokol je však nakonfigurován tak, že bloky se vytvářejí přibližně každých 20 sekund. V epoše je tedy vytvořeno přibližně 21 600 bloků. Vzhledem k náhodnosti, která je součástí protokolu, lze ve skutečnosti vytvořit více či méně bloků.

Výkon poolů se počítá jako počet bloků, které pool vytvořil v dané epoše, dělený očekávaným počtem bloků. Očekávaný počet odráží proporcionální podíl poolu (stake). Ukažme si to na příkladě. Předpokládejme, že pool má 1% podíl. Znamenalo by to, že může vytvořit 1 % bloků, což by bylo 216. V takovém případě by byla úspěšnost 100%. Díky náhodnosti však může pool vytvořit více bloků, než se očekává s ohledem na stake. například 237. Takže úspěšnost může nakonec být 110%. Pokud pool vytvoří pouze 194 bloků, pak je úspěšnost pouze 90%.

Předpokládejme, že vyplacená odměna je 12 000 000 mincí v dané epoše. Jedná se o částku, která bude rozdělena do všech poolů na základě staků, náhodnosti a míry úspěšnosti poolů. Je možné provést hrubý odhad odměny poolu, který je založen na vkladu, který daný pool má. Předpokládejme, že daný pool má 1% podíl, což je 1% stakovaných mincí. To by bylo 165 000 000 mincí. Takový pool by získal 1 % z odměny pro pooly, což je 120 000 mincí, které budou dále rozděleny mezi provozovatele poolu a všechny jeho delegátory. Říkejme tomu společná odměna pro pool, nebo odměna poolu.

Protokol nejprve odměňuje operátory poolů a zbytek dostávají delegátoři. Odměna pro operátory poolu se skládá z pevné části a marže. Pevná část je nastavena na minimálně 340 mincí ADA. Provozovatelé bazénů mohou počet zvýšit, ale většina z nich se drží 340 mincí. Když se odečte pevná část, pak se dále marže vypočítá ze zbytku. Marže se poté také odečte. Marže je definována procentem, které si provozovatel přeje ponechat jako svoji odměnu. Většinou operátoři nastavují 1 % až 5 %. Vyšší marže by se dala považovat za vysokoku. Provozovatelé si marži mohou nastavit jak chtějí. Odečtená pevná část a odečtená marže tvoří odměnu pro operátory poolů. Zbytek patří delegátorům. Ukažme si to na příkladu.

Pool získal 120 000 mincí jako odměnu. Provozovatel si ponechá 340 mincí jako pevnou část a nastaví si marži na 2%.

 • Celková odměna pro pool: 120,000

 • Zbytek po odečtení fixní části: 120,000–340=119,660

 • Marže: 2% z 119,660 dává ~2,393

 • Odměna operátora: 340 + 2,393=2,733

 • Odměna pro všechny delegátory: 120,000–2,733=117,267

Jak vidíte, operátor získá přibližně 2% z odměny pro celý pool. Zbytek je distribuován delegátorům. Je důležité zmínit, že odměna ~ 5% je připravena pro každou jednu ADA minci. Pokud jako delegátor vložíte své mince do poolu a pool získá odměnu, vy získáte také odměnu. Ve skutečnosti nezáleží na tom, zda své mince delegujete do malého nebo velkého poolu. Vždy dostanete velmi podobnou odměnu v případě, že výkon poolu je dobrý co se týče produkce bloků. Odměna pro delegátory je rozdělena proporcionálně. Například pokud máte 1 % staku v daném poolu, získáte 1 % z odměny pro delegátory. V našem příkladu 1 % z 117 267, což je ~ 1172 mincí. Všimněte si, že operátoři poolu jsou také vlastníci. Operátoři vsadili do poolu svůj stake (pledge) a ten je také předmětem odměňování.

Pojďme se podívat na to, jak lze vypočítat odměnu za epochu. Roční odměna je nastavena na ~ 5%. Je nutné rozdělit odměnu mezi všechny epochy v roce. Pojďme to vypočítat pro 50 000 mincí. Epocha trvá 5 dní, to znamená, že v roce je 73 epoch. 5 % z 50 000 je 2 500, což je přibližně roční odměna. Pokud vydělíte roční odměnu počtem epoch, získáte přibližně odměnu za jednu epochu. V našem případě je to ~ 34 mincí. Zanedbali jsme jednu důležitou věc. Každá odměna je automaticky použita ke stakování. To znamená, že každou epochu stakujete více mincí.

Nyní krátce shrneme, co se děje v každé epoše. Transakční poplatky a 0,2% z rozpočtu odměn jsou vloženy do virtuálního banku. 20 % virtuálního banku jde do pokladny projektu. 80 % z toho se používá na odměňování poolů. Vyplacena je pouze část mincí, které mají být použity k odměňování. Nevyplacená část je vrácena zpět do rozpočtu odměny. Odměna pro pooly je rozdělena na základě staků poolů a jejich výkonu. Z odměny poolů je předně odměněn operátor. Fixní část a marže se odečtou z odměny pro pool. Zbytek je distribuován delegátorům na základě jejich staků.

SATURACE

Srdcem protokolu Cardano je decentralizace. Aby se zabránilo existenci velkých poolů, existuje idealistická či preferovaná velikost poolů, která je ideální pro síť. Protokol funguje takovým způsobem, že jakmile pool dosáhne určité velikosti, odměny se mu sníží. Nasycení (saturace) je termín, který říká, že stake poolu je vyšší, než by bylo ideální pro síť. Stake do poolu se skládá ze zástavy operátora a všech delegovaných mincí. Saturace byla navržena tak, aby signalizovala delegátorům, že by měli delegovat na jiné pooly s nižším stake, aby maximalizovali svůj profit.

Sytost lze snadno vypočítat z počtu cirkulujících mincí a počtu poolů, které protokol podporuje. Toto číslo definuje parametr K a aktuálně je nastaveno na 150.

Saturace = 31,600,000,000 / 150 = ~210,600,000

Jak jsme řekli výše, cirkulující počet mincí roste každou epochu díky odměnám. Bod saturace se tedy také časem zvyšuje. Je velmi pravděpodobné, že se parametr K v budoucnu zvýší, aby protokol podporoval vyšší decentralizaci.

NÁSTROJ ADAPOOLS

Nyní znáte základní teorii celého procesu odměňování. Popíšeme si nástroj ADApools, pomocí kterého můžete najít užitečné informace, které vám v delegaci pomohou.

V horní části hlavního panelu najdete základní informace o epoše a slotech. Každá epocha trvá 5 dní a vy můžete vidět, kdy epocha 221 skončí. Živý vklad (Live Stake) je počet mincí ADA, které se používají ke stakování, a počet delegátorů, kteří delegovali mince do poolů (59,525). Live Stake je 16,71B. Všimněte si, že Live Stake odráží skutečný stav mincí v epoše 221. Protokol používá Active Stake jako vstupní informace pro odměňování. Je to stav, který byl zachycen (snapshot) v předchozí epoše 220 a odráží stav mincí na konci epochy 219. Všimněte si, že aktivní podíl je 16,5B. Můžete také najít procento, které udává, kolik mincí z cirkulujícího zdroje je použito ke stakingu. Jak vidíte, je to 52,9%. Poslední informace se týká počtu poolů a ceny ADA v USD a Satoshi.

V dalším bloku najdete informace týkající se bloků. Můžete například vidět, jak často jsou bloky vytvářeny, kdo byl vedoucím slotů a kolik transakcí bylo v blocích.

Nejzajímavější částí týkající se odměňování je přehled fondů a související statistiky. Pro řazení se používá speciální algoritmus, protože existuje více parametrů, které je třeba vzít do úvahy.

Název (Name) je název poolů a můžete zde najít také tickery. Můžete si zkopírovat ID fondu.

ROA (Return of ADA) je očekávaný roční výnos ADA na základě výsledku stakingu za posledních 30 dní. Je to odměna pro delegátory po odečtení odměny pro operátory.

Vklad (Stake) představuje mince, které tvoří sílu poolu. Skládá se ze zástavy operátora a všech delegovaných mincí. Nezapomeňte, že podílníkem je i provozovatel bazénu.

Štěstí (Luck) odráží náhodnost protokolu. Pokud pool vytvoří více bloků, než by se dalo očekávat na základě vkladu, pak je počet vyšší než 100%. A naopak, pokud pol vytvoří méně bloků, než by se dalo očekávat, pak je počet menší než 100 %. Informace se počítají na základě všech minulých epoch. Je důležité vědět, že nezáleží na tom, zda je pool aktuálně nad nebo pod 100 %. Za rok by to mělo být ~100%.

BPE (Blocks per Epochs) ukazuje počet bloků, které byly vytvořeny v minulých epochách. Pokud trochu zvýšíte rozlišení, můžete lépe najet myší jednotlivé sloupce a zobrazit přesná čísla. Číslo za sloupci je počet bloků, které byly dosud vyrobeny v aktuální epoše.

Odměny (Cost) jsou odměnou pro operátory. Najdete marži (vidíte%) a pevnou část (jen číslo, které představuje mince ADA, většinou 340, což je požadované minimum).

Odměny jsou procenta z celkové odměny poolu, která si operátoři nechávají pro sebe. Znamená to, kolik je procentuální odměna operátora, když jsou poplatky odečteny z celkové odměny poolu. Vypočítává se to z Live Stake.

Zástava operátora (Pledge) ukazuje podíl provozovatelů bazénů.

Pojďme si teď promluvit o několika důležitých věcech.

Nezapomeňte, že odměna plyna za produkci bloků. Pokud je celkový stake poolu pod určitou prahovou hranicí, nemusí se pool stát vedoucím slotu ani jednou. Pokud pool v dané epoše nevytvoří žádný blok, nedostane žádnou odměnu. To znamená, že provozovatel nebude odměněn a také všichni delegáti, kteří delegovali mince do poolu. V případě takovýchto poolů hraje náhodnost důležitou roli. V současné době se pooly, které mají sázky kolem 500 tis. – 4 mil., Mohou stát vedoucími slotů, nebo také nemusí. Může se stát, že se pool může stát vedoucím slotu 2x za epochu se 150 tis. stakem. Může se však také stát, že pool s 5 mil. podílem nebude mít příležitost vyrobit jediny blok. Je bezpečné delegovat mince do poolu, který v minulých epochách vyprodukoval několik bloků a který má stejný nebo vyšší stake. Může se stát, že menší pool vytvoří bloky jen díky jednomu delegátorovi, který delegoval 2 mil. mincí. V případě, že se delegátor rozhodne delegovat mince do jiného poolu, příležitosti poolu k vytváření bloků se snižují. Mince můžete v klidu delegovat do menších poolů, ale musíte sledovat vklad.

Zajímavou informací je také počet delegátů. Pokud kliknete na název poolu, uvidíte mnoho podrobností. Můžete například vidět Live Stake a Active Stake poolu. V části Lifetime blocks můžete vidět, kolik bloků bylo vytvořeno poolem za celou dobu životnosti. Pole Delegators je počet delegátů, kteří aktuálně delegovali mince do poolu. Jak vidíte, můžete najít další zajímavé informace.

Čím více delegátorů delegovalo mince do poolu, tím vyšší je pravděpodobnost, že si pool udrží svůj stake. Samozřejmě může existovat velryba s velkým stakem, takže pokud se velryba rozhodne odejít, bude stake bazénu významně ovlivněn. Pokud kliknete na kartu Delegators, najdete informace o delegátorech.

Můžete si všimnout, že menší fondy mají odměny (Costs) vyšší než 10 %, přestože je marže relativně nízká. Je to způsobeno skutečností, že minimum požadovaných mincí je nastaveno na hodnotu 340. Je to povinná odměna pro operátory a ti nemohou ji snížit, i když by často chtěli. Je smutné, že když má pool nižší stake, pak je také odměna za epochu nižší. Když je odměna v poolu například 2 615 mincí, udělá 340 mincí ~ 13% i v případě, že operátor nastaví marži na 0%. Je třeba říci, že pro delegátory je odměna stále poměrně solidní, takže se nebojte podpořit menší pooly, pokud k tomu máte dobrý důvod.

V ADApools najdete mnohem zajímavější informace a tento nástroj je stále ve vývoji. Nové funkce jsou přidávány poměrně často. Neváhejte podpořit vývojáře dary nebo delegováním do fondu ADApools [POOLS].

ZÁVĚR

Doufáme, že se nám podařilo vysvětlit stakování a proces odměňování, který stojí za Cardanem. Jak jsme řekli na začátku, trochu jsme to zjednodušili, abychom vás nezahltili podrobnostmi. Pokud však narazíte na chybu nebo je naše zjednodušení zavádějící, dejte nám vědět a my to rádi opravíme.

Přečtěte si originál, ve kterém najdete hromadu obrázků, které pochopení značně ulehčí:

[Make a better staking decision | Cardanians]