[ 🇻🇳 Vietnam Room] Hướng dẫn cập nhật node trên CNTools phiên bản v1.34.1

Hướng dẫn cập nhật node cho phiên bản cntools version 1.34.1
Như mọi người đã biết, có rất nhiều hướng dẫn bằng tiếng Anh về việc cài đặt và setup node trên Cardano. Đây chỉ là bài viết mô tả lại quá trình thực hiện bằng tiếng Việt để dễ dàng trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành các pools

  1. Dừng các node đang chạy, tiến hành update relay node (nên có relay backup trong quá trình update để không ảnh hưởng đến quá trình đóng block của pool)
  • Kiểm tra tình trạng của node đang chạy
sudo systemctl status cnode
  • Dừng node đang chạy
sudo systemctl stop cnode
  1. Cài đặt Node
cd ~/git
sudo rm -R cardano-node
git clone https://github.com/input-output-hk/cardano-node
cd cardano-node
  • Lựa chọn version 1.34.1
git fetch --tags --all (:q để thoát)
git checkout tags/1.34.1
  • Chạy scripts cài đặt node (có thể thực hiện lại source .bashrc nếu scripts không chạy)
$CNODE_HOME/scripts/cabal-build-all.sh

Quá trình cài đặt sẽ mất một khoảng thời gian nhất định, hãy thư giãn bằng một cốc cafe rồi quay lại sau nhé. Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhìn thấy thông tin như sau trên màn hình

Copying unit to /home/usr/.cabal/bin/
Copying trace-dispatcher-examples to /home/usr/.cabal/bin/
Copying cardano-tracer to /home/usr/.cabal/bin/
Copying cardano-submit-api to /home/usr/.cabal/bin/
Copying cardano-cli to /home/usr/.cabal/bin/
Copying cardano-node to /home/usr/.cabal/bin/
Copying tx-generator to /home/usr/.cabal/bin/
  • Kiểm tra version của node bằng lệnh
cardano-node  --version
// Màn hình trả về thông tin như bên dưới
cardano-node 1.34.1 - linux-x86_64 - ghc-8.10
git rev 73f9a746362695dc2cb63ba757fbcabb81733d23


cardano-cli --version
// Màn hình trả về thông tin như bên dưới
cardano-cli 1.34.1 - linux-x86_64 - ghc-8.10
git rev 73f9a746362695dc2cb63ba757fbcabb81733d23
  1. Khởi động lại node
sudo systemctl restart cnode

Lặp lại quá trình update với các relay còn lại và BP. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho bài viết