Yoroi crashes

Yoroi crashes when trying to delete wallet

Submit a report to yoroi team via app