Bourání mýtů: Cardano není jako tradiční fiat systém

Sítě PoS, jako je Cardano, jsou prý stejné jako současný fiat systém. Je to proto, že pokud je někdo bohatý, může si koupit velké množství mincí a udržet si tak moc navždy. Bohatý investor navíc neustále bohatne. Další obavou je, že mince budou v držení centralizovaných burz, takže budou rozhodovat za lidi.

Jimmy Song uvedl:

“Rozhodně je to velké riziko a důvod, proč PoS nefunguje. Je to v podstatě placení bohatým lidem za to, že jsou bohatí, a je to permissioned systém, a proto není decentralizovaný.”

K tomu dodal:

“Mám podezření, že burzy budou v podstatě správci takových mincí. Je to podobné tomu, jak funguje současný systém fiat peněz podporovaný centrálními bankami, protože banky mají nad penězi nepatřičný vliv.”

Pavol Rusnák se k tématu vyjádřil následovně:

“Nestačí jen koupit těžební zařízení, je třeba ho udržovat v chodu, aby se udržel podíl v PoW. U PoS stačí mince koupit jednou a podíl vlastníte navždy.”

Problémy spočívají hlavně v tom, že podíly mohou být v držení lidí navždy a že centralizované subjekty budou držet mince místo lidí, aby za ně mohly rozhodovat. Myslí si také, že je snadné měnit monetární politiku u PoS sítí. Probereme si tyto argumenty podrobněji.

Podíl je v sítích PoS navždy

Argument “bohatí bohatnou” platí spíše pro sítě PoW než pro sítě PoS. Těžba vyžaduje vysoké vstupní náklady. Staking nikoliv. Bohatí mají výhodu díky úsporám plynoucím s jejich velikosti a mohou lépe odolávat krátkodobým výkyvům trhu. Bohatí mohou postupně vytlačit z trhu malé a méně úspěšné hráče. U sítí PoW je možné, že menší těžaři nebudou schopni udržet svůj podíl (v podobě hash rate) navždy, protože těžba nemusí být výnosná jako dříve. Těžba je konkurenční prostředí, ve kterém se mohou udržet jen ti úspěšní. Je to pro síť dobře, nebo špatně?

V decentralizované síti by si všichni měli být navzájem rovni. To je nedosažitelný ideál, ale pro síť je užitečné mít nastavené pobídky a pravidla tak, abychom se ideálu přiblížili. Schopnost velkých vytlačit malé je jistě princip, který je v rozporu se snahou sítě dosáhnout vysokého stupně decentralizace.

Z hlediska decentralizace je pro síť výhodné, když si lidé mohou jednou získaný podíl ponechat navždy. Hlavně lidé s menšími podíly. Nikdo je nemůže vytlačit z pozice silnějšího hráče. Tento princip se však může jevit jako problém v případě bohatých.

Ani Bitcoin nemá obranu proti velkým těžařům a postupné centralizaci sítě. Problém bohatých platí pro sítě PoW i PoS. Rozdíl může být v tom, že pokud chce jeden bohatý těžař PoW vytlačit jiného bohatého těžaře, může jít do ekonomické ztráty, dotovat těžbu a vytlačit konkurenci. Představte si, že Alice je poctivý těžař a jedná v nejlepším zájmu sítě. Objeví se Bob, další velký těžař, a chce se pokusit síť kompromitovat nějakým útokem. Pokusí se tedy vytlačit Alici a má šanci uspět. Je to dobře, nebo špatně?

V tomto případě je zřejmě škodlivé, že poctiví těžaři mohou přijít o svůj podíl, pokud se objeví někdo větší. Pokud se objeví velmi bohatý těžař, který bude chtít škodit, může tak učinit. Má šanci jen proto, že se může zbavit skupiny malých poctivých těžařů nebo i těch velkých. Z hlediska decentralizace je výhodné podporovat co nejvíce malých hráčů. Cardano umožňuje podílet se na decentralizaci i s velmi malým podílem. Čím menší je váš podíl, tím větší je pravděpodobnost, že nebudete chtít síť poškodit. Síť chrání vaše aktiva.

Není dobré, aby poctiví těžaři mohli být ze systému vytlačeni. Je pravda, že důvodem může být méně efektivní obchodní model. Efektivnější těžaři vytlačují ty méně efektivní. To však opět může vést k centralizaci. Dříve se těžbě dařilo v Číně, nyní je to v USA. Můžeme si představit, že někteří těžaři mohou získat výhodu díky zákonům nebo významnému technologickému pokroku v oblasti technologií. Může vzniknout monopol.

Na druhou stranu je pro sítě PoS nevýhodné, pokud má velký podíl někdo, kdo chce síti škodit. V takovém případě může na síť útočit donekonečna a nelze ho o podíl připravit. To je teoreticky možné, ale je otázkou, zda je to proveditelné v praxi. Útočník by musel získat více než 50 % mincí ADA v oběhu. Vysoká poptávka po mincích ADA by jistě zvýšila jejich tržní hodnotu, takže jejich nákup by byl ekonomicky nákladný. Útočník by navíc ve skutečnosti útočil na své vlastní bohatství. Je to v podstatě stejný princip, jako kdyby někdo v síti PoW investoval do útoku. Brání tomu pouze technologická proveditelnost a náklady na útok. V sítích PoW je útok rizikovější, protože náklady na útok musí být průběžně hrazeny. Útočník však nakonec získá blokovou odměnu.

Z našeho pohledu se nám jeví jako výhoda, že si uživatelé mohou podíl ponechat navždy. Systém fiat funguje tak, že o něm rozhodují bohatí, nebo že rozhodnutí jsou přijímána centrálně. Méně majetní jedinci mají stále méně významné postavení. PoW trpí spíše fenoménem vzniku bohatých subjektů na úkor malých. Sítě PoS dávají větší šanci, aby v nich existovalo velké množství malých subjektů.

Dokud si menší poctiví hráči společně udrží většinový podíl v síti PoS, nemůže přijít nikdo extrémně bohatý a získat nad sítí kontrolu. Žádné množství peněz nepomůže útočníkovi koupit 51 % mincí ADA, pokud si je lidé budou držet a neprodají je. V případě PoW tomu tak není. Za peníze může útočník vždy získat kontrolu nad sítí.

Hypoteticky, pokud by došlo ke kardanizaci a celý svět by používal mince ADA, získat podíly potřebné k útoku by bylo téměř nemožné.

Jak změnit měnovou politiku blockchainového projektu

O monetární politice států rozhodují centrální banky spolu s komerčnímy bankami. Ty jsou řízeny centrálně. Pojďme se podívat jak lze změnit monetární politiku blockchain sítí.

Pokud by se měnová politika projektu Cardano nebo Bitcoin změnila, musel by tým vytvořit novou verzi klienta, která by změny zahrnovala. K vytvoření takové verze klienta není zapotřebí žádný podíl na konsensu sítě.

Každý v síti, kdo provozuje plný uzel, se může dobrovolně rozhodnout, kterou verzi klienta si nainstaluje. Plné uzly si nejsou navzájem rovny. Uzly provozovatelů poolu mají v síti významnější postavení. V případě Cardana i Bitcoinu jsou nové bloky vytvářeny pooly.

Pokud se podíváte na počet poolů v síti Cardano a porovnáte jej s počtem poolů v síti Bitcoin, jasně uvidíte, že Cardano má decentralizovanější výrobu bloků. Aby bylo možné změnit měnovou politiku blockchain protokolu, museli by se provozovatelé poolů dohodnout a nainstalovat verzi klienta se změnami.

Aby se změna měnové politiky prosadila, musí se na ní shodnout většina sítě. Do hry vstupují podíly jednotlivých účastníků konsensu. Pro uskutečnění změny jsou důležití držitelé ADA a jejich podíly v síti Cardano nebo těžaři a jejich hash rate v síti Bitcoin. O poolech, které budou produkovat většinu bloků, rozhodují stakeholdeři nebo těžaři v dané síti. Převládne ta verze klienta, pro kterou bude hlasovat vyšší podíl.

Všimněte si, že počet osob, které drží podíly, není důležitý. Většinový podíl může teoreticky držet jedna osoba.

V síti PoW rozhodují těžaři, nikoli držitelé mincí BTC. Rozhoduje pouze malá skupina podnikatelů, nikoliv ti, pro které je rozhodnutí nejdůležitější. Nedávné studie ukázaly, že 50 % hash rate kontroluje přibližně 50 velkých těžařů. To znamená, že změnu může prosadit relativně malý počet lidí. Pokud by chtěl změnu prosadit někdo velmi bohatý, mohl by se pokusit krátkodobě převzít kontrolu nad sítí. Teoreticky k tomu útočníkovi stačí jediný pool. Pravděpodobně by došlo k rozdělení sítě (split/fork). Existoval by blockchain se starými pravidly a blockchain s novými pravidly měnícími měnovou politiku. Ostatní důsledky ponechme v tomto článku stranou. Vemte do úvahy, že Cardano má hard-fork combinator takže není tak snadné aby vzniknul fork blockchainu.

V síti Cardano se na rozhodování podílejí všichni držitelé ADA. Celkové podíly v poolech tvoří všichni ti, kteří delegovali své mince ADA do poolu. Je to podobné, jako když těžaři delegují hash rate na vybraný pool. Delegovatelé ADA mohou sledovat, jakou verzi klienta pool používá. Pokud s danou verzí nesouhlasí, mohou mince kdykoli delegovat jinam. Tím se sníží podíl poolu, což bude mít negativní vliv na počet bloků, které vyprodukuje. Těžaři PoW mohou postupovat stejně.

I když je princip delegování rozhodovací pravomoci na pool podobný, mezi Cardanem a Bitcoinem je zásadní rozdíl.

V síti Cardano je mnohem obtížnější prosadit změnu měnové politiky, protože o ní rozhoduje mnohem větší počet subjektů. V síti Bitcoin bude vždy větší počet držitelů BTC než těžařů. V případě sítě Cardano jsou držitelé ADA zároveň těmi, kdo mají rozhodovací pravomoc.

Bohatí stakeholdeři mají větší rozhodovací pravomoc, ale to je úplně stejné jako v síti Bitcoin. Důležité je, že všichni držitelé ADA mohou rozhodovat a nikdo jim nemůže právo na podíl a hlasování vzít. V ekosystému Bitcoinu bohatých těžařů přibývá a počet těch menších se snižuje. Kromě toho roste počet držitelů BTC, kteří však nemají žádná přímá práva v konsensu sítě.

Nyní se podívejme na to, co se více podobá současnému fiat systému. Pokud menšina rozhoduje o většině, je to podobné jako u fiat systému. Držitelé BTC rozhodně tvoří většinu. Tato skupina nemá žádná práva v rozhodovací pravomoci. Pouze malé procento držitelů BTC provozuje svůj vlastní uzel, ale to nemusí být pro prosazení změny podstatné. O skutečném Bitcoinu rozhoduje nejdelší řetězec a o něm rozhodují těžaři, nikoliv držitelé BTC.

V ekosystému Cardano neexistují dvě oddělené skupiny těžařů a držitelů mincí. Každý držitel ADA je zároveň tím kdo rozhoduje, tedy něco jako těžař v síti PoW. Ekosystém Cardano je demokratičtější. Každý rozhoduje pomocí mincí ADA.

Co když rozhodují burzy?

Burzy drží významné množství mincí ADA a teoreticky je mohou použít k hlasování. Pokud jde o Catalyst, zatím nebylo prokázáno, že by burzy zneužívaly ADA mince uživatelů k hlasování. Smyslem decentralizace je přimět lidi, aby si mince nechávali ve svých peněženkách. Pro Bitcoin není problém, že mince BTC jsou na centralizovaných burzách, protože nemají žádnou rozhodovací pravomoc v konsensu sítě. Komunita Cardano musí pokračovat ve vzdělávání nováčků. To se naštěstí daří.

Je nepravděpodobné, že by jedna burza držela 50 % mincí. Očekáváme, že počet mincí na burzách bude klesat. Navíc se objeví nové burzy, takže mince ADA budou v určitém poměru rozprostřeny na všech z nich. Tato skutečnost snižuje riziko zneužití jedním subjektem.

Možná vás překvapí, že podobným problémem trpí i Bitcoin. Lidé jsou ochotni platit třetím stranám za to, aby pro ně těžily. Důvody mohou být různé. Lidé nechtějí mít těžaře doma, nechtějí se zabývat technickými problémy nebo se jim těžba v dané zemi ekonomicky nevyplatí. Takže třetí strany mají obrovskou hash rate, který platí někdo jiný. Tento hash rate lze využít k útoku na síť velmi podobně jako mince na burzách.

Ani v tomto případě není kritika sítí PoS zcela správná, protože ani PoW nemá řešení centralizace těžby v rukou třetích stran, které působí v zemích, kde je to výhodnější. Opět je důležité zmínit výhody plynoucí z velikosti (economy of scale). Těžba prostřednictvím třetích stran může být ekonomicky výhodnější, takže to nutí menší účastníky tyto služby využívat. U PoS i PoW existuje riziko, že třetí strana zneužije svého postavení.

Závěr

Zastánci PoW používají argumenty z minulosti a neodrážejí realitu. Když lidé těžili na počítačích, byla decentralizace Bitcoinu největší. Vznik poolů a rozvoj ASIC těžařů vše změnil. Lidé přestali být kritičtí k Bitcoinu a snaží se slepě obhajovat jeho fungování. Bohužel se často dostávají do argumentačních obtíží, neboť na PoS kritizují věci kterými trpí také PoW.

Podle mého názoru se Jimmy Song i Pavol Rusnak mýlí nebo nejsou intelektuálně poctiví. Současný fiat systém se bude více podobat Bitcoinu. Cardano je decentralizovanější než Bitcoin, pokud jde o produkci bloků. Cardano má více poolů a rozhodují doslova všichni držitelé ADA. V případě Bitcoinu by o případné násilné změně měnové politiky rozhodovalo méně subjektů. Takový útok je však v obou případech nepravděpodobný. V případě Bitcoinu by takový útok mohl být snazší pro velmi bohatý subjekt. Cardano by mohlo být odolnější, pokud držitelé ADA držící většinu své mince neprodají. S rostoucím přijetím to bude stále obtížnější úkol. Ponechání podílu (stake) navždy se nám jeví jako výhoda, nikoli nevýhoda. Nevýhodou je to pouze v případě, že probíhá 51% útok. IOG má plán, jak tento útok odhalit a zabránit mu na úrovni protokolu. Sítě PoW i PoS jsou ohroženy třetími stranami, které mohou zneužít delegovanou moc. Mezi centralizovanou burzou a cloudovou těžební službou není zásadní rozdíl.

Nakonec nemá smysl hledat lepší řešení, ale správně pojmenovat rizika a zmírnit je. Jak PoW, tak PoS mají problémy, které je třeba řešit. Je nutné říct, že PoS rozhodně není zásadně horší než PoW.

Tento článek napsali Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si článek: Myth busting: Cardano is not like the current fiat system | Cardano Explorer