🇨🇿 Cardano překonalo TVL Bitcoinu

Komunita Cardano slaví překonání TVL Bitcoinu. TVL Bitcoinu je v době psaní tohoto článku 176 milionů USD, zatímco TVL Cardana je 182 milionů USD. Cardano se v žebříčku posunulo na 15. místo. Cardano stoupá ve všech důležitých ukazatelích, a to je dobře. Jakkoli je tato zpráva vzrušující, nemusí být důvodem k oslavě. Cesta k úspěchu bude ještě dlouhá. Je zdravé vidět věci v rozumných souvislostech.

TLDR

TVL všech služeb DeFi na Cardano v podstatě překonala TVL Lightning Network, která se používá pouze pro odesílání hodnoty. SC platformy soutěží o TVL, uživatele a podíl na trhu na úrovni utility. TVL není všezahrnující metrika a neměří se správně.

Porozumění celkové uzamčené hodnotě (TVL)

TVL je metrika, která měří celkovou hodnotu digitálních aktiv uzamčených nebo držených v rámci platformy inteligentních kontraktů. Metrika TVL se vypočítá agregací celkové hodnoty všech aktiv držených v rámci všech decentralizovaných aplikací, které jsou nasazeny na daném protokolu.

Typickým příkladem aplikací, které jsou zahrnuty do metriky TVL, jsou DEXy, kterým lidé poskytují likviditu. Aktiva jsou uzamčena v poolech likvidity. Aby bylo možné vytvořit DJED, je třeba uzamknout mince ADA, takže do této metriky je zahrnut i algoritmický stablecoin Djed. Započítány jsou pouze uzamčené mince ADA, nikoli hodnota vyražených mincí DJED.

Metrika TVL může být ošemetná, protože různé portály porovnávající blockchainy mohou mít různé strategie měření. Je otázkou, zda by se do TVL měla započítávat také hodnota všech vyražených tokenů nebo likvidní staking. Může existovat rozdíl mezi tím, jakou hodnotu blockchain zajišťuje (jakou hodnotu mají všechna vytěžená aktiva), a TVL.

Například portál Defillama započítává projekt Lido do TVL Etherea. V Lidu je uzamčeno ETH v hodnotě 13,3 miliardy dolarů a tvoří téměř 50 % TVL. Cardano má likvidní staking, ve kterém je uzamčeno téměř 23 miliard mincí ADA (8,7 miliardy USD), a stejný portál tento staking do TVL nezapočítává.

Pokud by se do TVL započítával i nativní likvidní staking, Cardno by se ve statistikách umístilo na třetím místě, hned za Ethereem (27 miliard USD) a Tronem (6 miliard USD). Paradoxně je nativní liquid staking technologicky lepší než stejná funkcionalita dosažená přes smart kontrakt, ale do metriky TVL se kvůli tomu nezapočítává. Bez Lido by mezi TVL Cardana a Etherea nebyl tak výrazný rozdíl.

Každopádně obecně TVL poskytuje vhled do úrovně přijetí a aktivity v rámci konkrétní blockchainové sítě nebo ekosystému DeFi. Ukazuje množství kapitálu, který je nasazen nebo “uzamčen” v různých decentralizovaných aplikacích a protokolech. Běžně se používá k posouzení popularity, růstu a úspěšnosti různých DeFi projektů a platforem.

TVL může být uměle nafouknuta fondy rizikového kapitálu, takže důležitější než vysoká hodnota této metriky je aktivita uživatelů, bezpečnost aktiv, spolehlivost atd.

Z našeho pohledu je TVL dobrou metrikou v rámci jednoho blockchainového projektu, protože je možné sledovat historický vývoj. Porovnávat jednotlivé blockchainy mezi sebou může být velmi zavádějící v závislosti na tom, co tým do metriky zahrne. Někdy se stává, že týmům trvá dlouho, než zařadí novou aplikaci s vysokým TVL. Statistiky pak nemusí být zcela přesné.

V kontextu tohoto článku je otázkou, zda má smysl měřit TVL Bitcoinu a oslavovat, že Cardano v této metrice překonalo Bitcoin.

TVL a poslání projektu

Bitcoin není typickým TVL projektem, protože jeho programovatelnost první vrstvy je značně omezená a nedá se dobře škálovat. Lze tvrdit, že TVL není pro poslání Bitcoinu důležitou metrikou. Bitconerové chtějí BTC především pro HODL a jen malá část komunity s ním chce dělat cokoli jiného (včetně plateb za zboží a služby). Současný narativ a touhe po využití BTC se může v budoucnosti změnit.

Portál Defillama počítá do bitcoinového TVL mimojiné Lightning Network, který má uzamčeno 143 milionů USD a má 81% dominanci. Na druhém místě je Thorchain s TVL 21 milionů USD.

Kolik lidí používá Lightning Network? Přesná čísla se těžko hledají, ale můžeme je odhadnout. Pokud by každý uživatel převedl na LN v průměru 200 USD, bylo by to přibližně 700 000 uživatelů. Protože LN má centralizované uzly s velkou likviditou, skutečných uživatelů může být řádově méně, zhruba desítky tisíc, maximálně menší stovky tisíc. Toto číslo odpovídá počtu uzlů LN (přes 16 000) a otevřených kanálů (téměř 71 000).

V době psaní tohoto článku používalo Cardano za posledních 24 hodin zhruba 80 000 uživatelů. Myslím, že ne úplně všichni uživatelé s otevřeným LN kanálem za posledních 24 hodin poslalo BTC. To naznačuje, že Cardano (většinou službu DeFi) za poslední den použilo více lidí než Lightning Network.

Pro doplnění kontextu: Bitcoin použilo 870 000 uživatelů a Ethereum 500 000 uživatelů. Tron vede statistiky s 2,2 milionu aktivních uživatelů za posledních 24 hodin.

TVL všech služeb DeFi na Cardano v podstatě překonala TVL Lightning Network, která se používá pouze pro odesílání hodnoty. Cardano za posledních 24 hodin velmi pravděpodobně použilo více lidí než Lightning Network. TVL Cardana je však ve srovnání s ostatními projekty stále nízká. To je správný kontext pro vnímání toho, že Cardano překonalo TVL Bitcoinu.

Ekosystém Bitcoinu se nepoužívá pro DeFi. Bitcoináři, kteří chtějí využívat finanční služby, musí používat nějakou platformu pro chytré smlouvy. Největší projekt “Wrapped BTC” má tržní kapitalizaci 4,2 miliardy USD. WBTC jsou tokeny ERC-20 nasazené na platformě Ethereum. Tento jediný projekt má uzamčenou 30x větší hodnotu BTC než Lightning Network. Za posledních 24 hodin použilo WBTC v síti Ethereum méně než 1 000 uživatelů (na centralizovaných burzách to může být mnohem více).

Bitcoin není pro Cardano z hlediska podílu na trhu žádnou konkurencí. Skutečným konkurentem jsou ostatní platformy chytrých kontraktů v čele s Ethereem. Ostatní platformy jako Fantom, Solana a Avalanche, nebo dokonce relativně nové projekty jako Optimism, Polygon a Arbitrum jsou v metrice TVL před Cardanem. Prvních pět projektů má tržní kapitalizaci v řádu miliard dolarů. I když do TVL Etherea nepočítáme Lido, ostatní projekty DeFi mají TVL v miliardách. Například MakerDAO (6,3 miliardy USD), AAVE (4,6 miliardy USD) a Curve Finance (3,9 miliardy USD).

Výše uvedené sítě jsou pro Cardano skutečnou konkurencí. Ne Bitcoin, jehož poslání je jiné.

Pokud lidé chtějí používat BTC ve službách DeFi, vyberou si nějakou jinou síť. V současné fázi přijetí to dělají jen někteří HODLeři. Velká skupina HODLerů nemá o DeFi zájem. Očekáváme, že zájem o DeFi poroste s vyšší mírou adopce a potřebou lidí využívat digitální aktiva ve finančních službách.

Pokud je za primární případ použití bitcoinu v současné době považován HODL, nemá smysl jej srovnávat s TVL. TVL je užití hodnoty, zatímco HODL je držení hodnoty. Bylo by třeba porovnat tržní kapitalizaci Bitcoinu s TVL Cardana. Ani to však nedává smysl, protože HODL a používání digitální hodnoty ve finančních službách (půjčky, spoření, pojištění atd.) jsou odlišné finanční operace.

Staking lze rozhodně zařadit mezi finanční operace, protože jde o formu zvyšování bohatství vlastníka (počet mincí ADA v držení stakerů roste). Zároveň staking zahrnuje držení mincí po delší dobu. Staking má blízko k případu použití HODL.

Mohlo by dávat smysl porovnávat tržní kapitalizaci projektů, ale narážíme na problém správné klasifikace mincí do metrik. Tržní kapitalizace projektů zahrnuje všechny mince v oběhu. To je samozřejmě logické, ale má to háček. Teoreticky by se měl odečíst počet mincí, které opustily první vrstvu protokolu a jejich hodnota se používá jinde. Například hodnota zabalených mincí BTC by se měla odečíst od tržní kapitalizace Bitcoinu. Pokud by se počítala tímto způsobem, byla by tržní kapitalizace Bitcoinu zhruba o 1 % nižší. Je možné, že rozdíl bude v budoucnu výraznější.

Jednoho dne může být 10 % všech BTC v oběhu uzamčeno v DeFi různými platformami SC. Později ještě více. Důležité bude, jaké platformy si uživatelé vyberou. Úsilí týmu IOG a komunity Cardano by mělo směřovat k tomu, aby Cardano bylo platformou, která bude mít před ostatními náskok. Mohla by to být například decentralizace, kvalitní druhá vrstva nebo platforma Plutus. TVL nám může ukázat, jak na tom jsme.

Pokud by došlo k tomu, že by lidé používali BTC na platformách SC, je otázkou, zda je ekonomicky výhodnější držet nativní mince úspěšných platforem. Na platformách se bude vytvářet hodnota (služby), bude se na ně přesouvat kapitál (tokenizace) a poroste síťový efekt. Nativní mince projektů budou automaticky vstřebávat úspěch. V případě PoS projektů budou stakers dostávat část vybraných poplatků. V tuto chvíli nelze předvídat jestli se tato vize realizuje.

Posláním Cardana je stát se globálním finančním operačním systémem. Má smysl sledovat historický vývoj TVL. Ještě větší smysl má sledovat počet aktivních uživatelů služeb DeFi.

Závěr

TVL Etherea je ve srovnání s Cardanem obrovský, nicméně od roku 2022 prudce klesl z 93 miliard USD na současných 27 miliard USD. TVL Bitcoinu narostlo z 157M na 175M, takže je v podstatě téměř konstantní. TVL Cardana za stejné období vzrostl z 600 tisíc USD na dnešních téměř 500 milionů USD. Kromě toho je v TVL Etherea zohledněn Lido staking, zatímco nativní likvidní staking mincí ADA nikoliv. Viděno touto optikou si Cardano vede velmi dobře, ale skutečný rozdíl je v aplikacích DeFi. Zatímco úspěšné aplikace Etherea mají TVL v řádu miliard, nejúspěšnější aplikace na Cardanu, MinSwap, má TVL kolem 66 milionů USD.

Odvětví blockchainu je stále příliš mladé na to, aby bylo možné předpovídat budoucí trendy. Pokud do kryptoměn přiteče kapitál, budou mít uživatelé větší potřebu používat DeFi. Očekáváme, že stále více BTC bude zabaleno a používáno na platformách SC. Cardano a další SC platformy nesoutěží o podíl na trhu s Lightning Network. LN může převádět pouze hodnotu BTC a v současné době v ní není mnoho kapitálu. Pokud se na Lightning Network díváme jako na projekt, který přináší Bitcoinu určitou užitečnost, je dobrou zprávou, že z hlediska počtu uživatelů je snadné tuto síť překonat. Cardano má pravděpodobně zhruba stejně nebo více aktivních uživatelů než Lightning Network.

Cílem komunity Cardano je vybudovat na Cardanu služby DeFi, které budou pro uživatele atraktivní. Úspěchem bude, až budeme mít první službu DeFi, která bude mít TVL přes miliardu USD. Cardano nekonkuruje Bitcoinu, protože BTC je především aktivum pro držení kapitálu. SC platformy soutěží o TVL, uživatele a podíl na trhu na úrovni utility.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-has-surpassed-bitcoin-s-tvl