🇨🇿 Co je Cardano Staking

Překlad z AJ do CZ:

Co je Cardano Staking

Primárním cílem konsensu sítě Proof-of-Stake (PoS) je umožnit decentralizované síti dosáhnout vzájemné shody mezi uzly o jedné verzi pravdy. PoS však není pouze o konsensu v síti a v rámci Cardano ekosystému jsou zde velmi zajímavé sociální a finanční aspekty.

KDO VLASTNÍ SÍŤ CARDANO

Položme si filozofickou otázku. Kdo vlastní Cardano síť? Je to tým? Jsou to operátoři poolů, kteří produkují bloky? IOHK tým vynalezl protokol a jeho implementace je veřejně dostupná na GitHubu. Tým je zdaleka nejvýznamnějším přispěvatelem do zdrojového kódu. Všechny studie jsou také veřejně dostupné. Patentem není chráněna žádná část zdrojového kódu ani studie. Všechno je zdarma a veřejně dostupné. Tým tedy nevlastní Cardano síť prostřednictvím zdrojového kódu. Operátoři poolů instalují klienty do svých uzlů a produkují bloky. Jsou velmi důležitou součástí ekosystému. Stále však nejsou jedinými vlastníky sítě.

PoS je jedinečný koncept, který umožňuje lidem vlastnit kus sítě tím, že drží nativní ADA mince. Každý si může koupit ADA mince na burze jako Binance či Huobi. Jakmile máte soukromé klíče k mincím, vlastníte část sítě Cardano. Do oběhu se postupně dostane pouze 45 000 000 000 ADA mincí. Pokud držíte mince ADA, lze říci, že máte určitý podíl v síti. Držením 1 % mincí ADA v podstatě vlastníte 1 % Cardano sítě Cardano, jste tedy držitelem podílu (podílník, v AJ také stake-holder).

Mince jsou zdrojem, který hraje důležitou roli v síťovém konsensu. Bloky mohou vyrábět pouze vlastníci sítě. Produkce bloků je nejdůležitější funkcí každé decentralizované sítě, jejímž posláním je být decentralizovanou kryptoměnou. Majitelé sítě mají ve hře svoji vlastní kůží a mají nejlepší zájem na tom, aby síť fungovala hladce. Majitelé se většinou dobře starají o své bohatství a podnikání. Jsou tedy nejlepšími kandidáty na provádění nejdůležitějších funkcí sítě a tedy také pro převzetí odpovědnosti za produkci bloků.

Produkce bloků vyžaduje provoz spolehlivého uzlu, který je připojen k internetu 24/7. Ne každý vlastník je schopen provozovat uzel a naštěstí to není nutné. V síti Cardano má zvláštní roli tzv. pool operátor. Provozovatel poolu je podílník, který přebírá odpovědnost za výrobu bloků. Operátor musí obsluhovat uzel a vytvořit blok, pokaždé když ho síť vybere jako vedoucího slotu.

Pamatujte, že Cardano síť vlastní podílníci skrze držení ADA mincí.

ODMĚŇOVÁNÍ PODÍLNÍKŮ

Majitelé firmy obvykle dosahují zisku, když podnik dobře funguje a příjmy jsou vyšší než náklady. Stejná logika je implementována v mechanismu Cardano PoS. Držitelé podílů jsou odměněni a sdílejí zisk vytvořený sítí. Síť Cardano lze považovat za firmu a mince ADA jako akcie. Rozdíl je v tom, že v síti Cardano neexistuje žádný ředitel ani šéfové. Všichni držitelé ADA jsou rovnocennými vlastníky. Náklady zahrnují provozní uzlů s pooly a marže operátorů. Ti si musí koupit hardware a pak pravidelně platit za energii, připojení k internetu a za čas strávený laděním uzlů. Příjem sítě sestává z rozpočtu dotace sítě (network subsidy) a výběru poplatků. Za používání sítě jsou placeny poplatky. Uživatelé musí platit za odeslání transakce nebo za nasazení inteligentních smluv. Část příjmů jde do projektové pokladny pro další vývoj protokolu.

Rozpočet pro dotování sítě bude spotřebován v prvních 10 letech od spuštění main-netu a je na to nachystáno asi 14 000 000 000 mincí. Počet mincí použitých pro odměny se bude každý rok postupně snižovat. Po 10 letech bude příjem sítě zcela závislý na výběru poplatků. Pojďme se podívat na to, jak síť rozděluje příjem, čímž odměňuje podílníky.

Vlastnictví sítě je úměrné mincím ADA, které drží jednotlivec. V ekosystému Cardano však existuje více typů podílníků.

  • Operátoři poolů: Operátoři poolů jsou zodpovědní za provozování uzlů, které produkují bloky. Je to úsilí, které by mělo být zohledněno při rozdělení příjmů. Provozovatelé navíc musí mít k zajištění větší počet mincí ADA. Pledging (závazek - určitý větší počet ADA mincí) je mechanismus, jak zapojit operátory a vystavit jejich kůži do hry. Operátoři, kteří chtějí být konkurenceschopní, musí uzamknout ADA mince. Mohou si tak nastavit vyšší marži a jsou stále schopni přilákat potřebný počet delegátorů, aby mohli dosáhnout maximální velikosti poolu.

  • Delegátoři: Delegáti jsou aktivní podílníci, kteří neprovozují vlastní pool, ale přímo se podílejí na procesu produkce bloků. Držitelé podílů mohou své mince ADA delegovat na vybraný pool. Zvyšují tak šanci poolu vyrábět bloky. Delegáti přirozeně chtějí zvýšit odměnu, takže si musí vybrat pool velmi pečlivě. Musí vzít v úvahu určité parametry poolů a ověřit, zda vybraný pool skutečně produkuje bloky. Delegátoři mají možnost delegovat mince do jiného poolu, pokud současný nesplňuje očekávání.

  • Pasivní podílníci: Existuje skupina podílníků, která vlastní mince ADA, ale ani neprovozuje pool ani nedeleguje mince do poolu. Mohou to být tradeři, nebo mohou používat mince ADA v jiné aplikaci, nebo pro jiné účely. Tato skupina podílníků není sítí odměňována.

Provozovatelé poolů i delegátoři jsou odměňováni pouze za počet bloků, které pool vytvořil. Je tedy v nejlepším zájmu obou, aby se ujistil, že pool funguje dobře. Delegátoři si vyberou pooly, které mají dostatečně vysoký pledge, generují bloky a stanovili si rozumnou marži. Provozovatelé poolů poskytují důležitou službu pro síť a lze je považovat za zaměstnance této sítě. Výhodou je, že jsou motivováni k dobře sloužit, protože to přímo ovlivňuje jejich odměnu. Provozovatelé poolů jsou zároveň majiteli sítě a zaměstnanci. Delegátoři budou držet velkou část mincí ADA a jejich rozhodnutí týkající se delegování může učinit určitý pool silnějším nebo slabším. Delegátoři by měli aktivně sledovat výkonnost poolů a případně další činnost provozovatelů. Jsou motivováni k maximalizaci své odměny a zároveň oceňují úsilí týkající se vzdělávání, propagace Cardano ekosystému, nebo jiných aktivit.

Žádný oběd není zadarmo. PoS není generátorem bohatství. V síťovém ekosystému jsou vždy určité náklady a příjmy. Síť bude mít dostatečné zdroje pro odměňování podílníků pouze pokud uspěje jako síť a bude zpracovávat velký počet transakcí. Podobně jako u komerční společnosti, pokud jsou služby využívány, pak podnikání vzkvétá a naopak. Očekává se, že síť Cardano uspěje díky použitelnosti a mnoha schopnostem umožňujícím vytváření nových služeb ve finančních a sociálních odvětvích. Jak jsme již zmínili výše, rozpočet na dotování sítě v prvních letech výrazně pomůže. Nejde však o to, aby se tento rozpočet rozdělil podílníkům a pak může projekt zmizet ze světa. Jde skutečně o to, jak dosáhnout významného dopadu protokolu na společnost a transformovat finanční svět. Bude to obtížný úkol a výzvou bude zvládnout alespoň část tohoto do 10 let. Držení ADA mincí můžete vnímat jako účast na transformaci financí.

Držení ADA nebo jiných kryptoměn je jen začátek. Upřímně řečeno, držení kryptoměn nebude mít silný dopad na banky a státy. Lidé musí začít používat kryptoměny v každodenním životě. Projekty jako Cardano musí přijít s alternativami k tradičním finančním produktům a lidé jim musí začít důvěřovat a používat je. Jako early-adopteři byste měli své přátele učit a ukázat jim, jak používat služby, které budou postaveny na blockchainových technologiích. V tuto chvíli je to možná příliš brzy, ale v příštích několika letech se to změní a zapojení komunity bude klíčové pro celý ekosystém. Decentralizované finance (DeFi) jsou prvním zábleskem naši budoucnost. Kryptoměny budou úspěšné, pouze pokud budou adoptovány významnou částí populace. Všimněte si, že je to pro sítě kritické také z hlediska odměňování podílníků. Všechny sítě s omezenou nabídkou mincí budou jednou spoléhat pouze na výběr poplatků. Síť tak přežije pouze tehdy, pokud zpracuje vysoký počet transakcí.

Schopnost odměňovat majitele sítě přímo souvisí s mechanismem konsensu sítě. Cardano používá PoS, protože je levné udržovat síť. Náklady na energii jsou ve srovnání s PoW nízké. Proto je možné odměnit podílníky a nejen minery, jak je to navrženo v Bitcoin ekosystému. V síti PoW není dostatek zdrojů pro odměňování držitelů mincí, protože primárně se musí zaplatit energie. Není to nutně špatně. Každý projekt je postaven na různých principech a měl při spuštění jinou výchozí pozici. Když byla spuštěna Bitcoin síť, cena BTC byla 0. Takže mineři nebyli v podstatě finančně odměňováni, ale bylo nutné utratit fyzický zdroj, aby se zabránilo útokům. Pozice projektů je dnes jiná a mince mohou mít nenulovou tržní hodnotu od začátku. Je tedy snazší používat mince v konsensu sítě jako vzácný a drahý zdroj.

Často se říká, že PoS může generovat pasivní příjem. To je trochu nepřesné. Delegování mincí ADA do poolu je aktivní proces a přímo se týká decentralizace sítě. Mince ADA představují rozhodovací pravomoc. Platí to pro konsenzus sítě a bude to platit i pro správu projektu. Čím více lidí drží mince ADA, tím více je síť decentralizovaná. Odměnou podílníků se síť sama decentralizuje, respektive k tomu motivuje. Lidé si přirozeně chtějí vytvořit pasivní příjem. Je tedy chytré uspokojovat lidskou povahu a využít toho pro decentralizaci. Pokud podílník nepřiděluje mince poolu, nedostane odměnu. Podílníci jsou tedy motivovány nejen k držení mincí, ale také k využívání své rozhodovací síly. To je také důležité z pohledu rozpočtu na zabezpečení sítě, který je tvořen delegovanými mincemi. Jinými slovy, všemi „stakovanými“ mincemi. Čím více mincí ADA je delegováno, tím vyšší je rozpočet na bezpečnost. Protivník potřebuje přibližně polovinu delegovaných mincí, aby mohl spáchat 51% útok. Podílníci se tak aktivně účastní zabezpečení sítě. Pokud podílníci neprodají své mince, protivník je nemůže koupit, a proto nemusí mít k útoku dostatečné množství mincí.

PROCES DELEGOVÁNÍ

Podílníci by si měli uvědomit, že není chytré nechávat své ADA mince na burzách a využívat jejich služeb týkajících se stakování. Pokud tak učiní, budou mít burzy velkou rozhodovací pravomoc, kterou lze zneužít. Nechat mince na burze není bezpečné nejen z důvodu krádeže či krachu burzy. V případě PoS poskytují podílníci tímto nevhodným chováním burzám moc, která by měla zůstat v rukou majitelů sítě. Z právních důvodů nemohou burzy používat mince jako pledge, a proto nemohou vytvářet své fondy. Burzy by měly být likvidní a měly by být schopny poslat mince majitelům, pokud to požadují. Nemohou tedy zamknout mince na delší období, což pledging vyžaduje. Přesto mohou mince delegovat na pooly, které patří jim, nebo jsou vytvořeny jejich přáteli. Podílníci by měly být odpovědní a aktivní. Pamatujte na slavné pravidlo: Pokud nevlastníte klíče, nemáte ani žádné ADA mince.

Podílníci by měli mít své mince ADA ve svých vlastních peněženkách. Oficiální peněženky jsou dvě: Daedalus je peněženka s plným uzlem. Yoroi je odlehčená peněženka. Obě jsou skvělé a můžete je použít pro delegování mincí poolu. Výhodou je, že nemusíte nikam posílat své mince. Mince jsou k dispozici v peněžence a můžete je vždy použít, i když jste je delegovali. Mince nejsou uzamčeny. Poolu můžete delegovat i jednu jedinou ADA minci a budete za to odměněni. Pro delegování v ekosystému Cardano není vyžadováno žádné minimum mincí. Je to tedy finančně dostupné pro všechny.

ZÁVĚR

Doufáme, že nyní rozumíte tomu, proč je delegování mincí důležitým procesem v PoS síti a jaký přínos pro vás i pro Cardano to má. Tato možnost bude dlouhodobě životaschopná, pouze pokud bude projekt úspěšný. Za Cardano projektem je velmi silný tým, který bude dělat vše pro to, aby byla síť úspěšná. Adopce je však hlavně o komunitě. Tým je zodpovědný za protokol, ale je na nás šířit osvětu a přilákat nové uživatele.

Přečtěte si originální článek v AJ: