🇨🇿 Delegovaný zástupce bude nová role v Cardano ekosystému

Ekosystém Cardano se připravuje na spuštění decentralizované správy (on-chain governance). Proto budou zavedeny nové role: ústavní výbor a delegovaní zástupce (DReps). Každý držitel ADA se bude moci zaregistrovat jako DRep (delegation representative). SPO se mohou stát DReps, pokud se zaregistrují. Podobně jako držitelé ADA delegují mince na pooly, bude možné delegovat rozhodovací pravomoci na DRepy. Stejně jako počet bloků, které pool vytěží, závisí na celkovém stake, bude množství rozhodovacích pravomocí záviset na počtu mincí delegovaných na DRepy. Proč je role DRepů pro Cardano důležitá?

TLDR

  • Výběr DRep bude podobný proces jako výběr poolu.
  • DReps by měl mít dobré odborné znalosti a morální kredit, aby se mohl stát zástupcem držitelů ADA.
  • On-chain governance může být při výměně DRepů mnohem flexibilnější, než je tomu v případě konvenční vlády.
  • Decentralizace se týká rozdělení moci, stejně jako demokracie.
  • Cardano by mělo být především komunitou, která využívá technologická řešení a ekosystém a stará se o ně.
  • Tým v rámci každého blockchainového projektu lze považovat za centrum moci. Pokud má být toto centrum moci oslabeno, musí někdo převzít jeho rozhodovací pravomoc.

On-chain řízení v zásadě demokratického systému

Týmu IOG se podařilo vybudovat decentralizovanou síť, v níž je produkce bloků plně decentralizovaná. Kdokoli se může rozhodnout, že se stane provozovatelem staking poolu (SPO), aniž by musel žádat třetí stranu o povolení. Stačí k tomu technologické znalosti, hardware, čas a mince ADA (a/nebo dobrý marketing).

Každý držitel ADA se může nepřímo podílet na výrobě bloků prostřednictvím procesu zvaného staking. Může delegovat mince ADA do vybraného poolu. Pooly produkují bloky jménem delegátů. Staking lze považovat za formu hlasování. SPO se v podstatě stávají zástupci delegátů, kteří získali právo vyrábět bloky. Ne každý držitel ADA se může stát SPO z různých důvodů. Volba zástupce je přirozeným způsobem, jak se podílet na decentralizaci sítě a získat za to odměnu.

Struktura vlády je samozřejmě složitější než staking a jak bylo zmíněno v úvodu, vedle DReps bude existovat i ústavní výbor. Počáteční členové ústavního výboru se budou velmi pravděpodobně skládat z týmu IOG, Cardano Nadace a klíčových komunitních aktérů.

On-chain governance lze chápat velmi podobně jako staking, tedy jako jakési demokratické hlasování, při němž se volí zástupci, kteří zastupují držitele ADA při hlasování o Cardanu. To je velmi důležitý aspekt on-chain governance, protože se podobá tomu, co již lidé znají z demokratických zemí. Mnoho lidí hlasuje ve volbách a má s tím zkušenosti.

Zastupitelská vláda je základním aspektem demokratické společnosti. Umožňuje občanům delegovat svou rozhodovací pravomoc na menší skupinu osob, které jsou zvoleny, aby rozhodovaly jejich jménem. To umožňuje efektivnější rozhodovací proces, zejména ve velkých a složitých společnostech, kde není možné, aby se každý občan podílel na každém rozhodnutí.

Stejně jako každý držitel ADA nemůže být SPO, nemůže být z různých důvodů ani DRep. Podívejme se, proč tomu tak je.

Zástupci vlád jsou často vybíráni pro své odborné znalosti v určitých oblastech, jako je právo, ekonomika nebo zahraniční politika. Tím je zajištěno, že rozhodnutí jsou přijímána na základě informovaných znalostí a porozumění. Ti, kteří budou rozhodovat o Cardanu, by měli mít dobrou kvalifikaci, aby mohli svou roli dobře vykonávat. DReps by měli rozumět technologii Cardano, být schopni obhajovat principy decentralizace a blockchainu, být vnímaví k názorům komunity, rozumět tomu, co je pro vývoj protokolu nejlepší z hlediska přijetí a užitečnosti, být schopni sledovat vývoj ostatních projektů a další věci. Neříkám, že každý DReps musí být odborníkem ve všech oblastech, ale měl by být schopen udělat si fundovaný názor na to, o čem hlasuje.

Zástupci se obvykle zodpovídají svým voličům, což zaručuje, že jednají v nejlepším zájmu lidí, které zastupují. Tato odpovědnost zajišťuje, že zástupci mohou být pohnáni k odpovědnosti za své činy a mohou být nahrazeni, pokud nejednají v nejlepším zájmu svých voličů. Držitelé ADA mohou delegovat rozhodovací pravomoc na kteréhokoli DRepse a kdykoli svou volbu změnit. DReps tak nezískávají absolutní moc navždy. Jsou zvoleni a svou práci budou vykonávat tak dlouho, dokud budou držitelé ADA s jejich výkonem spokojeni. On-chain řízení může být při výměně DReps mnohem flexibilnější, než je tomu v případě konvenční vlády.

Dalším důležitým aspektem zastupitelské vlády je diverzita. Zastupitelé mohou odrážet rozmanitost svých voličů a zajistit, aby v rozhodovacím procesu byly zastoupeny zájmy různých skupin. To je důležité zejména ve společnostech s různorodým obyvatelstvem, kde je nezbytné zajistit, aby byly slyšet hlasy všech skupin. Cardano je globální síť a musí dobře sloužit všem lidem z rozvinutých i rozvojových zemí. Jednotliví aktéři ekosystému mohou mít různé názory. Debata o Contingent Staking byla bouřlivá a rozdělila komunitu na několik táborů. Přesto je i v těchto případech nutné přijmout rozhodnutí, které bude pro Cardano z dlouhodobého hlediska přínosné.

Pro dobrý rozvoj ekosystému je důležité mít pro každé rozhodnutí přesvědčivé argumenty a dobře komunikovat s komunitou Cardano. To vyžaduje, aby DReps měl dobré komunikační dovednosti a zavedené sociální kanály.

Zastupitelská vláda zajišťuje stabilitu rozhodovacího procesu. Zajišťuje, že rozhodnutí jsou přijímána prostřednictvím strukturovaného a předvídatelného procesu, nikoliv chaosu nebo vlády davu. Tato stabilita je nezbytná pro zajištění toho, aby byl protokol spolu s celým ekosystémem spravován férově a spravedlivě.

Komunita (držitelé ADA) si musí být jistá, že jsou to oni, kdo řídí Cardano, a ne mocenská centra. Svět přirozeně tíhne k centralizaci, protože moc pomáhá získat peníze. A naopak, ti, kdo mají peníze, bojují o větší vliv. Distribuce mincí ADA bude v rozhodovacím procesu stále důležitější. Čím více mincí bude v rukou jednotlivých členů, tím lépe pro Cardano.

Decentralizace má blízko k demokracii

Demokracie obecně je systém vlády, který dává občanům možnost podílet se na rozhodovacích procesech, které ovlivňují jejich životy. Jejím konečným cílem je vytvořit společnost, která je řízena lidmi, pro lidi a v nejlepším zájmu lidí.

V čem spočívá decentralizace? Nejde o nic jiného než o rozdělení moci. Stejně jako potřebujeme, aby bloky vytvářely co nejvíce nezávislých poolů, potřebujeme, aby všichni držitelé ADA rozhodovali o řízení projektů. DRepy jsou cestou k dosažení tohoto cíle.

Podstatnou součástí demokracie jsou spravedlivé volby, kterých se může zúčastnit každý, kdo má právo. Zvolená vláda musí nést odpovědnost za své činy, respektovat zákony a být odvolatelná. Vláda musí jednat v nejlepším zájmu ostatních a respektovat výsledek voleb. V případě konfliktu musí dojít k pokojnému předání moci. Tím je zajištěna kontinuita a stabilita.

Přesně totéž by se dalo napsat o potřebách řízení projektu Cardano. Cardano není společnost, která buduje síť pro uživatele. Cardano by mělo být především komunitou, která používá technologická řešení a ekosystém a stará se o ně. Přirovnání ke státu nebo globálnímu státu, který nemá hranice, je na místě. Proto je nutné mít nějakou strukturu řízení.

Podle našeho názoru není decentralizace synonymem pro strukturu bez řízení nebo anarchii. Je tomu právě naopak. Decentralizace znamená rozdělení odpovědnosti za celek mezi všechny uživatele.

Tým v rámci každého blockchainového projektu lze považovat za centrum moci. Pokud má být toto centrum moci oslabeno, musí někdo převzít jeho rozhodovací pravomoci. Není to nikdo jiný než komunita.

On-chain řízení je způsob, jak dosáhnout demokratického rozhodování při řízení projektů. Rozhodnutí o konkrétních potřebách protokolu, komunity nebo ekosystému se nesmí přijímat centrálně, ale kolektivně prostřednictvím zvolených zástupců. DRep rezentují hlas komunity a měli by dodržovat to, co slíbili a k čemu je lidé zvolili. DReps by měli být respektovanými členy komunity, kteří při hlasování v rámci on-chain správy dokáží dobře sdělit důvody svých rozhodnutí. Jakmile přestanou dobře plnit svou roli, mají držitelé ADA možnost zvolit někoho jiného.

Závěr

Zastupitelská vláda je nezbytná pro zajištění efektivního, informovaného a odpovědného rozhodování, které odráží rozmanitost a zájmy celé skupiny Cardano. Možná to není na první pohled tak zřejmé, ale on-chain governance bude velmi významným krokem k větší decentralizaci Cardana. Kdokoli může navrhnout změnu prostřednictvím procesu Cardano Improvement Proposal (CIP). Komunita prostřednictvím svých zástupců začne rozhodovat o implementaci konkrétních CIP. Protokol tak bude v rukou komunity.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/delegation-representative-will-be-a-new-role-in-the-cardano-ecosystem