🇨🇿 Jak úspěch aplikací ovlivní hodnotu Cardano

Rozdíl mezi Web2 a Web3 spočívá v tom, jak se příjmy dělí mezi aplikace a základní infrastrukturu. Web2 aplikace získávají veškeré příjmy a nemusí se dělit s provozovateli základní infrastruktury. Web3 aplikace jsou závislé na platformě chytrých smluv, jako je Cardano, takže profit je rozdělen mezi první vrstvu a aplikace.

Jak fungují Web2 aplikace

Facebook je společnost zaměřená na zisk a vyrostla díky vysokému síťovému efektu. Kdyby nevznikl internet a protokoly TCP/IP, ani Facebook by nikdy nevznikl. Hodnota internetu roste díky společnostem, jako je Facebook, a dalším IT gigantům, protože jej lidé stále více využívají. Facebook je v podstatě aplikace. Web2 aplikace získávají hodnotu a nemusí se dělit o příjmy s protokoly, které tvoří páteř internetu.

Je na majitelích aplikací, aby vytvořili udržitelný obchodní model. Není třeba se s nikým dělit o příjmy. Lidé mohou do Web2 aplikací investovat a je možné, aby společnost vyplácela akcionářům dividendy. Úspěšná společnost je schopna generovat dostatek kapitálu na rozvoj služby.

Lidé nemohou investovat přímo do internetu nebo konkrétních protokolů. Mohou však investovat do společností, které na internetu postavily své podnikání.

Jak fungují Web3 aplikace

Decentralizované Web3 aplikace jsou závislé na infrastruktuře blockchainu. Ta poskytuje základní služby, jako je odesílání hodnoty a možnost vytvářet tokeny nebo nasadit inteligentní smlouvu (skript Plutus). Aplikace si nemohou samy sobě zajistit decentralizaci a bezpečnost, a proto potřebují blockchain. Infrastruktura blockchainu je společná pro všechny aplikace v daném ekosystému. To jim umožní snadné vzájemné propojení. Uživatelé mohou používat všechny dostupné aplikace z jedné web3 peněženky.

Za používání Web3 aplikací musí uživatelé zaplatit poplatek. Konkurenční prostředí a postupné technologické inovace budou poplatky snižovat. Vyvstává několik otázek. Jak budou poplatky rozděleny mezi blockchainovou infrastrukturu a aplikace? Jak budou příjmy z aplikací rozděleny mezi tým a držitele tokenů aplikací? Jak ovlivní úspěch aplikací hodnotu Cardana a hodnotu nativních mincí ADA?

Rozdělení poplatků

Uživatel platí poplatek, který vždy zahrnuje poplatek za první vrstvu (poplatek blockchainu). Součástí poplatku může být i platba za službu aplikace (poplatek aplikaci). Poplatek aplikaci může být dále rozdělen mezi tým nebo vlastníka aplikace a uživatele, kteří drží aplikační tokeny. Případně lze použít nějaký jiný token.

Žádná aplikace zatím nebyla natolik komerčně úspěšná, aby její tržní kapitalizace byla vyšší než tržní kapitalizace blockchainu na kterém běží. To se však může časem změnit. Záleží na projektu, zda se o výnosy podělí s držiteli tokenů.

Podívejme se na jeden hypotetický příklad. Pokud uživatel zaplatí za DEX službu 2 ADA, může z toho síť Cardano získat 0,5 ADA a aplikace 1,5 ADA. Větší část poplatku tvoří poplatek aplikaci. Tým si může ponechat 0,5 ADA a 1 ADA rozdělit mezi držitele tokenů. Pokud aplikaci používá 1 000 uživatelů denně, tým vydělá 15 000 ADA měsíčně a držitelé tokenů si rozdělí 30 000 ADA měsíčně. Pro komerčně úspěšnou aplikaci není 1 000 uživatelů mnoho. Pokud by aplikaci používalo 1 000 000 uživatelů denně, dostaneme se k příjmům 15 000 000 ADA pro tým a 30 000 000 ADA pro držitele tokenů měsíčně. Pokud byste měli 0,1% podíl na tokenech takové úspěšné aplikace, získali byste 30 000 ADA měsíčně. Je však možné, že tak velký provoz by se odehrával na sidechainu a poplatky by byly nižší.

Nezapomínejme na síť Cardano, která by díky úspěšné aplikaci mohla každý den vydělat na poplatcích 500 000 ADA. Na Cardanu však může být úspěšných aplikací více. Pokud by jich bylo 5, síť by každý den vydělala 2 500 000 ADA. Na to si však budeme muset ještě počkat. Na začátku je pravděpodobnější, že bude mnoho aplikací s menším počtem uživatelů. Může trvat několik let, než se objeví první killer aplikace. V současné době síť Cardano vydělává přibližně 5 000 ADA denně.

Pokud budou aplikace úspěšné, poroste i význam a důležitost Cardana velmi podobně jako roste význam internetu. Blockchainové sítě mají na rozdíl od internetu nativní tokeny. Jak ovlivní úspěch aplikací hodnotu mincí ADA? Investoři mohou mít větší zájem o nákup tokenů úspěšných aplikací. Zisk úspěšných aplikací by teoreticky mohl být vyšší, pokud bude aplikační poplatek výrazně vyšší než poplatek pro blockchain.

Co bude hnacím motorem poptávky po mincích ADA?

Co bude hnací silou poptávky po mincích ADA? Aplikace jsou závislé na zabezpečení první. vrstvy, takže je v zájmu týmů držet mince ADA. Cardano má governance model, který je spojen s mincemi ADA. Pouze držitelé mincí ADA mohou rozhodovat o budoucím směřování projektu Cardano a o financování projektů z pokladny Cardano. To je další důvod, proč držet mince ADA. Týmy budující aplikace mohou mít zájem podílet se na správě Cardana, stejně jako mají IT giganti zájem na tom, aby internet dobře fungoval. Uživatelé mohou mít zájem na vyvážení moci mezi jimi a týmy a mohou tak učinit pouze prostřednictvím mincí ADA.

Současná architektura internetu neumožňuje sdílení úspěchu a příjmy mezi všemi, kdo internet používají. Facebook ani Google nemusí investovat do infrastruktury a dělit se o zisky. Mnoho společností tak sice činí, ale pouze na dobrovolné bázi a ve vlastním zájmu. Uživatelé mají minimální šanci ovlivnit fungování internetu, a tedy i fungování velkých společností. Cardano umožní všem držitelům mincí ADA podílet se na úspěchu všech aplikací a část zisku se mezi ně rozdělí. Částečně prostřednictvím poplatků a částečně díky možnosti vlastnit infrastrukturu, kterou musí aplikace využívat, a rozhodovat o ní. Představte si to, jako kdyby existoval internetový token, který by vám umožnil získat podíl na příjmech všech společností využívajících internet.

Všimněte si, že při zapojení blockchainu se mění rozložení moci. Web2 aplikace se musí řídit zákony, ale uživatelé nad nimi nemají přímou kontrolu. Uživatelé například nemohou donutit IT giganty, aby nezneužívali data zákazníků. Nespokojení uživatelé mohou tlačit na zákonodárce, aby změnili zákony, a pak doufat, že IT giganti budou nové zákony respektovat. To je však velmi neefektivní. IT giganti navíc mohou ovlivňovat rozhodnutí zákonodárců. Cardano umožní všem uživatelům částečně kontrolovat chování Web3 aplikací, protože aplikace jsou technologicky závislé na tom, co jim umožňují první vrstvy. Pokud lidé pochopí smysl decentralizace, budou chtít mince ADA držet.

Stakování mincí ADA je nejbezpečnější způsob, jak si zajistit pasivní příjem v ekosystému Cardano. Není to nutně nejvýnosnější forma, ale konzervativním uživatelům může stačit. To je další důvod navíc, proč si minci ADA držet. Staking lze vnímat jako podíl na úspěchu Cardana a všech aplikací. Nejenže hodnota mincí ADA může přirozeně růst, ale navíc lze ročně vydělat přibližně 5 % mincí ADA.

ADA bude mít vždy největší peněžní tok (cash-flow) v ekosystému Cardano. Budoucnost je těžké předvídat, ale lze předpokládat, že se ADA stane nativním platidlem v ekosystému Cardano. I když si myslím, že tuto roli převezmou stablecoiny, zkušenosti z minulosti ukazují, že nativní mince jsou univerzálním platidlem napříč Cardano ekosystémem.

V neposlední řadě nezapomínejme na spekulativní povahu kryptoměn. Pokud by na internetu existovaly tokeny představující možnost hlasovat nebo se podílet na zisku (jak jsme si řekli, protokoly TCP/IP zisk negenerují), je pravděpodobné, že by měly hodnotu. Mince ADA budou mít hodnotu, protože jakýkoli úspěch na úrovni aplikací bude částečně výsledkem možností, které Cardano jako platforma nabízí. Úspěch aplikací posílí úspěch Cardana. Úspěch navíc znamená, že síť vybere více na poplatcích, takže počet mincí v pokladně poroste. To znamená, že bude možné investovat do dalšího rozvoje ekosystému.

Mohou existovat aplikace, které nebudou mít vlastní token a budou používat pouze mince ADA a stablecoiny. To by mohlo přímo zvýšit hodnotu mincí ADA. Na druhou stranu je otázkou, zda lze pro Web3 aplikace vytvořit smysluplný model správy kolem mincí ADA. Mít k tomu vlastní tokeny má smysl, pokud je distribuce spravedlivá.

Síťový efekt a přímá interakce s uživateli

Všechny úspěšné Web2 aplikace jsou založeny na fenoménu síťového efektu. Firmy dokáží ze síťového efektu profitovat. Jak měřít úspěch v případě blockchainu? Přímá interakce uživatelů a zaplacené poplatky jsou mnohem důležitějšími metrikami než Total Value Lock (TVL). TVL je sice jen velké číslo, ale bez uživatelů, kteří tuto hodnotu nějakým způsobem využívají, je k ničemu.

Rostoucí síťový efekt zvyšuje hodnotu služby. Blockchain je všudypřítomný a dostupný po celém světě. Stejně jako služby na internetu mohou aplikace Defi využívat lidé na celém světě. Lze očekávat, že jakmile nové služby technologicky vyspějí a budou schopny konkurovat stávajícím službám, jejich růst prudce vzroste. První náznaky jsme zaznamenali s příchodem NFT. Přestože se tomuto odvětví na medvědím trhu nedaří, jde o první náznak toho, jak rychle se decentralizované služby mohou dostat na titulní stránky novin.

Blockchain vždy těží především z interakce s uživateli a to vždy zvedne jeho hodnotu. Blockchain má tu vlastnost, že dokáže snadno propojit nejen uživatele, ale i různé podniky. Mnoho fanoušků vnímá blockchain jako síť Peer-to-Peer, ale Peer-to-Business a Business-to-Business jsou také validní možnosti. Představte si peněženku Cardano, která vám prostřednictvím decentralizované identity umožní připojit se k bankovnictví a požádat o půjčku. Stejná peněženka umožní dvěma podnikům vzájemnou výměnu hodnot. Například stablecoiny za tokenizované akcie nebo tokenizované zboží.

Jakmile začnou Cardano používat velké společnosti nebo dokonce státy, síťový efekt poroste mnohem rychleji než nyní. Mohli bychom být svědky skokového přijetí. Sociální a finanční výhody, které Cardano přinese lidem, firmám a zemím, se nutně musí odrazit v hodnotě sítě Cardano. Hodnota sítě Cardano je ekonomicky vyjádřena hodnotou mincí ADA.

Týmy Web3 aplikací budou usilovat o dosažení maximálních možných příjmů z interakce s uživateli a budou chtít nechat si je pro sebe na úkor blockchainové sítě a držitelů tokenů. Týmy musí pokrýt náklady na provoz služby (například uživatelské rozhraní může běžet na cloudových službách) a vývoj nových projektů. Pokud budou příliš chamtiví a nebudou se chtít o zisk spravedlivě dělit s držiteli tokenů, může se stát, že službu někde zkopírují. To je další výhoda Web3. Open-source charakter neumožní vznik služby s dominantním postavením. Stejně jako je možné využít existující technologii k vytvoření nové sítě, je možné zkopírovat existující službu Web3. To možná přepíše současné modely týkající se síťového efektu.

Na druhou stranu si držitelé žetonů musí být vědomi toho, že týmy si musí ponechat část zisku a že mají nárok na odměnu za úspěšnou službu. Společnosti jako Facebook a Google s lidmi o rozdělení zisku a investicích do budoucnosti příliš nemluví. Web3 to může do jisté míry změnit, protože peněžní toky budou transparentnější.

Zdrojový kód je snadné zkopírovat, ale ne uživatelskou základnu. Dá se očekávat, že v decentralizovaném světě bude vždy větší tlak na spravedlivé rozdělení příjmů mezi tým a držitele tokenů. Lidé budou mít větší kontrolu nad tím, co se děje s daty a poplatky uživatelů. Budoucí vývoj je těžké předvídat.

Závěr

Blockchain je nové paradigma a iniciuje vznik nových obchodních modelů. Je jasné, že nad internetem vznikne celá nová vrstva propojených blockchainových sítí. Cardano bude jednou z nich. Cardano bude decentralizovanou vrstvou, která nově definuje důvěru na internetu. Současná moc třetích stran bude oslabena ve prospěch Cardana. To logicky ovlivní zisky současných internetových gigantů, které mohou být nižší. Lidé budou platit za služby Web3 a část poplatků bude výdělkem pro Cardano a další blockchainové sítě.

Určitě má smysl držet mince ADA, protože nejenže sázíte na úspěch sítě Cardano, a tedy i některých Web3 aplikací, ale také máte rozhodovací pravomoc nad infrastrukturou, kterou musí aplikace využívat. To vám dává určitou míru kontroly nad jejich fungováním.

Pokud má být naše budoucnost decentralizovaná, musíme k ní mít klíče všichni. Sítě PoS to umožňují prostřednictvím nativních mincí. Pokud je budeme mít, budeme mít kontrolu. Pokud velkou část mincí koupí jedna úspěšná Web3 služba, můžeme jako uživatelé ztratit kontrolu, a decentralizace tak ztratí smysl.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: How Success of Applications Will Affect the Value of Cardano | Cardano Explorer