🇨🇿 Jaké faktory budou ovlivňovat cenu ADA

CZ překlad:

Jaké faktory budou ovlivňovat cenu ADA

Veřejné sítě se liší od soukromých sítí v tom, že systém obsahuje nativní mince. Tyto mince mají různé úlohy a funkce a liší se v rámci různých veřejných sítí. Jednou z klíčových vlastností mincí je odměna pro lidi, kteří dobrovolně udržují síť v chodu. Tento byznys funguje dobře a lidé jsou ekonomicky motivováni k čestnému udržování sítě. Pokud by mince sloužily pouze jako odměna za udržování chodu sítě, asi bychom se nedočkali hromadné adopce. Proto kromě této primární úlohy mohou mít mince sekundární úlohy či role, které předurčují jejich možnou budoucí cenu. Významně k tomu mohou pomoci schopnosti a vlastnosti sítě. Decentraliovaná platforma bude vždy užitečnější než jednoduchá transakční síť. Sekundární funkce mincí a schopnosti sítě jsou pro budoucnost projektu mnohem důležitější než primární funkce mincí. V tomto článku se zamyslíme nad tím, jaký význam lze projektovým mincím přikládat, jak k významu může přispět síť a co všechno může ovlivnit jejich růst.

HODNOTA SÍTĚ A MINCÍ

Často se říká, že kryptoměny mají hodnotu. V této souvislosti se hlavně zmiňuje hodnota mincí, které jsou vyjádřeny ve fiatu. Nezapomněli jsme však na něco? Jaká je hodnota sítě? Mince bez sítě by nefungovaly. V případě veřejných sítí to platí i obráceně. Síť bez mincí by neměla čím odměňovat lidi, kteří ji provozují. Jeden nemůže existovat bez druhého.

Vyvstává otázka, jak se síť a mince vzájemně ovlivňují z hlediska ceny. Jak jsme naznačili na začátku, hledáme hlavně sekundární funkce mincí a síťové schopnosti. V zásadě se tedy můžeme zabývat těmito dvěma případy:

  • Vliv mincí na hodnotu sítě.

  • Vliv sítě na hodnotu mincí.

V případě mincí je hodnota vyjádřena tržní cenou ve fiatu. V případě sítě je to složitější. Dalo by se snadno říci, že hodnota sítě je vyjádřena cenou mincí. To však nemusí platit ve všech případech. Hodnota nebo význam sítě bude určitě vysoká, bude-li velmi adoptovaná a používaná. Můžeme říci, že taková síť je velmi společensky důležitá, protože na ní probíhá značné množství užitečných transakcí. Může se stát, že sociální význam sítě bude vysoký, ale cena nativních mincí bude nízká. Pro investory je tedy velmi důležité propojení mezi sítí a mincí.

Jak můžete vidět na obrázku, hodnoty sítí a nativních mincí jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují. Síť Cardano ovlivňuje cenu mincí ADA a naopak. Zkusme se však soustředit pouze na jednu stranu rovnice.

Proč roste cena mincí? Cena je ovlivněna poptávkou a nabídkou. Pokud se na to podíváme pouze z pohledu spekulací, jedná se o víru ve vyšší budoucí zhodnocení nebo udržení hodnoty v dlouhodobém horizontu. Aby k tomu došlo, vysoké procento populace by muselo důvěřovat mincím. Lidé by museli souhlasit s tím, že například pro ně bude mince uchovatelem hodnoty. Jen v takovém případě by mělo smysl držet takovou minci z dlouhodobého hlediska. Pokud bychom měli mluvit pouze o převodu hodnoty, nemá smysl mince držet. Byli bychom vystaveni zbytečnému riziku volatility. Stačilo by je koupit na krátkou dobu kvůli převodu hodnoty a poté je prodat. V případě převodu hodnoty není potřeba řešit cenu. Volatilita je spíše na obtíž. Důležité je, aby se cena udržela alespoň po dobu převodu hodnoty. Čím rychleji transakce proběhne, tím je menší riziko, že se během ní významně pohne cena. Naopak, v případě uchovatele hodnoty chceme, aby cena byla stabilní a spíše mírně rostla, zejména v případě krizí. Musí tedy existovat silný narativ, kterému bude postupně věřit stále více lidí.

Tato víra je však zcela závislá na kvalitě sítě. Pouze kvalita sítě dává mincím nějaké skutečné možnosti a užitečnost. Pokud jde o adopci, lidé mohou na první pohled věřit pouze mincím, ale technicky věří hlavně síti. Pouze síť může zajistit, že mince budou nadále existovat, a poskytnout jim jedinečné funkce. Takže tímto se dostáváme na druhou stranu rovnice.

Pokud lidé nejen spekulují o ceně a dlouhodobě drží mince, mají tendenci držet mince projektu, který chtějí v budoucnosti používat. Dá se říct, že nákupem a držením mincí lidé adoptují síť. Nákupem se zvyšuje počet uživatelů sítě. Hodnota a význam sítě se zvyšuje s počtem uživatelů. Důležitost sítě však nemá vždy přímý dopad na cenu mincí. Jak už jsme řekli výše, hodnota sítě může být významná z hlediska adopce a sociálního významu, nikoli však z hlediska cen mincí. Přijetí bitcoinové sítě prostřednictvím BTC mincí znamená, že lidé věří narativu o uchovateli hodnoty nebo budoucích penězích. Na cena to může mít pozitivní vliv a pravděpodobně poroste. Adopce sítě Ripple prostřednictvím mincí XRP znamená, že lidé rádi využívají možnosti sítě. Převážně rychlé a levné transakce. Cena XRP však nemusí nutně růst. Vidíte ten rozdíl?

Ale zadržme, trochu jsme to zjednodušili. Adopce bitcoinové sítě a potažmo BTC mincí je velmi nízké, takže lidé obecně nevěří, že je to uchovatel hodnoty. Kromě toho můžete BTC použít pouze pro převod hodnoty. Často se to děje mezi obchodními partnery z různých zemí. V tomto případě nemá smysl být vystaven volatilitě BTC. Partner z Evropy koupí BTC na burze a pošle je čínskému partnerovi. Čínský partner hned BTC prodá, aby si zachoval stejnou fiat hodnotu. Dalo by se říci, že se jedná o typický případ použití pro XRP. Jenže ono existuje mnoho hodlerů XRP. Současná adopce a budoucí způsob využívání sítí není jistý v téměř žádném případě. Dodejme, že volatilita je silnou překážkou pro podnikání a nakupování.

Vliv kvality sítě a jejich vlastností na cenu mincí

Směr vlivu sítě na cenu mincí je mnohem zásadnější než obráceně. Síťové funkce a jejich kvalita budou hrát hlavní roli při adopci a používání. Síťové funkce mají přímý dopad na to, jak lidé mohou síť používat v reálném životě. Jak uvidíme, síť může mít také vliv na možné vedlejší funkce nativních mincí.

Mince mají dvě základní primární funkce. Slouží jako odměna pro lidi udržující síť a je možné mince přenášet z adresy na adresu. Přenos hodnoty má v rámci různých sítí různé kvality. Může se to lišit rychlostí, cenou, existuje možnost privátních transakcí atd.

Zastavme se na chvilku u síťového konsensu a ekonomickým modelem. Toto jsou klíčové parametry sítě, protože ovlivňují bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost sítě. Mají však také dopad na adopci. Cardano je jedinečné v tom, že rozpočet sítě na bezpečnost škáluje s vyšší adopcí sítě. Každý držitel ADA má právo delegovat minci poolu. Tím si zajistí pasivní příjem. PoS je v tomto mnohem zajímavějším řešením než koncept PoW. PoW síť je velmi nákladná na udržování a provoz, takže veškerá odměna je vynaložena na placení elektřiny. Bitcoinovou síť nevlastní držitelé BTC mincí, ani horníci. Horníci síť udržují jen za odměnu. Je to pro ně byznys a mince držet nemusí. Navíc BTC mince pro jejich držitele nic negenerují. Držení ADA mincí je více zavazující. Každý, kdo chce síť udržovat, musí mince vlastnit. Navíc na decentralizaci se může aktivně podílet doslova každý uživatel. Navíc za to dostane malou odměnu.

Základním rysem sítě je přenos hodnoty z adresy na adresu. Zde můžeme hovořit o rychlosti, ceně a spolehlivosti přenosu. Je zřejmé, že je lepší používat rychlejší a levnější přenos. Předpokladem každého přenosu je, že obě strany používají stejnou síť. Takže zde jde hlavně o adopci. Každá kryptoměnová síť umí přenášet hodnotu, takže si sítě budou navzájem konkurovat. Lze předpokládat, že v průběhu času se vyprofilují sítě, které se k tomu budou hodit nejlépe.

Vlastnosti sítě mohou dát minci sekundární funkce. Cardano je platforma a umožňuje vytvoření stabilní mince, kterou lze podpořit mincemi ADA. To je obrovská výhoda. Vytvoření stabilních mincí a možnost jejich přenosu zvyšuje význam sítě. Síť bude muset zajistit existenci stabilních mincí a chránit hodnotu pro lidi, kteří stabilní mince drží a používají. Síť Cardano tedy zpracuje více transakcí a zvýší se také objem přenášené hodnoty. Síť tak nebude přenášet pouze nativní mince ADA, ale také stabilní mince.

V dobách zlatého standardu byly peníze kryté zlatem. To je přesně to, co lze v síti Cardano udělat znovu. Pokud existuje vysoká poptávka po stabilních mincích podložených ADA, tlak na cenu samotných ADA mincí se nutně zvýší. Jinými slovy, může existovat pouze tolik stabilních mincí, kolik ADA mincí slouží jako kolaterál. To lze provést pouze proto, že Cardano je platforma a umožňuje psát inteligentní smlouvy. Díky tomu je možné nativním mincím přidat další funkce a účely.

V krypto světě bude více platforem, které to dokážou. Opět bude záležet na dalších síťových funkcích, které mohou ovlivnit adopci. Inteligentní smlouvy a programovatelnost peněz mohou být silným motivačním prvkem pro adopci platformy a přijetí stabilních mincí.

Tokenizace zvyšuje hodnotu, která je sítí chráněna

Pokud jde o přenos hodnoty, můžeme hovořit o celkovém objemu hodnoty přenesené sítí vyjádřenou fiatem. Čím větší hodnotu síť uchovává nebo přenáší, tím důležitější a významnější je. Sítě udržují hodnotu nativních mincí, takže význam sítě se zvyšuje s kapitalizací projektu. Jednoduše řečeno, síť chrání vyšší bohatství. Všichni, kdo drží mince ADA, se spoléhají na síť a musí jí důvěřovat. Jak jsme viděli výše, stabilní mince podložené ADA mincemi zvyšují hodnotu a bohatství, kterou síť musí chránit. Dá se říci, že byly vytvořeny nové cenné tokeny. Platforma Cardano může tokenizovat peníze. Tokenizace aktiv je další funkcí, která může zvýšit význam celé Cardano sítě. Pokud dokážeme tokenizovat akcie, komodity, zboží, peníze, herní předměty, majetek, lidskou práci a mnoho dalších cenných věcí, bude tato hodnota vytvořená, přenášena a chráněná sítí Cardano.

Tokenizace aktiv nevyžaduje jako podkladové aktivum mince ADA. Zde je spíše důležité spolehlivě se napojit na fyzický svět. Pokud budou například akcie tokenizovány, není důvod, aby nadále existovaly v papírové podobě. Akcie mohou existovat plně v digitální podobě. Jedinou překážkou je současná legislativa, která se v jednotlivých zemích liší. Samotné ADA mince však lze považovat za nový druh akcií. ADA umožňuje vlastnit část sítě a profitovat z jejího používání. Většina transakčních poplatků bude vyplacena stakeholderům. Přechod na tokenizovanou formu akcií bude obtížný, ale dává to smysl. Umožní to rozdělení akcií na menší částí, obchodování 24/7, případně jejich anonymní držení a budou k dispozici celému světu bez legislativních překážek. Je jen otázka času, kdy k tomu dojde.

Všimli jste si, že jsme znovu zmínili peníze. Můžeme tokenizovat peníze tak, že skutečné USD mince jsou použity jako kolaterál. Musí však existovat důvěryhodná třetí strana, která je udržuje v bance a vytváří tokeny s ekvivalentní hodnotou. Vydané tokeny jsou podloženy 1: 1 reálnými USD. USDT (Tether) je přesně tohle.

V případě Tetheru se jedná o jiný druh tokenizace než u stabilních mincí, které jsou podloženy ADA. Použití ADA jako kolaterálu se však považuje za více decentralizovanější přístup.

Na obrázku níže vidíte několik faktorů, které ovlivňují hodnotu sítě a nativních mincí. V levé části vidíte síť, která je ovlivněna hlavně technologickými aspekty. Na pravé straně je nativní mince, kterou ovlivňují hlavně sociálními aspekty. Důležitá je šipka mezi sítí a mincí. Všechny aspekty společně hrají důležitou roli při adopci a kapitalizaci projektu.

Můžete přemýšlet o různých projektech a zvážit, jak se s těmito aspekty vypořádávají. Například Ripple otevřeně požaduje regulaci a právní jistotu. Za Bitcoin se o to snaží různé finanční instituce, protože z toho mohou těžit.

Přehled faktorů, které ovlivní hodnotu sítě a mincí

Pojďme se podívat na přehled všech faktorů, které mohou ovlivnit cenu sítě Cardano a jejích nativních mincí ADA. Jedním slovem bychom to popsali jako reálné využití nebo adopci. Adopce čehokoliv je vždy z nějakého důvodu. Jaký může být důvod adopce kryptoměn? Jak jsme řekli, může to být pouze víra v narativ nebo prostá krátkodobá spekulace. V tomto případě bude osvojení zcela závislé na počtu lidí. Pokud nebude překročena určitá prahová hodnota adopce, projekt se nikdy nestane tím, za co ho early-adopteři považují. Narativu se většinově nebude věřit. Naštěstí adopce není pouze o silném příběhu.

Adopce projektu prostřednictvím jeho užitečnosti je mnohem pravděpodobnější scénář. Klíčovou roli zde hraje kvalita a možnosti sítě. Pokud projekt nabízí užitečné funkce, existuje velká šance, že je lidé budou používat. S využitím sítě poroste adopce. Kapitalizace roste s adopcí. Na obrázku můžete vidět, že nejen nativní mince, ale také vedlejší funkce těchto mincí ovlivní užitečnost sítě samotné. Dále může pomoci tokenizace aktiv. Tým IOHK staví Cardano tak, aby byl ve všech těchto faktorech silný. Myslíme si, že to bude velká výhoda z pohledu adopce. K adopci přispěje jednotlivě několik faktorů.

Podívejme se krátce na další projekty. Přijetí bitcoinové sítě je založeno hlavně na spekulacích a silném příběhu o BTC. Výhoda prvního hráče je velice významná, ne však nutně postačující ve světě technologií. Ripple síť může posílat nejen XRP. Banky si mohou posílat i další tokeny. Zatím však nevidíme, že by Ripple měl být schopen tokenizovat aktiva nebo vytvořit stabilní mince. Je zajímavé, že XRP mince nejsou používány v síťovém konsensu. Ani BTC, ani XRP neposkytují držitelům pasivní příjem.

V našem článku jsme nezmínili Ethereum, které je již běžícím a přímým konkurentem projektu Cardano. Cardano bude mít srovnatelné schopnosti jako Ethereum. Cesty adopce budou stejné. Platformy mohou koexistovat a konkurence je pouze zvýhodňuje. Každá z platforem pravděpodobně zaujme část trhu. Bitcoin, Ripple a platformy si vzájemně mezi sebou přímo nekonkurují. Každý si půjde svou vlastní cestou adopce.

Jejich cesty se však mohou protínat. Bitcoin umožní poslat Satoshi rychle a levně. Možná v budoucnosti dokonce uvidíme chytré kontrakty prostřednictvím nějaké druhé vrstvy. Ripple má také projekt na chytré kontrakty. V podstatě všechna digitální aktiva s nějakou hodnotou se dají použít jako podklad pro stabilní mince. Otázkou však je, zda by Bitcoin měl být také platformou, protože by přímo konkuroval existujícím platformám. Tento scénář nejspíš není příliš pravděpodobný a Bitcoinu by to moc nepomohlo.

Zajímavé je bavit se o kryptu z pohledu uchovatele hodnoty. Bitcoin se zaměřuje na tento cíl už pár let. Otázkou je, zda se uchovatelem hodnoty může stát i jiným digitální aset. Z našeho pohledu ano. Pokud Cardano uspěje jako platforma, budou mít mince ADA roli podobnou akciím. Dokud bude síť používána, budou mít mince ADA hodnotu. Cena poroste s adopcí a využitím sítě.

Všimněte si, že bez bitcoinové sítě by neměli BTC mince žádnou hodnotu. Technologie je vždy důležitou součástí světa sítí. Kryptoměna je místo, kde se spojují peníze a technologie. Obě složky ovlivní budoucí vývoj.

Závěr

Hodnota sítě a mincí se navzájem doplňují a spoléhají na sebe. Každá z nich pomáhá adopci. Mince většinou z hlediska ceny a adopce. Síť většinou z technologického hlediska a reálného využití. V našem článku jsme chtěli nastínit různá hlediska. Adopce kryptoměny je stále velmi nízké, takže nelze říci, jaké vlastnosti a schopnosti sítě se nakonec ukážou jako klíčové. Každý projekt má velkou šanci na adopci. Každý sleduje svou vlastní cestu. Cílem článku nebylo poukázat na vítěze. Stejně nakonec bude existovat více vítězů. A konečně, kdo je vítěz? Projekt s největší kapitalizací nebo projekt s největším síťovým efektem a adopcí? Na odpověď si budeme muset počkat.

Mnoho lidí si myslí, že když tu máme Bitcoin, nemá smysl pracovat na jiné síti. Bitcoin nemá šanci absorbovat všechny funkce a být lídrem v technologickém rozvoji. V současné době má Ethereum mnohem větší šanci na adopci firmami a dokonce i uživateli. Decentralizované finance (DeFi) to jasně ukazují. Cardano se postaví vedle Etherea. Je obtížné vytvořit jakoukoliv použitelnou funkčnost v bitcoinové síti. Ale vlastně na tom tolik nezáleží. Bitcoin tady není od toho, aby se stal platformou. Ethereum mělo v minulosti spoustu technologických problémů a má smysl pracovat na další síti jako je Cardano, která je založena na vědeckém výzkumu a je budována jako mission-critical projekt.

Podívejte se na originální článek obsahující ilustrační obrázky:
[What factors will affect the price of ADA | Cardanians]