🇨🇿 Je Cardano decentralizovaná nebo distribuovaná síť?

Pojmy decentralizovaný a distribuovaný se v kontextu blockchainových sítí často překrývají, ale označují trochu jiné aspekty sítě. Není však nutné rozumět přesné definici těchto pojmů, ale spíše detailům charakteristik blockchainových sítí. Jak uvidíte v článku, téma má mnoho nuancí.

TLDR

  • Pojem decentralizovaný se zaměřuje na kontrolu nad sítí a absenci centrální autority.
  • Termín distribuovaný se vztahuje především na geografické rozmístění uzlů s cílem zvýšit efektivitu, dostupnost a spolehlivost.
  • Uzly v blockchainových sítích si nejsou rovny. Některé mají větší rozhodovací pravomoc.
  • I když je konsensus sítě distribuován mezi více uzlů, může mít síť sklon k centralizaci moci prostřednictvím kontroly nad zdroji.
  • Je velmi obtížné dosáhnout vysokého stupně decentralizace na úrovni řízení projektu nebo změn zdrojového kódu.

Podívejme se na definice

Termín “decentralizovaný” pochází z oblasti politologie, ekonomie a sociologie, kde se používal k popisu systémů a organizací, které postrádají centrální autoritu nebo hierarchii. Pojem decentralizace byl v těchto oborech poprvé použit k popisu politických systémů, jako je federalismus, kde je moc rozdělena mezi různé úrovně vlády.

V kontextu informatiky a informačních technologií se pojem decentralizovaný později ujal pro popis sítí, systémů a aplikací, které postrádají centrální řídicí bod nebo centrální autoritu. Tento pojem se uplatnil při vývoji sítí typu peer-to-peer (P2P), kde jsou data a zdroje sdíleny přímo mezi uzly bez potřeby prostředníků.

V odvětví blockchainu se pojem “decentralizovaný” používá poněkud nepřesně. Původně se tento termín používal výhradně pro označení architektury sítě, protože ostatní aspekty sítí nebyly tak důležité.

Charakteristiky blockchainového projektu nesouvisejí pouze se síťovou architekturou. Je třeba hovořit o řízení projektu, týmu, který udržuje zdrojový kód, správě, ale také o distribuci zdrojů, které se používají k dosažení konsensu sítě.

Jedna z definic decentralizované blockchainové sítě může vypadat takto.

Decentralizovaná síť je síťová architektura, která funguje bez centrální autority nebo centralizovaného řízení. Transakce jsou sdíleny, zpracovávány a ověřovány více uzly sítě. Mechanismus konsensu používaný v decentralizované síti je navržen tak, aby byl bezpečný a transparentní a eliminoval potřebu zprostředkovatelů. Decentralizovaná povaha sítě zajišťuje, že žádný subjekt nemá nad sítí úplnou kontrolu a že síť funguje demokratickým a otevřeným způsobem.

Podívejme se nyní na běžnou definici distribuované sítě.

Distribuovaná síť je síťová architektura, která je rozprostřena na velkém geografickém území a ke zpracování a ukládání dat využívá více uzlů. V distribuované síti je výpočetní výkon a ukládání dat rozděleno mezi mnoho uzlů, což umožňuje efektivnější provoz sítě a zajišťuje vyšší spolehlivost a dostupnost. Uzly v distribuované síti spolupracují při ověřování transakcí a provádění úkolů a rozdělení výpočetního výkonu pomáhá zajistit bezpečnost a integritu sítě. Distribuované sítě mohou fungovat decentralizovaně, což znamená, že neexistuje žádná centrální autorita, která by síť řídila, nebo mohou být řízeny centrálně, kdy činnost uzlů v síti řídí centrální autorita.

Všimli jste si rozdílu mezi definicemi? Pojem decentralizovaný je více zaměřen na kontrolu nad sítí a hlavním požadavkem je absence centrální autority. Rozhodovací pravomoc musí být rozdělena mezi více nezávislých subjektů. Termín distribuovaný se týká především geografického rozmístění uzlů za účelem zvýšení efektivity, dostupnosti a spolehlivosti. Distribuovaná síť může být centralizovaná i decentralizovaná. Uzly v distribuované síti mohou mít různou úroveň moci a vlivu. To znamená, že v síti může být 1000 uzlů, čímž se dosáhne robustnosti, ale všechny uzly může ovládat jediný subjekt.

V našem článku hovoříme o blockchainových sítích, které nejsou řízeny centrální autoritou. Popíšeme si Cardano.

Cardano je distribuovaná síť, ve které mají všechny uzly stejné schopnosti a neexistuje žádný koordinační orgán.

Mohli bychom ve výše uvedené větě nahradit slovo “distribuovaná” slovem “decentralizovaná”? Pravděpodobně by to šlo, ale pouze v případě, že bychom mluvili výhradně o architektuře sítě. Jak ale uvidíte níže, nahrazením slova bude mít věta odlišný význam.

Všichni jsme si rovni, ale někteří z nás jsou si rovnější

Nenechte si příliš zamotat hlavu technickými termíny. Síť blockchainu musí být distribuovaná kvůli robustnosti (spolehlivosti, dostupnosti) a decentralizovaná v kontextu rozdělení rozhodovací pravomoci. V praxi to znamená, že kdokoli se může kdykoli připojit (nebo odpojit) k síti a získat stejný status jako ostatní uzly.

Pokud se nad poslední větou zamyslíte v kontextu znalosti fungování konsensu sítě PoS nebo PoW, zjistíte, že něco není v pořádku. Pokud se bavíme čistě o schopnostech uzlů, pak jsou stejné. Není však pravda, že všechny uzly jsou stejné.

Pouze některé uzly v síti jsou producenty bloků. V síti Cardano se jim říká staking pools. Staking pool je v podstatě uzel Cardano, který se zaregistroval k produkci bloků. To může dělat každý, kdo provozuje svůj vlastní uzel. Přesto mohou některé pooly produkovat mnohonásobně více bloků než jiné. Jak asi tušíte, to, co hraje významnou roli v rozdělení moci v síti Cardano, jsou mince ADA a proces jejich delegování na pooly.

Totéž platí pro Bitcoin, kde není tak důležité provozovat uzel, ale mít ASIC miner, který umožňuje delegovat hashovací sílu na vybraný Bitcoin pool.

Jak spolu souvisí naše definice a konsensus sítě?

Pro Cardano, ale i pro Bitcoin a mnoho dalších blockchainů platí, že se skládají z mnoha uzlů provozovaných lidmi nezávisle na sobě. Tyto blockchainové sítě jsou tedy distribuované.

Tyto blockchainy jsou také decentralizované, protože neexistuje jediný centrální orgán, který by mohl být považován za jediný bod selhání. Neplatí však, že jsou si všechny rovny. Přesnější je říci, že existuje skupina složená z více nezávislých subjektů, které mají větší rozhodovací pravomoc než ostatní. Řekněme, že větší rozhodovací pravomoc než průměrný provozovatel uzlu.

Pokud někdo vlastní velké množství mincí ADA (nebo velkou halu plnou těžařů ASIC) a neprovozuje vlastní uzel, má v síti na úrovni produkce bloků silnější pozici než někdo, kdo provozuje pouze vlastní uzel (a možná má malé množství mincí ADA, které delegoval do staking poolu).

Síťový konsensus se odehrává v síti mezi uzly. To samozřejmě souvisí s architekturou sítě. Je však možné získat značnou kontrolu nad sítí, a to nikoli tím, že jednotlivec provozuje více uzlů, ale tím, že vlastní zdroj, který se používá k dosažení síťového konsensu. Dokonce je možné držet velký podíl výkonu, aniž by bylo nutné provozovat vlastní uzel.

V případě Cardana je přesnější jej popsat jako distribuovanou síť, v níž mají některé uzly větší moc a vliv než jiné, než jako decentralizovanou síť, v níž mají všechny uzly stejnou moc a odpovědnost. K dosažení konsensu v síti je nutná spolupráce mezi uzly, což lze považovat za distribuovaný úkol.

Je důležité vědět, že i když je síťový konsensus distribuován mezi více uzlů, síť může mít tendenci k centralizaci moci prostřednictvím kontroly nad zdroji (mincemi nebo hashovací silou). Centralizace může nastat, když několik jednotlivců (nebo jeden jednotlivec) kontroluje významnou část zdroje, nebo když většina lidí deleguje zdroj na jeden uzel/pool.

Definice distribuovaných a decentralizovaných sítí platí i v kontextu síťového konsensu, protože se stále pohybujeme na úrovni síťové architektury. Pro někoho může být překvapením, že všechny uzly si nejsou rovny, ale to není v rozporu s definicemi. Ty však přestávají platit, jakmile začneme hovořit o dalších aspektech blockchainových sítí.

Řízení projektů je o lidech, ne o architektuře sítě

Jakmile odhlédneme od architektury sítě, zjistíme, že projekty jsou víceméně centralizované. Je velmi obtížné dosáhnout vysokého stupně decentralizace na úrovni řízení projektu nebo změn zdrojového kódu. Mnoho projektů o to usiluje. U některých je dokonce možné o změnách zdrojového kódu hlasovat.

Je důležité vědět, kde přesně je hranice mezi programátory a síťovým konsensem. Jednotliví programátoři a týmy nemají na konsensus sítě žádný vliv, pokud nemají významný podíl na prostředcích používaných k dosažení konsensu.

V síti Cardano vytvářejí bloky nezávislí provozovatelé staking poolů a významně je podporují delegáti, kteří delegují mince ADA do svých poolů. Tým nemá nad tímto procesem žádnou kontrolu. Kdokoli na světě může začít provozovat vlastní uzel Cardano a zaregistrovat se jako producent bloků. Pokud má dostatek mincí ADA nebo získá dostatek delegací, může produkovat bloky a nikdo mu v tom nemůže zabránit.

Tým IOG má v současné době kontrolu nad projektovou pokladnou nebo změnou parametrů sítě. Může také upravovat zdrojový kód. To se má v éře Voltaire změnit, takže Cardano bude decentralizovanější i na úrovni řízení projektu.

Pokud hovoříme o řízení projektu a určité formě hlasování prostřednictvím mincí ADA, má smysl hovořit o decentralizaci, ale také o rozdělení moci. To však nemá nic společného s architekturou sítě.

Závěr

Většina lidí bude pravděpodobně i nadále používat termín decentralizovaný blockchain bez ohledu na kontext. V ideálním případě by měl být blockchain co nejvíce decentralizovaný, a to na všech úrovních. Z hlediska síťové architektury je “cool” používat termín distribuovaný, protože tato vlastnost se týká spolehlivosti a dostupnosti. Pokud by někdo napadl blockchain, nenapadl by jednotlivé uzly běžných uživatelů, ale místa důležitá pro konsensus sítě. Která to jsou? Pooly a delegáti. Jedná se o jednotlivé/vícenásobné body selhání. Tyto subjekty kolektivně kontrolují síť, takže má smysl mluvit o decentralizaci. Čím více bude poolů a delegátů, tím více bude síť decentralizovaná, a proto bude těžší ji napadnout.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/is-cardano-a-decentralized-or-distributed-network