🇨🇿 Je chytré měnit model incentiv Cardano sítě?

CIP-69 navrhuje snížit parametr minPoolCost na 0. Lze najít dostatek dobrých argumentů pro i proti. Podívejme se, co by případné snížení tohoto parametru na 0 znamenalo a čím by mělo být kompenzováno.

TLDR:

 • Provozovatelé poolů mohou nastavit 3 parametry, které ovlivňují odměny. Existují 2 parametry protokolu, které mají na odměny zásadní vliv.
 • Měli bychom se zaměřit hlavně na kvalitu zabezpečení sítě a systém odměn je nástrojem k jejímu dosažení. Ekonomické pobídky ovlivňují chování účastníků a jejich chování nesmí ohrozit bezpečnost sítě.
 • Provozování poolu musí zůstat atraktivním a výnosným podnikáním.
 • Pokud bychom umožnili provozovat pooly bez získání alespoň minimální odměny, možná bychom pomohli menším a začínajícím poolům, ale riskovali bychom závod ke dnu.
 • Žádanost poolu lze v současné době dosáhnout popularitou provozovatele poolu nebo atraktivním nastavením parametrů.
 • Je možné nastavit minPoolCost na 0, ale měli bychom zavést parametr minMargin a nastavit jej alespoň na 2 %.

Základní přehled parametrů

Pochopení tohoto tématu vyžaduje znalost dalších parametrů a základní pochopení principů systému odměn.

V síti Cardano není systém odměn pevný, ale řídí se parametry. Provozovatelé poolu mají k dispozici tři parametry, které mohou podle svého uvážení nastavit a které ovlivňují jejich odměny:

 • Pledge umožňuje kontrolovat množství mincí ADA určených k tomu, aby zůstaly stakovány do poolu po dobu jeho fungování. Pledge (zástava/příslib) poskytuje provozovatel poolu. Lze jej považovat za vlastní kůži ve hře.
 • Fixní náklady (fixed cost) jsou stanovené poplatky, které se odečítají z odměny poolu a slouží k pokrytí provozních nákladů. V současné době činí minimálně 340 ADA.
 • Marže (margin) je procento odměn, které si provozovatel poolu vezme po odečtení fixních nákladů, ale před rozdělením zbytku odměn delegátům.

Navrhovaná změna se týká fixních nákladů, které jsou ovlivněny parametrem minPoolCost, který definuje minimum. V současné době je parametr minPoolCost nastaven na minimum 340 ADA. Většina provozovatelů poolů ponechává tento parametr na minimu a nemění jej bez ohledu na to, zda se nacházíme v býčím nebo medvědím trhu. Provozovatelé poolu používají pro nastavení svých odměn hlavně parametry zástavy a marže. Ty však také příliš často nemění.

Cardano má dva parametry protokolu, které brání centralizaci. Jmenovitě parametry k a a0:

 • Parametr nasycení (k) řídí preferovaný počet poolů v síti. Aktuální hodnota je nastavena na 500. To znamená, že maximální odměny lze dosáhnout, když je nasyceno přesně 500 poolů a jejich výkonnost je 100%.
 • Parametr vlivu zástavy (a0) upravuje odměny tak, aby odrážely procento zástavy tokenů v poolu. Jeho cílem je vytvořit pobídky k přislíbení většího počtu mincí ADA do jednoho poolu, nikoli k jeho rozdělení. To podporuje decentralizaci tím, že podporuje velké provozovatele, aby ovládali méně poolů s vysokým pledge, spíše než mnoho poolů s nízkým pledge.

V době psaní tohoto článku je registrováno více než 3 000 poolů, takže dosažení 500 plně saturovaných poolů, z nichž každý by měl být v ideálním případě spravován nezávislým provozovatelem, je nedosažitelným cílem.

Každý pool získává odměny podle toho, jak velký je jeho stake. Ideální stake je těsně před bodem nasycení (před saturací). Čím větší je stake, tím více bloků pool vytěží a tím vyšší je odměna. Pokud se pool stane lídrem a nevymintuje žádný blok, odměna se mu sníží. Dalo by se říci, že jde o určitou formu penalizace. Protokol Cardano při výpočtu odměn postupuje následovně:

 • Odečte případné sankce za špatné chování poolu (vynechané bloky, přesycení atd.).
 • Upravuje odměny tak, aby odrážely procento přislíbených mincí v poolu pomocí parametru a0.
 • Vyplatí provozovateli poolu fixní náklady.
 • Vyplácí provozovateli poolu marži.
 • Proporcionálně rozdělí zbývající odměny poolu na základě podílů delegátů a provozovatele poolu.

Podívejme se na rozdíly v odměnách pro téměř nasycený pool a malý pool, který je schopen vytěžit jeden blok za epochu. V obou případech činí fixní náklady 340 ADA. Velký pool má marži nastavenou na 2 %, zatímco malý pool má marži nastavenou na 0 %.

Vezměme si pool, jehož vklad je 61 milionů, zástava provozovatele je 500 000 ADA a pool měl v této epoše štěstí 112 %. Tento pool vytěžil 59 bloků. Odměna za blok je přibližně 612 ADA, takže pool získal odměnu 36 180 ADA. Provozovatel obdržel 1 350 ADA (fixní náklady jsou 340 ADA a marže je 1 010 ADA) a delegáti si poměrově rozdělili 34 800 ADA. Návratnost investice je 4,2 %.

Nyní se podívejme na malý pool, jehož vklad je 1,1 milionu ADA, zástava je 50 000 ADA a pool měl 102 % šťastí v epoše. Tento pool získal odměnu 612 ADA (což odpovídá odměně za blok). Provozovatel poolu získá 352 ADA a delegáti 260 ADA. Všimněte si, že provozovatel poolu dostal větší odměnu než delegáti, takže ROA je pouze 1,7 %.

Největším argumentem pro nastavení minPoolCost na 0 je to, že malé pooly s vkladem kolem 1M ADA jsou pro delegáty méně atraktivní, protože si musí z celkové odměny strhnout 340 ADA. To je více než 50 %. Delegáti přirozeně chtějí maximalizovat svůj zisk, proto delegují do větších poolů s vyšší ROA.

Hledání rovnováhy mezi decentralizací a rovnostářstvím

Především je důležité poznamenat, že v případě decentralizovaných sítí, jako je Cardano, bychom se měli zaměřit především na kvalitu zabezpečení sítě. Systém odměn je nástrojem k dosažení vysoké bezpečnosti. Vytvoření egalitárního systému je jistě důležitým, ale druhotným cílem. Ekonomické pobídky ovlivňují chování aktérů, zejména provozovatelů poolu a delegátů, a jejich chování nesmí ohrozit bezpečnost sítě. Všem by mělo záležet na tom, aby síť prostřednictvím systému odměn podporovala poctivé chování a bránila byzantnímu chování (Sybyl attack).

Rozhodně bychom neměli připustit situaci, kdy je možné provozovat pool a nedostávat za to žádnou odměnu. Provozování poolu je finančně i časově náročná činnost. Provozovatelé přirozeně hledají způsoby, jak být odměněni. Pokud by to nebylo prostřednictvím odměn z protokolu Cardano, mohli by provozovatelé obětovat reputaci nebo bezpečnost sítě a hledat podvodné způsoby, jak své aktivity zpeněžit.

Získání spravedlivé odměny přímo z protokolu Cardano je a vždy bude nejlepší způsob, jak vytvořit decentralizovanou síť, protože protokol rozhoduje o odměnách na základě svých vlastních potřeb. Všechny ostatní způsoby mohou vést k větší centralizaci a kontrole třetí stranou.

Pro provozovatele musí být provozování poolu atraktivní a výnosný byznys. Nevhodným nastavením parametrů se nesmíme dostat do situace, kdy se provoz poolu stane nerentabilním. To by znamenalo, že se provozovatelům poolů vyplatí podvádět. Mohli by mít větší tendenci účastnit se útoků MEV nebo prodávat podpisové klíče. Majitelé ziskových podniků mají tendenci udržet si své postavení dlouhodobě. To by mělo být naším cílem.

Pokud bychom umožnili provozovat pooly bez nároku na alespoň minimální odměnu, možná bychom pomohli menším a začínajícím poolům, ale riskovali bychom závod ke dnu. Provozovatelé by mohli být nuceni snížit odměny (až na nulu), aby přilákali delegáty. Některým z nich by se tato situace mohla líbit, protože by se jim zvýšil zisk. Provozovatelé poolu a jejich uzly jsou zodpovědní za těžbu bloků, ne delegáti. Na odměnu mají v první řadě nárok provozovatelé poolu, nikoli delegáti. Na to nikdy nezapomínejme. Delegáti by neměli mít možnost nutit provozovatele poolu, aby snížili své vlastní odměny na nulu.

Současná situace je příznivá pro velké pooly, které si již vybudovaly dobrou pověst a mají důvěru delegátů. Měli bychom se pokusit vybudovat systém, ve kterém budou mít lidé stejné šance, přestože nemají tolik peněz, které by mohli do vložit jako stake. Je důležité, aby ekosystém podporoval soutěž mezi pooly. Začínající provozovatelé poolů by měli mít možnost konkurovat současným velkým poolům. Otázkou zůstává, zda by se mělo proti konkurenci bojovat na základě požadavku na změnu klíčových parametrů.

Jak tedy podpořit malé pooly, a tím i větší decentralizaci, aniž by byla ohrožena bezpečnost?

Možná bychom mohli zvýšit účinnost parametru zástavy (pledge). Pledge je dobrou obranou proti útoku Sybyla, ale stále klade na začínající pooly poměrně vysoké ekonomické nároky. Těžko si lze představit, že startovní pool bude mít pledge v řádu statisíců ADA. To není správná cesta. Do budoucna by však asi bylo rozumné pomalu zvyšovat efektivitu zástav.

Atraktivitu poolu lze v současné době dosáhnout popularitou provozovatele nebo atraktivním nastavením parametrů. Ne každý provozovatel poolu může být YouTuberem, bavičem na sociálních sítích nebo autorem populárních článků. Rozhodně není žádoucí, aby pooly provozovaly pouze subjekty, které mohou být populární. Požadavek na změnu parametrů může vycházet z přání umožnit provoz poolu i těm subjektům, které nemohou nebo nechtějí jít cestou popularity. Možnost založit pool anonymně bez nutnosti být populární je rozhodně žádoucí stav. Změna parametrů se zdá být jediným východiskem.

Z pohledu sítě jsou nejlepšími provozovateli ti, kteří jsou schopni zajistit vysoký výkon a poskytnout vysoké zástavy. Jak jsme již řekli, vysoký pledge může být pro nové pooly překážkou. Nasycené pooly s nízkými zástavami jsou nežádoucí, ale nemusí nutně představovat riziko pro síť.

Z našeho pohledu má smysl snížit parametr minPoolCost na 0 a poskytnout provozovatelům poolů větší flexibilitu při stanovování odměn. To by umožnilo menším provozovatelům poolů lépe konkurovat velkým poolům a mohlo by to mít pozitivní vliv na decentralizaci.

Nezapomínejme však, že v současné době je parametr k nastaven na hodnotu 500 a počet registrovaných poolů převyšuje požadovanou hodnotu šestinásobně. Proto není v současné době cílem mít registrováno více poolů. Pokud je definována minimální odměna, nehrozí, že by došlo k závodu ke dnu.

Pokud se má minPoolCost snížit na 0, bylo by jistě rozumné zavést minimální odměnu pro parametr marže. Otázkou je, kolik by toto minimum mělo činit.

Nedává smysl, aby odměna byla výrazně nižší než průměrné náklady na provoz poolu. Pokud by byla minimální odměna stanovena na 2 %, velký pool v našem výše uvedeném příkladu by získal minimálně 723 ADA (v současnosti 260 USD), zatímco malý pool by získal 12,24 ADA (4,4 USD). To je 1 560 a 26,4 USD měsíčně.

Jako odměna za provozování Cardano poolu nám 26 USD připadá relativně málo. Otázkou je, zda má smysl nastavit minimum například na 10 %, protože pro nasycené pooly by minimální odměna činila 3 618 ADA (1 300 USD), což bylo 7 814 USD měsíčně. Malý pool by dostal 132 USD měsíčně, což není mnoho, ale dokážeme si představit, že by někdo byl ochoten za tuto odměnu pool provozovat. Vysoká volatilita kryptoměn je rizikovým faktorem pro všechny blockchainové sítě. Na medvědím trhu odměny klesají a na býčím rostou. Rozdíl může být až desetinásobný.

Když uvážíte, že hodnota mincí má zásadní vliv na bezpečnost sítě, není příjemné, že klíčová vlastnost sítě může být například za rok 10× horší. Sítě PoW trpí poklesem hodnoty mincí o něco více než sítě PoS, ale i tak je to nepříjemné.

Možná by dávalo smysl nastavit minimální hodnotu parametru marže řekněme na 5 %. Ani to však není ideální řešení, protože by se mohlo stát, že mnoho poolů bude mít nastaven parametr marže na podobnou hodnotu a jediným rozhodujícím faktorem bude popularita nebo pledge. V současné době má mnoho poolů parametr marže nastaven na 0, 1 nebo 2 %. Nenajdete mnoho poolů, které by měly marži nastavenou na více než 5 %. Viděno touto optikou by to narušilo současnou rovnováhu mezi pooly.

Pokud chceme zachovat minimální odměnu, nastavit současnou hodnotu minPoolCost na 0 a zároveň zachovat konkurenci mezi provozovateli poolů, dává největší smysl vytvořit parametr minMargin a nastavit ho nízko, například na 2 %. Zároveň by se měl zvýšit vliv parametru pledge, aby pooly s vyššími pledge dostávaly vyšší odměnu. Toto uspořádání by mohlo zvýšit šanci na založení poolů a zároveň zvýšit odolnost proti útoku Sybyl.

Závěr

Decentralizace neznamená, že každý, kdo chce, může začít vytvářet bloky a dostávat za to odměny. Mít kůži ve hře je důležitý faktor a nemáme nic lepšího než finanční investici. Pooly by měli provozovat profesionálové, kteří tomu věnují dostatek času a mají k tomu technické znalosti. Za kvalitu své práce by měli být adekvátně odměněni. Medvědí trh je obtížným obdobím nejen pro uživatele nebo fanoušky kryptoměn, ale také pro provozovatele poolů. Je v našem zájmu, aby si ti nejlepší z nás udrželi své podnikání a provozovali pooly i nadále.

Je obtížné najít rovnováhu mezi decentralizací a rovnostářstvím. V první řadě bychom měli myslet na bezpečnost sítě, tedy na vysokou míru decentralizace. Důležité je konkurenční prostředí. Decentralizace Cardana musí v budoucnu růst a budeme chtít mít tisíce poolů. Nyní je poptávka stát se provozovatelem poolu vyšší než nabídka, tzn. že je preferováno parametrem k. Určitě je zdravé o parametrech debatovat a případně provést změnu. Musíme to však dělat velmi opatrně. Určitě nechceme, aby došlo k závodu ke dnu.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: Is it smart to change the incentive model of Cardano? | Cardano Explorer

1 Like