Nguyên tắc thiết kế Cardano/ Cardano Design Principles

This translation has been made by Quangtv (Tran Van Quang) from the original document published by arielfavio(LiberLion) at Cardano Design

From the beginning, Cardano opted for a different approach for all the solutions and efforts they pursue. He adopts a scientific approach in the fundamentals that guide his objectives. Everything Cardano does is based on these three design principles:

Ngay từ đầu, Cardano đã chọn hướng đi khác biệt khi đưa ra giải pháp và triển khai dự án của mình. Charles Hoskinson đã áp dụng phương pháp tiếp cận học thuật trong các nguyên tắc thiết kế cơ bản để đạt được các mục tiêu đề ra. Mọi thứ Cardano làm đều dựa trên ba nguyên tắc thiết kế sau:

  • Scalability/ Khả năng mở rộng .
  • Interoperability/ Khả năng tương tác.
  • Sustainability/ Tính bền vững.

Scalability/ Khả năng mở rộng

Cardano tries to solve the problem of scalability from the beginning. To achieve this, it evaluates the problem of scalability not only from the point of view of the increase in transactions per second (TPS) that the network can process, but also from the point of view of the increase in network availability and data scaling. Each of these aspects requires a lot of work, there are white papers and solutions in progress that we will not comment on in this article, but it is worth mentioning.

Cardano ưu tiên giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng ngay từ đầu. Để đạt được điều này, nó đánh giá vấn đề về khả năng mở rộng không chỉ từ quan điểm nâng cao lượng giao dịch xử lý mỗi giây (TPS) mà còn về tính sẵn sàng của mạng lưới và khả năng mở rộng dữ liệu. Mỗi khía cạnh đòi hỏi phải xử lý một lượng công việc rất lớn, điều này được đề cập trong sách trắng và các giải pháp thực hiện mà chúng tôi sẽ không bình luận trong bài viết này.

Interoperability/ Khả năng tương tác

Interoperability refers to the ability of a blockchain to interact with other blockchains. As Cardano’s founder, Charles Hoskinson, said, “There will not be one currency that governs all. It is very likely that in the future, we will have many tokens and blockchains for different use cases. Cardano’s intention is to position itself as the “Internet of Blockchains”, which means that it can provide seamless interoperability between different blockchains, so that all projects can be interconnected with each other. To achieve this, the intention is to develop “sidechain” solutions that can implement “crosschain” transactions.

Khả năng tương tác đề cập đến khả năng của một blockchain tương tác với các blockchain khác. Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano đã từng nói: “Sẽ không có một loại tiền tệ nào chi phối tất cả. Rất có thể trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều token và blockchains sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cardano muốn tự định vị mình là “Mạng internet của các loại chuỗi khối”, có nghĩa là nó có thể cung cấp khả năng tương tác liền mạch giữa các chuỗi khối khác nhau, để tất cả các dự án có thể được kết nối với nhau. Giải pháp đề ra là phát triển các “sidechain” có thể thực hiện các giao dịch “crosschain”.

Sustainability/ Tính bền vững

According to Charles Hoskinson, this could be the most difficult problem to solve. He refers to how Cardano will pay for future development and growth. The most prominent idea around this is to implement a Treasury system within the Cardano blockchain, very similar to how Dash’s treasury system works. In short, this system will work using some of the block rewards as a deposit in the Treasury. Each time a new change or a new feature is proposed to be introduced in the network, the developers will have to present a proposal, and the interested Cardano people will be able to vote and decide if the proposal should be accepted or not. If the proposal is approved, the submitter gets the development grant.

Charles Hoskinson cho rằng đây là vấn đề khó giải quyết nhất. Ông đề cập đến nguồn ngân sách cho hoạt động phát triển và tăng trưởng Cardano trong tương lai . Ý tưởng nổi bật nhất xung quanh vấn đề này là triển khai hệ thống ngân quỹ ngay trong chuỗi khối Cardano, rất giống với cách hoạt động quỹ dự trữ mà Dash đã làm. Nói nôm na, hệ thống này sẽ trích một phần ADA từ phần thưởng tạo khối mới để nạp vào hệ thống ngân quỹ này như một khoản tiền gửi vào kho bạc. Mỗi khi cần thay đổi hoặc thêm tính năng mới cho mạng lưới, các nhà phát triển sẽ phải đưa ra đề xuất và cộng đồng Cardano quan tâm sẽ bỏ phiếu và quyết định chấp nhận hoặc từ chối đề xuất đó. Nếu đề xuất được chấp thuận, bên đệ trình sẽ nhận được tài trợ phát triển.

Layer design/ Thiết kế phân lớp

One of the main approaches Cardano applied is designed to withstand the passage of time and meet future challenges is its two-layer structure. The blockchain is clearly divided into two independent layers:

Một trong những cách thức giúp Blockchain của Cardano hoạt động bền bỉ theo thời gian và đáp ứng những thách thức trong dài hạn chính là thiết kế hệ thống theo cấu trúc hai lớp. Theo đó Blockchain này sẽ được phân ra thành hai lớp độc lập:

• Cardano’s Transactional Layer/ Lớp giao dịch.

• Cardano’s Computational Layer/ Lớp tính toán.

Transactional Cardboard Layer/ Lớp giao dịch của Cardano

This is the layer where the ledger lives with its balances. As its name indicates, it is the layer where transactions are settled, and the consensus algorithm Ouroboros is executed.

Đây là lớp để chứa sổ cái giao dịch, duy trì hoạt động ghi nhận số dư. Là lớp giải quyết các giao dịch và thực hiện thuật toán đồng thuận Ouroboros theo đúng tên gọi của nó.

Cardano’s Computational Layer/ Lớp tính toán của Cardano

This is the layer where all the computation is executed, that is, where all the execution of the Smart Contracts takes place. This layer is clearly separated from the transactional layer, in order to have more flexibility in case of future changes. A good example of how this approach differs from the Ethereum approach is that in Ethereum both layers are merged, so any change in the Ethereum core could end up in a fork that could divide the network (as happened with Ethereum Classic). By separating the two layers, Cardano aims to avoid future bifurcations and problems, while maintaining flexibility.

Đây là lớp sẽ thực thi tất cả các hoạt động tính toán, là nơi diễn ra tất cả quá trình thực thi Hợp đồng thông minh “Smart Contracts”. Lớp này được tách biệt hẳn với lớp giao dịch, để có thể linh hoạt cho những cập nhật/ thay đổi về sau. Đây cũng là cách tiếp cận khác biệt điển hình so với Ethereum khi mà cả hai lớp đều được hợp nhất, vì vậy bất kỳ thay đổi nào đung đến phần lõi Ethereum đều có thể dẫn đến một đợt hardfork với nguy cơ phân chia mạng lưới (như đã xảy ra với Ethereum Classic). Bằng cách thiết kế hai lớp tách biệt này, Cardano sẽ tránh được sự phân chia và các vấn đề phát sinh khác trong tương lai, đồng thời vẫn duy trì được tính linh hoạt.

Programming languages / Ngôn ngữ lập trình

Cardano has a particular focus on programming languages for its intelligent contracts. Unlike other competitors such as Ethereum or EOS that use an Object Oriented Programming paradigm (Solidity or Vyper in Ethereum, and C++ in EOS), Cardano opted for the Functional Programming paradigm.

Cardano đặc biệt chú trọng vào các ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh của mình. Không sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng giống như các đối thủ khác như Ethereum hoặc EOS (Solidity hoặc Vyper trong Ethereum và C ++ trong EOS), Cardano đã lựa chọn nền tảng lập trình chức năng.

The languages used to develop on the Cardano platform are Haskell and Plutus. Haskell is an old functional programming language, and Plutus is a new language developed by Cardano based on Haskell. The main advantage of having a functional programming paradigm is that each piece of code can be verified mathematically; this means that it is much more difficult to introduce errors when programming intelligent contracts. This is Cardano’s approach to avoid unexpected problems by providing developers with a more secure and reliable programming language. The disadvantage of this is that there are not many functional programmers, and many will have to learn this paradigm in order to program on the platform. This is the opposite approach to the Solidity approach of Ethereum, which is very similar to JavaScript, a very popular web language.

Các ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển trên nền tảng Cardano là Haskell và Plutus. Haskell là một ngôn ngữ lập trình chức năng lâu đời, còn Plutus là một ngôn ngữ mới được Cardano phát triển dựa trên Haskell. Ưu điểm chính của mô hình lập trình chức năng là mỗi đoạn mã đều được chứng minh bằng toán học; điều này giúp hạn chế lỗi phát sinh trong lập trình hợp đồng thông minh. Việc tạo ra một ngôn ngữ lập trình an toàn và tin cậy cho các nhà phát triển giúp Cardano tránh được các sự cố không mong muốn. Nhược điểm của nó là rất ít người sử dụng kiểu ngôn gữ lập trình chức năng này, và kết quả là nhiều người buộc phải học ngôn ngữ đó để có thể lập trình trên nền tảng Cardano. Đây là cách tiếp cận ngược lại với Solidity của Ethereum, rất giống với JavaScript, một ngôn ngữ web rất phổ biến.

Ouroboros consensus algorithm/ Thuật toán đồng thuận Ouroboros

The consensus algorithm used in Cardano is called Ouroboros 1, and is a version of Cardano’s own Participation Test. It is said to be safe by providing mathematically verifiable security against attacks. The protocol is guaranteed to be safe, as long as 51% of the participation — in the case of Cardano, ADA — is in the hands of honest participants, which, in addition to other novel concepts, is achieved through the random selection of leaders. The protocol continues to evolve through new iterations and rigorous safety analysis.

Cardano sử dụng thuật toán đồng thuận Ouroboros 1, là một phiên bản do chính Cardano tham gia thử nghiệm. Nó được xem là cơ chế an toàn nhờ vào khả năng bảo mật có xác minh bằng toán học giúp chống lại các cuộc tấn công . Giao thức được đảm bảo an toàn, miễn là 51% lượng ADA của Cardano được nắm giữ bởi những người trung thành, bên cạnh đó nó còn kết hợp cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên leader của mỗi slot trong từng epoch. Giao thức này cũng luôn được cải tiến liên tục và phân tích an toàn nghiêm ngặt.

The Ouroboros protocol features an incentive mechanism that rewards network participants for their participation, either by managing a stake pool or by delegating ADA to a stake pool. Rewards (in the form of ADA) can be obtained by completing either of these activities.

Giao thức Ouroboros có cơ chế thưởng khuyến khích cho những người tham gia mạng lưới, bằng cách quản lý một pool hoặc ủy quyền ADA cho một pool. Họ có thể nhận được phần thưởng (dưới dạng ADA) sau khi hoàn thành một trong hai hoạt động này.

ADA

ADA is Cardano’s native cryptomone. It is named after Ada Lovelace: a 19th century mathematician known as the first computer programmer, and is the daughter of the poet Lord Byron.

ADA là tiền điện tử nguyên thuỷ của Cardano. Nó được đặt theo tên của Ada Lovelace: một nhà toán học thế kỷ 19 được biết đến như là lập trình viên máy tính đầu tiên, và là con gái của nhà thơ Lord Byron.

Each ADA holder has a stake in the Cardano network. ADA coins stored in a wallet can be delegated to a stake pool to earn rewards — and thus participate in the successful operation of the network — or committed to a stake pool to increase the likelihood that the pool will receive rewards. Over time, ADAs can also be used for a variety of applications and services within the Cardano platform.

Mỗi người nắm giữ ADA sẽ sở hữu cổ phần trong mạng lưới Cardano. Đồng ADA được lưu trữ trong ví có thể dùng để ủy quyền cho một pool để nhận thưởng – góp phần vào hoạt động thành công của mạng lưới - hoặc cam kết với pool để tăng khả năng nhận thưởng của pool. Sau này, ADA còn có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng và dịch vụ trong nền tảng Cardano.

Cardano has a limited supply of coins and only 45,000,000,000 ADA coins will be in circulation. Let’s call it maximum supply. It will never change, therefore it makes ADA coins a precious resource. Currently ~ 31,600,000,000 coins are in circulation (circulating supply) and ~ 13,400,000,000 coins will be gradually released by the protocol in the following years.

Cardano có nguồn cung hạn chế và chỉ có 45 tỷ ADA sẽ được lưu hành. Đó là nguồn cung tối đa. Nó sẽ không bao giờ thay đổi, nhờ đó sẽ làm cho đồng ADA càng trở nên đáng giá. Tại thời điểm viết bài, có khoảng 33 tỷ ADA đang được lưu hành (nguồn cung lưu thông) và gần 12 tỷ ADA sẽ được giao thức phát hành dần dần trong những năm tiếp theo.

1 Like