🇨🇿 SPO se může registrovat jako DRep

Když Cardano přejde do éry Voltaira, všichni držitelé ADA se mohou zaregistrovat jako delegovaný zástupce (DRep). Tato příležitost pro ně není exkluzivní. Staking Pool Operators (SPO) se také mohou zaregistrovat jako DRep. V nové struktuře řízení nejsou omezeni stát se DReps. V článku si vysvětlíme, jak to bude fungovat.

Role SPO v nové struktuře řízení

Nová řídící struktura bude zahrnovat 3 řídící orgány: Ústavní výbor (CC), DReps a SPO.

Během Voltairovy éry se rozhodovací pravomoc pro akce správy přesune ze tří zakládajících subjektů na výše uvedené správní orgány. Původní klíče Genesis (governance) z fáze Shelley se stanou nefunkčními.

Aby mohla být akce správy schválena, musí ji ratifikovat alespoň dva ze tří správních orgánů. Některá akce v oblasti správy a řízení vyžadují souhlas všech tří orgánů. To zahrnuje akce související se spuštěním hard forku a Info.

Úplný seznam všech akcí správy naleznete v tabulce níže. Vezměte prosím na vědomí, které správní orgány by měly hlasovat o jednotlivých akcích správy.

DReps mají nejvlivnější roli v rámci struktury řízení, vzhledem k jejich schopnosti hlasovat o všech akcích. Tyto akce zahrnují rozpuštění výboru (uvedení výboru do stavu nedůvěry), zahájení hard forku, úpravu parametrů protokolu a výběry ADA z pokladnice.

Na druhou stranu mají SPO ve srovnání s DReps méně silnou pozici. Nemají právo hlasovat o klíčových akcích správy, jako je úprava parametrů protokolu, změna ústavy a výběr ADA z pokladnice.

Obrázek níže ilustruje hlasování o zvětšení velikosti bloku. Pouze DReps a CC mají pravomoc ratifikovat tuto akci, s výjimkou SPO. To se může zdát neočekávané vzhledem k tomu, že SPO nejlépe chápou, jak rychle se jejich bloky šíří po síti Cardano. Nesmí však o tak významné změně hlasovat.

Zajímavé je, že SPO mají možnost hlasovat o všech akcích správy, podobně jako DReps. SPOs se mohou zaregistrovat jako DReps, což umožňuje jedné entitě převzít dvojí roli ve správě.

Je důležité pochopit, že tyto role jsou na úrovni staku odlišné.

Držitelé ADA mají možnost delegovat svou sílu pro produkci bloků na SPO a svou hlasovací pravomoc na DReps. Tyto delegace jsou samostatné a na sobě nezávislé.

Držitelé ADA však mají možnost delegovat jak svou blokovou produkční sílu, tak hlasovací pravomoc na stejný subjekt, tedy stejnému SPO. SPO, které se také registrují jako DReps, drží dva různé staky. První stake je delegována na roli SPO (představující stake poolu) a druhý stake je delegována na roli DRep. Tyto staky jsou samostatné a na sobě nezávislé.

ADA holders použíjí stejný staking credentials pro dvě separátní delegace. Stejné množství ADA coins může být delegováno dvakrát pro dvě odlišné účely.

Funkcionalita spojená s governance replikuje mechanismy jež se používají pro staking. Pro registraci a retirement of DReps se používají podobné certifikáty které se používají pro stejný účel v případě poolů. Stejné je to s delegováním. ADA holders používají pro delegování mincí na pool (block production power) delegační certifikát. Podobný certifikát je používaný pro delegování voting power na DRep.

Obrázek znázorňuje SPO, která se rozhodla zaregistrovat jako DRep. Tato osoba drží dva staky a hraje dvě role ve správě, se schopností hlasovat jak jako SPO, tak jako DRep. Je důležité si uvědomit, že držitelé ADA delegují jak blokovou produkční moc, tak hlasovací pravomoc. Držitel ADA 1 deleguje oba typy pravomocí na DRep. Držitel ADA 2 na něj pouze deleguje blokovou produkční moc (buď nedeleguje hlasovací pravomoc, nebo ji deleguje na jiného DRepa). Držitel ADA 3 na něj pouze deleguje hlasovací pravomoc (deleguje blokovou výrobní sílu na jiného SPO).

Velikost staku poolu a staku DRep se bude lišit na základě delegací obdržených od držitelů ADA. SPO, které se rozhodnou zaregistrovat jako DReps, si musí vyžádat delegování od držitelů ADA. Jejich nová role jako DReps je nezávislá na jejich stávajících staku poolů. V podstatě začínají znovu, podobně jako když poprvé založili pool. Mají však možnost delegovat své vlastní ADA coiny na sebe v roli DReps.

Obrázek níže ilustruje hlasování o zvětšení velikosti bloku. Vlevo dole je SPO registrovaná jako DRep. Může hlasovat o akci řízení se svým podílem DRep, ale ne s podílem pro pool.

Všechny SPO, které jsou registrovány jako DReps, mohou hlasovat o všech akcích správy.

Rozhodnutí delegovat coiny na SPO jednající jako DReps, a tím jim zmocnit významnou roli ve správě, spočívá výhradně na držitelích ADA. Očekává se, že někteří držitelé ADA mohou upřednostňovat DReps, kteří jsou také SPO, zatímco jiní mohou preferovat DReps, kteří nezastávají roli SPO.

Závěr

Některé SPO mohou aspirovat na to, aby se staly vlivnými DReps, zatímco jiné se mohou rozhodnout, že touto cestou nepůjdou. Role SPO i DReps mohou být náročné, přičemž se očekává, že DReps budou aktivně komunikovat a podílet se na záležitostech správy. Excelovat v obou rolích může představovat výzvu. I když neexistují žádná omezení pro to, aby se SPO staly DReps, rozhodnutí tak učinit v konečném důsledku leží na samotných SPO.

Otázka finanční kompenzace za roli DReps je stále diskutovaným tématem. I když se tato vyhlídka může zdát pro SPO lákavá, měli by si být vědomi odpovědnosti, která s sebou nese role DRep. Převzetí obou rolí může nést určitou míru rizika. Pokud SPO vystupující jako DRep neplní své povinnosti efektivně, existuje šance, že držitelé ADA mohou nejen delegovat svou hlasovací pravomoc na jinou DRep, ale také potenciálně svou blokovou produkční sílu na jinou SPO. To by mohlo vést k nepříznivému výsledku. SPO zvažující roli DRep by proto měli tuto skutečnost pečlivě zvážit.

Článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/spo-can-register-as-a-drep