Thảo luận: Nghiên cứu và xuất bản tạp chí khoa học về Blockchain ở các trường Đại Học ở Việt Nam

Thảo luận: Nghiên cứu và xuất bản tạp chí khoa học về Blockchain ở các trường Đại Học ở Việt Nam

Với sự tham gia của các đại diện các trường đại học lớn ở Việt Nam, mời cộng đồng cùng đến thảo luận chủ đề làm thế nào để các trường Đại học tiếp xúc nhiều với Blockchain nói chung và Cardano nói riêng và hỗ trợ sinh viên/người nghiên cứu về blockchain có những bài báo được đăng tầm quốc tế

Các nội dung chính sẽ thảo luận:

  • Các câu hỏi và định hướng nghiên cứu về Blockchain cho các nghiên cứu sinh
  • Những khó khăn ngăn cản việc phát hành tạp chí khoa học về Blockchain ở các trường Đại học hiện nay
  • Chia sẻ về cách thức viết bài báo quốc tế cùng với sự hỗ trợ của Cardano Catalyst

:red_circle: Ngày tổ chức: Thứ 7, 03/12/2022
:clock1:Thời gian : 16:00 – 18:00 (Eastern Townhall)
:pushpin:Tham dự tại : Zoom Meeting: Meeting Registration - Zoom