AMA Session: Achieve growth in Bear market with Coinstore

Chủ đề: Achieve growth in Bear market

  • Duy trì tăng trưởng trong thị trường suy thoái

Một điều có vẻ như không tưởng với các công ty Startup trong điều kiện khó khăn, nhưng hãy khoan phán xét và đến với Eastern Townhall - Phòng họp Việt Nam 16:00 Chiều thứ 7 (ngày 14/1/2023)

để nghe bài chia sẻ của Johannes đến từ Coinstore nói về:

  • Những điều quan trọng với Startup

  • Chúng ta có thể Cộng tác với nhau như thế nào?

  • Làm sao duy trì tăng trưởng trong thị trường suy thoái?

  • Trao đổi mở

🔴 Ngày tổ chức: Thứ 7, 14/01/2023

🕐Thời gian: 16:00 – 18:00 (Eastern Townhall)

**📌Tham dự tại: Zoom Meeting: Meeting Registration - Zoom

-Join Telegram nhóm Catalyst Vietnam để cập nhật thêm thông tin

https://t.me/vietnameasterntownhall

  • website của Eastern Townhall:

https://easterntownhall.com/

  • Join our Discord:

https://discord.gg/6kd2kHaV

  • Our Youtube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCV2lFD4AtGRT-WIrLoX58lg

#Projectcatalyst #Cardano #CardanoADA #ada #easterntownhall
Coinstore