Cập nhật CIP 1694 và Collaborative workshops for scoping

:fire:Townhall Open Discussion

Mời cộng đồng Cardano đến dự phiên Open discussion cùng Eastern Townhall chủ đề “Cập nhật CIP 1694 và Collaborative workshops for scoping”

:date:Day/Date : Thứ Bảy, 08 Tháng 04, 2023
:timer_clock:Time : 16:00 - 18:00
:round_pushpin:Media : Zoom Meeting (ETH Main Room)
:love_letter:Platform : easterntownhall | Twitter, Instagram | Linktree
Đăng ký tham dự ở đây
:pushpin:Meeting Registration - Zoom

Link meet up: Cập nhật CIP 1694 và Collaborative workshops for scoping, Sat, Apr 8, 2023, 4:00 PM | Meetup

:point_right:Kênh thông báo chính thức của Catalyst: Telegram: Contact @cardanocatalyst
:point_right:Join Telegram nhóm Catalyst Vietnam để cập nhật thêm thông tin
Telegram: Contact @vietnameasterntownhall
:point_right:website của Eastern Townhall:
https://easterntownhall.com/
:point_right: Join our Discord:
Discord
:point_right:Our Youtube channel:
Cardano Eastern Town Hall - YouTube
Join meetup của cộng đồng Cardano quốc tế: Cardano & Catalyst Community Network (Foix, France) | Meetup
:point_right:Join Meetup của cộng đồng Cardano Vietnam: Cardano Blockchain Vietnam (Ho Chi Minh City, Vietnam) | Meetup
#Cardano #CardanoADA #Projectcatalyst

CIP1694

Mời cộng đồng xem lại video buổi meeting chủ đề “Cập nhật CIP 1694 và Collaborative workshops for scoping” qua đường link Youtube sau “Vietnam breakout room #44 - 08/04/2023 - YouTube