🇨🇿 Cardano má nativní liquid staking, ostatní si na to jen hrají

Cardano má liquid staking přímo jako součást protokolu. V případě mnoha dalších PoS projektů můžeme o liquid stakingu slyšet také, ale má jiné vlastnosti. Co je liquid staking a jak se Cardano liší od ostatních PoS projektů?

TLDR

  • Rané návrhy PoS protokolů zahrnovaly období uzamčení, během kterého uživatelé nemohou provádět transakce se svými mincemi. Mince jsou nelikvidní.
  • Cardano nemá žádné období uzamčení. Mince ADA jsou během sázení likvidní.
  • V případě Cardana můžeme mluvit o nativním likvidním stakingu nebo o likvidním stakingu na úrovni protokolu.
  • Pokud má protokol PoS období uzamčení, lze likvidní staking umožnit prostřednictvím třetích stran.
  • Při liquid stakingu založeném na třetí straně obdrží uživatel tokeny za mince, které třetí strana stakuje. Uživatelé mohou interagovat s více službami DeFi a získávat více odměn z jednoho fondu prostředků.
  • Liquid staking založený na třetí straně má mnoho nevýhod pro bezpečnost protokolu i pro uživatele.
  • Pro dosažení maximální možné míry decentralizace je důležité vyvážit ekonomické zájmy uživatelů s potřebami protokolu.
  • Hlavním posláním konsensu PoS není odměňovat držitele, ale decentralizovat síť na základě nativních mincí. Svěření mincí třetí straně a možnost získat odměnu lze považovat za podvod na protokol.
  • Je na Cardanu možné vícenásobný staking?

Tradiční návrh stakingu

Rané návrhy PoS protokolů zahrnovaly období uzamčení, během kterého uživatelé nemohou se svými mincemi provádět transakce. Většina protokolů PoS se tímto konceptem řídí. Období uzamčení se používá proto, aby měl protokol nad mincemi kontrolu a mohl je majiteli odebrat, pokud poruší pravidla protokolu. Mince jsou během období uzamčení nelikvidní. Pokud s nimi uživatelé chtějí něco udělat, například je prodat nebo použít ve službě DeFi, musí počkat do konce období uzamčení. Některé protokoly umožňují předčasné uvolnění mincí, ale uživatel musí zaplatit pokutu.

Ethereum v současné době vůbec neumožňuje uvolnění ETH. To změní až upgrade Shanghaj. Solana blokuje mince na 5 dní, BSC na 7 dní, Polygon na 21 dní, Avalanche na 14 dní, Polkadot a Cosmos na 28 dní, Near na 1 den, atd.

Doba uzamčení je nepříjemná, když je trh v útlumu a uživatelé nemohou mince včas prodat, i kdyby chtěli. Nepříjemná jsou dlouhá období uzamčení v délce několika týdnů, protože trh s kryptoměnami může během této doby relativně hodně klesnout. Existují i další nevýhody. Uživatelé nemohou mince volně používat k placení nebo ve službách DeFi. Vždy si musí vybrat, zda mince stakují, nebo je použijí jinde.

Liquid staking na Cardano

Týmu IOG se podařilo vytvořit staking, který je uživatelsky přívětivý a snadno pochopitelný. Cardano nemá žádné blokační lhůty a není definováno žádné minimum mincí, které musí uživatel mít, aby se mohl účastnit stakingu. Uživatelé mohou vsadit libovolné množství mincí ADA ze svých vlastních peněženek a mince mohou kdykoli utratit.

Důležité je, aby se mince nacházely v peněžence, ze které byly stakovány, v době, kdy protokol Cardano pořizuje snímek (snapshot). Během tohoto procesu se zaznamenávají zůstatky ve staking peněženkách. Cardano provádí snímky pravidelně každých 5 dní při přechodu mezi epochami.

Uživatel stakuje tolik mincí, kolik jich bylo v peněžence v době pořízení snímku. To znamená, že po provedení snímku může uživatel poslat všechny ADA někam jinam. Pokud během příštího snímku nebude v peněžence opět žádný ADA, mince nebudou stakovány. Pokud uživatel nakoupí nové mince ADA a pošle je do své stakovací peněženky, budou po provedení dalšího snapshotu automaticky stakovány. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že mince budou použity v aktivním stake se zpožděním jedné epochy.

Mince ADA jsou během stakování likvidní. Proto komunita Cardano hovoří o likvidním stakingu. Bohužel termín liquid staking byl původně určen pro jiný mechanismus. V případě Cardana můžeme mluvit o nativním likvidním stakingu nebo likvidním stakingu na úrovni protokolu, protože k zajištění likvidity mincí není potřeba třetí strana a vydávání tokenů.

Liquidity staking založený na třetí straně

Pokud má protokol PoS dobu uzamčení, lze likvidní staking umožnit prostřednictvím třetích stran.

Uživatelé nemají rádi, když nemají po určitou dobu přístup ke svým finančním prostředkům. Obvykle chtějí získávat pasivní odměny, ale také chtějí mince prodávat, obchodovat s nimi nebo je používat. Jak umožnit uživatelům získávat odměny za staking a zároveň mít možnost interakce s mincemi? Řešení bylo nalezeno a jmenuje se, překvapivě, liquid staking. Tento druh liquid stakingu není podporován protokolem a je umožněn prostřednictvím třetí strany.

Uživatel svěří své vlastní PoS mince třetí straně, která je může stakovat. Třetí strana poskytne uživateli tokeny ve stejném množství, jako jsou svěřené mince. Tokeny mají stejnou tržní hodnotu nebo jen o něco nižší. Výhodou je, že tokeny jsou likvidní. Třetí strana je v pohodě s tím, že svěřené mince budou uzamčeny po dobu definovanou protokolem.

Tokeny přinášejí uživatelům odměny za staking a zároveň odemykají likviditu. Uživatelé mohou převádět, ukládat, obchodovat a získávat výnosy napříč službami DeFi stejně jako s nativními tokeny. Oni mohou interagovat s mnoha službami DeFi a získávat tak více odměn z jednoho fondu prostředků.

Lze říci, že třetí strany a tokenizované PoS mince řeší nevýhody tradičního stakingu, který má dobu uzamčení. Toto řešení má bohužel mnoho nevýhod jak pro bezpečnost protokolu, tak pro uživatele.

Pro dosažení maximální možné míry decentralizace sítí PoS je důležité vyvážit ekonomické zájmy uživatelů s potřebami protokolu. To znamená, že mince by měly zůstat v rukou uživatelů, kteří by je měli stakovat z vlastních (hardwarových) peněženek. Liquidity staking založený na třetích stranách může vést k centralizaci a dalším rizikům.

PoS mince a tokeny mohou mít podobnou tržní hodnotu, ale jejich význam z hlediska protokolu je zásadně odlišný. Protokol Ethereum je decentralizovaný prostřednictvím ETH. Představte si, že pošlete 10 ETH třetí straně, která vám na oplátku dá 10 tokenů stETH (tokenizovaných ETH). Totéž udělá dalších 1000 uživatelů. Třetí strana má v držení 10 000 ETH a stává se tak významným bodem centralizace. V držení 1000 uživatelů jsou tokeny stETH, které nejsou pro decentralizaci Etherea významné. Třetí strana stakuje ETH, takže mince jsou uzamčeny. Je pravděpodobné, že kdyby všichni uživatelé chtěli najednou získat zpět své ETH od třetí strany, měla by třetí strana problémy s likviditou. Je možné, že vysoký prodejní tlak by mohl snížit tržní hodnotu stETH.

Třetí stranou může být centralizovaná burza nebo inteligentní kontrakt. Mít PoS mince na centralizovaných burzách je špatně tak jako tak. Pokud je třetí stranou inteligentní kontrakt, je situace o něco lepší. V případě Etherea musí třetí strana provozovat velké množství validátorů. Co se stane v případě slashingu? Třetí strana přijde o ETH, ale uživatel bude mít stále stETH a očekává, že za ně dostane ETH zpět. Třetí strana může v důsledku slashingu utrpět ekonomickou ztrátu. Pokud třetí strana ztratí velké množství ETH v důsledku nějaké závažné chyby a zkrachuje, stETH v podstatě ztratí hodnotu.

Likvidní staking založený na třetí straně může být pro decentralizovanou správu problém, protože hlasování je možné pouze s nativními mincemi, nikoli s jejich tokenizovanou verzí. Ne všechny ekosystémy PoS chtějí mít decentralizovanou správu. Pokud o to komunita usiluje, měla by se zabývat tím, jak se vypořádat se skutečností, že lidé drží tokeny místo mincí PoS.

Hlavním posláním konsensu PoS není odměňovat držitele, ale decentralizovat síť na základě nativních mincí. Svěření mincí třetí straně a možnost získat odměnu lze považovat za podvedení protokolu.

Analytici očekávají, že liquid staking založený na třetích stranách má obrovský potenciál růstu. V době psaní tohoto článku činí podíl liquid stakingu na Ethereu přibližně 38 %, na Solaně, BSC a Polygonu 3 %, na Avalanche a Near 2 %, na Polkadotu 1 % a na Cosmosu 0,2 %. Zajímavé je, že na starších projektech, které umožňují staking, je podíl velmi nízký ve srovnání s Ethereem, které přešlo na konsensus PoS v září 2022. Trh s liquidity staking na Ethereu ovládá společnost Lido Finance, která se v současné době může pochlubit ~ 78% podílem na trhu s ~ 4,27 miliony ETH.

Vícenásobný staking na Cardano

Cardano má nativní liquid staking. Co když chcete dostávat odměny za staking z protokolu Cardano a zároveň další odměny za poskytování likvidity na AMM DEX nebo jiných službách DeFi?

Budou se objevovat služby, které uživatelům přesně toto umožní. Uživatelé budou posílat mince ADA třetí straně a dostávat tokeny. Poté mohou tokeny stakovat a získat odměny. Třetí strana bude stakovat ADA a odměny předá uživateli. Jedná se také o druh likvidního stakingu založeného na třetí straně.

Někteří uživatelé tuto možnost využijí. Pokud jde o riziko, platí v podstatě vše, co je popsáno v části výše. Uživatelé se vzdávají mincí ADA, které se používají k decentralizaci Cardana. Navíc se vystavují většímu riziku, než kdyby stakovali ADA z vlastní peněženky. Pokud se rozhodnete tyto služby využívat, je rozumné si je dobře prozkoumat a rozložit riziko na více podobných služeb. Staking ADA na Cardano možná nemá nejvyšší výnos, ale je to nejbezpečnější forma stakingu.

Závěr

Co je to vlastně liquid staking? Název je poněkud nepřesný, protože nativní mince jsou vždy nelikvidní, pokud má protokol dobu uzamčení. Uživatelé chtějí mít likvidní prostředky. Likvidní jsou pouze tokeny, které uživatelé obdrží od třetí strany, ale mince budou během stakingu vždy uzamčené a nelikvidní.

Cardano má nativní likvidní staking. Uživatel může buď stakovat ADA ze své vlastní peněženky, čímž si zachová kontrolu nad poolem, do kterého mince delegoval, nebo mince použít jinde. Cardano by mělo být zahrnuto do všech přehledů a seznamů, které hovoří o likvidním stakingu. Někteří analytici se domnívají, že liquid staking je možné pouze v případě, že třetí strana vrátí tokeny uživatelům. To je velký omyl. Cardano je dobrým příkladem toho, jak by měl liquid staking vypadat, pokud jde o decentralizaci.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Originální článek v AJ: Cardano has native liquid staking, other projects just pretend it | Cardano Explorer