🇨🇿 Cardano posiluje postavení jednotlivců

Cardano má potenciál posílit postavení jednotlivců, a jako protiváha může oslabit postavení institucí, bank a států. Technologie může napomoci novému přerozdělení moci a poskytnout lidem větší svobodu. K tomu však může dojít pouze za určitých podmínek a úspěch bude záviset na lidech samotných. Ne na technologii.

Smlouva mezi námi a úřady

Společenská smlouva je sociální model, který se obvykle týká legitimity moci státu nad jednotlivcem. Argumentace společenskou smlouvou obvykle předpokládá, že jednotlivci buď výslovně, nebo mlčky souhlasili s tím, že se vzdají některých svých svobod a podřídí se autoritě výměnou za ochranu svých zbývajících práv nebo zachování společenského řádu. Společenskou smlouvu lze vnímat jako určitý druh dohody mezi ovládanými a jejich vládci, která vymezuje práva a povinnosti každého z nich.

Teorie říká, že lidé žijí společně ve společnosti v souladu s dohodou, která stanoví morální a politická pravidla chování. Obecně se má za to, že pokud lidé žijí v souladu se společenskou smlouvou, pak mohou žít morálně a racionálně na základě vlastních rozhodnutí respektujících práva ostatních. Nezbytným předpokladem je, aby společenskou smlouvu přijala většina. Většina se přirozeně bude společenskou smlouvou řídit, pokud je morální, racionální a prospěšná. Společenská smlouva je v podstatě soubor pravidel a podmínek, které jsou buď explicitní, nebo implicitní. Příkladem explicitní společenské smlouvy mohou být zákony, které mohou kontrolovat a prosazovat vlády. Implicitní společenská smlouva je očekávané chování založené na morálce, spravedlnosti a zdravém rozumu. Obecně nezáleží na tom, zda je společenská smlouva explicitní, nebo implicitní. Poskytuje cenný rámec, který nám umožňuje žít v harmonii.

Existence společenské smlouvy sama o sobě nezajistí prosperitu a spravedlnost pro všechny. Společenská smlouva může v různých zemích vypadat velmi odlišně. Někde mohou být lidé se zákony a právy úřadů spokojeni více, jinde méně. Společenská smlouva nemusí nutně fungovat dobře a úřady mohou zneužívat svého postavení a práv nebo zanedbávat své povinnosti. Rovnováha mezi právy a povinnostmi může být narušena nebo nerovnoměrně rozložena ve prospěch autority.

Teorie společenské smlouvy nám může pomoci pochopit, proč často dobrovolně či nedobrovolně dovolujeme, aby naše vlády měly tak velkou kontrolu nad našimi životy. Výměnou za ochranu dáváme autoritám velkou moc. Společenská smlouva je o důvěře. Autority mlčky předpokládají a důvěřují občanům, že většina jejich obchodních nebo společenských vztahů bude fungovat dobře a podle pravidel, ať už implicitních, nebo explicitních. Ke konfliktům a sporům však dochází neustále a občané věří, že úřady budou spory řešit spravedlivě. Právní systém je orgánem, který má právo vyšetřovat, řešit a dokonce potrestat případného viníka. Úřady jsou tedy v pozici ochránců práva, a tím i společenské smlouvy.

Společenská smlouva je pro společnost nesmírně důležitá, neboť určuje pravidla hry ve společnosti. V ideálním případě jsou občané s pravidly obeznámeni nebo jsou pravidla v daném kulturním kontextu dostatečně intuitivní. Pravidla musí platit pro všechny stejně. Pokud tomu tak není, vzniká ve společnosti napětí a nervozita, protože důvěra v právní systém a spravedlnost je nízká. Člověk nemůže důvěřovat druhému, ani se nemůže spolehnout na autoritu. Chaos ve společnosti může vést k nepokojům a revolucím. Dodejme, že teorie společenské smlouvy byla užitečným nástrojem pro ospravedlnění politických revolucí, když vlády neplnily své úkoly nebo se ukázaly jako nekompetentní. Když vláda nezajišťuje přirozená práva občanů nebo neuspokojuje nejlepší zájmy společnosti, mohou občané odvolat svou povinnost poslušnosti nebo změnit vedení prostřednictvím voleb.

Pokud dojde k velkým nepokojům nebo dokonce k revoluci, musí to vést k novému vymezení společenské smlouvy. Musí být definována nějaká nová pravidla hry, na nichž se většina shodne. Pokud nová dohoda nevznikne, nepokoje nepřestanou.

Jak funguje společenská smlouva v reálném světě

Společenská smlouva zvyšuje důvěru ve společnosti. Jednotlivci si mohou být jistější svými právy a jejich vymahatelností. To je velmi důležité v obchodních vztazích. Víra, že se lze spolehnout na autoritu, zvyšuje důvěru lidí a umožňuje jim pouštět se do riskantnějších obchodů. Podnikání se obecně lépe daří ve stabilním prostředí než tam, kde panuje nejistota. Například pokud se obchodní partneři navzájem neznají, mohou spolu uzavřít smlouvu. Smlouva definuje práva a povinnosti obou partnerů a případné konflikty řeší právní systém. Pokud se tedy dva partneři vzájemně nedohodnou na způsobu řešení konfliktu, zapojí se důvěryhodná třetí strana, která to udělá za ně. Každý z obchodních partnerů se může obrátit na právní systém a domáhat se nápravy. Jak jsme vysvětlili výše, úřady působí jako ochránci společenské smlouvy.

Společenská smlouva je důležitá také z hlediska ochrany autorských práv. Pokud jste umělec, potřebujete za svá díla dostat spravedlivě zaplaceno. Pokud by se například písně umělce hrály v rádiu zdarma bez povolení a rozhlasová stanice by umělci nezaplatila, nebylo by to vůči umělci spravedlivé. Umělec potřebuje třetí stranu, která vše napraví. Díky společenské smlouvě každý ví, že krást cizí dílo a těžit z něj je nezákonné a trestné. Pokud každý ví, že kontrolní orgány dobře fungují, nikdo se nebude ve velkém měřítku dopouštět porušování autorských práv. Většina lidí ví, co je morálně slušné chování vůči svému okolí. Pokud dojde k porušení autorských práv, musí existovat spolehlivé orgány, které problém standardním způsobem vyřeší. Zákon musí platit pro všechny stejně. Samotná morálka nemůže ve společnosti dobře fungovat. Je nutná společensky uznávaná autorita a právní systém.

V některých případech je nutné trestat lidi nejen finančně, ale i odnětím svobody. I zde musí mít společnost jasná pravidla, postupy a zákony. Lidé, kteří byli poškozeni trestným činem, nemohou sami vymáhat dodržování zákonů, protože by mohli chybovat a sami se dopouštět trestných činů.

Při řešení konfliktů a vymáhání práva se mohou střetávat práva občanů s právy úřadů. Pokud existuje podezření, že někdo spáchal trestný čin, musí existovat způsob, jak případ diskrétně vyšetřit. Často může být porušeno právo na soukromí. Vyšetřovatelé mohou sledovat finanční toky pachatelů trestné činnosti a dokonce nechat zmrazit jejich bankovní účty. Peníze pak mohou být vráceny právoplatným majitelům. Je v pořádku porušovat právo na soukromí za účelem zjednání nápravy? Názory jednotlivců budou subjektivní a pravděpodobně bychom nedošli k jednoznačnému závěru. Podle našeho názoru je právo na zásah do soukromí a zabavení majetku v některých případech nezbytné. Pro společnost je obecně lepší, když to dělá důvěryhodný orgán, než aby si lidé vymáhali právo sami.

Konflikty a trestné činy se budou ve společnosti vyskytovat vždy. Orgány tedy potřebují právo zasahovat do soukromí a zabavovat majetek. I když ho využívají v malém počtu případů, ve většině států občané toto právo úřadům přiznávají. Je to součást společenské smlouvy.

Banky také fungují na základě společenské smlouvy. Banka může jednat pouze v rámci zákonů země. Komerční banka je mocný subjekt, který má práva týkající se jeho vlastního podnikání. Pokud banka poruší zákon, bude potrestána. Banky nemají povinnost a není ani v jejich obchodním zájmu poskytovat bankovní účet všem občanům a lidem žijícím v dané zemi. Nikdo nemůže banku nutit, aby si v chudé zemi otevřela pobočku a poskytla tamním obyvatelům bankovní účet. Z morálního hlediska to někteří lidé mohou považovat za přínos pro společnost, ale není to součástí společenské smlouvy. Podmínky pro založení banky často upravují zákony jednotlivých zemí. Otevření nové banky a zvýšení konkurence tedy není příliš snadné.

Jak posílit postavení jednotlivců

Lidé si zatím příliš neuvědomují, že blockchain je dundamentální technologie, která si vynutí novou definici společenské smlouvy mezi občany a úřady. To může mít mnoho podob, od postupné změny společenské smlouvy a redefinování pravidel mezi občany a úřady až po revoluce, které si změnu vynutí. Naštěstí se zatím zdá, že změna bude spíše postupná a bez revoluce. To je jedině dobře.

Cardano umožní lidem převzít kontrolu nad vlastním osudem. To znamená, že se lidé budou moci více spoléhat na technologie, a budou tak méně potřebovat úřady a instituce. Na úrovni společenské smlouvy to znamená, že konkrétní subjekty vrátí určitá práva do rukou občanů a sami se jich do určité míry vzdají. Zpočátku stačí, aby subjekty umožnily lidem vzít osud do vlastních rukou a netrvaly na svém výlučném postavení. To znamená umožnit lidem používat Cardano a další digitální technologie.

Lidé potřebují různé instituce jako důvěryhodné třetí strany a ochránce společenské smlouvy. Pokud bude Cardano schopno tyto funkce do určité míry převzít a lidé je přijmou, moc a postavení institucí se oslabí. To může vyžadovat přepracování některých zákonů a nové vymezení práv a povinností různých institucí. To je proveditelné.

Je to však proveditelné pouze na základě společenské poptávky po novém vymezení společenské smlouvy. Bez poptávky občanů se můžeme dočkat pouze regulací, které mohou v konečném důsledku technologické revoluci házet klacky pod nohy. Lidé musí explicitně vyjádřit svou vůli používat technologii blockchain se vším, co jim přináší a co bere institucím a případně úřadům. Společenská smlouva musí s blockchainem a jeho možnostmi počítat a úřady se s ním budou muset naučit existovat.

Cardano je ze své podstaty globální škálovatelná síť, která se postupně stane přirozenou součástí internetu, a tím i nové světové infrastruktury. Tato infrastruktura nemá žádného centrálního vlastníka. Stát tedy nebude tím, kdo bude vlastnit technologii a určovat podmínky jejího používání. Stát ani instituce nebudou moci svévolně narušovat soukromí občanů. Každý člověk na světě, včetně všech občanů států, se může svobodně rozhodnout, zda bude tuto infrastrukturu používat. To například znamená, že banky již nebudou moci rozhodovat o tom, ve které zemi budou působit a komu otevřou bankovní účet. Lidé si budou moci vytvářet vlastní peněženky a svobodně komunikovat s celým světem. Dokonce i v zemích, kde většina lidí dosud bankovní účet neměla.

Lidé si mohou v síti Cardano vybudovat svou decentralizovanou globální identitu. Stále mohou mít národní identitu, ale zároveň budou globálními občany. Tato identita jim umožní navazovat obchodní a sociální vztahy na dálku a plně online. Jakmile si někdo vytvoří decentralizovanou banku, může ji začít používat doslova celý svět bez povolení. Lidé si však budou moci půjčovat peníze přímo mezi sebou, aniž by museli využívat banku nebo jiné drahé a neefektivní zprostředkovatele. Peer-to-peer půjčování peněz v globálním měřítku bude realitou.

Internet je obecně o propojování lidí. Cardano se může stát důvěryhodnou vrstvou internetu. Dobře zapadá do kontextu společenské smlouvy. Jak jsme již řekli, společenská smlouva je o dohodě mezi státem a jeho prostřednictvím mezi institucemi a občany. Dohoda se týká pravidel, dohledu nad jejich dodržováním a případně práva na řešení sporů.

Cardano umožní definovat pravidla ve finančních a sociálních vztazích. Díky automatickému provádění chytrých smluv lze zajistit hladký průběh obchodního procesu. To však nutně neznamená, že chytrá smlouva je ve všech případech stoprocentně správná a že rozhodnutí o smlouvě zapsané v blockchainu koreluje se skutečností. Ve hře bude stále právní systém. Většina obchodních transakcí bude probíhat hladce, protože je to v zájmu obou partnerů. Decentralizované technologie mohou nahradit pouze určitou část společenské smlouvy, nikoli celou. To bohatě stačí k zásadní změně společnosti. Funkce chytrých smluv a schopnosti společenské smlouvy se vzájemně nevylučují. Mohou spolu pěkně spolupracovat.

Ani při základní blockchainové transakci od Alice k Bobovi nejsme schopni zajistit konzistenci mezi digitálním a fyzickým světem. Jakmile jedna strana něco slíbí a po odeslání transakce to nedodrží, protistrana nepovažuje transakci za platnou. Transakce je platná pouze z pohledu blockchainu. Ve fyzickém světě transakce platná být nemusí. Může být nutné zapojit právní systém. Všimněte si, že se musí stát to, co by se stalo, i kdyby byl použit běžný bankovní systém. Podvedená protistrana nemůže banku donutit, aby transakci zrušila. Banka není schopna se případem zabývat. V případě blockchainu není nikdo v pozici, kdy by mohl sjednat nápravu a zrušit transakci, jakmile byla zapsána. Neměnnost blockchainu tomu brání. Takže pouze někdo ve fyzickém světě může podvodníka donutit, aby odeslal novou transakci, nebo ho donutit, aby splnil závazek.

Blockchain je pouze technologie a jako taková může být zneužita. Každá technologie může být zneužita, pokud se používá správně. Společenská smlouva je tu od toho, aby zneužití trestala a napravovala škody. Lidé nemohou začít používat blockchain a opustit společenskou smlouvu. Jedinou možností je přijmout technologii a upravit společenskou smlouvu. Zda modifikace společenské smlouvy povede k zásadní změně na úrovni vlád a oslabení států, je zatím velkou neznámou.

Můžeme mít decentralizované instituce?

Pokud to bude v souladu se společenskou smlouvou a budeme akceptovat, že právní systém bude řešit případné nesrovnalosti jako orgán poslední instance, není to žádný problém. Určitě se objeví nové otázky. Například kdo je zodpovědný za decentralizovanou službu. Kdokoli může provozovat službu anonymně. Pokud dojde k nějakému zneužití, právní systém může chtít zjednat nápravu, ale nemusí být schopen najít autory služby. Dokonce může být ze své podstaty obtížné takovou službu zastavit. Co bychom měli dělat, pokud existuje podvodná služba, kterou nelze zastavit? Jediné, co mohou úřady udělat, je varovat lidi, aby službu nepoužívali. Nebo mohou podobnou decentralizovanou službu vytvořit sami a prohlásit se za jejího autora. Taková služba by mohla být transparentnější, otevřenější a spravedlivější, a přitom stále pod kontrolou úřadu. Je to to, co chceme? Nemusíme hledat všechny odpovědi. Bude to součástí nové definice společenské smlouvy. Lidé musí mít větší svobodu v tom, jaké služby mohou využívat a jaké služby mohou přestat využívat.

Bankovnictví bude pravděpodobně narušeno jako první. Vše, co souvisí s držením finančních prostředků, půjčováním peněz nebo pojištěním, může být do značné míry automatizováno. Nezapomínejme, že technologická revoluce se netýká jen blockchainu, ale také související infrastruktury. Oracles služby a senzory pomohou zprostředkovat chytrým smlouvám události, které se odehrávají ve fyzickém světě. Využití technologií neznamená, že v různých procesech nebudou potřeba lidé. Například znalecký posudek nebo odhad rizika lze stále ponechat na lidech. V některých případech však můžeme člověka nahradit umělou inteligencí. Umělá inteligence může být ve srovnání s lidmi objektivnější. Mohli byste jednoho dne získat půjčku jen na základě telefonického rozhovoru s umělou inteligencí? Je to zcela možné.

Lidé musí od Cardana dostat něco, co jim dá silný důvod, aby ho přijali a používali. Tyto důvody se budou v různých zemích lišit a mohou mimo jiné zahrnovat následující: umožnit jim otevřít si finanční účet, posílat levné transakce po celém světě, vzít si půjčku nebo pojistit svůj majetek. Důvody mohou být i složitější. Například možnost nabízet a prodávat své produkty na globálním trhu bez zprostředkovatele. Zjednodušení nebo omezení komunikace s institucemi. Pro obyvatele Západu může být překvapením, že jedním z důvodů může být i to, aby poprvé v životě vlastnili svou digitální identitu. V mnoha rozvojových zemích to není obvyklé. Lidé ze západních zemí spíše ocení větší právo na soukromí nebo větší konkurenci v oblasti půjček. Do jaké míry bude možné decentralizovat funkci institucí, je nyní otázkou. Prozatím je třeba nabídnout alternativu a dát lidem možnost ji využít. Dalším krokem může být určitá forma přijetí na institucionální úrovni. Čím úspěšnější alternativa bude, tím více bude instituce nutit k jejímu využívání a zlepšování jejich služeb.

Jedním z problémů současné společenské smlouvy je složitost a nadměrná byrokracie v mnoha procesech každodenního života. Technologie blockchain může procesy zjednodušit a usnadnit porozumění na některých úrovních. Není vždy nutné konzultovat jednoduchou půjčku s právníkem jen proto, že smlouva má 10 stran textu. Pokud si vezmete půjčku od banky, má banka často mnohem více práv než vy a je více kryta proti rizikům. Zjednodušení a větší konkurence mohou přinést konkrétní změny k lepšímu.

Lidé sami musí chtít mít více práv

Míra disrupce bude záviset pouze na tom, jak moc si to budou přát sami lidé. Bez adopce bude velká revoluce trvat ještě dlouho. Kryptoměny jsou něčím, co může narušit suverenitu a fungování států. Lidé, kteří začnou kryptoměny používat, se jednoho dne budou moci obejít bez státních orgánů a institucí. Ne zcela, protože jejich povinnosti jako občanů vůči státům budou stále platit. Požadavek na změnu společenské smlouvy je nutný. Čím silnější bude náš hlas, tím větší šanci máme na úspěch. I kdyby svět začal používat jednu globální decentralizovanou měnu, funkce států a jejich společenské smlouvy nelze nahradit. Pravděpodobnější však je, že si státy zachovají určitou kontrolu nad svými národními měnami.

Cardano má potenciál stát se jedním z projektů, které prosadí velké změny ve společnosti. Lidé však musí vědět, jaké výhody jim tato technologie může přinést, a musí si říci, že ji chtějí používat legálně a v souladu s místními zákony. Lidé v rozvojových zemích si technologii postupně osvojí sami, bez zapojení vlád. Může se stát, že ji některé státy začnou prosazovat samy. Pokud by byla technologie zakázána, mohlo by dojít k velkému odporu. Ve světě se nestává často, aby byla technologie zakázána. Určitá omezení však lze pozorovat ve státech s diktátorským režimem. Žádná technologie dosud neměla potenciál narušit doslova vše, na co jsme dnes zvyklí.

Moudří vůdci a politici nebudou bránit zavádění technologií, které mohou výrazně zlepšit fungování států, a tím i světa. Musíme hledat cesty, které nám umožní přijímat technologie způsobem, který zvýší společenský blahobyt. Účast států na této revoluci bude nezbytná a v konečném důsledku prospěšná. Právní systém nelze plně nahradit a pro bezproblémové využívání technologie blockchain jej budeme potřebovat.

Závěr

Internet nám v minulosti umožnil zlepšit náš život z hlediska dostupnosti a přístupnosti informací. I to však mělo své problémy. V důsledku toho však některé subjekty musely změnit strukturu svého podnikání. Díky internetu vzniklo mnoho nových společností, které dnes vládnou světu internetu. Tito IT giganti mají dnes obrovskou moc a pro státy je obtížné mezinárodně působící společnosti zkrotit. Mnoho lidí těmto společnostem důvěřuje, ale jejich důvěra je zneužívána. Cardano nebo obecně technologie blockchain přinese novou vlnu technologické disrupce na úrovni důvěry. To může v dlouhodobém horizontu pomoci vyřešit problémy, které máme dnes. Technologická revoluce si dříve či později vynutí novou definici společenské smlouvy. Stalo se to v případě internetu a nyní se to stane znovu díky blockchainu. Lidé tak získají větší kontrolu nad svými životy, a tím i větší moc.

Technologie je jen nástroj. Lidé si ji musí osvojit. Revoluce se musí odehrát na společenské úrovni. Samotná technologie nám změnu ve společnosti nepřinese. Každý, kdo si nainstaluje blockchainovou peněženku, je novým bojovníkem za svobodu.

Přečtěte si původní článek: