Devnets: Building bridges to developer communities/ Devnets: cầu nối liên kết cộng đồng lập trình viên

This translation has been made by QuangTV from the original document published by Tim Harrison at Devnets: Building bridges to developer communities - IOHK Blog for Vietnamese Cardano community.

Devnets: Building bridges to developer communities/

Devnets: cầu nối liên kết cộng đồng lập trình viên

Our new interoperability platforms (devnets) will expand Cardano’s reach with support for the Solidity/Ethereum communities and beyond

Các nền tảng mới của chúng tôi với khả năng tương tác (devnets) sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của Cardano tới cộng đồng lập trình viên Solidity của Ethereum và hơn thế nữa.

17/12/ 2020 Tim Harrison

A blockchain environment is not a static one. Blockchains evolve as their communities grow and learn, and Cardano is no exception.

Blockchain không phải là môi trường tĩnh. Blockchains không ngừng phát triển cùng cộng đồng học tập để ngày càng lớn mạnh, và Cardano không phải là ngoại lệ.

With every development stage, Cardano’s core functionality has been expanded with new features: Shelley added delegation, stake pools, and decentralization to Byron’s core transactional capability. Goguen is now starting to bring fresh utility, from metadata to smart contracts and native tokens. Voltaire introduces a treasury and voting system, and we’ve seen the early steps of this process with Project Catalyst and the first ever public funding round for Cardano community ideas.

Qua mỗi giai đoạn phát triển, chức năng cốt lõi của Cardano được mở rộng với nhiều tính năng mới: Shelley thêm ủy thác, nhóm cổ phần và đạt được mức độ giao dịch phân tán cần thiết của kỷ nguyên Byron. Goguen hiện đang mang lại nhiều tiện ích mới mẻ, từ siêu dữ liệu đến hợp đồng thông minh và token gốc. Voltaire cho ra mắt ệ thống ngân quỹ và bầu chọn, và chúng ta đã chứng kiến những bước đi đầu tiên của quá trình này qua các dự án Catalyst và vòng tài trợ vốn công khai đầu tiên cho các ý tưởng của cộng đồng Cardano.

We introduced transaction metadata in November, an important first element in creating new utility and commercial use cases. We recently deployed the first pre-production environment for native tokens. Following that will be token creation and ERC-20 conversion. Plutus and Marlowe, Cardano’s native smart contract languages are under active development and will be released in 2021, opening up the platform for developers to create fresh solutions and power exciting new use cases.

Chúng tôi đã đề cập đến giao dịch siêu dữ liệu vào tháng 11, điều kiện tiên quyết giúp tạo nên các tiện ích và ứng dụng thương mại mới. Gần đây, chúng tôi đã triển khai môi trường phát triển để có thể tạo ra các token gốc. Bước tiếp theo sẽ là tạo toen và bộ chuyển đổi ERC-20. Plutus và Marlowe, các ngôn ngữ hợp đồng thông minh gốc của Cardano đang được phát triển tích cực và sẽ được phát hành vào năm 2021, thiết lập một nền tảng cho các nhà phát triển tạo ra các giải pháp mới và xây dựng các ứng dụng thực tế mới thú vị.

All of these Goguen elements play their part in delivering Cardano’s ultimate objective: a truly decentralized and self-sustaining platform. All the time encouraging deeper community engagement and growth by creating fresh opportunities.

Các thành phần của Goguen này góp phần quan trọng cho mục tiêu cuối cùng của Cardano: một nền tảng thực sự phi tập trung và tự duy trì. Luôn tạo ra các cơ hội để khuyến khích cộng đồng tham gia và phát triển sâu rộng hơn.

We have a vibrant and skilled community, arguably one of the strongest and smartest in the crypto space. And in line with our avowedly non-’maximalist’ and open approach, we want to reach out to other communities and bring them onboard too.

Chúng tôi có một cộng đồng sôi nổi và giàu kỹ năng, được cho là một trong những cộng đồng mạnh và thông minh nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá. Và phù hợp với phương pháp tiếp cận cởi mở và không theo ‘chủ nghĩa tối đa’, chúng tôi muốn tiếp cận với nhiều cộng đồng khác và đưa họ gần với chúng tôi hơn.

As outlined in Charles Hoskinson’s recent video, Cardano’s next strategic move will be the addition of a range of devnets to draw fresh developer communities into the wider Cardano ecosystem.

Như đã nêu trong video gần đây của Charles Hoskinson, bước đi chiến lược tiếp theo của Cardano sẽ là bổ sung thêm hàng loạt các mạng lưới devnet để thu hút cộng đồng lập trình viên mới vào hệ sinh thái Cardano rộng lớn hơn.

These devnets will act as ‘bridges’ between developer communities, providing development environments, virtual machines and suites of developer tools so new applications can be tested in an environment as close to the ‘real world’ as possible.

Các devnet này sẽ hoạt động như ‘cầu nối’ giữa các cộng đồng lập trình viên, cung cấp môi trường phát triển, máy ảo và bộ công cụ lập trình để thử nghiệm nhiều ứng dụng mới trong môi trường gần với ‘thế giới thực’ nhất có thể.

Understanding the devnets/ Tìm hiểu về các devnet

After some initial exploratory work back in 2018, we are now restarting and accelerating the K Ethereum Virtual Machine (KEVM) program. The new KEVM devnet is the first of several devnets we’re building out over the next month or so. The EVM runs within the K Framework, a system for specifying languages and VMs, and then deriving tools such as interpreters, type checkers, equivalence checkers, debuggers, etc. for these languages. (The EVM is what runs smart contracts in the Ethereum network.)

Sau một số bước khởi đầu nghiên cứu vào năm 2018, chúng tôi hiện đang triển khai và đẩy nhanh chương trình Máy ảo Ethereum K (KEVM). KEVM devnet sẽ là một trong những mạng lưới phát triển đầu tiên mà chúng tôi xây dựng trong tháng tới và thời gian đến. EVM chạy cục bộ trên nền tảng K, một hệ thống gồm các ngôn ngữ riêng và máy ảo, sau đó là các công cụ đi kèm như trình biên dịch, trình kiểm soát kiểu dữ liệu, trình kiểm tra tương đương, trình gỡ rối, v.v. cho các ngôn ngữ này. (EVM là môi trường khởi chạy các hợp đồng thông minh trong mạng Ethereum.)

Máy ảo K applies formal reasoning and mathematical rigor for the highest levels of assurance. It enables developers to define or implement the formal semantics of a programming language in an intuitive and modular way. K also generates an executable, ‘correct by construction VM’ from its formal specification, which is fast and powerful enough to run real programs and smart contracts. This effectively means that software should perform the required functions and nothing else , for all possible inputs, and have verifiable evidence.

Máy ảo K áp dụng lý luận toán học chính thức và tính chặt chẽ cho các mức đảm bảo cao nhất. Nó cho phép các người lập trình xác định hoặc triển khai ngữ nghĩa chính thức của một ngôn ngữ lập trình theo cách trực quan và mô-đun. K cũng tạo ra các file thực thi, ‘theo đúng nghĩa của máy ảo’ bởi xây dựng’ từ đặc tả chính của nó, đủ nhanh và mạnh để khởi chạy các chương trình thực tế và hợp đồng thông minh. Tính hiệu quả thể hiện ở việc phần mềm phải thực hiện các hàm chức năng theo yêu cầu và không sử dụng lệnh else, để đảm bảo tất cả các biến đầu vào đều được xác thực.

Our long term vision – in association with our partners at Runtime Verification – is to build a K environment where we can just ‘plug-and-play’ new VMs. You can hear more about the goals of K from the team at Runtime Verification in this video segment from the Cardano monthly show.

Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi - kết hợp với các đối tác xác thực chương trình thực thi (Runtime Verification) - là xây dựng một môi trường phát triển K để có thể chạy các máy ảo mới theo kiểu ‘plug-and-play’. Bạn có thể xem thêm các mục tiêu của nhóm Runtime Verification trong đoạn video này từ chương trình hàng tháng của Cardano.

The KEVM devnet, which is aimed at the Solidity/Ethereum community, will enable full backward compatibility with Ethereum. Because Solidity is a high-level language similar to JavaScript and C++, it cannot be directly executed by the EVM. Solidity programs must be compiled to assembly language (EVM bytecode) first, so they can run on the KEVM.

Môi trường phát triển KEVM, hướng đến cộng đồng Solidity / Ethereum, sẽ tương thích hoàn toàn với Ethereum. Bởi Solidity là một ngôn ngữ cấp cao tương tự như JavaScript và C ++, nó không thể được thực thi trực tiếp bởi EVM. Các chương trình solidity phải được biên dịch sang hợp ngữ (EVM bytecode) trước để chúng có thể chạy trên KEVM.

KEVM will allow developers to write applications in Solidity, EVM code, or Glow, providing toolkits to compile and deploy them on the devnet for (close to real-world) testing. We also plan to soon add Truffle integration, further increasing developer usability.

KEVM sẽ cho phép các nhà phát triển viết ứng dụng bằng mã Solidity, mã EVM, hoặc Glow, cung cấp bộ công cụ để biên dịch và triển khai chúng trên mạng devnet để thử nghiệm (sát với thực tế nhất). Chúng tôi cũng sớm có kế hoạch tích hợp Truffle , để gia tăng thêm tính khả dụng cho lập trình viên.

Glow

Solidity is by far the most popular higher programming language compiling to EVM bytecode, but by no means the only one. One fascinating alternative to Solidity is Glow, developed by our partner MuKn.

Cho đến nay Solidity là ngôn ngữ lập trình cấp cao phổ biến nhất biên dịch sang EVM bytecode, nhưng không phải là ngôn ngữ lập trình duy nhất. Một thay thế hấp dẫn cho Solidity là Glow, được phát triển bởi đối tác MuKn của chúng tôi.

Glow is a ‘high-level’ language (other examples of high level languages include JavaScript, Python etc.) designed to allow writing highly secure financial contracts intuitively. Glow follows the ‘correct-by-construction’ doctrine to avoid common pitfalls and potentially costly bugs. Glow can prove that contracts written in this language have certain desirable properties, no matter what other participants in the contract do or do not do.

Glow là một ngôn ngữ ‘cấp cao’ (các ví dụ khác về ngôn ngữ cấp cao bao gồm JavaScript, Python, v.v.) được thiết kế để giúp tạo ra các hợp đồng tài chính bảo mật cao một cách trực quan. Glow tuân theo triết lý ‘xây dựng chính xác’ để tránh các bẫy phổ biến và lỗi tiềm tàng gây tốn kém. Glow có thể đảm bảo rằng các hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ này đạt được các thuộc tính mong muốn nhất định, cho dù các bên tham gia có thực hiện hợp đồng hay không.

Glow has been designed with interoperability in mind. There will be Glow compilers targeting many diverse platforms and blockchains, making code reuse so much simpler and more practicable.

Glow được thiết kế theo tư duy về khả năng tương tác. Sẽ có các trình biên dịch Glow hướng đến mục tiêu đa nền tảng và chuổi khối, giúp cho việc kế thừa mã nguồn trở nên đơn giản và dễ thực hiện hơn rất nhiều.

This will be the next devnet to be deployed. Most of the core development work is now done, ready for final QA and deployment in January 2021.

Đây sẽ là devnet tiếp theo được triển khai. Hầu hết các công việc phát triển cốt lõi hiện đã được hoàn thành, sẵn sàng cho việc hỏi đáp lần cuối và triển khai vào tháng 1 năm 2021.

IELE - A foundation for third-generation blockchains

IELE – Nền tảng cho blockchain thế hệ thứ ba

Full compatibility with the EVM is convenient and attractive to many experienced developers familiar with Ethereum, but KEVM inevitably also inherits the EVM’s weaknesses.

Khả năng tương thích hoàn toàn với EVM được xe là điểm thuận tiện và hấp dẫn đối với nhiều người đã từng lập trình trên Ethereum, nhưng KEVM chắc chắn cũng kế thừa những điểm yếu của EVM.

For this reason we’ll offer a more advanced and secure alternative in the form of our IELE devnet. The IELE (pronounced yeah-leh ) virtual machine, also being developed by our partner Runtime Verification, is similar to the EVM, but much more secure. For example, it uses arbitrary precision integers, immediately eliminating many of the EVM’s vulnerabilities. IELE is also register-based, not stack-based like the EVM, making it much easier for developers to write IELE bytecode by hand directly.

Chính vì thế mà chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp thay thế nâng cao an toàn hơn dưới dạng IELE devnet. Máy ảo IELE (được đọc là yeah-leh ), cũng đang được phát triển bởi đối tác Runtime Verification của chúng tôi, tương tự như EVM, nhưng an toàn hơn nhiều. Chẳng hạn như nó sử dụng các số nguyên chính xác tùy biến, điều này giúp loại bỏ ngay nhiều lỗ hổng của EVM. IELE cũng dựa trên đăng ký, không dựa trên ngăn xếp như EVM, giúp các nhà phát triển viết mã bytecode của IELE trực tiếp bằng tay dễ dàng hơn nhiều.

The term IELE describes two things/ Có 2 khái niệm liên quan đến thuật ngữ IELE

  • The IELE VM/ Máy ảo IELE
  • The IELE assembly language/ Hợp ngữ IELE

IELE is a human-readable, blockchain low-level language, meant to serve as the foundation for third-generation blockchains. IELE was designed using state-of-the-art formal methods to address security and correctness concerns in Ethereum, while simultaneously enabling the verification of mathematical correctness of smart contract code that K EVM brings to Ethereum.

IELE là một ngôn ngữ blockchain cấp thấp, hướng người dùng, làm nền tảng cho các blockchain thế hệ thứ ba. IELE được thiết kế bằng cách sử dụng các phương pháp tiên tiến để giải quyết các mối quan tâm về bảo mật và tính chính xác trong Ethereum, đồng thời cho phép xác minh tính đúng đắn về mặt học thuật của hợp đồng thông minh mà K EVM mang lại cho Ethereum.

IELE represents the next step in the evolution of correct-by-construction, automatically generated implementation concepts. It is built to become the foundation of an entire compiler backend, allowing robust gas optimization, including contracts written in a high-level language that has IELE as its compilation target, like Solidity or Plutus.

IELE là ngôn ngữ điển hình cho quá trình dịch chuyển sang lập trình chính xác, những khái niệm về tự động tạo mã. Đây sẽ là nền tảng của toàn bộ chương trình trình biên dịch, cho phép tối ưu hóa mạnh mẽ, bao gồm các hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ cấp cao mà trình biên dịch của IELE hướng đến, giống như Solidity hoặc Plutus.

Bridges between developer communities/ Cầu nối giữa các cộng đồng nhà phát triển

The KEVM, Glow and IELE devnets align closely with Goguen’s key goals: to bring use and utility to Cardano, and build solid, lasting partnerships that contribute to the ongoing growth of our developer ecosystem. We aim to attract as many developers from as many disciplines as possible, to foster versatility and inclusivity.

Các môi trường phát triển KEVM, Glow và IELE gắn liền với các mục tiêu chính của kỷ nguyên Goguen: mang lại ứng dụng và tiện ích cho Cardano, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài góp phần vào sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái cộng đồng phát triển của chúng ta. Chúng tôi mong muốn thu hút ngày càng nhiều lập trình viên từ nhiều lĩnh vực, để gia tăng tính linh hoạt và sự toàn diện.

Alongside Plutus and Marlowe, we hope these devnets present an unrivalled opportunity for developers (in the blockchain-crypto world and beyond) to engage with the Cardano platform, build compelling use cases, and contribute to the growth of the ecosystem.

Cùng với Plutus và Marlowe, chúng tôi hy vọng các devnet này sẽ mang đến cơ hội rất lớn cho các nhà phát triển (trong thế giới tiền mã hoá – blockchain và hơn thế nữa) để cùng tương tác với nền tảng Cardano, tạo nên các ứng dụng hấp dẫn, góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái.

An exciting future/ Một tương lai thú vị

We hope to provide a clear path towards new developer opportunities that will require close collaboration with many different communities, not least Cardano’s own. And it’s one step at a time.

Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một lộ trình rõ ràng tạo cơ hội cho nhà phát triển mới đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ với nhiều cộng đồng khác nhau, không nhất thiết của Cardano. Đó là từng bước đi cụ thể.

We’re putting the building blocks in place now. Once fully established, the devnets will act as bridges between developer communities, opening up new avenues of communication and cooperation across not just blockchain, but the whole developer ecosystem. Cardano will have permanent backward compatibility with the Ethereum network, keeping pace with any developments in the Ethereum chain. And by broadening the developer base, the Cardano community can help drive the continuing evolution of smart contracts and the decentralized finance (DeFi) space. Another remarkable year awaits. See you on the other side.

Chúng tôi hiện đang lắp các mảng ghép vào đúng vị trí của nó. Sau khi hoàn thành thiết lập, các devnet sẽ hoạt động như cầu nối giữa các cộng đồng phát triển, mở ra các phương thức giao tiếp và hợp tác mới không chỉ trên blockchain mà còn toàn bộ hệ sinh thái cộng đồng phát triển. Cardano sẽ có khả năng tương thích hoàn toàn với mạng Ethereum, bắt kịp mọi sự phát triển trên chuỗi Ethereum. Và bằng cách mở rộng nền tảng cho lập trình viên, cộng đồng Cardano có thể giúp các hợp đồng thông minh và không gian tài chính phi tập trung (DeFi) không ngừng phát triển. Một năm đầy hứa hẹn đang chờ bạn. Hẹn gặp lại bạn vào thời điểm đó nhé.