🇨🇿 Jak chápat rozpočet na bezpečnost

Každá veřejná blockchainová síť musí odměňovat ty, kteří se starají o její bezpečnost a decentralizaci. Jedná se o podobný mechanismus, jako když firma platí své zaměstnance. Aby síť mohla platit za služby, musí mít stálý a udržitelný příjem. Podívejme se, jak funguje ekonomika blockchainů a jak je Cardano připraveno na budoucnost.

Dva pilíře příjmů

Každá blockchainová síť musí mít dostatečný počet mincí, aby si udržela svou bezpečnost. Za předpokladu, že po mincích existuje poptávka a mince mají tržní hodnotu, najdou se lidé, kteří budou pro síť vykonávat užitečnou práci. Jako odměnu očekávají, že obdrží nativní mince blockchainové sítě. Takto to funguje v případě Cardana, Bitcoinu a Etherea. Získávání odměn je automatické a řídí se protokolem.

První pilíř rozpočtu sítě tvoří mince, které síť uvolňuje podle definovaných pravidel. Pokud má síť omezený počet mincí, což je případ Cardana i Bitcoinu, má síť omezený počet mincí, které může postupně uvolňovat. Říkejme tomu rezerva. Rezerva může vydržet několik let nebo desetiletí, ale v určitém okamžiku dojde.

Jak dlouho rezerva vydrží není jisté, protože nikdo nedokáže odhadnout tržní hodnotu mincí v budoucnu. Zatímco náklady na provoz uzlu jsou v krátkodobém horizontu fixní a neměnné, kryptoměny jsou velmi volatilní. Platí pravidlo, že čím vyšší je hodnota mincí, tím déle budou mince stačit na odměny.

Vývojáři předpokládají, že rezerva bude jednoho dne vyčerpána. Z čeho se tedy budou odměny vyplácet? Do hry vstupuje druhý pilíř, který je tvořen příjmy z transakcí a dalších poplatků. S rostoucím počtem uživatelů roste i výše vybraných poplatků. Celkový rozpočet se vždy skládá z obou pilířů. Očekává se, že význam druhého pilíře poroste s tím, jak bude klesat počet mincí v rezervě. Na začátku blockchainové sítě je důležitý první pilíř, který bude časem postupně nahrazen druhým pilířem. V budoucnu budou sítě záviset především na vybraných poplatcích, protože rezerva bude téměř nebo zcela vyčerpána.

Druhý pilíř je v podstatě nevyčerpatelný a může být pro síť trvalým zdrojem příjmů, ale pouze pokud bude existovat poptávka po transakcích a dalších službách DeFi. Pokud je síť využívána mnoha uživateli, může zde být teoreticky navždy. Pokud bude síť v budoucnu používat jen malý počet lidí, vybrané poplatky nebudou stačit na vyplacení odměn a síť zanikne. Pro lidi nebude ekonomicky výhodné provozovat plné uzly a vyrábět bloky.

Bohužel není jisté, zda bude druhý pilíř stačit k zajištění odměn a bezpečnosti sítě. Proto mají některé ekonomické modely nekonečnou inflaci nových mincí. Celkový počet mincí v systému bude růst donekonečna. Díky inflaci nebude síť závislá pouze na poplatcích.

Na obrázku vidíte, že rozpočet na zabezpečení je po celou dobu životnosti sítě stále přibližně stejný. Poté, co je rezerva téměř vyčerpána (nebo zcela vyčerpána), tvoří příjem sítě poplatky za transakce. Pokud je bezpečnostní rozpočet zcela vyčerpán, není hodnota mincí důležitá a záleží pouze na tom, kolik jsou uživatelé ochotni zaplatit na poplatcích.

Ethereum má inflační model. Ethereum 2.0 bude každý den vydávat 1600 mincí ETH. Aby však inflace nebyla zbytečně vysoká, budou se pálit transakční poplatky. Teoreticky, pokud by Ethereum 2.0 nikdo nepoužíval, nové mince ETH by pokryly náklady sítě. Kvůli vysoké inflaci by však mince mohly rychle ztratit tržní hodnotu, takže ani 1600 ETH denně by nemuselo mít v dolarech velkou hodnotu.

Všimněte si, že užitečnost každé sítě je nejdůležitější, protože zvyšuje poptávku po mincích. Lidé navíc platí poplatky. Pouze sítě s vysokým síťovým efektem mají šanci přežít ve vysoce konkurenčním prostředí. Rozhodujícími faktory budou pravděpodobně kvalita technologie a její přijetí.

Spalování mincí je nový koncept. Mnoho jiných projektů má nekonečnou inflaci bez pálení mincí.

Ekonomický model ovlivňuje velikost odměn za staking vyplácených stakeholderům. Cardano má APR kolem 5 %, protože počet mincí ADA je konečný. Mince ADA budou vzácnější, podobně jako zlato, takže je větší šance, že budou mít vyšší tržní hodnotu.

Pokud má jiná síť inflační model, může mít vyšší APR, například 10, nebo dokonce 20 %. Například Polkadot má APR kolem 14 %, Cosmos 18 % atd. Mince budou pravděpodobně méně vzácné a budou mít nižší tržní hodnotu. Digitální vzácnost však není jediným faktorem, který ovlivňuje poptávku.

Měnová politika projektu Cardano

Ekonomický model Cardano zahrnuje projektovou pokladnu, kterou nemusí mít každý projekt. Například Bitcoin projektovou pokladnu nemá, takže odměny dostávají pouze těžaři.

Cardano vyplácí odměny za epochu, což je každých 5 dní. Cardano má něco, čemu se říká virtuální hrnec (virtual pot), do které putují všechny poplatky vybrané za epochu a 0,3 % z rezervy. Z virtuálního hrnce pak jde 20 % do pokladny a 80 % se používá na odměny za staking. Je důležité si uvědomit, že odměna za staking není vyplácena v plné výši a část z ní se vrací zpět do rezervy. Celá odměna za staking by byla vyplacena pouze v případě, že by existoval preferovaný počet nasycených poolů, všem poolům by se podařilo vytěžit všechny bloky atd. Tyto ideální podmínky však nejsou nikdy splněny, takže část odměny za staking je spotřebována a část se vrací do rezervy.

Pokud vás zajímá, jak rychle bude rezerva spotřebována, pak se předpokládá, že polovina bude spotřebována přibližně za 4 až 5 let. To znamená, že pokud vezmeme současný počet mincí ADA v rezervě, který v době psaní tohoto článku činí něco přes 10 000 000 000, dostaneme se na zhruba 5 000 000 000 někdy v roce 2027. Analogicky bychom se dostali na 2 500 000 000 přibližně v roce 2032.

Bitcoin snižuje odměny přesně o polovinu přibližně každé 4 roky. Každých 10 minut protokol vyplatí z rezervy odměnu ve výši 6,25 BTC. Po snížení na polovinu to bude pouze 3,125 BTC. Tento proces časem vyčerpá rezervu. V současné době je vytěženo více než 91 % mincí BTC.

Cardano uvolňuje mince ADA z rezervy každých 5 dní a nedochází u něj k velkým peněžním šokům, které by byly podobné půlení Bitcoinu. Proces peněžní expanze je pozvolnější, ale k vyčerpání mincí ADA z rezervy v určitém okamžiku také dojde.

Co je to bezpečnostní rozpočet?

Bezpečnostní rozpočet je specifický stimul, který představuje celkovou částku, kterou síť platí za svou bezpečnost. Jinak řečeno, bezpečnostní rozpočet je částka, kterou každý uživatel souhrnně zaplatí, plus částka, kterou může protokol odebrat z rezervy, a to za účelem udržování chodu sítě a její zabezpečení před útoky. Bezpečnostní rozpočet chrání síť před 51% útokem.

Decentralizované sítě jsou chráněny pouze prostřednictvím ekonomických pobídek, které motivují lidi k poctivému chování. Sítě jsou chráněny lidskou chamtivostí a touhou získat od sítě odměnu. Pokud síť nemá dostatečný rozpočet na vyplácení odměn, stává se zranitelnější. Lidé ztrácejí motivaci síť chránit a útočník může získat ekonomickou výhodu a úspěšně provést 51% útok.

Problém decentralizovaných sítí obecně spočívá v tom, že jakmile dojdou mince z rezervy nebo se vyplacená částka začne výrazně snižovat, bude se rozpočet na bezpečnost muset spoléhat převážně na vybrané poplatky. Pokud lidé poplatky neplatí, bude rozpočet velmi nízký a síť nebude dostatečně bezpečná.

Na obrázku vidíte, že jakmile je rezerva vyčerpána, výše vybraných transakčních poplatků nestačí k zabezpečení sítě. Sítě, které se po vyčerpání rezervy nepoužívají, přestanou existovat, protože není dostatek peněz na odměny a zabezpečení.

Po vyčerpání rezervy musí síť vybrat na transakčních poplatcích podobné množství mincí, jaké bylo v minulosti z rezervy odebráno. V ideálním případě by síť měla vybírat ještě více mincí, protože s rostoucím přijetím se zvyšují požadavky na větší bezpečnost. Existuje reálná obava, že sítě z transakčních poplatků nepřežijí.

Výše vybraných transakčních poplatků závisí na mnoha faktorech. Zejména na síťovém efektu a výši poplatků, které jsou lidé ochotni zaplatit. Z pohledu uživatele je vždy lepší, když jsou poplatky nízké, transakce jsou zpracovávány rychle a síť netrpí problémy se škálovatelností. Pokud síť neškáluje, bude záviset na tom, zda jsou lidé ochotni platit velmi drahé poplatky za nekvalitní transakční služby. Řekněme stovky až tisíce dolarů za transakci, kterou síť zpracuje během několika dní.

Někteří rádi teoretizují, zda uživatelé budou platit drahé a pomalé transakční poplatky u Bitcoinu, nebo budou používat alternativní sítě, jako je Cardano, které budou lépe škálovat a také nabízet další on-chain služby. Již nyní Cardano zpracovává přibližně stejný počet transakcí jako Bitcoin. Ethereum si vede asi 6x lépe než Bitcoin, a to i přesto, že transakce jsou velmi drahé. V současné době to vypadá, že lidé jsou ochotni platit vyšší poplatky pouze za služby DeFi. Po transakcích v Bitcoinu není velká poptávka.

Decentralizované sítě mohou vyplácet pouze své nativní mince, aniž by věděly, jakou mají mince hodnotu na trhu. Je možné spočítat, kolik by stál útok na síť.

K útoku na Cardano je třeba mít 51 % mincí používaných ke stakingu. V době psaní tohoto článku je to přibližně 25 000 000 000 mincí ADA, které mají tržní hodnotu 0,5 USD. Útočník by musel mít mince v hodnotě 12 500 000 000 USD. Pokud by útočník mince neměl a chtěl je koupit, vyvolal by na trhu velkou poptávku a hodnota mincí ADA by vzrostla. Nakonec by útočník zjistil, že do útoku investoval obrovské množství dolarů a útočí na své vlastní bohatství.

V případě Bitcoinu se rozpočet na zabezpečení proti 51% útoku skládá z blokové odměny a poplatků. Museli bychom vzít v úvahu skutečnou hodnotu mincí BTC a délku útoku. Síť Bitcoin vybírá na poplatcích zhruba 0,25 BTC, takže celková odměna pro úspěšného těžaře je 6,25 BTC + 0,25 BTC, což je 6,5 BTC. Současná tržní hodnota BTC je zhruba 20 000 USD, takže útok by vyšel zhruba na 130 000 USD.

Útok na jeden blok se nevyplatí, pro úspěšný útok typu dvojího utracení téže mince (double-spend) má smysl útočit hodinu nebo déle. Dvouhodinový útok na Bitcoin by stál přibližně 1 500 000 USD. Útočník by musel mít těžební hardware, což je fyzická překážka. Náklady na dvouhodinový útok na Bitcoin jsou však asi 8 300krát nižší než náklady na double-spend útok na Cardano.

Několik dalších úvah

Berte tato čísla jako ilustraci toho, jak funguje rozpočet na bezpečnost. Je důležité si uvědomit, že v současné době tvoří velkou část rozpočtu mince z rezervy. Útok na sítě je proto stále relativně drahý. Problém nastane, až se sítě budou muset spoléhat na transakční poplatky. Cardano vybere na transakčních poplatcích zhruba 10 000 dolarů za 24 hodin. Bitcoin za stejné období vybere 300 000 dolarů. To ani v jednom případě není mnoho.

V roce 2032, tedy za 10 let, bude odměna za blok činit pouze 0,78 BTC. Víme, že Bitcoin se z hlediska škálovatelnosti příliš nezmění. Má-li bezpečnost Bitcoinu zůstat stejná jako dnes, musí Bitcoin každých 10 minut vybrat řekněme 100 000 USD na poplatcích. Přesnou částku neznáme, protože nedokážeme předpovědět tržní hodnotu BTC. Pokud by byly bloky plné a obsahovaly 3 000 transakcí, průměrný transakční poplatek by činil 35 USD. Pokud zanedbáme odměnu za blok a budeme počítat pouze transakční poplatky, zjistíme, že rozpočet na zabezpečení na jeden den činí zhruba 15 000 000 USD. Je to hodně, nebo málo pro uchovatele hodnoty?

Škálovatelnost protokolu Cardano poroste. Díky vylepšením, jako je Ouroboros Leios, může tým zvýšit současnou škálovatelnost o několik řádů. Pokud by doba bloku (block time) sítě Cardano zůstala na 20 sekundách, síť by denně vyprodukovala zhruba 4 300 bloků. Díky referencím na transakce by se do jednoho bloku sítě snadno vešlo 10 000 transakcí. Denně by tedy zpracovala 43 000 000 transakcí. Jaký bude obvyklý poplatek za on-chain transakci za 10 nebo 20 let? To nevíme, ale pokud by to bylo 10 centů, Cardano by mělo příjem 4 300 000 dolarů denně.

Nezapomínejme, že náklady na provoz sítě PoS jsou výrazně nižší než u sítí PoW. Zatímco v Bitcoinu jde velká část odměn na zaplacení elektřiny, v Cardanu lze příjmy použít na odměňování provozovatelů poolu a delegátorů. Část jde do projektové pokladny. Delegátor s podílem 0,01 může získat denní odměnu v řádu stovek dolarů, což je stále silná ekonomická motivace k držení ADA.

Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, že Cardano bude mít dostatečný rozpočet na zabezpečení pouze v případě, že lidé budou využívat služby na něm postavené a poptávka po nich poroste.

Závěr

Poptávka po kryptoměnách výrazně ovlivní rozpočet na zabezpečení. S růstem hodnoty mincí se problém s bezpečnostním rozpočtem oddálí do budoucna, protože mince z rezervy pokryjí náklady na provoz sítě a ochrání ji před 51% útokem. Je téměř jisté, že za několik desetiletí budou sítě záviset na tom, kolik lidé zaplatí za on-chain služby. Důležité bude přímé využívání sítě. Držení mincí v peněženkách (hodling) nebude síti nic vydělávat.

Myslím, že pro platformy jako Cardano bude podstatně jednodušší vypořádat se s klesajícím počtem mincí v rezervě. Úspěch Cardana spočívá ve vytvoření alternativního finančního systému, který budou lidé používat každý den. Bitcoin je vnímán jako digitální zlato. Lidé většinou drží zlato a příliš ho nepoužívají. Bitcoin potřebuje, aby tržní hodnota mincí BTC každé půlení prudce vzrostla. Jakmile se to zastaví, uslyšíte znovu o problému s rozpočtem na zabezpečení.

Očekávám změnu narativu. Lidé začnou vnímat ADA jako něco co je podobné BTC, tedy další digitální zlato. Ethereum tomu může pomoci, protože ETH je také považováno za “ultrazvučné peníze”. Bitcoinový ekosystém se může začít více podobat DeFi a nad ním se mohou objevit nové služby. Je však otázkou, jak z toho bude těžit samotný Bitcoin, protože si nedovedu představit, že by tokeny vznikaly přímo na blockchainu.

Článek připravili Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si článek: Understanding the security budget | Cardano Explorer