🇨🇿 Jak funguje odměňovací mechanismus Cardanot

Cardano používá mince ADA k odměňování provozovatelů poolů a stakerů, ale také k financování projektů Catalyst. V budoucnu budou mince z projektové pokladny sloužit k odměňování DRepů a týmu, který udržuje zdrojový kód a implementuje změny protokolu. Kde Cardano tyto mince získává? Prostudujme si měnovou politiku projektu a mechanismus odměňování.

TLDR

  • Na rozdíl od Bitcoinu má Cardano projektovou pokladnu, takže vývoj a správa mohou zůstat nezávislé na financování VC.
  • Z celkové odměny za epochu se 20 % mincí ADA přesune do projektové pokladny a zbytek se použije na odměny za staking.
  • Součástí motivačního mechanismu je podpora decentralizace. Pokud nejsou splněny všechny požadavky na pooly, část odměny za staking se vrátí do rezervy.
  • Cardano se může ocitnout v situaci, kdy skupina pro produkci bloků bude bojovat o zdroje se skupinou governance.
  • Mince ADA jsou z rezervy spotřebovávány pomaleji, než se původně předpokládalo.
  • Decentralizace je závislá na projektové pokladně.

Měnová politika protokolu Cardano

Cardano je budováno tak, aby bylo v budoucnu nezávislé na externím financování, zejména na fondech rizikového kapitálu. Na vývoji protokolu pracuje tým IOG, který jej v éře Voltaira předá komunitě. Cardano potřebuje mít dostatek mincí ADA nejen pro odměny za výrobu bloků, ale také pro on-chain řízení. Odměny budou dostávat také delegovaní zástupci (DReps).

Kromě rezervy, kterou má v nějaké podobě každý blockchain a která obsahuje mince pro budoucí odměny pro ty, kteří se podílejí na produkci bloků, má Cardano projektovou pokladnu. Mince ADA z projektové pokladny budou použity na financování správy (Voltaire), vývoje protokolu a ekosystému (Catalyst).

Peněžní politika blockchainových protokolů je obvykle na začátku pevně stanovena týmem a následně přijata komunitou. V případě Cardana bylo v bloku Genesis definováno, že bude existovat 45 000 000 000 mincí ADA. Do rezervy bylo vloženo 30,9 % (~14 000 000 000 ADA), 57,6 % (~26 000 000 000 ADA) mincí bylo prodáno veřejnosti a zbylých 11,5 % (5 000 000 000 ADA) bylo rozděleno mezi týmy IOG, Cardano Foundation a Emurgo.

Na obrázku níže vidíte, jak Cardano v každé epoše (trvající 5 dní) přesune některé mince ADA z rezervy a použije je na odměny. Všimněte si, že rezerva a projektová pokladna jsou mimo obdélník představující epochu. To má znázornit, že tyto dvě hromádky mincí ADA jsou stále přítomny pro protokol a komunitu. Přesněji řečeno, protokol je zodpovědný za přesun mincí ADA z rezervy, zatímco komunita bude rozhodovat o přesunu mincí ADA z projektové pokladny prostřednictvím DReps. Projektová treasury se plní z rezervy a z vybraných poplatků.

Pokud si odmyslíte projektovou pokladnu, systém funguje velmi podobně jako Bitcoin. Rozdíly jsou následující. Bitcoin odměňuje pool okamžitě za každý nově vytvořený blok a odměna je pevně stanovena (každé čtyři roky se odměna snižuje na polovinu). Odměna za blok jde na adresu poolu a provozovatel poolu ručně posílá část odměny těžařům na základě jimi poskytnuté hash rate.

Cardano má stejně jako Bitcoin dva vstupy pro odměny za produkci bloků. Část odměny pochází z rezervy a část je tvořena poplatky. Protože se rezerva v průběhu času postupně vyprazdňuje a počet mincí se blíží nule, bude nutné vybrat dostatek mincí na odměny prostřednictvím poplatků.

Na obrázku je obdélník znázorňující rezervu záměrně větší než obdélník znázorňující poplatky, ale tento poměr se v průběhu času obrací. Velikost vybraných poplatků určuje kvalitu zabezpečení blockchainových sítí.

Pokud se na poplatcích nevybere dostatek mincí (a jejich tržní hodnota bude nízká), bude i bezpečnost sítí nízká a může dojít k jejich zhroucení v důsledku jevu zvaného vyčerpání bezpečnostního rozpočtu.

Cardano převádí ADA z rezervy každých 5 dní a jeho výše je definována parametrem p. Parametr p je v současné době 0,3 %. Rezerva se zmenšuje postupněji a nedochází k náhlým šokům jako u Bitcoinu, kde se odměny snižují na polovinu každé 4 roky.

Mince ADA z rezervy a z poplatků se přesouvají do virtuálního banku odměn (virtual pot). Parametr T určuje, kolik mincí ADA půjde do projektové pokladny (v současnosti 20 %) a kolik se použije na odměny za staking (80 %).

Cardano v každé epoše přesune mince ADA z rezervy a z vybraných poplatků do projektové pokladny. V době psaní tohoto článku je v ní 1 200 000 000 ADA. Obrázek uvádí dva výdaje, které jsou hrazeny z projektové pokladny, a to projekty Catalyst a v blízké budoucnosti výdaje související s érou Voltaire.

Většina mincí ADA, 80 %, bude použita na odměny za staking. Patří sem odměny pro provozovatele staking poolu (SPO) a také pro stakery. Všimněte si, že protokol Cardano odměňuje pooly spravedlivě na základě výkonu. Na základě nastavení poolu pak vypočítá odměnu pro provozovatele poolu. Každý SPO si nastaví pevnou odměnu, marži a zástavu (mince ADA provozovatele). Zbývající část odměny poolu se poměrně rozdělí mezi stakery na základě počtu mincí, které do poolu delegovali.

Mnoho stakerů neví, že část odměn za staking se nespotřebue na odměny za výrobu bloků a vrací se zpět do rezervy. Cardano vyhodnocuje výkonnost poolu (zmeškané bloky, bitvy o automaty atd.), rozdělení staku a několik dalších věcí a podle toho upravuje velikost odměn (na obrázku znázorněno pomocí η). Existuje něco, čemu se říká potenciální maximální míra odměny, kterou může Cardano každou epochu vyplatit za produkci bloků. Pokud nejsou splněny určité podmínky, vyplatí se pouze část odměny. Část odměny za staking je tedy nárokovaná a část je nenárokovaná.

Protokol Cardano je navržen tak, aby ekonomicky motivoval kvalitu decentralizace. Protokol definuje optimální počet poolů, které by měly existovat. V současné době parametr k určuje, že by jich mělo být 500. V ideálním případě by mělo existovat právě 500 poolů, které budou nasyceny.

Ve skutečnosti je registrováno 3 200 poolů, přičemž přibližně 1 200 poolů vytěží každou epochu alespoň 1 blok. Dodejme, že pool má nárok na odměnu pouze tehdy, pokud v epoše vytěží alespoň 1 blok. Z hlediska protokolu není decentralizace taková, jak se očekávalo.

Je zřejmé, že v ekosystému není přesně 500 poolů, které by byly nasyceny na 100 %. Místo toho existují pooly, které mají nízkou saturaci a produkují bloky nepravidelně. Na druhou stranu jsou některé pooly přesycené. Některé pooly mají stake, ale neprodukují bloky. Celková odměna za epochu (potenciální maximum) se sníží za všechny nedostatky, které se v epoše vyskytly.

Lze říci, že Cardano má příjmy a výdaje. Výdaje nejsou jen odměny za produkci bloků, jak je známe z první generace kryptoměn, ale také výdaje na správu. Jedná se o extra výdaje a v budoucnu hrozí, že governance může být pro protokol příliš drahá, pokud se na něm bude podílet nadměrný počet lidí. Nezapomínejme, že pokladna projektu je omezený zdroj, který bude jednou záviset hlavně na vybraných poplatcích. Cardano se může ocitnout v situaci, kdy skupiny pro výrobu bloků a správu budou bojovat o zdroje.

V současné době je poměr mezi odměnou za sázky a pokladnou projektu stanoven na 80 ku 20. Uvidíme, zda bude třeba toto změnit a jak významné bude řízení ve srovnání s hlavní infrastrukturou. Mince ADA ve státní pokladně by měly být využívány racionálně.

Přechod na oběhové hospodářství

V každé epoše se počet mincí v oběhu zvyšuje s tím, jak se postupně vyčerpává rezerva. V rezervě je přibližně 9,400,000,000 a v oběhu 35,600,000,000 mincí ADA. V současné době má Cardano v rezervě stále dostatek mincí, které lze použít na odměny. To se však brzy změní. V roce 2030 bude v rezervě pouze přibližně 2 000 000 000 ADA. Níže si ukážeme, že za určitých předpokladů možná víc, ale tuhle alternative zatím neuvažujme.

V současné době se z rezervy do virtuálního banku přesune každou epochu přibližně 28,000,000 ADA. V roce 2030 to může být pouze 6,000,000 ADA, tedy téměř pětkrát méně než dnes. Pokud se parametry protokolu nezmění, bude na odměnu za staking použito 4,800,000 ADA a do projektové pokladny se přesune 1,200,000 ADA. Bude to na odměny stačit, nebo ne? A co se stane za dalších 10 let?

Je zřejmé, že bude nutné, aby Cardano bylo schopno vybrat více mincí prostřednictvím poplatků. Jinými slovy, nižší příjem z rezervy musí být kompenzován vyšším počtem mincí vybraných na poplatcích. Musí vzniknout kruhová ekonomika, kde vybrané poplatky budou stačit na odměnu za výrobu a správu bloků (včetně poplatků za vývoj protokolu).

Není možné určit přesný počet mincí ADA, které budou potřeba na odměny, protože není možné předpovědět tržní hodnotu mincí, počet uživatelů, funkce sítě, za které budou uživatelé ochotni platit, atd. Nám to ale nevadí, protože si to dokážeme představit v dolarech.

Skutečnost je taková, že náklady na provoz poolu, rozhodování nebo účast na vývoji protokolu jsou hodnotou měřitelnou v dolarech a srovnatelnou s běžnými platy a souvisejícími náklady na podobné činnosti. Stejným způsobem lze nahlížet na příjmy sítě Cardano, tj. na poplatky. Poplatek musí vždy dávat smysl v kontextu a nesmí být přemrštěný. Lidé budou ochotni zaplatit přiměřený poplatek za převod hodnoty, ražbu tokenů nebo používání aplikace.

V současné době jsou pobídky sítě Cardano pro produkci bloků dostatečné. V dolarové hodnotě se do virtuálního banku přesouvá přibližně 10 milionů USD z rezervy a 35,000 USD (100 000 ADA) z vybraných poplatků.

V současné době jsou náklady na správu zanedbatelné, protože z projektové pokladny jsou placeny pouze projekty Catalyst. To se však změní a ADA z pokladny se budou vyčerpávat stále rychleji, jak se bude vývoj protokolů a správa více decentralizovat.

Můžeme uvažovat o 8 milionech USD, které se budou rozdělovat každou epochu jako odměna za produkci bloků, a 2 milionech USD, které se použijí na správu. Pokud by se změnil parametr k a Cardano by v roce 2030 preferovalo 2000 poolů, z 8M USD by každý pool (SPO a všichni stakeři) měl přibližně 4000 USD za epochu. To je 24 000 USD měsíčně. Pokud by si provozovatel poolu vzal 10 % odměny, měl by 2 400 USD měsíčně.

Budou 2 miliony USD za epochu, tedy 12 milionů USD měsíčně, stačit na správu? Pokud by každý, kdo je placen z rozpočtu na správu, dostával v průměru 3000 USD měsíčně, mohlo by Cardano zaměstnávat 4000 lidí.

Zbývá zodpovědět klíčovou otázku. Bude Cardano v roce 2030 schopno vybrat na poplatcích 10M USD za epochu (bez ohledu na to, kolik je to ADA)? Přepočteno na den to jsou 2M USD.

Protokol Cardano dnes používá přibližně 50 000 lidí denně. Počet peněženek, tedy uživatelů, je přibližně 4 miliony, ale ne každý použije Cardano každý den. Kdyby to bylo 5 000 000 lidí, Cardano by vydělalo požadovanou částku. Průměrný poplatek by činil 0,4 USD. Je tento poplatek za používání první vrstvy přiměřený, nebo ne? To také nemůžeme říci. Je však velmi pravděpodobné, že lidé budou používat druhé vrstvy, na kterých budou poplatky výrazně (klidně desetkrát) nižší. První vrstvy to obecně nebudou mít z hlediska zajištění příjmů jednoduché.

Pro doplnění kontextu: aby blockchain zvládl 5 000 000 transakcí denně, musí být schopen zpracovat v průměru přibližně 60 transakcí za sekundu. To je pro Cardano dosažitelný cíl v horizontu 5 let, pokud vezmeme v úvahu PoS Leios (input endorsers).

Je stonásobný nárůst počtu uživatelů v tak krátké době reálný? První vrstvu Etherea používá 500,000 lidí denně, přestože přecházejí na sítě druhé vrstvy. Je reálné, že v příštích zhruba 10 letech bude Ethereum používat 10x nebo více lidí, tj. 5,000,000 denně.

1 % obyvatel planety je 80 milionů. Kryptoměny drží stovky milionů lidí. Kolik jich bude za 10 let? Kdyby všichni lidé kryptoměny nejen drželi, ale začali je používat v prvních vrstvách, dostali bychom se velmi snadno na desítky milionů on-chain transakcí denně.

Mohlo by v blízké budoucnosti Cardano používat 10krát nebo dokonce 100krát více lidí denně než dnes? To bude záviset na mnoha okolnostech. Pokud poroste počet uživatelů blockchainových služeb, poroste pravděpodobně i Cardano. Věříme, že Cardano se může dostat na 500,000 uživatelů denně (na úroveň, kde je dnes Ethereum). Růst může být rychlejší, pokud poroste poptávka po blockchainových službách obecně. Úspěch Bitcoinu a Etherea se promítne do úspěchu dalších relevantních blockchainových sítí. Bude také záležet na tom, zda bude HODL nadále dominovat, nebo zda se změní chování lidí a začnou více využívat služby DeFi.

Cardano má určitě šanci získat větší podíl na trhu. Ale i kdyby mělo jen 10% podíl, stále by se mohlo jednat o řádově statisíce až jednotky milionů transakcí denně v průběhu 10 let.

Nezapomínejme, že v roce 2030 bude v rezervě ještě asi 2,000,000,000 ADA, takže Cardano se nemusí spoléhat jen na vybrané poplatky. V každé epoše bude na odměny uvolněno přibližně 6,000,000 ADA. Pokud tržní hodnota mincí ADA poroste, výrazně to pomůže rozpočtu v budoucnu. Předpokládejme, že tržní hodnota mincí ADA bude v roce 2030 činit 2 USD. Cardano by mělo v každé epoše k dispozici 12 milionů USD, což je zhruba tolik, kolik je dnes potřeba na udržení sítě Cardano.

Můžeme konstatovat, že rozpočet na odměny bude dostatečný, pokud bude v roce 2030 Cardano používat přibližně 500,000 uživatelů denně. To by bylo 10x více než dnes a je to rozumný odhad. Můžeme také předpokládat, že tržní hodnota ADA by byla alespoň 2 USD. Růst síťového efektu bude mít nevyhnutelně vliv na tržní kapitalizaci projektu stejně jako u jiných projektů. Očekávat šestinásobný nárůst kapitalizace při desetinásobném nárůstu uživatelů je konzervativní odhad. Pokud by průměrný on-chain poplatek činil 0,4 USD, Cardano by na poplatcích vydělalo 1 milion USD za epochu. I když je obtížné předvídat budoucnost, lze předpokládat, že Cardano bude i v roce 2030 do značné míry závislé na rezervách.

Závěr

V článku jsme zmínili, že část odměn za staking je nevyzvednutá a vrací se do rezerv. Rezerva se vyčerpává mnohem pomaleji, než se původně předpokládalo. Odhadovalo se, že v prvním čtvrtletí roku 2023 bude v rezervě pouze přibližně 8 miliard ADA, ve skutečnosti je tam však 9,4 miliardy ADA. Pokud bude tento trend pokračovat, může být v roce 2030 v rezervě 3,5 miliardy ADA namísto odhadovaných 2 miliard ADA. To je pozitivní v tom smyslu, že je více času na rozvoj a přijetí ekosystému Cardano. Na druhou stranu je možné, že decentralizovaná správa změní parametry protokolu nebo jiná pravidla a mince ADA budou z rezervy spotřebovány rychleji.

Z hlediska správy je dobré, aby lidé měli základní znalosti o měnové politice a motivačním modelu. Je překvapivé, kolik lidí v ekosystému Cardano (včetně významných influencerů) neví o existenci projektové pokladny. Přitom je nesmírně důležitá, protože Cardano bude samofinancující se ekosystém, který bude nezávislý na fondech rizikového kapitálu.

Decentralizace není jen o výrobě bloků, ale také o řízení projektů. Není možné udržovat globální síť na dobrovolné bázi, pokud bude tato síť chránit majetek stovkám milionů lidí. Je zřejmé, že fondy rizikového kapitálu budou chtít blockchainové projekty kontrolovat a ne vždy to bude transparentní. Cardano je jedním z mála projektů, který se od počátku vyhnul vlivu VC a má v plánu zůstat ekonomicky nezávislý i do budoucna. Vliv týmu IOG na Cardano se bude v éře Voltaire postupně snižovat ve prospěch komunity. Bez projektové pokladny by to nejspíš nebyo možné.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/how-the-cardano-reward-mechanism-works