🇻🇳 Những Cập Nhật Mới của Project Catalyst Fund10 - Tổng quỹ ₳50,000,000

:handshake: Key Dates

Nguồn: Gadiac Asia

 • Đăng ký làm Community Reviewer: 29/06/2023 - 17/07/2023

Nguồn: Tiger Review

Đọc kỹ hơn ở phần guideline: http://bit.ly/CatF10LFG

 • Hạn chót chỉnh sửa Proposal: 17/07/2023
 • Hạn chót đăng ký vote: 18/08/2023
 • Bắt đầu vote: 31/08/2023
 • Kết quả: 21/09/2023

:handshake: Các điểm đổi mới

 1. Milestone based Funding: Trả quỹ theo các cột mốc công việc, không chi trả theo tháng như trước đây.
 2. Vị trí mới - Community Reviewer (CR) - Thay thế cho Proposals advisor ¶ - với 2 level cơ bản là level 0 và level 1 với giá trị trả thưởng như bảng bên dưới
 • LV0 và LV1 sẽ vẫn đánh giá dự án trên nền tảng Ideascale
 • Ideascale sẽ gán định số lượng Proposals cho LV0 và LV1 đánh giá dựa trên các tiêu chí
 • Các bài reviews sau khi nộp sẽ tự động được kiểm tra số từ, từ ngữ vi phạm, tính giống nhau, có dùng AI không? nếu có sẽ bị cắm cờ
 • Các bài Review bị cắm cờ sẽ được ngẫu nghiên gán cho Community Moderators để kiểm tra hợp lệ hay không?

Các tiêu chí chấm điểm cho CR: Community Review - Scoring Rubric and Guiding Questions - Project Catalyst - Knowledge Base

 1. Giới hạn: Thấp nhất là 15,000 ADA cho một dự án có độ dài là 12 tháng
 2. Cải tiến App voting

:handshake: Các challenge Fund10

Bảng dịch tiếng Việt: vCoincheck - Catalyst Knowledge

Nguồn: Vcoincheck

Slide townhall chi tiết: https://docs.google.com/presentation/d/1rlYuD3pQ4NOcWj7SV2b2fwAXz8PK38pjFEjkvY30yOE/edit#slide=id.g25393b6f79d_0_7129

photo_2023-06-30 21.00.43