🇨🇿 O Cardano Pledgingu

Překlad do češtiny z AJ originálu

O Cardano Pledgingu

Motivační mechanismus veřejné decentralizované sítě je složité téma. Je nutné najít rovnováhu mezi nejlepším zájmem sítě a zájmem stakeholderů (v textu dále také jako podílníků či delegátorů). Pojďme se ponořit do Cardano pledgingu.

ROVNOVÁHA MEZI ZÁJMY SÍTĚ A STAKEHOLDERY

Síť a stakeholdeři mají své zájmy a podmínky musí být navrženy tak, aby byly uspokojeny potřeby obou. ADA mince, včetně Lovelaces, jsou základními jednotkami konsensuální síly. Pool je entita, která potřebuje shromáždit určité množství konsensuální síly, aby se mohla aktivně účastnit konsensu v síti. Přesněji řečeno, právo na výrobu bloku lze přiřadit pouze poolu určité velikosti. Uzly provozovatelů poolů se aktivně účastní konsensu sítě. Síla jednoho poolu je určena celkovým stakem. Stake je částka, která se skládá z mincí ADA provozovatele poolu a všech stakeholderů, kteří své mince poolu delegovali. Tím vyjádřili podporu tomuto poolu. Stakeholdeři si mohou nezávisle zvolit, kterému poolu delegují ADA mince. Stakeholdeři tak mohou přímo zvýšit nebo snížit konsensuální sílu poolu. Pamatujte si, že když stakeholdeři delegují mince poolu, lze je také nazvat delegátory (právě kvůli aktu delegování mincí vybranému poolu). Stakeholodeři budou vždy jednat ve svém nejlepším zájmu, takže jsou motivováni k výběru poolu, který funguje dobře a poskytuje jim nejlepší možnou odměnu. Pool tak zase musí jednat v nejlepším zájmu sítě, aby dosáhl maximální možné odměny. Od stakeholderů se očekává, že se budou starat o odměny, takže budou hlídat poctivé chování poolů. Toto jsou základní pravidla hry, co se týče motivačního modelu. Dodejme, že pool obvykle sestává z jednoho operátora poolu a mnoha delegátorů.

Cardano síť produkuje bloky v pravidelných intervalech. Časová osa je rozdělena do epoch. Epocha je rozdělena do slotů. Slot je nejmenší časové období. Síť určuje vedoucího slotů, kteří mají právo vytvořit blok v rámci těchto slotů. Uzly operátorů poolu se mohou stát vedoucími slotů. Pokud se poolu podaří vytvořit blok v daném slotu, tak je za to sítí odměněn. Na konci každé epochy je celková odměna rozdělena operátorům i stakeholderům. Síť odměňuje účastníky na základě jejich staku a podmínek, které jsou platné a neměnné během dané epochy. Jak uvidíte později, pledge hraje v odměňování důležitou roli.

Odměňování je navržené na následujících klíčových principech:

  • Celková odměna poolu by měla být úměrná velikosti poolu. Logika za tím je jednoduchá. Čím větší množství stakovaných ADA mincí, tím je více mají jednotlivci vlastní kůži ve hře. Existuje tedy vyšší motivace jednat čestně.

  • Maximální velikost poolu by měla být omezena, aby se zabránilo centralizaci kontroly nad konsensem. Síť je určitě decentralizovanější, pokud existuje mnoho středně velkých poolů, než několik málo dominantních poolů. Je však důležité, aby se výše odměn v určitém bodě velikosti poolu snížila. Pool tak může dosáhnout takzvaného bodu nasycení (saturace), což znamená, že zvětšení velikosti polu přestává mít přímý vliv na výši odměny.

  • Provozovatelé poolu odpovídají za provozování uzlu a za vytváření nových bloků. Zaslouží si proto o něco vyšší odměnu než stakeholdeři, které delegují ADA mince poolu. Provozovatelé poolu by měli mít možnost nakonfigurovat svou požadovanou odměnu. Provozovatelé poolu mají vyšší odpovědnost, za kterou jsou odměňováni, a proto by měli prokázat svou ochotu jednat čestně uzamykáním většího množství ADA mincí. Kromě toho by se měla brát v úvahu výkonnost poolu co se týče produkce bloků.

Nejdůležitějším zájmem Cardano sítě je bezpečnost a decentralizace. Síť se tak spoléhá na distribuci ADA mincí a jejich použití. Držitelé ADA mincí se nazývají stakeholdeři (podílníci), protože mají podíl v síti a mohou kontrolovat PoS konsenzus. Existuje mnoho stakeholderů, kteří mají menší množství ADA mincí a velryby mající více mincí. Počet mincí určuje konsensuální sílu a existují lidé, kteří budou mít velký vliv na síť. To je prostě fakt, se kterým nejde v principu nic udělat v žádném systému, kde se dá moc koupit skrze peníze.

Existuje určité propojení mezi ADA mincemi a Cardano sítí. ADA si uchová hodnotu pouze pokud bude síť fungovat hladce a bez problémů. Každý držitel ADA spoléhá na síť Cardano a má tak ve hře vlastní kůži. Je v pořádku, že velryby mají větší sílu v síťovém konsensu, protože jsou více motivovány k čestnému chování. V případě, že by jednali proti zájmu sítě, jejich bohatství ztrácí hodnotu. Na druhou stranu je vždy nebezpečné, když má jedna entita významnou kontrolu nad konsensem a je nutné pokusit se snížit vliv. Bezpečnost sítě do značné míry závisí na kvalitě decentralizace. Decentralizovanou síť nelze nikdy považovat za bezpečnou, pokud má několik velryb významnou kontrolu na konsensem. V reálném světě se bohatí lidé snaží získat větší kontrolu, protože kontrola přináší peníze a sílu. Pokud mohou získat vyšší kontrolu prostřednictvím peněz, udělají to. Síť nemůže mít kontrolu nad tím, kdo nakupuje a vlastní ADA mince ve skutečném světě. Velryba může mít obrovské množství mincí na jedné adrese. To, co však síť může udělat, je ekonomicky motivovat majitele, aby rozdělil celkovou částku na menší části. Rozdělení velkého množství ADA může do určité míry snížit kontrolu nad konsensem.

CO JE TO PLEDGE

Síť je odpovědná za odměňování a může brát v úvahu podrobnosti týkající se poolů, včetně vkladů všech účastníků. Provozovatelé poolů mohou při registraci svých poolů zamknout osobní ADA mince. Tato činnost se nazývá pledging. Pledge je množství mincí, které operátor zamkne. Je to takový závazek, kterým se operátor zavazuje k čestnému chování. Pokud mince ztratí hodnotu, operátor není ten, který je může před útokem prodat. Množství zamknutých mincí lze změnit každou epochu. Když probíhá epocha, jsou mince zablokovány sítí. Po úplném uzavření poolu je pledge vrácený provozovateli.

Pledge tedy představuje kůži ve hře provozovatelů poolů. ADA mince mají skutečnou hodnotu, kterou lze vyjádřit ve fiat penězích. Provozovatel poolu je tak odrazován od podvádění. Důležitý je zde vliv pledge na odměny. Pro pledge nejsou nastaveny žádné minimální nebo maximální hodnoty. Každý si může zaregistrovat a provozovat pool v Cardano ekosystému. Poskytnutí pledge operátory je tedy volitelné. Čím více ADA mincí se však zamkne, tím vyšší odměnu může pool získat. Pooly s vyšším pledgem budou tedy atraktivnější pro delegátory, kteří budou chtít maximalizovat svůj zisk. Jinými slovy, pledge zvyšuje odměnu poolu, potažmo tedy i delegátorům.

Existuje dobrý důvod k pledgingu z pohledu sítě. Mechanismus pledgingu do jisté míry chrání síť před Sybil útoky. Představte si, že by si provozovatel poolu s malým pledge mohl zaregistrovat obrovské množství poolů a byl by schopný přilákat mnoho delegátů. Celková síla konsensu by tedy byla významná bez operátorovi vlastní kůže ve hře. Operátor by mohl jednat nečestně a pokusit se spáchat double-spend útok, vytvářet forky, cenzurovat transakce atd. Mechanismus pledgingu tomu má bránit.

Provozovatel poolu může zamknout své vlastní ADA mince, nebo mince přátel. Je to povolené a spravedlivé chování. Existuje zde jedno nebezpečí. Představte si situaci, že by provozovatel poolu požádal lidi na internetu, aby mu poslali mince pro pledging. Provozovatel by jim mohl slíbit, že jim vrátí vyšší odměnu, než jakou by mohli získat prostřednictvím delegování. Zde má operátor ve hře jen malou osobní účast. Aby se tomu předešlo, měly by stakeholdeři delegovat mince pouze ze svých peněženek a nikdy neposílat mince někomu jinému. Burzy jsou v tomto smyslu také nepřáteli decentralizace. Stakeholdeři mají decentralizaci sítě ve svých rukou a měli by si ponechat své soukromé klíče.

Neexistuje také žádné pledge maximum. Bohatý operátor může zamknout mince až do bodu nasycení (nebo dokonce výše, ale to by nebylo příliš ekonomicky chytré) a tím maximalizovat odměnu. Takový pool není pro delegátory atraktivní a provozovatel je nemusí kvůli delegování ani nikterak lákat. Jen málo operátorů bude schopno vlastnit takové velké množství mincí. Většina z nich se bude snažit najít rovnováhu mezi pledgem a přilákáním delegátorů ke svému poolu.

Pokud existuje bohatý útočník, který chce vytvořit spoustu poolů, musí být osobní mince rozděleny do vícero poolů. Respektive nemusí, ale ekonomicky ani konsensuálně (z pohledu sítě) nedává smysl mít pouze jeden velký pool. Dokud útočník nedosáhne nadpoloviční konsensuální síly, nemá v síti šanci napáchat něco nekalého.

Pamatujte, že síť odměňuje pooly za dobrý výkon. Počet stakovaných mincí určuje počet šancí, které může pool dostat pro výrobu bloků. Pool před bodem nasycení získá více šancí než malý pool s malým pledge. Když má pool vytvořit blok v daných slotech a pravidelně se mu to nedaří, pak nedostane žádnou nebo jen malou odměnu. Pokud neexistuje žádná nebo jen malá odměna, mohou se stakeholdeři rozhodnout delegovat své mince jinému poolu.

Většina provozovatelů poolů se bude snažit přilákat delegátory k sobě. Atraktivita závisí na těchto prvcích:

  • Provozní náklady (čím menší tím lepší)

  • Marže operátora (čím menší tím lepší)

  • Výkonnost (čím vyšší, tím lepší)

  • Velikost pledge (čím vyšší, tím lepší)

Pokud operátor poskytne vyšší pledge a bude schopný produkovat bloky, může si nastavit vyšší marži, přičemž je pro delegátory stále přitažlivý. Delegátoři se budou starat o svou odměnu a porovnávat všechny dostupné možnosti. Bude zde mnoho konkurenčních poolů a téměř všechny se budou snažit přilákat delegátory k sobě. Pooly se budou snažit dostat se co nejblíže k bodu nasycení. Nemá smysl snažit se růst nad bod nasycení.

Za provozem poolu vždy stojí velké úsilí a finanční náklady. Provozovatelé poolů by měli být za svou práci odměněni, takže si musí stanovit nějakou marži. Pokud tak neučiní, může to být podezřelé. Pro delegáty by mohlo být atraktivní maximalizovat svůj vlastní zisk a vybrat si pool bez marže, ale dvakrát si to rozmyslete, než tak učiníte. Svou práci mohou dobře vykonávat pouze dobře odměňování operátoři.

JAK NAKONFIGUROVAT ZÁSTAVU

Pledge velikost je parametr a jeho vliv lze konfigurovat. To znamená, že pledge nemusí mít žádný účinek a provozovatel nemusí mít k provozování poolu žádné ADA. Nebo může mít pledge významný účinek a provozovatel musí mít spoustu mincí ADA. Pledge parametr lze v průběhu času upravit. Tým se bude muset rozhodnout, jak pledging nastavit, než bude spuštěn main-net. Ve skutečnosti existuje více takových parametrů, například parametr, který určí požadovaný počet poolů. Celé téma je složitější a na konci článku poskytneme linky další užitečné zdroje informací.

Jak tedy nakonfigurovat pledge parametr? Není to snadná otázka a může být obtížné najít rovnováhu mezi zájmy sítě a pool operátory. Pokud má pledge významný vliv na odměny, musí provozovatel poolu mít k dispozici větší množství ADA mincí, aby mohl začít provozovat pool a měl šanci přilákat delegátory. Toto nastavení zabraňuje Sybil útokům, ale je bohužel horší z pohledu decentralizace. Aby se podpořila decentralizace, neměl by být účinek pledge parametru tak významný. Provozovatelé s menším množstvím mincí by se tak mohli připojit k síti a provozovat pool. Nastavení velmi nízkého pledge však není žádoucí, protože by mohlo existovat velké množství velmi malých poolů.

Co je důležitější? Bezpečnost nebo decentralizace? Pledge parametr to může vyvážit. Volatilita ADA mincí zde moc nepomáhá. Provozovatelé poolů musí kupovat mince na volném trhu a během býčího trhu může cena ADA v krátkém časovém období vzrůst 25x a později zase klesnout. Je pravděpodobně chytré provést výpočet se současnou tržní cenou a případně parameter změnit v budoucnosti, pokud cena najde a udrží si novou cenovou hladinu. Další komplikací je geografie. Lidé ze západních zemí jsou obvykle bohatší než lidé v rozvojových zemích. Jak se s tím vypořádat? Mohli bychom mít tendenci nastavovat vliv pledge parametru na nižší úroveň, abychom podpořili chudé země. Jak jsme řekli, měli bychom stále myslet na bezpečnost v globálním kontextu. Síť nemůže decentralizovaně zjistit aktuální tržní cenu ADA mincí, takže nemůže autonomně upravit parametr dle aktuální potřeby. K případné úpravě parametrů by mělo pravděpodobně dojít skrze hlasování komunity.

Každý provozovatel poolu by se měl snažit získat dostatek ADA mincí k zamknutí, aby se stal konkurenceschopným. Když se pool přiblíží stanovené úrovni pledge parametru, může přilákat delegátory a dosáhnout tak úrovně nasycení. Tím může zajistit nejlepší možnou odměnu v případě, že pool bude úspěšný ve výrobě bloků.

Originální článek s dalšími linky na zdroje informací:
[About Cardano Pledging | Cardanians]