Phân tích 10 Challenge Settings trong Project Catalyst Fund10

Nếu bạn là người định viết dự án cho Fund10 mà chưa biết nộp vào challenge setting nào thì đây là video cần cho bạn.
Video này sẽ phân tích chi tiết 10 Challenge settings, mỗi challenge setting sẽ phù hợp với dự án nào? tại sao lại phù hợp