RECAP BUỔI HỌP EASTERN TOWNHALL PHÒNG HỌP VIỆT NAM - 23/03/2024

PHÒNG HỌP EASTERN TOWNHALL ĐƯỢC DIỄN RA 2 TUẦN 1 LẦN QUA LINK

Phòng họp Eastern Townhall có sự tham gia của các nước Nhật Bản, Indonesia, New Zealand, Úc và Việt Nam. Mỗi cuộc họp sẽ bao gồm main room và breakout room cho cộng đồng tham gia theo quốc gia và ngôn ngữ của mình.

Link Youtube cuộc họp: https://youtu.be/Z4Fxj7y15kA?si=GeGnC9amDXAgJCBN

Một số hình ảnh từ cuộc họp:

Phòng họp Việt Nam có hơn 10 thành viên tham dự với 3 dự án được cấp vốn từ Project Catalyst Báo cáo tiến độ

1. Dự án IOG Reasearch Paper Library for the Cardano Vietnam community Community - Link: Giới thiệu chuyên mục Tài liệu kỹ thuật | Cộng đồng Cardano Việt nam

2. Dự án Bamboo - Smart Support App for Cardano Ecosystem Users. - Community

Link trình diễn: https://www.figma.com/proto/dkDGd4zVbm3qSu1T9CHsHW/BAMBOO-APP-DEMO?page-id=411%3A36591&type=design&node-id=411-37434&viewport=1586%2C2690%2C0.26&t=frRzkrSUvsQIrKsj-1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=411%3A36592

3. Dự án **Proskills39" Community

Link dự án: Proskills39

Join Telegram nhóm Catalyst Vietnam để cập nhật thêm thông tin https://t.me/vietnameasterntownhall