Video Cuộc họp Eastern Townhall - Phòng họp Việt Nam 11/02/2023 - Cogito Protocal - Công ty Lạc Việt - Công ty Truyền thông Gadiac Asia

Mời cộng đồng xem lại video buổi họp ngày 11/02/2023 về chủ đề “CỘNG TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG – CƠ HỘI KẾT NỐI, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CATALYST”

:point_right: Link Youtube: Phiên kết nối hợp tác Catalyst - Công ty Lạc Việt và Gadiac Asia - Vietnam breakoutroom #42-11/02/23 - YouTube

:point_right: Link Present công ty Lạc việt: Lac Viet Tech intro.pptx - Google Slides

:point_right: Link Present công ty truyền thông Gadiac Asia: https://www.canva.com/design/DAFaPG8DwH4/ddnQ5KTbYwkuwNxsNaT_1A/edit

:partying_face: Buổi giới thiệu của Cloris Chen đến từ Cogito Protocol với chủ đề: “An alternative stablecoin independent from fiat and inflation protected”

:point_right: Link present: Eastern_Town_Hall_Presentation_-_11_Feb_2023.pptx - Google Slides

:point_right: Cardano Eastern Townhall Main Room on February 11th - Cogito Protocol - Cloris Chen - YouTube