The Mission Of Cardano translated into Bulgarian language

This is an subtitled description of the video “How Do You Explain The Mission Of Cardano?” with the corresponding translation into bulgarian laguage. I think that this is the first thing a person interested in the project should see and reed about, because it shows best, in my opinion what this project strives and wants to achieve, so that’s why I decided to translate it first into my mother thong.

How Do You Explain The Mission Of Cardano?

Charles Hoskinson: I think the easiest way of explaining it is that the world is going through an upgrade, where we’re going to go from a split system to a unified system.

Narrator: Right now we have two systems: we have the developed world system and we have the developing world system. The developed world system has banks, insurance, credit, identity. You can do business online, you can build trust, manage risk and grow wealth and any person born in a developed word country, if they work hard, have a good chance of getting to the point where they can retire and have a good life. A life with food, water, shelter and the ability to pursue things that makes them happy and have enough left over that when they became weak and vulnerable their savings can take care of them. When you look at the developing world through no fault of their own, they live in a system where welth creation is very difficult and even if you have some you can’t insure it or hedge it and in the event something happens, like a war or a natural disaster – it can cause people to lose everything. But the world is upgrading, so we can have a unified system, where all seven billion people can live under one financial operating system, so your identity is interoperable and universal. You can get a loan no matter who you are, no matter where you are. You can get insurance. You can do business with anyone in the world in a friction-free way. The point of “Cardano” is to acknowledge that this must be done with principles. This means pushing power to the edges and putting you in charge of your own money, your identity and your voice with governance, so that when we get to that universal system we can get there with an opened and decentralised principaled system that can’t be co-opted and it’s highly resilient to people trying to temper with it, so that the richest people in the world use the same system as the poorest people in the world and both of those people will have a better system, that the one that came before it. That’s what “Cardano” is trying to accomplish.

Как да обясним мисията на „Кардано“ ?

Чарлз Хоскинсън: Смятам, че най-лесният способ за обяснение е, да разгледаме текущата трансформацията на света, чрез която, той цели да се подобри, като премине от разединена система в единна, унифицирана система.

Разказвач: В момента съществуват две системи: тази на развития свят и тази на развиващия се свят. Системата на развития свят разполага с банки, застраховки, заеми, самоличност. Всеки може да развива онлайн бизнес, може да изгради доверие, да управлява своя риск и да придобива богатства и всеки човек, роден в държава от развития свят, ако работи усилено, има висок шанс да достигне момента, в който може да се пенсионира и да живее добър живот. Живот, в който, той разполага с храна, вода, подслон и възможността да преследва това, което го прави щастлив и, едновременно с това, да му остават достатъчно финанси, на които да разчита, когато вече е изнемощял и уязвим. Когато обърнем поглед към развиващия се свят обаче – без да имат вина хората там – живеят в система, в която натрупването на състояние е много трудно постижимо, но и хората съумели да преуспеят в тези условия не могат да застраховат своето състояние, нито да го инвестират в хедж-фонд и при евентуално бедствие, като война или природен катаклизъм, те могат да загубят всичко. Но светът прогресира, за да може хората да имат достъп до една унифицирана система, където всички седем милиарда души могат да живеят по правилата на една финансова операционна система, където личността е оперативно съвместима и универсална. Система, в която можете да получите заем – без значение кой сте и независимо къде се намирате – система, чрез която можете да бъдете социално осигурявани, и система позволяваща възможността да правите бизнес с всеки по света – безпрепятствено. Смисълът на „Кардано“ е да затвърди, че това трябва да бъде постигнато, чрез принципи. Това означава - властимащите да бъдат изтласкани в краищата и хората да поемат отговорност за собствените си пари, идентичност и глас във властта, за да може, когато се стигне до тази универсална система, да се е достигнало до нея, чрез отворена, децентрализирана, принципна система, която не може да бъде преобразявана, и която е устойчива на външни вмешателства от хора, за да може богатите в света да използват същата система като бедните, и двете прослойки да имат една по-добра, от тази преди нея, система. Това се опитва да постигне „Кардано“.