🇻🇳 TÌM HIỂU VỀ FUND11 PROJECT CATALYST - CALL FOR ACTION

:tada: TÌM HIỂU VỀ FUND11 PROJECT CATALYST - CALL FOR ACTION :tada:

:clap:Fund11 chỉ còn 12 ngày để nộp dự án, mời cộng đồng tham dự phòng họp mỗi 2 tuần của Eastern Townhall để cùng tìm hiểu và thảo luận về Nội dung Fund11 cùng 2 diễn giả

  • Buck Nguyễn - Proskills39/ Cardano Asia Tiktok Channel @Buck_Nguyen
  • Tú Nguyễn - Catalyst Talk for Vietnamese/Fimi Translator @Tulibra

:calendar: Day/Date: Thứ Bảy, 18/11/2023
:alarm_clock: Time: 16:00 - 18:00
:round_pushpin: Media: Zoom Meeting
:leaves: Platform: easterntownhall | Instagram | Linktree

Đăng ký tham dự ở đây
:point_right: Meeting Registration - Zoom
:point_right: Đăng ký qua meetup: 🎉 TÌM HIỂU VỀ FUND11 PROJECT CATALYST - CALL FOR ACTION 🎉, Sat, Nov 18, 2023, 4:00 PM | Meetup

cardano #projectcatalyst

Cùng xem lại video cuộc họp “Tìm hiểu về Fund11 - Project Catalyst” ở https://www.youtube.com/watch?v=wtS89svXBXg

Một số nội dung cần lưu ý:

  1. Người đề xuất chỉ có thể nộp chính chủ hoặc đồng đề xuất tối đa 5 dự án cho tất cả các categories.
  2. Chủ dự án còn dự án còn tồn đọng từ quỹ 7 - chưa đóng dự án sẽ không được nộp cho Fund11
  3. Người đề xuất chính và người đồng đề xuất có 5 dự án trở lên đang hoạt động từ Fund8 phải có lịch sử gửi ít nhất 3 báo cáo hằng tháng trong 6 tháng trước khi nộp đề xuất Fund11
  4. Phần quỹ còn lại (left-over funding) sẽ không được dùng cho 2 đầu mục “Product Track in Cardano Use cases” và “Catalyst System Improvement” để tập trung vào đổi mới cơ sở nền tảng (grass-roots innovation)
  5. Fund11 sẽ bỏ cơ chế downvote, chỉ còn vote yes và phiếu trắng